Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orkdal/Øyregionen Høsten 2011. Mål: Å kunne lage læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orkdal/Øyregionen Høsten 2011. Mål: Å kunne lage læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orkdal/Øyregionen Høsten 2011

2 Mål: Å kunne lage læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

3 Innhold 1)Læreplananalyse og kompetansebegrepet 2)Formulering av læringsmål 3) Hva skal være gjenstand for vurdering – fra kompetansemål til læringsmål til kjennetegn på måloppnåelse –Faglig kunnskap –Grunnleggende ferdigheter –Læringsstrategier –Holdninger 4) Egenvurdering 5) Kjennetegn på måloppnåelse i praksis

4

5 5 God undervisning I god undervisning henger mål sammen med tilbakemeldinger, egenvurdering og utvikling av metakognisjon. Kunsten er å utvikle tilpassede mål, at elevene forplikter seg til å arbeide mot målene, og at elvene har mulighet til å bruke ulike læringsstrategier for å nå målene. John Hattie (Visible Learning 2009) 5

6 6 Kvalitet i undervisning 1) Lærere som utfordrer elevene sine 2) Lærere som har høye forventninger til elevenes prestasjoner 3) Overvåking og kontroll av elevenes prestasjoner 6

7 7 Planlegging av undervisning 1 Fag 2 Tema 3 Relevante kompetansemål 4 Læringsmål 5 Kjennetegn på måloppnåelse/nivå Kompetansemål Læringsmål Kjennetegn/nivå

8 Læreplananalyse og kompetansebegrepet

9 9 Kompetansemål Hva skal være gjenstand for vurdering: Faglig kunnskap Grunnleggende ferdigheter Læringsstrategier Holdninger

10 Kompetansemål fra ulike fag Kunst & håndverk etter 2 trinn lage enkle gjenstander i leire Mat & helse etter 4 trinn planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering Musikk etter 7 trinn synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk RLE etter 10 trinn gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag

11 Kompetansemål fra ulike fag Engelsk etter 2 trinn forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser Kroppsøving etter 4 trinn vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen Matematikk etter 7 trinn bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar Fremmedspråk etter 10 trinn delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

12 Kompetansemål fra ulike fag Naturfag etter 2 trinn sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Norsk etter 4 trinn uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Samfunnsfag etter 10 trinn drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy

13 Formulering av gode læringsmål Fra Kunnskapsløftet til lokal læreplan

14 Læringsmål er skritt på veien til å nå kompetansemål

15 15 Å formulere læringsmål Eksempler på læringsmål –Eleven kan skrive et brev –Eleven kan planlegge og lede idrettsaktiviteter i gymsalen –Eleven kan beregne areal ved hjelp av ruter, geobrett eller prikkeark. –Eleven kan presentere muntlig viktige hendelser fra 2. verdenskrig –Eleven kan lese og finne fram på kart og på en globus –Eleven kan lage en powerpoint presentasjon om middelalderen Eleven, du, jeg?

16 16 Å formulere læringsmål – i tverrfaglige opplegg Eleven kan lage en barskogbok (naturfag/norsk/kunst&håndverk/kroppsøving) Eleven kan tegne en steinalderlandsby (samfunnsfag/norsk/kunst&håndverk) Eleven kan presentere eksempler på arkitektur på hjemplassen (kunst&håndverk/matematikk/norsk) Eleven kan lage en dramatisering om høytider i Norge (RLE/samfunnsfag/norsk/musikk/mat&helse) Elven kan lage en powerpoint-presentasjon om London (engelsk/samfunnsfag/musikk) Eleven kan delta på en tur …? (naturfag/kroppsøving/matematikk)

17 Gode læringsmål: Er forståelig for alle elevene Alle elevene kan nå målet Inneholder minst ett output-verb Inneholder minst ett kunnskapselement Kan nås på ulike måter Kan inneholde elementer fra flere kompetansemål og fra flere fag

18 Hva skal vurderes her? Målet for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker (Kunst&håndverk etter 4. trinn) Formuler eksempler på læringsmål for Faglig kunnskap: Grunnleggende ferdigheter: Læringsstrategier: Holdninger:

19 Hva skal vurderes her? Målet for opplæringen er at eleven skal kunne stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar Matematikk etter 7. trinn Formuler eksempler på læringsmål for Faglig kunnskap: Grunnleggende ferdigheter: Læringsstrategier: Holdninger:

20 Hva skal vurderes her? Målet for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere (Norsk etter 10 trinn) Formuler eksempler på læringsmål for Faglig kunnskap: Grunnleggende ferdigheter: Læringsstrategier: Holdninger:

21 21 Kjennetegn på måloppnåelse Jo tydeligere målet er, jo bedre vil elevene gjøre det (Clarke m.fl 2006)

