Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Øyvind Fylling-Jensen Administrerende direktør Nofima AS ©Nofima/ØF-J/2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Øyvind Fylling-Jensen Administrerende direktør Nofima AS ©Nofima/ØF-J/2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Øyvind Fylling-Jensen Administrerende direktør Nofima AS ©Nofima/ØF-J/2011

2 Nofima Næringsrettet forskningsinstitutt med fokus på verdiskaping i havbruks-, fiskeri- og matindustrien Dannet som en fusjon av Matforsk, Fiskeriforskning, Akvaforsk og Norconserv i 2008 Avdelinger i Tromsø (HQ), Bergen, Stavanger, Ås, Sunndalsøra, Averøy, ca 440 årsverk - Omsetning 465 mNOK –225 forskerårsverk –36 stipendiater (2010) –8 dr grader avlagt (2010) Høy faglig produksjon –211 vitenskapelige artikler (146,9 p) –68 bokkapitler –9 kapitler i fagbøker –163 rapporter til oppdragsgivere –360 papers/poster presentasjoner Per i dag: Deltaker 23 EU prosjekter - sammen skaper vi verdier 2 ©Nofima/ØF-J/2011 28.09.11

3 Dagens presentasjon Forskningsutfordringene ”Utfordring” # 1 Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 3 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

4 Det er mange globale utfordringer…. Befolkningsvekst Urbanisering Mat- og vannmangel Velstandsgapet øker Politisk uro Demografiske endringer Klima, miljø, energi Arealkonflikter WTO, handelskonflikter BRICS +++++ 4 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

5 Source: DG RESEARCH AND INNOVATION based on several sources, i.e. from Robert J. Shiller, "Irrational Exuberance" Princeton University Press, 2005, Datastream; Allianz GI Capital Market Analysis …..og en stadig raskere teknologisk utvikling som gir store endringer og utfordringer i FoU…. 5 ©Nofima/ØF-J/2011 28.09.11

6 Europe's technological performance compared with North America and Asia [i] [i] [i] (1) For each technology field the graph shows on the X axis the global market share of Europe in terms of EPO/PCT patents compared with the market share of Asia (expressed as a logarithm), and the Y axis shows the market share of Europe compared with the market share of North America (expressed as a logarithm). (2) The broad technology domains are shown in bold Source: DG Research and Innovation Data:OECD patent database and specific studies [i] [i] Data for broad technology domains taken from a study by Research Division INCENTIM, MSI, Faculty of Business & Economics, KULeuven, Università Commerciale Luigi Bocconi, KITES); Data for enabling technologies taken from "European Competitiveness in Key Enabling Technologies" by Birgit Aschhoff, Dirk Crass, Katrin Cremers, Christoph Grimpe, Christian Rammer (ZEW, Mannheim), Felix Brandes, Fernando Diaz-Lopez, Rosalinde Klein Woolthuis, Michael Mayer, Carlos Montalvo (TNO, Delft), May 28th, 2010 (Study commissioned for European Commission DG Enterprise); All other data from OECD Patent Database. …, som igjen gir et endret og utfordrende internasjonalt forskningslandskap 6 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

7 Forskningsutfordringene Utfordring # 1 Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 7 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

8 8 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

9 Forskningsutfordringene ”Utfordring” # 1 Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 9 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

10 Forskningsrådets internasjonale strategi 2010-2020 setter krav til instituttene Alle Forskningsrådets satsinger - programmer, de frie arenaene, særskilte satsinger, institusjonsrettede tiltak og andre former for støtte - skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt samarbeid. Forskningsrådet vil arbeide for at Norge deltar i felles programmer på tvers av landegrenser når dette er viktig for å møte felles utfordringer eller for å styrke norsk forskning og kunnskaps-basert næringsliv. Forskningsrådet vil utvikle økonomiske virkemidler for å støtte etablering av langsiktig institusjonelt samarbeid mellom norske institusjoner og tilsvarende institusjoner i andre land. Forskningsrådet vil videreføre og styrke stimuleringstiltak for å gjøre norske forskere, bedrifter og forskningsinstitusjoner til aktive deltakere på de internasjonale samarbeids- og konkurransearenaene. Forskningsrådet vil styrke vektleggingen av internasjonalt samarbeid og mobilitet i egen søknadsbehandling 10 Kilde: Norges forskningsråd, 2010 ©Nofima/ØF-J/2011 28.09.11

11 …men EU er ikke alt – Norge har avtaler om forskningssamarbeid med en rekke land – Det er viktig å prioritere riktig land 11 EU Japan Kina India Russland Sør-Afrika Brasil USA Canada Chile Brasil ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

12 Forskningsutfordringene ”Utfordring” # Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 12 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

