Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Namdal Rehabilitering IKS et resultat av interkommunalt samarbeid i 15 kommuner Fra ide til realitet Slik arbeider vi i dag I NTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Namdal Rehabilitering IKS et resultat av interkommunalt samarbeid i 15 kommuner Fra ide til realitet Slik arbeider vi i dag I NTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Namdal Rehabilitering IKS et resultat av interkommunalt samarbeid i 15 kommuner Fra ide til realitet Slik arbeider vi i dag I NTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN REHABILITERING

2 N AMDAL R EHABILITERING IKS Lokalisert i Høylandet kommune (1300) 14 eierkommuner 13 kommuner i Namdalen, N-Trøndelag, 1 kommune i Nordland Mange små kommuner (fra 500 til 13 000 innb.) Befolkning på 38 000 Lange avstander, 15 mil til NR, fra ytterpunktene, Nærmeste sykehus i Namsos, 5 mil fra Høylandet Gir tilbud om døgnrehabilitering både innenfor spesialisthelsetjenester og til eierkommunene

3 F RA IDE TIL REALITET 1995-2004 Begynte som en ide i næringsutviklingssammenheng. Høylandet, best kjent som revybygda, - bruk av humor i rehabilitering Underdekning i norddelen av fylket Bedre tilbudet innen rehabilitering i egen kommune Lik sitasjon i mange nabokommuner, manglende kapasitet og kompetanse Nesten 10 år med ulike utredninger Behov (Størrelse 12,26 eller 36) Lokaliseringsdebatt Finansiering Avgjørende faktor at HF Midt- Norge gikk inn og garanterte for 10 plasser Ble godkjent som prosjekt i Handlingsplan for eldreomsorgen Utfordringene: - Planlagt under annen finansiering og organisering enn det som ble i driftsfasen. - Markedsføring i kommunene, mange skeptikere - Finne en god modell for bruk og betaling

4 F RA IDE TIL REALITET Byggeperiode 2 år, åpnet i 2006 Ca. 3000 m2 Total investering på 76 mill. kroner 10 mill. kr. i investeringstilskudd, 11 mill. kr. i kompensasjonstilskudd. 26 rom, husbankstandard Terapibasseng, også til allment bruk (fikk tippemidler) Man fikk mange søkere til stillingene. Ca. 26 årsverk fordelt på 52 ansatte, inkl. små avtaler

5 T JENESTETILBUDET, BÅDE KOMMUNAL OG SPESIALISERT REHABILITERING Kommunal Rehabilitering Utgjør 14 – 16 plasser Alle typer for rehabilitering etter kommunens prioritering Ikke barn (under 18 år) Stor andel eldre hjemmeboende Har vært en tendens til avlastningsbruk for sykehjemmene, dette har endret seg Fra 70 % - til 85 % kapasitetsutnytting (2011 - 2014). Så langt i år 90 %. Utfordringene - Prioritering av brukere med rehabiliteringspotensial (kommunene) - Svingninger i behov

6 F ORDELING AV OPPHOLDSDØGN OG BETALING Ramme kommunale døgn (3800 i 2015) Døgn fordeles ut fra folketall og eierandeler (26) (50/50 nøkkel) Mulighet for kjøp av ekstra døgn ved ledig kapasitet Eierandeler varierer fra 1 til 6 Noen kommuner har relativt stor eierandel i forhold til folketall Døgnpris fastsettes i budsjettet, kr. 3003 pr. døgn i 2014 og 2015. Kommunene betaler i forhold til tildelt ramme. Kommunene får månedlig statistikk over sin disponering Betalingsmodellen har fungert i 9 år uten større endringer

7 T JENESTETILBUDET Spesialisthelsetjeneste To avaler med HF Midt- Norge 11 plasser (8 + 3) Muskel/skjelett Lunge Smertegrupper Arbeidsrettet rehabilitering (Raskere tilbake) Fedme, muskel/skjelett og lettere psykiske lidelse Samhandlingsmidler Utvikling av ambulante tjenester

8 B EMANNING 6 Leger med spesialisering (avtaler) 4-5 Fysioterapeuter, 3,5 årsverk 2 Ergoterapeuter, 2 årsverk 27 Sykepleiere/vernepleiere/- Hjelpepleiere, (ca 12 årsverk) 1 Psykologspesialist (avtale) 1 Logoped 1 Ernæringsfysiolog (avtale) 6 Administrasjon/Prosjekt (4,5 årsv.) 2 Kjøkken 3 Renholder 1 Vaktmester 1 Miljø/aktivitets leder 1 Lærling (helsefag) 4-6 Studenter til en hver tid

9 S AMARBEIDSAVTALEN MED KOMMUNENE Likelydende avtaler vedtatt av kommunestyrene Regulerer samhandlingen mellom kommunene og NR Samarbeidsavtalen inneholder: Formål og virkeområde (rehabilitering) Bestemmelser om hvordan døgnramme og betaling for opphold beregnes for den enkelte kommune Retningslinjer for henvisninger og inntak – forlenging av opphold og prosedyrer når det er usikkerhet omkring om rehabiliteringsopphold er hensiktsmessig Retningslinjer ved avslutning av opphold og oppfølging. Bruk av ambulante tjenester og samarbeid om felles kompetansetiltak Avviksbestemmelser

10 S AMARBEID MED KOMMUNENE, TILTAK OG PLANER Logoped leies ut med ca. 60% til 6 kommuner. Egen avtale Ambulant team. Alle kommuner kan bestille etter behov. Utleie av spesialister Vurdere ansettelse av heltids psykolog for eget bruk og utleie til kommunene. Vurdere samarbeid om ernæringsfysiolog Arrangerer fagseminarer i samarbeid med kommunene inntil 1-2 ganger årlig Nettverksmøter for rehabiliteringskoordinatorer

11 E NDRINGER SOM FØLGE AV SAMHANDLINGSREFORMEN Kommunalt behov / bruk øker Ingen endringer i henvisning fra spesialisthelse Litt ukritisk bruk av plasser en periode. (utskrivningsklare pasienter). Tilgang til prosjektmidler fra RHF NR har fått ca. 1 mill. årlig til forskjellige prosjekter. Utvikling av ambulante tjenester Feller kompetansetiltak og nettverkstiltak

12 E N SPENNENDE FRAMTID Ny kommunestruktur Endret ansvars – og oppgavedeling Opptrappingsplan – virkemidler ?? Befolkningens behov er uavhengig av kommunegrenser og økonomi Antall eldre over 67 år øker med 40 % fram til 2030. En sterkere profil Kompetansesenter Ambulante tjenester Hverdagsrehabilitering i eget hjem Namdal Rehabilitering skal være i forkant av utviklingen


Laste ned ppt "Namdal Rehabilitering IKS et resultat av interkommunalt samarbeid i 15 kommuner Fra ide til realitet Slik arbeider vi i dag I NTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google