22 22 Fra kriterier til kjennetegn Når vi setter opp kjennetegn sier vi samtidig noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. Kjennetegn på måloppnåelse gir elevene konkrete og oppnåelige mål å arbeid mot sier noe om i hvilken grad elevene mestrer målene de arbeider mot sier noe om kvaliteten på prestasjonene deres i forhold til målene skal gi grunnlag for å gi tilbakemelding om kvaliteten på elevenes arbeid sett i forhold til målene

23 23 Kjennetegn på måloppnåelse For eleven: Mestring Motivasjon Kontroll Egenvurdering For læreren: Tilpasset opplæring Underveis- og sluttvurdering Dokumentasjon

24 24 Kjedsomhet Frustrasjon Utfordringer Forutsetninger Eva Ove Ane Kaj Flytsone Tilpasset opplæring

25 Eksempler på kjennetegn faglig kunnskap «Når jeg har kjennetegn så vet jeg hva jeg skal øve på» «Alle elevene mine hevet seg ett hakk, og jeg hevet meg også»

26 Kompetansemål: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Læringsmål: Eleven kan forstå og si hva klokka er på engelsk KriterierLavMiddelsHøy Å forstå Jeg kan forstå klokkeslett: hel og halv Jeg kan forstå klokkeslett: hel, halv, kvart på og kvart over Jeg kan forstå alle klokkeslett Å bruke språket Jeg kan si hva klokka er når den er hel og halv Jeg kan si hva klokka er når den er hel, halv, kvart på og kvart over Jeg kan si alle klokkeslett Å uttale Jeg uttaler klokkeslettene hel og halv slik at jeg blir forstått Jeg uttaler klokkeslettene hel, halv, kvart på og kvart over slik at jeg blir forstått Jeg kan uttale alle klokkeslettene slik at jeg blir forstått

27 Kompetansemål: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: - anslå og måle mengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler - bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare hensikten med standardisering av måleenheter og foreta omgjøring mellom vanlige måleenheter - sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemidler Læringsmål: Eleven kan beregne areal ved hjelp av ruter, geobrett og prikkeark Eleven kan forklare at måleenheter for areal er cm^2 og m^2 Eleven kan lage rektangler med ulike areal og omkrets KriterierLavMiddelsHøy Å regne areal: Jeg kan forklare at areal er flaten inne i et avgrenset område Jeg kan beregne areal ved hjelp av hele ruter Jeg kan beregne areal ved hjelp av geobrett og prikkeark Jeg kan beregne areal ved hjelp av hele og halve ruter Jeg kan forklare at måleenheten for areal er kvadratcentimeter og kvadratmeter Jeg kan beregne areal ved å gange sammen lengden og bredden på figurer Jeg kan beregne areal ved hjelp av ruter der deler av rutene er skjult Å regne omkrets: Jeg kan forklare at omkrets er lengden rundt en figur Jeg kan finne omkretsen av en figur ved hjelp av ruter og linjal Jeg kan lage to figurer som har likt areal, men ulik omkrets Jeg kan lage rektangler med likt areal og ulik omkrets Jeg kan lage rektangler med lik omkrets og ulikt areal

28

29 Eksempler på kjennetegn grunnleggende ferdigheter «Her kan vi samarbeide på tvers av fag» «Når elevene møter de samme kjennetegnene i flere fag blir de skikkelig gode»

30 KriterierLavMiddelsHøy Å bygge opp en tekstJeg kan skrive sammenhengende tekst Jeg kan skrive en tekst med en tydelig begynnelse og slutt Jeg kan skrive en tekst med god og presis oppbygging Å dele inn en tekstJeg kan dele teksten inn i avsnitt Jeg kan dele teksten i noen hensiktsmessige avsnitt Jeg kan dele teksten inn i tydelige og hensiktsmessige avsnitt Å bruke titlerJeg har en tittel og noen undertitler Jeg har en passende tittel og noen passende undertitler Jeg kan lage relevante titler og undertitler som gjør leseren interessert i å lese videre Å variere setningerJeg kan skrive enkeltstående setninger Jeg kan skrive varierte setninger Jeg kan skrive varierte setninger med god oppbygging og struktur Å knytte til temaJeg kan gjengi noe av temaets innhold Jeg kan i noen grad bruke relevant terminologi og kan forklare temaets innhold med egne ord Jeg viser at jeg har god oversikt over temaet, kan bruke temaets terminologi og jeg drøfter temaets innhold Eleven kan skrive en fagtekst