13 Policies Programmes Fields/Areas Projects FP5FP6 COST Thematic Networks Shared Cost Projects NoE, IP 169’s, 171’s SME Measures STREPs Technology Platforms ERC PPP’s JETIs FP7FP8 R4A’s, R4SME’s Joint Infrastructures EUROSTARs Joint Programming Collaborative research EIT EIP’s EU 2020:“Innovation union” EU 2010:“Lisbon agenda” ERA-NET, ERA-NET+ Integrating EU (from Earto) Veien mot strukturering og integrering av EUs FoU 13 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

14 Utviklingen av neste rammeprogram- ”Horizon 2020” er i gang – økt fokus på innovasjon og samhandling 14 Europa 2020 – Stimulere smart, bærekraftig og inkluderende vekst Styrket vitenskapelig fundament for innovasjon Svare på de store samfunnsutfordringene Økt konkurransekraft med teknologisk lederskap og innovasjon Styrke EUs attraktivite t for forskere og investorer Bedre ramme- vilkår for innovasjo n Økt effektivitet i FoU Forenkling Økt konkurranse, styrke vitenskapelig kvalitet Styrket forsknings- infrastruktur Stimulere til læring og forskermobilitet Stimulere bruk i markedene, VC og etterspørsel Fremme utnyttelse og disseminering i EU Øke investeringene i nye teknologier Stimulere til industri- og resultatdrevet FoU Involvere innovative, høyvekst SME Stimulere til markedsutvikling Finansiering, pris, innkjøp Promovere utnyttelse og disseminering i hele EU Utvikle piloter og demonstrasjoner Sette mål- og strategiske rettede FoU agendaer Øke FoUs fokus på EUs store samfunnsutfordringer Kilde: EARTO, 2011 Bedre samarbeid på tvers av landegrenser: Teknologioverføring i EU Forbedret koordinering av forskning Koordinering av kunnskapstriangel policy Koordinering med øvrige policies Samordning med EU og landenes FoU Økt samarbeid og samhandling med tredjeland ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

15 Utviklingen av neste rammeprogram er i gang – økt fokus på innovasjon og samhandling 15 Bedre samarbeid på tvers av landegrenser: Teknologioverføring i EU Forbedret koordinering av forskning Koordinering av kunnskapstriangel policy Koordinering med øvrige policies Samordning med EU og landenes FoU Økt samarbeid og samhandling med tredjeland Europa 2020 – Stimulere smart, bærekraftig og inkluderende vekst Styrket vitenskapelig fundament for innovasjon Svare på de store samfunnsutfordringene Økt konkurransekraft med teknologisk lederskap og innovasjon Styrke EUs attraktivite t for forskere og investorer Bedre ramme- vilkår for innovasjo n Økt effektivitet i FoU Forenkling Økt konkurranse, styrke vitenskapelig kvalitet Styrket forsknings- infrastruktur Stimulere til læring og forskermobilitet Stimulere bruk i markedene, VC og etterspørsel Fremme utnyttelse og disseminering i EU Øke investeringene i nye teknologier Stimulere til industri- og resultatdrevet FoU Involvere innovative, høyvekst SME Stimulere til markedsutvikling Finansiering, pris, innkjøp Promovere utnyttelse og disseminering i hele EU Utvikle piloter og demonstrasjoner Sette mål- og strategiske rettede FoU agendaer Øke FoUs fokus på EUs store samfunnsutfordringer Kilde: EARTO, 2011 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

16 Forskningsutfordringene ”Utfordring” # 1 Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 16 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

17 17 Tromsø Hovedkontor Havbruksstasjonen Averøy Sunndalsøra Stavanger Ås Nofima: Det er krevende å samordne EU strategi på tvers av tidligere enheter Bergen ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

18 En enkel trinnvis modell for utvikling av felles EU strategi 28.09.11©Nofima/ØF-J/2011 18 Hva er dagens situasjon? Hvor er gapene som må lukkes? Hvilke tiltak må vi iverksette? Hvilke hinder står vi overfor? Hva er ønsket situasjon? 1 2 3 4 5

19 19 Organisering -gap mål og nåsituasjon? STRATEGI (hvordan) TILTAK (Hva)  Strategisk og koordinert EU satsing  God adm støtte til fagpersoner i søknadsskriving og oppfølging av EU prosjekter  Erfaringslæring på tvers i Nofima  EU plattform for aktiv lederinvolvering og koordinering på tvers i nofima  Forslag til organisasjonsmodell for å ivareta en strategisk og koordinert EU satsing og god EU støtte på tvers i Nofima  Profesjonalisere EU adm (regelverk, økonomi (budsjett og rapportering), forhandlinger, IPR)  Intranett til infospredning: søknadsmuligheter, søknadsfrister, kontaktpersoner, kostnadsmodeller etc  Tydeliggjøre rolle og ansvar for EU rådgivere i Nofima på tvers  Etablere fora og prosesser for læring på tvers MÅL 2013 – klare for 8.RP Profesjonell EU støtte på tvers i Nofima Tydeligere faglig prioritering Bruke forskningsfaglig styrke HINDRINGER  Ulike AS  Egne økonomiske mål  ikke en ressurspool  Prioritering opp mot andre ting  Økonomi i EU prosjektene Nåsituasjon 2009 Ulike prioriteringer Lite samordnet innsats EU støtte innad i Nofima EU rådgivere som utfyller hverandre i roller og ansvar ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

