Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunale tilbud Nasjonal hjerneslagkonferanse 2016 Silje Bostrøm Gitlestad Fagkoordinator rehabilitering, Kristiansand kommune HELSE OG SOSIAL | Virksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunale tilbud Nasjonal hjerneslagkonferanse 2016 Silje Bostrøm Gitlestad Fagkoordinator rehabilitering, Kristiansand kommune HELSE OG SOSIAL | Virksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunale tilbud Nasjonal hjerneslagkonferanse 2016 Silje Bostrøm Gitlestad Fagkoordinator rehabilitering, Kristiansand kommune HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon

2 kristiansand.kommune.no Sentrale føringer for kommunale tjenester HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 2 Samhandlingsreformen (2012)  Forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor  God samhandling: Samarbeidsavtaler Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015  Forebyggende tjenester  Rehabilitering og habilitering Medvirker til samarbeid og ansvarsavklaring mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Legger til rette for tverrsektoriell samhandling mellom helse, arbeid og utdanning Sørger for økt bruk av individuell plan (IP) og koordinator Primærhelsemeldingen (2015)  Tjenester med nærhet til hjemmet  Tidlig innsats, forebygging  Identifisering av behov  Rehabiliteringstjenester Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015)  Pasienter og brukere har rett til tjenester slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.  Læring og mestring er viktige elementer i helhetlige forløp.  Sterkere lederforankring av koordinering og samarbeid.  Økt bruk av individuell plan og koordinator.  Styrke den habiliterings- og rehabiliteringsfaglige kompetansen.  Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

3 kristiansand.kommune.no Rehabilitering i kommunene –Tjenestetilbud - Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (2015) 3Pasienter og brukere med omfattende behov 2Pasienter og brukere med middels omfattende behov 1Pasienter og brukere med mindre omfattende behov HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 3 «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» (Forskrift om habilitering og rehabilitering §2)

4 kristiansand.kommune.no Differensierte tjenester i kommunene - Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (2015) 1 Pasienter og brukere med mindre omfattende behov Eksempler og noen kjennetegn ved målgruppene Pasienter og brukere med mindre funksjonsnedsettelse og/eller begynnende funksjonssvikt. Sykemeldte Unge med utfordringer knyttet til utdanning og arbeid HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 4 2 Pasienter og brukere med middels omfattende behov Eksempler og noen kjennetegn ved målgruppene Pasienter og brukere med noe mer omfattende bistandsbehov over lengre varighet Kan ofte være yngre brukergrupper men med langvarige og i noen grad progredierende funksjonsfall Behov for tjenester fra flere sektorer, sårbare livsfaseoverganger Kombinasjon psykisk helse og rus. Funksjonsnedsettelse på flere områder Sykemeldte og uføretrygdede Unge med utfordringer knyttet til sosial deltagelse, utdanning og arbeid 3. Pasienter og brukere med omfattende behov Eksempler og noen kjennetegn ved målgruppene Pasienter og brukere med høyt bistandsbehov Vedvarende funksjonssvikt, med behov for intensiv habilitering og rehabilitering for å opprettholde sitt funksjonsnivå og/eller motvirke progredierende utvikling Brukere med omfattende adferdsproblemer Funksjonsnedsettelse på flere områder Kombinasjon rusavhengighet og psykisk sykdom Langtidssykemeldte og uføretrygdede

5 kristiansand.kommune.no Kompetanse: Hva må kommunene rigge seg for? - Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (2015) Rehabilitering framfor kompenserende hjelp Forebygging: Følge opp antakelser om mulig behov v/begynnende funksjonsfall Grunnleggende basiskompetanse – ICF Tverrfaglig teamorganisering fremmer utvikling av felles kompetanse og kunnskapsdeling HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 5

6 kristiansand.kommune.no Sykepleien.no https://sykepleien.no/2015/11/dopamin-i-honsegarden https://sykepleien.no/2015/11/dopamin-i-honsegarden «Som hønene trives vi best med å måtte jobbe litt for å holde oss selv og dem rundt oss i live. Vi spiser ikke fisken rett fra pakka, men koker og tilbereder og serverer pent ved bordet. Vi lager kjøkkenhager selv om jord og frøposer koster dobbelt så mye som gulrøttene i butikken. Vi pusler i huset, maler og pusser opp og pynter og ordner (og bruker tid på å forberede utfordrende hønsemat) og pumper ut dopamin og føler oss flinke og fornøyde. Sånn får vi selvtillit, og livet får innhold og mening.» HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 6

7 kristiansand.kommune.no Lærings- og mestringstilbud Formålet med lærings- og mestringstilbud er at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer. forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse. gi støtte til endring av levevaner for å fremme fysisk og psykisk helse. understøtte pasient og brukers egen læringsprosess HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 7

8 kristiansand.kommune.no Tidlig innsats Holdningsendring: HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 8 Har denne pasienten/brukeren behov for habilitering eller rehabilitering?

