Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Psykiater PhD Ingun Ulstein Forskningskoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Psykiater PhD Ingun Ulstein Forskningskoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Psykiater PhD Ingun Ulstein Forskningskoordinator Alderspsykiatrisk fag- og forskningsnettverk TeVe og Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse

2 Hvem skal utrede demens? 1. linjetjenesten – Fastlegen? – Demensteamet? Spesialisthelsetjenesten?

3 ... og hva bør utredningen i en hukommelsesklinikk inneholde? Anamnestiske opplysninger Kognitive tester Somatisk undersøkelse inkludert blodprøver Bildediagnostikk Spinalvæskeundersøkelser Kartlegging av hjelpebehov Kartlegging av pårørendes situasjon

4 Hukommelsesklinikkmodellen Første konsultasjon 1.5 - 2 timer Sykepleier/ergoterapeut Spørreskjema til pårørende (IQCODE) Sykehistorie fra pårørende Vurdering av ADL-svikt - I-ADL (Lawton & Brody) - Klinisk intervju Vurdering av APSD - NPI - Cornells depresjonsskala - Klinisk intervju Vurdering av pårørendes belastning - Belastningsskala – pårørende - Klinisk intervju Lege/psykolog Kognitiv funksjon - Klinisk intervju - Kognitive tester MMSE-NR, klokketest, Ti-ordstest TMT A+B, figurkopiering, likheter, COWA Psykiatrisk undersøkelse - Klinisk intervju - MADRS Somatisk undersøkelse (lege) - Klinisk undersøkelse - Blodprøver og spinalvæskeus.

5 Utredningen bør ende med en... Konklusjon med... – Diagnose Demensdiagnose – Behandling – Medikamentelle tiltak – Psykososiale tiltak for både pasient og pårørende MCI Subjektive hukommelses vansker – Avtale om evt. oppfølging/retesting

6 En viktig påminnelse vedrørende diagnostikk

7 ... husk at... Demensdiagnosen er en klinisk diagnose! Sykehistorie/sykdomsutvikling sammen med anamnese og opplysninger fra en nærstående komparent er fortsatt de viktigste elementene i utredningen Kognitiv testing, blodprøver, undersøkelse av spinalvæske og bildediagnostikk er per i dag kun hjelpemidler i den diagnostiske prosessen

8 Registerstudien

9 Målsetning Etablering av en forskningsdatabase Kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i demensutredning ved hukommelses- klinikker i Helse Sør-Øst og Helse-Vest Vinne ny kunnskap om... Diagnostikk Forløp Behandling av demens både med og uten legemidler

10 Målsetning forts.... Danne grunnlag for nye studier... – Identifisere risikofaktorer for utvikling av demens – Identifisere risikofaktorer for utvikling av APSD – Epidemiologiske og longitudinelle studier

11 Deltagende hukommelsesklinikker Hukommelsesklinikken ved... – Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål – Geriatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF, Aker – Geriatrisk poliklinikk og uteteam, Lovisenberg Diakonale Sykehus – Geriatrisk poliklinikk, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum – Hukommelsesklinikken, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud – Hukommelsesklinikken, Psykiatrien i Vestfold HF – Alderspsykiatrisk avd., Sykehuset Telemark HF – Geriatrisk poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus – Geriatrisk poliklinikk, Haraldsplass Diakonale sykehus – Alderspsykiatrisk poliklinikk, Haugesund* – Geriatrisk og alderspsykiatrisk poliklinikk, Stavanger*

12 Materiale Pasienter som utredes ved en hukommelsesklinikk i Helse Sør-Øst og Helse Vest Henvist av fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten Pasienter med samtykkekompetanse – Primært pasienter med... Subjektive hukommelsesproblemer MCI (Mild cognitiv impairment) Mild til mild-moderat demens Pasientens pårørende

13 Samtykke om... Tillatelse til å koble data som samles inn ved en standardutredning ved HK til relevante data fra... – Pasientens sykehusjournal – Folkeregisteret – Reseptregisteret – Dødsårsaksregisteret Blodprøve og spinalvæske til forskningsbiobank Tillatelse til å kontakte pasient og pårørende på et senere tidspunkt

14 Varighet Start – januar 2009 Inklusjon av inntil 5000 pasienter Siste pasient inkluderes ultimo august 2013 Pasientens navn slettes fra navnelisten senest i 2029 Konsesjon fram til 2029

15 Organisering Styringsgruppe – Representanter fra hvert deltagende senter – Representant fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring oghelse og Alderspsykiatrisk fag- og forskningsnettverk, TeVe (leder) – Vurdere søknader om bruk av data – Vurdere søknader om nye studier Referansegruppe – Tverrfaglig sammensetning med representanter fra deltagende sentre og Alderspsykiatrisk fag- og forskningsnettverk, TeVe (leder) – Faglig rådgivende organ – Ansvar for revidering av forskningsmanual Prosjekt medarbeider – Kvalitetssikring og scanning av data

16 Godkjent studie Depresjon blant pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens av Alzheimers type PhD student Anne-Brita Knapskog

17 Mulige studier Multiple nutritional deficiencies causing Dementia of the Alzheimer type Prof. Em. Thomas Böhmer Faktorer ved diagnosetidspunkt hos personer med demens som kan predikere APSD symptomer etter ett år Ledende ergoterapeut Marit Nåvik