31 31 Eleven kan lese en fagtekst KriterierLavMiddelsHøy Å forklare et innhold Jeg kan noen nye ord/begreper Jeg kan gjenfortelle noe av innholdet Jeg kan forklare med egne ord hva ordene/ begrepene betyr Jeg kan gjenfortelle innholdet i riktig rekkefølge Jeg kan forklare hvorfor det er viktig å kunne disse ordene/begrepene Jeg kan gjenfortelle innholdet i teksten i riktig rekkefølge og gjøre rede for deler av teksten som er spesielt viktige for forståelsen Å bruke lesestrategier Jeg kan forklare hvilken lesestrategi jeg har brukt når jeg leste teksten Jeg kan begrunne hvorfor jeg brukte denne lesestrategien Jeg kan forklare hvilke andre lesestrategier som jeg kunne ha brukt og begrunne hvorfor jeg ikke brukte dem

32 Lav:Gjengi, gjenta, angi, definer, beskriv, referere, navngi, list opp, strek under, hva, hvor, hvilke, hvem, etc Middels: Forklar/fortell med egne ord, gjør rede for, hva menes med…, påvis, fortolk, vis, formuler, angi, oversett, løs, velg, bruk, konstruer, finn, beregn, anvend, registrer, organiser, demonstrer, gjør greie for hvordan, etc. Høy:Analyser, finn ut, velg ut, skill ut, undersøk, klassifiser, identifiser, sammenlikn, planlegg, oppsummer, dokumenter, formuler regler, trekk slutninger, bedøm, vurder, drøft, diskuter, avgjør, treff beslutninger, sammenlikn verdi, skill mellom, godta - forkast, kritiser, etc. Eksempler på styringsverb for formulering av kjennetegn på måloppnåelse

33 Eksempler på kjennetegn læringsstrategier «Dette er jo det samme som innsats!» «Kan vi vurdere dette»?

34 KriterierLavMiddelsHøy Å sette opp en tidsplan Jeg kan sette opp en tidsplan med noe hjelp Jeg kan sette opp en tidsplan for aktivitetene Jeg kan sette opp en detaljert og realistisk tidsplan for aktivitetene Å følge en tidsplanJeg følger tidsplanen av og til Jeg følger tidsplanen Jeg følger tidsplanen og justerer den ved behov Å delta i planleggingJeg deltar i planleggings-arbeidet sammen med andre Jeg deltar i planleggingen og samarbeider godt med de andre deltakerne Jeg tar ansvar for og leder planleggingsarbeidet Eleven kan planlegge eget læringsarbeid

35 KriterierLavMiddelsHøy Å delta i aktiviteter Jeg deltar i aktivitetene sammen med andre Jeg deltar i aktivitetene og tar ansvar for deler av gjennomføringen Jeg tar ansvar for og leder alle aktivitetene Å instruerer andre Jeg kan forklare deler av det vi gjør for andre Jeg kan instruere og forklare noen av aktivitetene for andre Jeg kan instruere og forklare og begrunne for andre hva som skal gjøres Å delta i opprydding Jeg deltar i opprydding sammen med andre Jeg tar ansvar for deler av oppryddingsarbeidet Jeg tar ansvar for og leder arbeidet med opprydding Eleven kan gjennomføre et læringsarbeid

36 36 Å formulere kjennetegn Alt 1 1 Det høyeste nivået – skal gi de begavede elevene noe å strekke seg etter 2 Det laveste nivået – skal kunne nås av elever som ikke har en IOP 3 Det midterste nivået – hvis vi har det - vil ofte gi seg selv Alt 2 1 Lav måloppnåelse 2 Lav måloppnåelse + OG = Middels måloppnåelse 3 Middels måloppnåelse + OG = Høy måloppnåelse

37 37 Gradering av kjennetegn LavMiddelsHøy Verb Kan gjengiKan anvendeKan vurdere Kan beskriveKan fortelle omKan sammenligne og begrunne Mengde Kan 10Kan 20Kan 30 Kan noenKan mangeKan alle Spørreord Kan beskrive hvaKan beskrive hvordanKan beskrive hvorfor

38 38 Et presist språk Jo mer konkret/presist kjennetegnet er, jo lettere er det å forholde seg til det – både for elev og lærer. Men … Jo mer konkret/presist kjennetegnet er, jo mer får det preg av å være ”teaching to test”. Men…. «from teaching to the test, to teaching the curriculum»

39 For å vise gradering av kjennetegn Dette må jeg øve mye mer på – jeg jobber med saken – dette kan jeg! Dette må jeg bli flinkere til – dette er jeg blitt flinkere til – dette kan jeg Rød – gul – grønn Under utvikling – kompetent – fremragende i startgropa – på god vei – klarte det steg 1 – steg 2- steg 3 Megabyte – gigabyte – terrabyte 2’er-treff - 7’er-treff - Innertier