9 kristiansand.kommune.no Avklaring av ansvar- og oppgavedeling HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 9 Kommunenes sørge-for-ansvar grenser opp mot spesialisthelsetjenesten. De endres over tid, som følge av faglig utvikling og helsepolitiske mål - Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015)

10 Koordinerende enhet God samhandling og økt brukermedvirkning Koordinator- rollen og individuell plan Oversikt over tilbud Bruker- medvirkning Familie- perspektivet Informasjon Motta interne meldinger om behov Bidra til samarbeid HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon KOORDINERENDE ENHET «Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering».Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. 10 kristiansand.kommune.no

11 Individuell plan og koordinator HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 11 Dersom pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester takker nei til individuell plan, skal de likevel tilbys koordinator, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 21 og § 22.forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 21§ 22 "Kommunens helse- og omsorgstjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan etter § 1 utarbeides for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7- 1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.helse- og omsorgstjenesteloven § 7- 1spesialisthelsetjenesteloven § 2-5psykisk helsevernloven § 4-1.

12 kristiansand.kommune.no Pasientforløp HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 12 Ved å komme tidlig inn i pasientforløp kan man forskyve og redusere behovet for kommunale tjenester. Personer blir sterkere rustet til å mestre egen sykdom, og ta kontroll over eget liv.

13 kristiansand.kommune.no Rehabilitering i Kristiansand kommune HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 13 Rehabilitering er flere tjenester satt sammen til en helhet, og det er i utgangspunktet ingen begrensninger på hvilke tiltak som kan inngå i et rehabiliteringsforløp. Det kan dreie seg om alt fra medisinsk behandling til fysisk trening, frisklivstilbud og pedagogiske, sosiale og psykososiale lærings – og mestringstiltak.

14 kristiansand.kommune.no Kløvertun Målgruppe: 1.Ny skade/sykdom/hendelse i kombinasjon med: Kognitive utfordringer Psykisk sykdom og/eller rus Sosiale utfordringer Multimorbiditet Behov for tett medisinsk oppfølging Behov for observasjon/kartlegging gjennom døgnet 2.Hjemmeboende brukere med stor endring i funksjon som vil ha nytte av intensiv rehabilitering for vedlikehold av funksjon HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 14

15 kristiansand.kommune.no Hjemmerehabilitering 1.Brukere fra spesialisthelsetjenesten, Kløvertun eller Valhalla som har behov for rehabilitering, og hvor Hverdagsrehabilitering ikke er aktuelt 2.Hjemmeboende brukere med sammensatte og komplekse utfordringer som har hatt et funksjonsfall Man forventer at tverrfaglig rehabilitering vil kunne føre til at bruker kan fungere hjemme Oppfølging i forhold til skole/arbeid vil være aktuelt HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 15 Målgruppe: Brukere med komplekse problemstillinger, som trenger tverrfaglig oppfølging og fagspesifikke tiltak i stor grad. Det fattes vedtak på 6-8 uker.

16 kristiansand.kommune.no Hverdagsrehabilitering Målgruppe: Hjemmeboende Får vedtak på 4 uker Vurderes for alle nye tjenestesøkere Brukere med endring i funksjon som har tjenester fra før Brukere som forstår instruksjon og som kan formulere sine mål Utskrivningsklare pasienter fra døgnrehabilitering og sykehus Tiltak skal kunne følges opp av motorteam og øvrige ansatte i hjemmetjenesten Kjennetegn: Enkel rehabilitering, kan følge opp aktiviteter på egenhånd (egentrening) HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 16

17 kristiansand.kommune.no Valhalla helsesenter Målgruppe: Korttidspasienter Mobilisering Kartlegge, tilrettelegge og koordinere for videre forløp Behov for fysisk løft Eldre med akutt funksjonssvikt Syke pasienter som trenger døgnoppfølging Behov for ernæring og aktivitet Passive og isolerte personer Rullerende opphold Siste instans før langtidsplass Avlastning ved særlig tyngende omsorgsoppgaver HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 17

18 kristiansand.kommune.no https://www.kristiansand.kommune.no/frisklivssentralen/ Aktiv Hver Dag Frisklivsresepten Endring av levevaner for innvandrerkvinner Læring- og treningstilbud Trygg og slagsterk Læring- og treningstilbud Puls og KOLS Lærings- og mestring KOLS, Diabetes 2, KID og KIB Bra mat, snus- og røykesluttkurs HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 18

19 kristiansand.kommune.no Lærings- og treningstilbud – til personer som har hatt hjerneslag Inklusjonskriterier: -personer som har hatt hjerneslag -motivert for deltakelse -må være gående -må kunne ta instruksjon og komme seg til og fra på egenhånd Tilbudet inneholder trening, undervisning og erfaringsutveksling HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 19

20 kristiansand.kommune.no Lærings- og treningstilbud – til personer som har hatt hjerneslag Temaer/undervisning om: Sykdomslære og mestring Fysisk aktivitet Energiøkonomisering Stemme og kommunikasjon Kognitive utfordringer Medisinbruk Kosthold Brukerhistorie Oppstart to ganger/år Varighet: 12 uker Pris: 300,- For alle innbyggere i Knutepunktet Sørlandet HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 20

21 kristiansand.kommune.no Etter endt rehabilitering Tidsavgrenset prosess Å møte hverdagen. Hvordan sikre motivasjon og livsglede videre? Forebygge nytt hjerneslag https://www.kristiansand.kommune.no/ HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon 21

22 Kristiansand kommune Telefon 38 07 50 00 postmottak@kristiansand.kommune.no kristiansand.kommune.no HELSE OG SOSIAL | Virksomhet Helsefremming og innovasjon


Laste ned ppt "Kommunale tilbud Nasjonal hjerneslagkonferanse 2016 Silje Bostrøm Gitlestad Fagkoordinator rehabilitering, Kristiansand kommune HELSE OG SOSIAL | Virksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google