Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsmodeller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsmodeller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsmodeller anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

2 Nasjonal satsning Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske- og eller andre tilleggsproblemer og lidelser, skal sikres tilgjengelig, fleksibelt, helhetlig og sammenhengende tjeneste- og behandlingstilbud av høy kvalitet Etablering av samhandlingsmodeller i kommunen og/eller mellom kommune og spesialisthelsetjeneste som sikrer et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til målgruppen

3 Tilskuddsordning 2016 217 millioner kroner årlig: Tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT- team) Storbysatsingen- psykisk helse (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim) Utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet Utprøving og utvikling av samhandlingsmodeller på rusfeltet Samarbeid om utskrivningsklare pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) Ønsker å prioritere ACT og FACT

4

5 Ulike samhandlingsmodeller

6 Satsning på ACT og FACT

7 Implementering av ACT og FACT i Norge  Modellforsøk ACT-team fra 2007 i Moss  20 mill. i stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet hvert år fra 2009 - 2014  200 mill. til blant annet ACT- og FACT-team fra 2015  11 ACT-team startet opp fra 2009 - 2013  Tre ACT-team ble nedlagt i prøveperioden  Tre ACT-team har gått over til å bli FACT-team  Nye ACT og FACT-team er etablert

8 FRA ACT til FACT 8 ACT-team 10 FACT-team Flere forprosjekter Fra ACT til FACT

9 FRA ACT til FACT FACT-teamene har ulik målgruppe To rurale FACT-team

10 Hva er ACT og FACT? ACT ble utviklet i USA på 1970-tallet FACT bygger i stor grad på ACT, og er utviklet i Nederland To modeller for personer med alvorlige psykisk lidelser, og ofte rusmiddelproblemer anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

11 Implementering av ACT og FACT Håndbøker Opplæring Ledernettverk Følgeforskning anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

12 Hva er ACT? anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

13 | Målgruppe ACT Alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelser, alvorlig bipolar lidelse), alene eller i kombinasjon med ruslidelser, kognitiv svikt, nedsatt funksjon Sammensatte og langvarige hjelpebehov fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten (bolig, økonomi, funksjon, sosialt nettverk, somatikk…) | 13 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

14 Målsetting for ACT-teamene Å gi sammenhengende og helhetlige tjenester til personer som ikke klarer å oppsøke hjelpeapparatet eller som ikke selv ser behovet for det  Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet  Redusere innleggelser  Forbedre personens livskvalitet og fungering

15 || Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMACT)  Forpliktende samhandlingsmodell mellom DPS og kommune/bydel  Oppsøkende team der brukeren bor eller oppholder seg  Teamet skal yte og legge til rette for nødvendige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester  Helhetlige tjenester fra ett team  Maks 100 brukere/pasienter  Opptaksområde 50 000+ | anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

16 || Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMACT)  Aktiv oppsøkende arbeidsformn  Tverrfaglig team med kjernebemanning og spesialister  Høy intensitet på tjenesten. Møter brukeren flere ganger i uka i opptil mange år  Brukeren kjenner og har kontakt med mange i teamet  Teamet skal kunne gi tjeneste døgnet rundt sju dager i uka  Teamet skal kunne gi kunnskapsbaserte behandlingsformer | anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

17 Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMACT) Kontakt med pasientens nettverk Ansvar for krisetjenester Fullt ansvar for psykiatriske tjenester Fullt ansvar for rehabiliteringstjenester

18 Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMACT) Modell for integrert behandling av dobbeltdiagnose (IDDT) Arbeid med støtte (Supported Employment, IPS) Engasjere og veilede brukernes sosiale nettverk Kunnskapsbasert psykoterapi Boligstøtte/Supported housing

19 Hva viser forskningen om ACT? (Dieterich 2011) Intensiv Case Management inkludert ACT sammenlignet med standard psykisk helsevern: Reduserte lengden på sykehusinnleggelser (antall oppholdsdøgn) Høyere global skår på GAF Høyere pasienttilfredshet med tjenesten Høyere andel som kom i kontakt med og opprettholdt kontakten med teamet Bedre bosituasjon Det er sannsynligvis redusert risiko for selvmord og død En fant ingen klare funn når det gjaldt bedring av psykiatriske symptomer og livskvalitet

20 Hva viser den norske evalueringen?

21 Resultater fra den norske evalueringen Vellykket implementering av ACT-modellen ACT-teamene yter oppsøkende og koordinerte tjenester ACT-teamene har rekruttert og beholder målgruppa ACT har rekruttert og beholder den mest alvorlige ROP-gruppa Brukerne har oppnådd bedring på flere livsområder Boforhold Funksjonsnivå Symptombelastning (depressive symptomer og selvmordsrisiko) Problemfylt bruk av rusmidler Livskvalitet

22 Resultater fra den norske evalueringen Antallet oppholdsdøgn er sterkt redusert fra 17172 til 8729 i toårsperioden etter inklusjon i ACT-teamene, sammenlignet med to år før inklusjon. Det er færre innleggelser under tvang etter inntak i ACT- team. Fra 11.500 oppholdsdøgn på tvang til 5.200 oppholdsdøgn. Ulike datakilder i evalueringen bekrefter at ACT- teamene har vært et nyttig tilbud for målgruppa

23 Hva med ROP-gruppa? ACT-teamene rekrutterer personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk ROP-gruppa ser ut til å nyttiggjøre seg oppfølging og behandling fra ACT-teamet – Høyere funksjonsnivå – Lavere symptombelastning – Halvering i oppholdsdøgn i psykisk helsevern, også når det gjelder tvang