40 Læringsmål: Skrive stavskriftbokstaver

41 41 Kroppsøving 9. trinn Kompetansemål: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne - danse danser frå norsk kulturtradisjon og andre kulturer - utføre danser frå ungdomskultur Læringsmål: Danse et utvalg danser: sving, ragtimeswing, jiffy mixer, good old days, chiuwawa, enkel hip-hop Kjennetegn på måloppnåelse Kan littKan en delKan mye Følger noen av lærerens instruksjoner Lytter litt når læreren snakker Deltar i noen danser Danser med dem du skal danse med Følger de fleste instruksjoner fra lærer Lytter for det meste når læreren snakker Deltar i alle dansene og klarer noen trinn Danser med dem du skal og er stort sett høflig Du kan vurdere hvordan du gjennomførte dansetimen ved å sette kryss Følger alle instruksjoner fra lærer Lytter når læreren snakker Deltar i alle dansene og kan de fleste trinnene Danser med alle som du skal danse med og opptrer høflig og vennlig mot dansepartneren Prøver å få med alle dersom det er nødvendig Du kan vurdere hvordan du gjennomførte dansetimen ved å skrive noen kommentarer om hvilke erfaringer du gjorde deg

42 Hvordan er «ståa» sett opp mot kompetansemålene i faget? Periode-plan Kompetansemål Læringsaktiviteter Ukeplan / Arbeidsplan / Læringsplan Læringsmål Læringsstrategier Kjennetegn på måloppnåelse Elevens grad av måloppnåelse Tilbakemeldinger / framovermeldinger Egenvurdering / kameratvurdering

43 Kjennetegn og elevens egenvurdering Det du tror om meg Slik du er mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg Hvordan du lytter til meg Slik blir jeg

44 Egenvurdering Grunnleggende i forhold til egenvurdering er at elevene vet hva de kan hvor de skal hvordan det vil se ut når de kommer dit hvor de kan gå videre derifra. (Hattie 2009) 44

45 45 Elever som er i stand til å vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling Jeg vet hva jeg kan Jeg vet hva jeg skal lære Jeg vet hva jeg skal gjøre for å lære mer = Jeg mestrer! = Jeg vil lære mer!

46 46 Kjennetegn som arbeidsredskap for elevene Vi må sjekke at elevene aktivt kan bruke kjennetegnene. Hjelper kjennetegnene elevene til å finne et nivå å arbeide på som gir dem faglige utfordringer, eventuelt etter veiledning fra lærer? forstå hvordan de må arbeide for å nå ”neste trinn”? se at de er på rett vei mot målet? vurdere sin egen læring underveis i undervisningsforløpet og på slutten av undervisningsforløpet? Dette krever metakognitiv kompetanse

47 47 Lærers tilbake- og forovermelding Jeg vet hva eleven kan Jeg vet hva eleven skal lære Jeg vet hvordan eleven lærer best = Jeg vet hva jeg skal gjøre for at eleven lærer mer

48 48 Elevmedvirkning – metodikk for hvordan få det til i praksis Læreren 1 Bestemmer tema/emne 2 Finner relevante kompetansemål 3 Analyserer målet/målene – lag forslag til læringsmål/delmål 4 Formulerer noen oppgaver/forslag til hvordan elevene kan arbeide for å nå målet/målene 7 Lager forslag til kjennetegn på måloppnåelse Elevene 5 Diskuterer læringsmål/delmål og mulige oppgaver 6 Kommer med forslag til viktige momenter som bør med i produktet 8 Velger kjennetegn tilpasset sitt nivå 9 Velger hvordan de skal arbeide for å nå målene

49 Kjennetegn i praksis 1)Oppstart av timen – gjennomgang og forklaring av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse 2)Eleven setter seg egne mål og starter sitt arbeid 3)Veiledning med utgangspunkt i målene 4)Læreren time-out – hvor er vi, hvor skal vi 5)Elevens egenvurdering – hva kan jeg, hva skal jeg øve mer på

50 Synliggjøring oppbevaring og dokumentasjon I arbeidsboka På egne ark/skjemaer I en loggbok I en mappe ol

51 Kjennetegn og underveis- og sluttvurdering fra læreplan til årsplan/halvårsplan til periodeplan til ukeplan til halvårsvurdering/ sluttvurdering

52

53 53 Kilder I tillegg til læreplanen, lover og forskrifter: Black and Wiliam: Assessment and classroom learning (1998) Høigaard mf: Veiledningssamtaler med elever (2001) T Nordahl: Eleven som aktør (2002) D Wiliam: When is assessment learning oriented? (2008) Hattie: Visible Learning (2009) Gustafson og Sevje: Underveisvurdering og kjennetegn på måloppnåelse (2010)


Laste ned ppt "Orkdal/Øyregionen Høsten 2011. Mål: Å kunne lage læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google