Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUHS-konferansen 2012 – Workshop MVA Noen spørsmål og utfordringer på MVA-området.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUHS-konferansen 2012 – Workshop MVA Noen spørsmål og utfordringer på MVA-området."— Utskrift av presentasjonen:

1 SUHS-konferansen 2012 – Workshop MVA Noen spørsmål og utfordringer på MVA-området

2 Offentlig virksomhet Registreringsplikt for offentlig virksomhet, herunder statlige institusjoner –Hvem er avgiftspliktig? MAL § 2-1 første ledd jf. § 1-3 første ledd bokstav k) »Statlig, kommunal og fylkeskommunal virksomhet –Hva rammes av avgiftsplikt? Omsetning varer og tjenester Ikke krav til næringsvirksomhet

3 Omsetningsbegrepet Omsetning utløser avgiftsplikt => MAL § 1-1 jf. § 3-1 Omsetningsbegrepet –Definisjon: MAL § 1-3 første ledd bokstav a –Levering av vare el. ytelse av tjeneste mot vederlag Gjensidig bebyrdende transaksjon/avtale mellom to (eller flere) parter Ytelse => motytelse Bytte (helt el delvis) anses som omsetning

4 Omsetningsbegrepet, forts Offentlige tilskudd –Anses som hovedregel ikke som omsetning Ikke vederlag/betaling for vareleveranse el tjenesteytelse Det offentlige mottar ikke konkrete gjenytelser i egentlig forstand =>Virksomheter som utfører en virksomhet basert på offentlige bidrag/bevilgninger, anses ikke for å omsette tjenester til det offentlige Jf. UH-sektorens basisvirksomhet/samfunnsoppdrag: –Undervisning –Forskning –Formidling

5 Omsetningsbegrepet, forts Offentlige tilskudd –Ser vi en utvikling i retning av at midler som tidligere var definert som tilskudd nå blir definert som vederlag for avgiftspliktig tjeneste (dvs omsetning)? –Konkrete eksempler: Tildeling av midler fra Utdanningsdirektoratet for utvikling av nasjonale prøver Tildeling av midler fra Utdanningsdirektoratet til veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere Utvikling og gjennomføring av opplæringsprogram i aktiv omsorg for helse- og omsorgstjenestene. I regi av Helsedirektoratet.

6 Avgiftspliktig omsetning Må først fastslå at det er skjedd en omsetning dvs levering av vare/tjeneste mot vederlag –Ta stilling til eventuell plikt til å beregne utgående merverdiavgift av vederlaget –Sørge for at fakturagrunnlag gir tilstrekkelig opplysninger til å kunne foreta korrekt utfakturering til kunde, herunder beskrivelse av hva som er levert pris og mengde avgiftsbeløp/avgiftskode

7 Eksempler Utleie av arbeidskraft Konferanser Billettinntekter, utstillinger museumsvirksomhet Konsulentoppdrag/rådgivning Salg av varer Forskningsvirksomhet –Kommer nærmere inn på

8 Unntak fra avgiftsplikt Omsetning/virksomhet som faller utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde –MAL §§ 3-2 til 3-20 Unntak for undervisningstjenester: –MAL § 3-5 første til tredje ledd Generelt unntak Unntak gjeldende for både yrkesrettet/- kompetansegivende og fritidsrettet undervisning Unntaket omfatter også andre tjenester og varer som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten –Avgrensning mot andre typer tjenester, f.eks: Formidling av informasjon Konsulenttjenester/rådgivning

9 Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Oppdragsgiver/kunde kan være det offentlige el næringslivet Spørsmål om det i disse tilfellene foreligger omsetning i avgiftsmessig forstand –Hva er avgjørende? Har man påtatt seg et konkret oppdrag dvs å levere en vare el tjeneste mot en avtalt pris

10 BOA – forskning og utvikling Utgangspunkt –Forsknings- og utviklingsarbeid er avgiftspliktig når det skjer en omsetning –Forskning i stor grad finansiert ved offentlige overføringer/tilskudd Fin.dep fortolkningsuttalelse av 15. juni 2001: –Det foreligger omsetning når det er en direkte kopling mellom tilskudd/bidrag og motytelse –Aktuelle momenter som trekker i retning av at et tilskudd anses som vederlag for en tjeneste: Oppdraget som tilskuddet er knyttet til er spesifisert med hensyn til resultatene som skal oppnås

11 BOA – forskning og utvikling Den offentlige oppdragsgiver har rett til å påvirke utformingen av tjenesten (resultatene) som tilskuddet skal dekke, slik at transaksjonen framstår som gjensidig bebyrdende Den offentlige oppdragsgiver har rett til erstatning el kompensasjon dersom tjenesten er mangelfullt utført Tjenesten (resultatene) skal primært anvendes av den offentlige oppdragsgiver til eget internt formål =>må foreta en totalvurdering av momentene => Kan være vanskelig å identifisere sammenhengen mellom ytelse og motytelse –Fin.dep uttaler at det ikke vil ha noen betydning for vurderingen at forskningsresultatet kan brukes av andre enn de som har betalt for forskningen el at forskningsresultatet offentliggjøres

12 BOA – forskning og utvikling Følgende bevilgninger/bidrag anses å falle utenfor omsetningsbegrepet: –Grunnbevilgning fra KD –Midler/tilskudd kanalisert gjennom Norges forskningsråd –Tilskudd/bevilgninger fra EU´s rammeprogrammer Innovasjon Norge (tidligere SND) Nordisk Ministerråds programmer => Anses som støtte og ikke vederlag for kjøp av forskningstjenester

