Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Lørenskog videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Lørenskog videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Lørenskog videregående skole

2 Tema for denne informasjonsøkta Presentasjon av ledelsen og støtteapparatet Informasjon om skolen Hvordan jobber vi på Lørenskog videregående skole? Planer og ansvarsfordeling Ordensreglement Elevenes rettigheter og plikter Satsingsområder skoleåret 2015 - 2016

3 Tema for informasjonsøkta Informasjon fra: - assisterende rektor (timeplanramme, læringsplattform, klasseregler, vurdering, eksamen, privatisteksamen mm) - avdelingsleder (fremmedspråk og programfag) - rådgiver (hjelpetjenesten og VIP-makkerskap) - bibliotekar (utlån av læremidler) Etter informasjonsøkta møter foresatte/elever kontaktlærerne på eget rom.

4 Ledelsen Atle Solberg BerlandRektor Thomas TørviAssisterende rektor Realfag Dag Fredrik OlsenUtviklingsleder Svein-Håvard SlettenAvdelingsleder IF / KØ og elevkontakt Lisbeth LauritzsenAvdelingsleder DH / ST-FO

5 Ledelsen Lill WangbergAvdelingsleder RM Kirsti Strømme ØstbyAvdelingsleder samfunnsfag og økonomiske fag Linn FuglestveitAvdelingsleder norsk Eliska TellesbøAvdelingsleder fremmedspråk Eli Grethe Sæthre Avdelingsleder A-hus / UK

6 Støtteapparat Erna Teige RaknesRådgiver Stig EideRådgiver Stine Noer SmedstadMiljøarbeider Lene ØdegårdHelsesøster Malin DrotninghaugHelsesøster Linn AndersenPP-rådgiver Lasse KristiansenIT-ansvarlig Siv B. JørstadBibliotekar

7 Elevrådet Beth AlverElevrådsleder Elevrådet er viktige bidragsytere i arbeidet med å forbedre skolen. Skolemiljøutvalget består av elevrådsstyret og representanter fra ledelsen Elever er representert i skoleutvalget på skolen

8 Litt om skolen Etablert i 1974 Ca. 1000 elever innenfor utdanningsprogrammene ST, ST-FO, IF, DH, RM og VO To avdelinger på A-hus Ca 140 ansatte Tilhørende bygg: ◦Lørenskoghallen og kantinen i Lørenskoghallen Utvidelse med byggestart sommeren 2015

9 Hovedansvar for klasser og trinn Knyttet til generell oppfølging og IKO ST-Vg1Assisterende rektor Thomas Tørvi ST-Vg2Avdelingsleder Kirsti S. Østby ST-Vg3 og VOAvdelingsleder Linn Fuglestveit 3PÅUtviklingsleder Dag F. Olsen IFAvdelingsleder Svein-Håvard Sletten RMAvdelingsleder Lill Wangberg DH og ST-FOAvdelingsleder Lisbeth Lauritzsen

10 Ledende og levende Elevene skal inspireres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling Flest mulig elever skal fullføre og bestå Elevene skal oppleve å bli sett og hørt – uavhengig av bakgrunn og forutsetninger D

11 Hvordan kan Lørenskog videregående skole bidra? ◦Godt læringsmiljø ◦Godt sosialt miljø der mobbing slås ned på fra dag 1 ◦God oppfølging ◦Godt fungerende elevråd ◦Internasjonalt solidaritetsarbeid ◦Internasjonale prosjekter ◦Bredt utvalg av programfag / fordypning å velge mellom

12 Hvordan kan Lørenskog videregående skole bidra? Elevmedvirkning Støttende relasjon Undervegsvurdering Normer og regler Tydelig struktur i undervisningen –

13 Strategisk plan 2014 - 2018 Visjon ◦Utdanning med kvalitet – alle skal oppleve mestring Verdier ◦Profesjonalitet i alle ledd ◦All opplæring skal gi læringsutbytte ◦Faglig og sosial utvikling i sentrum

14 Strategisk plan 2014 - 2018 Fullført og bestått: 87% (AFK innen 2018) Redusere fraværet til 5 % Øke rekrutteringen til YF og ST-FO Alle ansatte opplever mestring innenfor sitt arbeidsfelt og opplever stor grad av trivsel i et godt arbeidsmiljø