18 Utredningen

19 Kognitive funksjoner Hukommelse Innlæring Oppmerksomhet Språklig funksjon Spatiale funksjoner Eksekutive funksjoner Høyere intellektuelle funksjoner

20

21 Pasientdata Demografiske data – alder, kjønn, utdanningsnivå, yrke Tidligere og nåværende sykdommer Fysisk aktivitet Ernæring Bruk av legemidler Bruk av offentlige tjenester

22 Pasientdata, fors.... Testing av kognitive funksjoner – MMSE-NR – Klokketest – 10-ordstest (CVLT-II) – Boston naming test (15 og 60 item-versjon) – TMT-A og TMT-B (D-KEFS) – Frivillige tester COWA, Likheter, Figurkopiering, Kedrick OLT

23 Psykologtester CVLT-II – i stedet for 10-ordstest D-KEFS – i stedet for TMT-A og -B – Visuell scanning – Tallrekkefølge – Bokstavrekkefølge – Bokstav og tallrekkefølge – Motorisk tempo Color - Word interferense test Verbal flyt WAIS III Boston Naming test – 60 itemsversjon

24 Pårørende Demografiske data – Alder, kjønn, utdanningsnivå og yrke Kartlegging av – Endring av pasientens kognitiv funksjon (IQCODE) – Pasientens ADL-funksjon (Brody & Lawton) – APSD (NPI) – Kartlegging av søvn (Mayo søvnskjema)* – Kartlegging av parkinsonsymptomer (UPDRIII)* – Stress og belastning knyttet til omsorgsrollen (RSS) Bruk av offentlige støttetiltak

25 Andre us. Blodprøver – Generelle blodprøver inkl. B-12, folsyre, homocystein – Blodprøver til forskningsbiobank Cytokiner, Apo-E, DNA, RNA, spinalvæske Bildediagnostikk – CT, MR – Hjerne-SPECT, PET-scan EEG Demensmarkører (spinalvæske)

26 Foreløpige resultater 347 pas scannet og kvalitetssikret pr. ultimo desember 2009 Data fra 5 av 7 sentre er scannet 166 (48.0 %) kvinner (9 missing) 214 (61.8%) gift (11 missing) 286 (82.7 %) møter sammen med komparent (12 missing) Pensjonist 235 (67.9) (11 missing) Alder (antall 339), mean (SD) 69.4 (11.03) År skolegang (antall 320), mean (SD) 11.8 (4.07) Alder komparent (antall 245), mean (SD) 59.1 (14.05) Varighet (antall 222), mean (SD) 3.5 år (3.29)

27 Foreløpige resultater, forts.... (antall cases i parentes) MMSE-NR (339), mean 25.2 (SD 4.14) Ti-ordstest - utsatt gjenkalling (306), mean 3.3 (SD 2.87) Klokketest (339), mean 3.7 (SD 1.57) NPI – antall symptomer (284), mean 3.2 (SD 2.71) Hyppigst forekommende symptomer – Depresjon 50.0% – Apati 42.4 % – Irritabilitet 32.6 5 Cornell (277), mean 6.6 (SD 5.15) MADRS (115), mean 10.7 (SD 10.50) RSS (280), mean 12.3 (SD 10.74) MCI (90) 46 pasienter Subjektive hukommelsesvansker (73) 60 pasienter

28 Diagnoser – ICD-10 (N=347) AntallProsent Uten diagnose 205.5 F00 7922.8 F01 51.4 F02 30.9 F03 3911.2 F06.7 6418.4 F07.8 4212.1 G30 144.0 F32 72.1 R4I.8 5114.7 Z03.3 246.9

29 Mild Kognitiv svikt (MCI) 1.Ikke normal, ikke demens i følge ICD-10 ellerDSM-IV 2.Kognitiv svikt tilstede 3.Den kognitive svikten er selvrapportert og/eller bekreftet av en informant, og/eller bekreftet ved kognitiv testing 4.ADL er intakt, men det kan foreligge minimal svikt i I-ADL (Winblad et al., J Intern Med 2004;256: 240-6)

30 Depresjon - yngre vs. eldre med demens og/eller MCI (N=246) NMean (SD) p-verdi MADRS<65 år 207.82 (6.94) 0.023 >65 år 566.32 (7.98) CORNELL <65 år 534.66 (5.31) 0.87 >65 år 1174.88 (5.27) Mann-Whitney Test

31 Depressive symptomer (N=246) MADRSCORNELL Tidligere depresjonNPI - Apati NPI - Depresjon CORNELL.478 ** Tidligere depresjon.274 **.296 ** NPI - Apati.212 *.486 **.057 NPI - Depresjon.295 **.565 **.208 **.310 ** NPI - Angst.325 **.505 **.294 **.225 **.342 ** Spearman correlation * = p<0.01 ** = p<0.001

32 APSD Samarbeider ikke CornellNPI-antallNPI-grad Cornell0.35** NPI-antall0.45**0.73** NPI-grad0.45**0.71**0.96** RSS0.51**0.55**0.61**0.65** Spearman correlation ** = p<0.001


Laste ned ppt "Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Psykiater PhD Ingun Ulstein Forskningskoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google