24 Utfordringer?

25 Hva er FACT? anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

26 || Hva er Flexible Assertive Community Treatment?  Bygger på ACT-modellen  Nederlandsk modell  ACT-modellen var lite egnet for områder med lav befolkningstetthet (50 000)  Første FACT-teamet ble etablert i 2003 i Nederland  Eget sertifiseringssenter for ACT og FACT  Håndbok og fidelity-skala for FACT (MODELLBASERT)  Ca 150 FACT-team i Nederland og 35 ACT-team  FACT-teamene erstatter kommunalt psykisk helsearbeid | anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

27 || Målgruppe FACT  Langvarig oppfølging til ALLE personer med alvorlige psykiske lidelser i et opptaksområde – Psykoselidelse – Bipolar lidelse – Alvorlige affektive lidelser – Alvorlige angstlidelser – Ikke mer enn 15 prosent av brukerne med alvorlige personlighetsforstyrrelser – Andre alvorlige lidelser – Ofte rusproblemer som tilleggsproblemer | anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

28 Målgruppe FACT En psykisk lidelse der oppfølging /behandling er påkrevet Alvorlig funksjonssvikt Langvarig tilstand Behov for samordnet hjelp og oppfølging

29 || Hva er Flexible Assertive Community Treatment?  Følger opp 200-220 pasienter i et opptaksområde på ca 40-50 000 innbyggere  Case Manager og tverrfaglig team  Aktivt oppsøkende team  10-11 årsverk  To nivå av behandlingsintensitet:  Ordinær individuell oppfølging (80 %) (minst to ganger i mnd)  Intensiv behandling (20 %) | anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

30 || The Seven C’s  Cure (Behandling)  Care (Daglig støtte og veiledning)  Crisis Intervension (Kriseintervensjoner)  Client knowhow (Recoveryorientering)  Community Support (Familie, IPS, bolig, inkludering)  Control (Risikovurdering, følge opp TUD)  Check (Evaluere effekten av behandlingen) | anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

31 Hva er forskjellen mellom ACT og FACT? Målgruppe: – FACT skal gi et tilbud til alle med alvorlige psykiske lidelser i et opptaksområde – ACT skal gi et tilbud til personer med de mest alvorlige psykiske lidelsene som har et lavt funksjonsnivå, og som har vanskeligheter med å nyttiggjøre seg ordinære tjenester – (ca 20 prosent av gruppa) Intensitet: – FACT, minst to kontakter i mnd for 80 % av brukerne – ACT, minst tre kontakter i uka eller to timer i uka pr bruker anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

32 Hva er forskjellen mellom ACT og FACT? Case Manager i FACT-team. Trekker inn psykolog, psykiater, russpesialist, arbeidsspesialist ved behov Sterkere teamtilnærming i ACT-team. Alle skal kjenne til alle pasientene, og flere skal gi tjenester til samme pasient Begge modellene krever et forholdsvis stort opptaksområde anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

33

34 Hva viser forskningen om FACT? Oppsummert forskning fra fem studier som er publisert om FACT- team. Fire av studiene er fra Nederland, og én fra Storbritannia En finner ingen signifikant bedring hos brukerne når det gjelder symptomreduksjon eller funksjonsnivå Forfatterne konkluderer med at det er manglende evidens når det gjelder effekten eller nytteverdien av FACT-modellen (Norden og Norlander 2014)

35 Konklusjon ACT og FACT inkluderer store deler av ROP-gruppa som trenger integrerte tjenester ACT viser gode resultater for målgruppa FACT har mange av de samme komponentene som ACT Ved å jobbe modellbasert (ACT og FACT) sikrer vi at målgruppa får tjenester som vi vet virker

36 Utfordringer I hvor stor grad skal ACT og FACT samhandle med de ordinære tjenestene? ACT og FACT inkluderer i varierende grad personer med personlighetsatferd/lidelser og rusavhengighet. Hva med dem? ACT og FACT skal være et tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser (diagnosekrav). Hva med andre som også trenger samhandling? ACT og FACT krever større opptaksområder. Hvordan håndterer vi det?

37 Anbefalinger  ACT-modellen er et godt tilbud og bør videreføres for personer med alvorlige psykisk lidelser, med eller uten rusmisbruk, som ikke har klart å nyttiggjøre seg ordinære tjenester  ACT-modellen bør etableres i andre kommuner/bydeler i Norge som har stort nok opptaksområde  I kommuner med opptaksområde mindre enn 50 000 kan etablering av ACT-team skje gjennom interkommunalt samarbeid for den definerte målgruppa

38 Anbefalinger  FACT-team bør prøves ut for en utvidet målgruppe  Elementer fra ACT/FACT-modellen kan benyttes for andre målgrupper med sammensatte problemer som ikke får tilstrekkelige tjenester  I opptaksområder med liten befolkning og store avstander kan elementer av ACT og FACT benyttes og ivaretas i et koordinert samarbeid mellom ulike tjenester

39 Effektive komponenter 1.Lav caseload 2.Regelmessige hjemmebesøk 3.En stor andel av kontakten skjer hjemme 4.Ansvarlig for helse- og sosialfaglige tjenester 5.Mange faggrupper representert 6.Psykiater integrert i teamet Tom Burns

40 Kjernekomponenter? Assertive Oppsøkende Helhetlige tjenester fra ett team eller samhandling satt i system Spesialisttjenester og kommunetjenester integrert Tett oppfølging etter behov Metoder som skal ivaretas – Arbeid med støtte/IPS – IDDT – Boligstøtte – Psykoedukasjon

41 Hvordan samhandle? Teammodellen? Case Manager? Ulike instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten som samhandler om den enkelte bruker? Når blir transaksjonskostnadene ved samhandling så store at en trenger et team?

42 Ulike samhandlingsmodeller

43 Hva passer der du arbeider? Lokale tilpasninger


Laste ned ppt "Samhandlingsmodeller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google