15 Strategisk plan 2014 - 2018 Strategisk plan 2014 - 2018 Mål 1 Fullført / bestått og redusert fravær Delmål 1.1. God vurderingspraksis der elevene tas med i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen - Det settes av tid til å gjennomføre møter med klassen (tirsdager skoleåret 2015 – 2016) - Alle faglærere gjennomfører fagsamtaler jevnlig, og særs i tilknytning til midtveisvurderingene og halvårsvurderingene - Vurdering settes på dagsorden i møter med foresatte (elever under 18 år) og elev MålTiltak

16 Strategisk plan 2014 - 2018 Strategisk plan 2014 - 2018 Delmål 1.2. Stor grad av delingskultur i en lærende organisasjon - Implementere prosjekt i skriving (Skriveteam) - Innføring av aksjonsorganisering i ulike fellesfag. Først på ST – siden til øvrige utdanningsprogram. Prosjektet samordnes med prosjektet læringsfremmende vurdering på sikt. - Det settes av tid til erfaringsdeling i fellestiden (Se arbeidsavtalen og oversikt over fellestiden) Delmål 1.3. Styrke det tverrfaglige og det sosialpedagogiske arbeidet - Innføring av VIP-makkerskap på Vg1 og 3PB - Tilrettelegging for et aktivt arbeid med FYR på yrkesfaglige utdanningsprogrammer - Det tilrettelegges slik at flest mulig lærere kan delta i klasseteam MålTiltak

17 Strategisk plan 2014 - 2018 Strategisk plan 2014 - 2018 - Gode mottakssamtaler og utviklingssamtaler med alle elever - Gode kartleggingsrutiner innenfor grunnleggende ferdigheter med styrket intensivopplæring - Styrke arbeidet med grunnleggende norskopplæring for flerkulturelle elever - Kontaktlærerperm videreføres - Midtveisvurderinger to ganger i halvåret - Videreutvikle samarbeidsarenaene mellom rådgiverne, miljøarbeider og helsesøster - Alle følger opp felles regler som er slått opp i alle klasserom - Videreføring av prosjekt «Tidsnok oppmøte» MålTiltak Delmål 1.4. En god IKO- oppfølging skal være medvirkende til å nå målet om andel fullført og bestått Delmål 1.5. Skape forutsigbarhet knyttet til ordensreglementet for alle elever

18 Strategisk plan 2014 - 2018 Strategisk plan 2014 - 2018 - Styrket rådgivning og gode prosesser knyttet til elevenes fagvalg - Utprøving i programfag før fagvalget gjennomføres - Videreutvikle partnerskapsavtalen med Lørenskog kommune - Bruke Utdanningstorget som en arena for å vise hva Lørenskog vgs kan tilby - Styrke hjemmesiden som en informasjonskanal til potensielle søkere MålTiltak Delmål 1.6. Hindre feilvalg av programfag for elever på ST og IF Mål 2 Øke rekruttering til YF og ST-FO Delmål 2.1. Markedsføring

19 Strategisk plan 2014 - 2018 Strategisk plan 2014 - 2018 - Etter- og videreutdanning i læringsfremmende vurdering, skolens satsingsområder samt faglig og/eller pedagogisk kompetanseheving - Hospitering i bedrifter (DH/RM) for lærere i fellesfag og felles programfag – FYR MålTiltak Mål 3 Alle ansatte opplever mestring innenfor sitt arbeidsfelt og opplever stor grad av trivsel i et godt arbeidsmiljø Delmål 3.1. Alle ansatte skal ha nok kunnskap innenfor eget arbeidsfelt for å utøve arbeidet på en profesjonell måte.

20 Strategisk plan 2014 - 2018 Strategisk plan 2014 - 2018 Delmål 3.3. Alle har god kjennskap til fylkes- kommunens sine etiske retningslinjer - Ledelsen setter av tid til å drøfte etiske dilemma i fellestiden skoleåret 2015 – 2016. Delmål 3.4. Sikre at informasjons- og kommunikasjons- kanalene fungerer godt - Ledelsen bruker portalen og infoTV-en som informasjonskanal til ansatte - Alle ansatte bruker ITL i kommunikasjon med elever og Outlook som meldingssystem mellom ansatte Delmål 3.2. Skolevandring og undervisningseval uering gjennomføres som et ledd i kvalitetssikringen og oppfølging av opplæringen - Fagteam, klasseteam, vurderingsteam og skriveteam følges opp - Bruk av profesjonell veileder og mentorer MålTiltak