20 20 DelmålStrategiTiltak/Tid/Ansvarlig PROSJEKT OMFANG I 2013 skal Nofimas EU prosjekter utgjøre 5% av konsernets totale omsetning. 50% av prosjektene i 7RP skal være innen R4SME(A). Nofima skal være koordinator eller ha en ledende rolle i 5 EU prosjekter i 7RP. Norsk mat og akvakulturindustri deltar i 50% av Nofimas EU prosjekter i 7RP EU FoU samarbeid et institusjonsansvar Invitere norske bedrifter med i våre EU prosjekter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PÅVIRKNING Nofima skal aktivt påvirke utlysningstekster i 7RP, utforming av felles europeiske programsatsinger og 8RP på områder som er strategisk viktige for Nofima Strategisk og koordinert lobbying Tilstedeværelse i strategisk viktig europeiske og nasjonale fora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GODE EU- SØKNADER Suksessrate på 25% i 7RPTa tidlig initiativ Kvalitet og ikke kvantitet God planlegging og god teknikk Laginnsats 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. FAGLIG Nofima skal være en attraktiv europeisk FoU partner. I 2013 skal: 50% av våre vitenskapelige publikasjoner ha internasjonale medforfattere Nofima ha samarbeidsavtale med tre av de viktigste FoU institusjonene i Europa innen mat og akvakultur. Faglig spisskompetanse på utvalgte områder Profesjonell leveranse i EU prosjekter Faglig og strategisk nettverksbygging med viktige FoU partnere i Europa innen mat, fiskeri og akvakultur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ORGANI- SERING Profesjonell EU-støtte på tvers i Nofima Strategisk og koordinert EU satsing God adm støtte til fagpersoner i søknadsskriving og oppfølging av EU prosjekter Erfaringslæring på tvers i Nofima 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

21 21 Hva er Nofima sine erfaringer så langt? Fagpersoner opplever det som stimulerende å delta i EU prosjekter Konkurransen i 7.RP er mye tøffere enn i tidligere (5.RP, 6.RP), i 8.RP blir det enda tøffere Nofima er IKKE koordinator i noen av de innvilgete prosjektene i 7.RP Ulike deler av Nofima har ulik erfaring inn mot EU gir store muligheter for intern erfaringslæring Stort behov for støtte under søknadsskriving Tidligere på ballen –Få inn utlysningstekster vi kan søke på –Ta tidlig initiativ til initiering av søknader Økonomisk risiko i EU prosjekter, mye rapportering og byråkrati EU satsing krever en profesjonalitet, ledelsesforankring og koordinert satsing i hele organisasjonen for å lykkes ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

22 Forskningsutfordringene ”Utfordring” # 1 Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 22 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

23 Instituttsektoren møter en rekke utfordringer i EU prosjekter Byråkrati Deltakelse – ressurser Industrideltakelse Konsortieavtaler – tid IPR Kostnadsdekning – ”fullkost” vs. ”timekost”, fakturerbare timer, Revisjoner Egenandeler – ulike rammer for instituttfinansiering i Europa ”Store” vs. ”små” institutter –SRA initiativ, ETP os Nasjonale vs. internasjonale problemstillinger og prioriteringer Nasjonale vs. internasjonale bevilgninger ( ”common pots”, ”virtual pots”, osv. ) 23 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

24 Forskningsutfordringene ”Utfordring” # 1 Forskningsrådets internasjonale strategi Trender i EU forskningen – veien mot 8.Rammeprogram Nofima – utvikling av felles EU strategi Utfordringer Oppsummering 24 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

25 Instituttene gjør det svært godt i EUs rammeprogram Det er økt fokus på de store utfordringene Etableringen av ”Horizons 2020” (8.RP) er godt i gang Nasjonale strategier krever mer innsats på internasjonalt samarbeid Instituttene må utvikle egen internasjonaliseringsstrategi Internasjonalt arbeid har en del utfordringer som norske aktører må arbeide for å løse – –Forskningsrådet –FFA –Departementene 25 ©Nofima/ØF-J/201128.09.11

26 26 “ The most important thing to remember is this: To be ready at any moment to give up what you are for what you might become.” ~ W. E. B. Du Bois ©Nofima/ØF-J/201128.09.11


Laste ned ppt "11 Øyvind Fylling-Jensen Administrerende direktør Nofima AS ©Nofima/ØF-J/2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google