13 BOA – forskning og utvikling Rene gaver/bidrag –Som hovedregel ikke omsetning MEN: –Det vil imidlertid oppstå avgiftsplikt dersom f.eks NFR kjøper konkrete konsulenttjenester i form av evalueringer, koordinering av programmer mv –Også midler/finansiering fra næringsdrivende som ønsker at en institusjon skal gå videre med et konkret forskningsområde støttet av NFR, må anses som vederlag for et oppdrag og dermed avgiftspliktig

14 Konferanser vs kurs/opplæring Kjennetegn ved konferanser/kongresser: –Formidling av informasjon, framlegging av forskningsresultater –Fora for informasjons- og erfaringsutveksling Workshops/arbeidsgrupper –Paneldebatter Avgrensning mot: –Formidling av kunnskap (undervisning) som er unntatt fra avgiftsplikt ihht MAL § 3-5 Rene kurs (f.eks etter- og videreutdanning) –Inngår som en obligatorisk del av et studie/en utdannelse –Avholdes avsluttende prøve/eksamen –«foreleser/student»-situasjon

15 Konferanser vs kurs/opplæring Avgiftsplikt? –Konferansens hovedformål er avgjørende –Viktig at vi gjennomfører en MVA-vurdering av den enkelte konferanse, herunder dokumenterer vår vurdering/skjønn, herunder hvilke kriterier som er vektlagt Bruk av sjekkliste kan være nyttig

16 Inntekter –Deltakeravgift anses som omsetning, og dekker avgiftspliktige ytelser som f.eks –Servering/mat –Transport –Sight seeing Faglig innhold i konferansen som kan omfatte –Ren undervisning (formidling av kunnskap) => utenfor avgiftsområdet –Erfaringsutveksling/formidling av informasjon => innenfor avgiftsområdet –Tilskudd/bidrag Til fremme av et samfunnsnyttig formål –Sponsorinntekter kan vurderes som avgiftspliktig omsetning, f.eks i form av reklameverdi, fribilletter etc Konferanser vs kurs/opplæring, forts

17 Bidrags- og oppdragsforskning Uttalelse fra Fin dep (28.juni 2004) om forskningsinstitusjoner og fradrag for MVA Særskilt registrering av bidrags- og oppdragsforskningen –MAL § 2-2 andre ledd, innebærer => Utvidet fradragsrett for inngående mva => Vilkår om særskilt regnskap => Krever totalgjennomgang av forskningsaktiviteten –Krevende prosess jf NTNU Betydelig forarbeid Søknad Etablering av rutiner for regnskapsførsel Info og opplæring av øk medarbeidere, innkjøpere

18 Bidrags- og oppdragsforskning, forts Søknad om særskilt registrering fra UiO og UiB –To ulike avgjørelser i 2011 Skattedirektoratets avslag på klage fra UiB den 10.11.2011 Skattedirektoratets avgjørelse i UiB-saken –Kan ikke innrømmes særskilt registrering fordi : Bidrags- og oppdragsforskningen ikke skilt ut (verken organisatorisk eller «fysisk»), men utgjør en integrert del av virksomheten ved hvert enkelt institutt Bidrags- og oppdragsforskningen har ikke: –Egne ansatte –Særskilte varekjøp –Særskilte varelagre –Adskilte lokaler Ikke tilstrekkelig at det utarbeides et eget regnskap for den aktuelle delen av forskningen og at midlene kommer fra ulike finansieringskilder

19 Bidrags- og oppdragsforskning, forts Fradragsretten –Hovedregel i MAL § 8-1 » fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten» –MAL § 8-2 begrenser fradragsretten for offentlig virksomhet som hovedsakelig tilgodeser «egne behov» «fradrag for inngående merverdiavgift bare for anskaffelser av varer og tjenester som omsettes til andre» dvs ikke for mva på investeringer/driftsmidler Etter Skattedirektoratets avgjørelse i UiB-saken –Behov for avklaring av «rettstilstanden»

20 Omsetning av tjenester innad i staten MVA-unntaket i MAL § 3-10 –Avgiftsunntak for omsetning av tjenester mellom ulike enheter i/innenfor staten «subjektkretsen» for avgiftsunntaket er begrenset til forvaltningsorganer og forvaltningsbedrifter Ytterligere vilkår: –Må ikke drive økonomisk aktivitet –Må ikke tilby varer og/eller tjenester i et marked Praktisering av unntaket (uttalelse fra Skatt sør 12.09.2012) –Vilkår om å ikke drive økonomisk aktivitet «ordinær» avgiftspliktig omsetning (f.eks oppdragsforskning) tilsier økonomisk aktivitet, omfanget ikke avgjørende

21 Omsetning av tjenester innad i staten –Lav/ingen fortjeneste på et oppdrag/tjeneste medfører ikke at unntaket gjøres gjeldende –Tjenestens art vil ikke ha betydning dvs Ikke avgjørende at tjenesten ikke er tilgjengelig i det kommersielle markedet, og heller Ikke avgjørende at kjøper vurderer det uaktuelt å kjøpe tjenesten fra andre leverandører Konsekvensen er at avgiftsunntaket i MAL § 3-10 i svært liten grad kommer til anvendelse Spørsmål –For snever tolkning av avgiftsunntaket? ensartet praksis i skatteetaten? –Mulighet for å ta dette videre ift SKD og Fin dep?

22 Oppsummering Utfordringer og veien videre –Overordnet forankring av MVA-arbeidet i sektoren –Behov for avklaring av prinsipielle områder/- spørsmål –Sikre hensiktsmessige arenaer for erfaringsutveksling og læring innenfor MVA –Gjøre informasjon og avgjørelser på MVA-området lett tilgjengelig for den enkelte institusjon Utarbeide veileder på sentrale områder? Oppsummering innspill


Laste ned ppt "SUHS-konferansen 2012 – Workshop MVA Noen spørsmål og utfordringer på MVA-området."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google