21 Hvor har vi hovedfokus 2015 - 2016 VIP-makkerskap. Mer info fra rådgivertjenesten Vurdering Et treårig prosjekt Stor grad av elevdeltakelse i skolehverdagen Klasseteam Fellesfag - yrkesretting – relevans (FYR)

22 Timeplanramme

23 Læringsplattform ITL SkoleArena FEIDE

24 Vurdering Kartlegging Sluttvurdering Standpunktkarakterer Eksamen Underveisvurdering Halvårskarakterer

25 Felles regler 2015 - 2016 Vi ser det som viktig at vi har noen felles kjøreregler slik at vi opererer med forutsigbarhet Reglene er hengt opp på døra i alle klasserom

26 På Lørenskog videregående: Kommer vi tidsnok Kommer vi forberedt Holder vi ro og orden Er vi tilstede Er vi engasjerte og deltakende Har vi klare mål for timen Utvikler vi kritisk tenkning Har vi en god tilbakemeldingskultur Er vi tolerante og tar vare på hverandre

27 Forskrift om ordensreglement § 1. Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø.

28 Forskrift om ordensreglement § 1. Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø.

29 Forskrift om ordensreglement § 2. Virkeområde § 3. Rettigheter § 4. Orden og atferd § 5. Tilstedeværelse § 6. Bruk av IT-ressurser § 7. Fusk § 8. Brudd på reglementet § 9. Saksbehandling ved refsingstiltak § 10.Erstatning mm § 11.Anmeldelse av straffbare forhold § 12.Utfyllende regler for den enkelte skole

30 Forskrift om ordensreglement §4: 2. Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår.

31 Forskrift om ordensreglement §4: 3. Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig.

32 Forskrift om ordensreglement e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. g. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen.

33 Forskrift om ordensreglement h. Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter kke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder i undervisningen, på skolens område i skoletiden og når skolen har ansvar for elevene. i. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. j. Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven § 27.

34 Dine rettigheter Du har rett til mottakssamtale Du har rett til fagsamtaler (faglærerne) og utviklingssamtaler (kontaktlærer) Du har rett til å få tilpasset opplæring Du har rett til å få begrunnelse for karakterer i vurderingssituasjonene Du har - gjennom din elevmedvirkning rett til å bli hørt Du har rett til et godt arbeidsmiljø – både fysisk og psykisk Du har rett til å få veiledning med tanke på videre utdannings- og yrkesvalg

35 Dine plikter Du møter til planlagt undervisning Du møter tidsnok Du melder fra til skolen dersom du ikke kan komme til undervisning Du deltar aktivt i opplæringen og leverer arbeidet du blir bedt om Du er vennlig mot dine medelever og skolens ansatte Du melder ifra dersom du opplever urett – både når det gjelder deg og dine medelever Du setter deg inn i skolens forskrift til ordensreglement og lever etter dette

36 Praktisering av ordensreglementet For å gjøre ordensreglementet så klart og tydelig som mulig har vi presisert hvordan reglementet praktiseres på skolen. Kontaktlærerne har informert elevene

37 Utenlandsekskursjoner Uke 16 (slutten av april) Tilbud gis i løpet av høsten i en rekke fag – språkfag, idrettsfag, formgivingsfag, design og tekstil, kokk og servitør Ny rutine for finansiering av turer: - Donasjoner - Dugnad? Finansiering må være på plass før det blir gitt klarsignal for tur

38 Fagsammensetning Elevenes fagvalg – fremmedspråk og programfag Kontroll og krav til kompetansebevis / vitnemål Prosess rundt fagvalg for neste skoleår

39 Informasjon om hjelpetjenesten Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak om spesialundervisning Miljøarbeiders oppgaver på skolen Tiltak i matpausene

40 Hvor har vi hovedfokus 2015 - 2016 VIP-makkerskap – eneste skolen på Romerike - Innføres på Vg1 og påbygg - To og to elever blir koplet sammen som «arbeidskollegaer» som igjen koples sammen med to andre elever - Støtte hverandre og gi trygghet i hverdagen Oppleves skolen som et godt og trygt sted vil det gi økt læringsutbytte

41 Gratis læremidler -Registrering -Ta vare på bøker og kalkulator -Erstatningsansvar -Innlevering og frister

42 Kontaktlærer følger opp Etter denne økta vil kontaktlærer ha møte med dere for å si noe om klassen og bli bedre kjent samt informere om hvordan dere kan kommunisere, når dere blir invitert til individuelle konferanser mm.


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Lørenskog videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google