Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsnettverk legemiddelgjennomgang. Læringsnettverk/Gjennombruddsprosjekterr −Metoden kommer fra USA, IHI ( ) −Sverige - redusere køer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsnettverk legemiddelgjennomgang. Læringsnettverk/Gjennombruddsprosjekterr −Metoden kommer fra USA, IHI ( ) −Sverige - redusere køer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsnettverk legemiddelgjennomgang

2 Læringsnettverk/Gjennombruddsprosjekterr −Metoden kommer fra USA, IHI ( www.ihi.org ) −Sverige - redusere køer og ventetider 1996/1997 −Legeforeningen – nasjonale prosjekter (1998-2008). I samarbeid med SH-dir. Gynekologi: redusere keisersnittfrekvens samt variasjon mellom sykehus (N= nasjonalt) Intensiv medisin: redusere respiratortid (N) Psykiatri: redusere tvangsbruk i psykiatri (N) Psykiatri: affektive lidelser - bedret diagnostikk (N) Psykiatri: effektive poliklinikker PANG: ryggprosjekt fastleger Psykiatri: rus (N) Sykehjemsprosjekt (2008) i samarbeid med Dir, KS, FF, NSF Førstegangspsykose -2010 −PULS pasientfokusert lederutvikling (N) −Sykehusinternt: - effektive behandlingsforløp: Ullevål sykehus, Sørlandet Sykehus, Sykehuset Østfold, −Regionalt: Helse Sør-Øst – behandlingslinjer på alle HF

3 Gjennombruddskonseptet ” - skape et fellesskap der endringer kan finne sted ” Utgangspunkt i pasientforløpet = pas. gang i systemet

4 Viktige områder/faktorer for å få til endringer i helsetjenesten Plesek (Plsek 1999) viktige områder for å lykkes i helsetjenesten: −tverrfaglige team −systematisk bruk av metode og verktøy −betrakte klinisk praksis som en prosess −bygge på evidensbasert kunnskap −nettverkslæring (collaboratives) −bruk av målinger og statistisk prosesskontroll −forbedringer som bidrar til å skape forutsigbarhet og standardisering av klinisk praksis.

5 profesjonell kunnskap fag ferdigheter verdier og etikk organisasjonskunnskap system/prosess variasjon arbeidslivs psykologi erfaringsbasert læring Single excellens Kontinuerlig forbedring System excellens Det handler om å kombinere …. + Team excellens

6 Hva er det vi ønsker å oppnå? Hvordan vet vi at endringen er en forbedring? Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til ønskede forbedringer? Model for Improvement ActPlan StudyDo Tydelig metodikk =MÅL =MÅLINGER =TILTAK

7 Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingHenvisningDiagnostikkOppfølgingRehabiliter. Kunnskapsbasert praksis og Brukermedvirkning Ressursbruk og aktiviteter knyttet til pasientforløpet (bla. KPP/KAPP) Kommune- helsetjenester Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Den gode dagen Prosess og systemforståelse, logostikk og samhandling Pasientforløp

8 ”Hårete mål” = 30% forbedring av noe Krav til målformuleringer: −Spesifikt Klar, konkret, entydig, tallfestet angivelse av forventet resultat. −Målbart Man skal kunne vite når målet er oppnådd. −Ansporende Være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling, inspirere til nytenkning. −Realistisk Oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser. −Tidsbestemt Angi når resultatet skal være nådd. −Enighet Enighet om målet, forankring i gruppen og hos problemeier. Hvorfor hårete mål??

9 What’s in it for us – deltakende team ? −Forbedringsprosjekter fra vår hverdag −Forbedringer som kommer pasienten til gode −Innsikt i ny og effektiv arbeidsmetode −Nettverksbygging −Økt samhandling mellom avdelinger og mellom sykehus

10 Når fenger en oppgave deg? Når yter du maksimalt ? −Belønning −interessant −publikum −ytre press −sekundering −tilbakemelding −faste rammer −ære og berømmelse −bonusordning −anerkjennelse −lagarbeide −Økonomisk incitament −se mening −se muligheter −nysgjerrighet −overkommelig −noe å bidra med −felles mål −tidsfrist −målet i sikte −konkurranse −snill ektefelle

11 Det handler om å jobbe sammen!

12 Forbedringshjulet – PDSA: Plan - P Do- D Study/ Check S Act- A Plan (planlegge) Do (iverksette) Study/Check (vurdere, studere hva skjer) Act (endre/ korrigere)

13 Mål: Redusere postoperative sårinfeksjoner Trygg kirurgi TRYGG KIRURGI som del av systemet AP SD A P S D AP SD D S P A DATA D S P A Cycle 1: Etablere rutine/system Cycle 2: Tverrfaglig planlegging og iverksetting I forbedringsteamet Cycle 4: Implementere for alle ansatte Cycle 3: utprøvinger - korrigeringer

14 Kompendium og skjema

15 Veileder rollen −Være den gode høyttenkningspartner uten for stor faglig nærhet −Delta på fellessamlingene sammen med teamene Besøk mellom samling 1 og 2 Også veiledning via mail, telefoner etc −Aktive veiledere viktig, men skal likevel ikke overta

16 A.Schreiner, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål 16 47 % reduksjon 6

17 Hvordan er fremdriften? Selvevaluering - skala

18 LÆRINGSNETTVERK TRYGG KIRURG LS-1 LS-3 LS-2 30.11-1.12 29. FEBRUAR31. MAI Telefonkonferanse Innsende statusrapport selvevaluering Telefonkonferanse Presentasjoner Postere Problemdefinering Fremdriftsplan Postere Presentasjoner Innsende sluttrapport selvevaluering Forbedringsprosjekt Måldefinering Problemdefinering Fremdriftsplan Selvevaluering Veiledning 16.0123.04 13.02 7.05

19 Postere underveis

20 Postere FS 3

21 Bærebjelker i læringsnettverkene: −fellesskap og samhørighet i nettverk 9 måneder en god modningsperiode −definerte mål og strukturerte arbeidsformer −hverandres publikum og konkurranse −Endre, innarbeide endringer, synlig gjøring av resultater også underveis (SPC) erfaringsutveksling og gjensidig læring −tidsfrister og veiledning −faste rammer og høyt tempo −..”å ha det kjekt mens vi holder på”….


Laste ned ppt "Læringsnettverk legemiddelgjennomgang. Læringsnettverk/Gjennombruddsprosjekterr −Metoden kommer fra USA, IHI ( ) −Sverige - redusere køer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google