Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige forutsetninger for å lykkes med strategisk kompetanseledelse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige forutsetninger for å lykkes med strategisk kompetanseledelse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige forutsetninger for å lykkes med strategisk kompetanseledelse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

2 Gruppeoppgave Hva opplever du at din enhet lykkes med når det gjelder arbeid med strategisk kompetanseledelse? Hva oppleves som krevende og vanskelig å få til? Gå sammen to og to og diskuter

3 Behovskartlegging

4 123456789 1 2 3 4 5 6 7 Progresjon Arbeids- oppgave

5 Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London and New York: Routledge.

6 Rekruttering er viktig! Variasjon i ansattes prestasjoner påvirker organisatoriske prestasjoner Rekruttering og utvelgelse den første (og kanskje viktigste) HR-aktiviteten Legger fundamentet for effekten av fremtidige HR-aktiviteter basert på de ansattes kompetanse

7 Men antagelsen om ”top talent” kan være overdrevet At man ikke er blant de 10% beste betyr ikke at man er inkompetent ”The war for talent” basert på tvilsomme antagelser og begrenset empirisk støtte ▫Det er ikke lett å identifisere talent ▫Prestasjoner varierer over tid ▫Menneskelige vurderinger er ikke objektive ▫De fleste prestasjonsmål er subjektive ▫Talent er ikke stabilt- dersom du ikke tror det ▫Ikke undervurder betydningen av ledelse og struktur

8 Rekruttering for kulturell fit Menneskeorienterte selskaper fokuserer på hvor godt kandidaten vil passe inn i selskapet på bekostning av tekniske kunnskaper og ferdigheter ut over minimumskravene til stillingen Viktige holdninger er vilje og interesse for å lære og utvikle seg, å være et fungerende medlem av et team, og å kunne ta ansvar for seg selv og sine kollegaer ▫Som nødvendiggjør klarhet og tydelighet på hva som forventes De ansatte står i stor grad for rekrutteringen Flere steg, betydelige ressurser, og god tid O'Reilly, C. A., & Pfeffer, J. (2000). Hidden value: How great companies achieve extraordinary results with ordinary people. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

9 Trenings- og utviklingstiltak

10 Definisjoner Trenings- og utviklingstiltak (TUT): Systematiske lærings- og utviklingstiltak med det formål å forbedre individuelle, gruppe- og organisatoriske prestasjoner i arbeidssammenheng Læring: Erverving av kunnskaper og ferdigheter som er relativt permanente, og som har sitt utgangspunkt i erfaring (Kraiger, 2002) ▫Kognitiv læring (kunnskapskomponent) ▫Ferdighetsbasert (potensial for synlig atferd) ▫Affektiv del (gjerne relatert til følelser knyttet til opplevd mestring)

11 Kunnskapskapital? Undersøkelser blant europeiske selskaper viser ▫Ingen sammenheng mellom ressursbruk på kurs (målt i form av kvantitet) og ansattes opplevelser av TUT (Sels, 2002) ▫Store deler av hva ansatte har lært på kurs kan over tid ”gå i glemmeboken” (Arthur et al., 1998) I sum er ikke ”kunnskapskapital” eller ”kompetansekartlegging” et mål på noe mer i utgangspunktet enn at dette er noe bedriften har brukt tid eller penger på Anders Dysvik

12 Er forberedelser viktige? Meta-analyse av 159 studier blant 13 684 kursdeltakere viser at forberedelser i form av ▫Gi informasjon til deltakerne hvordan de kan gå frem for å arbeide med stoffet for å lære best mulig (relatere innholdet til tidligere kunnskaper og ferdigheter og forklare hensikten med kurset) ▫Fokusere på mestring blant deltakerne og ikke prestasjon Er sterke kilder til kognitiv, ferdighets og affektiv læring (rho mellom.47 og.77) Mesmer-Magnus, J., & Viswesvaran, C. (2010). The role of pre-interventions in learning: A meta-analysis and integrative review. Human Resource Management Review, 20, 261-282.

13 Motivasjon til å lære og å utvikle seg: Individuelle faktorer I Alder Utdannelsesnivå og forkunnskaper Generelt evnenivå Personlighet (samvittighetsfullhet, indre kontrolltilpasning, prestasjonsbehov og angst) Men dette er lite påvirkbare faktorer!

14 Motivasjon til å lære og å utvikle seg: Individuelle faktorer II Opplevd verdi og nytte Karrierebevissthet Affektiv organisasjonsforpliktelse Subjektiv mestringsevne Mestringsorientering Involvering i jobben Indre motivasjon

15 Motivasjon til å lære og å utvikle seg: Arbeidsklima Opplevd klima for læring ▫støtte fra nærmeste leder og kolleger ▫forventning fra nærmeste leder om at innholdet tas i bruk Opplevd klima for overføring av innhold ▫tilstrekkelige og hensiktsmessige ressurser ▫positive konsekvenser av bruk

16 Fra læring til jobb Et av de mest sentrale områdene for mikroforskere er nå ”transfer”, men krevende fordi ▫En rekke forhold utover tiltaket ser også ut til å påvirke deltakelse, tilegnelse og anvendelse ▫Læring er et verdinøytralt begrep ▫En stor del av læring på arbeidsplassen er ”uformell” (Pfeffer & Sutton, 2000) Meta-analyse av 89 studier på overføring fra læring til jobb viser at viktige kilder til å overføre innhold fra TUT til jobben er ▫Generelt evnenivå ▫Samvittighetfullhet ▫Frivillig deltakelse ▫Subjektiv mestringsevne ▫Et støttende arbeidsklima Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of Training: A meta-analytic review. Journal of Management.

17 Husk at utvikling ikke er nok… Sammenhengen mellom opplevd støtte for utvikling og arbeidsprestasjoner/sannsynlig turnover modereres av opplevde karrieremuligheter ▫Positiv sammenheng med arbeidsprestasjoner når opplevde karrieremuligheter er høye ▫Positiv sammenheng med sannsynlig turnover når opplevde karrieremuligheter er lave Kraimer, M. L., Seibert, S. E., Wayne, S. J., Liden, R. C., & Bravo, J. (2011). Antecedents and outcomes of organizational support for development: The critical role of career opportunities. Journal of Applied Psychology, 96(3), 485-500. doi: 10.1037/a0021452

18 Mål ansattes opplevelse av relevans og nytte. Tilrettelegg for praktisk anvendelse på jobben Vurder behov og tilpass individuelt Motivasjon for å utvikle seg avhengig av en rekke forhold Støtte fra kolleger og nærmeste leder

19 Gruppeoppgave Har du fått støtte til en tidligere erfaring du har gjort deg i arbeidet med kompetanseutvikling? Har du fått ny kunnskap som du kan bruke i eget arbeid? Del støtten/den nye kunnskapen med resten av gruppa

20 Vil du vite mer? http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012903


Laste ned ppt "Viktige forutsetninger for å lykkes med strategisk kompetanseledelse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google