Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderpsykiatri og organiske psykiske lidelser. Dagfinn Green ICD 10, kap F. Psykiske lidelser F0 Organiske psykiske lidelser F1 ”Ruslidelser” F2 Schizofreniene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderpsykiatri og organiske psykiske lidelser. Dagfinn Green ICD 10, kap F. Psykiske lidelser F0 Organiske psykiske lidelser F1 ”Ruslidelser” F2 Schizofreniene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alderpsykiatri og organiske psykiske lidelser

2 Dagfinn Green ICD 10, kap F. Psykiske lidelser F0 Organiske psykiske lidelser F1 ”Ruslidelser” F2 Schizofreniene F3 Stemningslidelsene (f.eks depresjon) F4 ”Nevrotiske” lidelser (f.eks angst ) F5 Spiseforstyrrelsene med mer F6 Personlighetsforstyrrelser

3 Dagfinn Green ICD 10 Deskriptivt - dvs sier intet om årsak Ateoretisk - dvs favoriserer ikke en forklaringsmodell (psykodynamisk, biologisk, kognitiv, systemisk)

4 Dagfinn Green F0: Organiske psykiske lidelser ”Organiske” psykiske lidelser-tilstander med antatt primær biologisk prosess (i SNS) som hovedansvarlig for de psykiske symptomene Dette er av de få psykiske lidelsene hvor man kan finne en klar og definert årsak til lidelsen- dvs den psykiske lidelsen hadde ikke vært tilstede uten disse organiske lidelsene/skadene Enten primære hjernesykdommer/skader eller sykdommer som sekundært rammer SNS

5 Dagfinn Green Organiske psykiske lidelser. Kjennetegn. 1. Organisk påviselig årsak/somatiske funn som 2 Tidsmessig kan settes i sammenheng med den psykiske lidelsen 3 Forløpet av den somatiske og psykiske lidelsen er noenlunde parallell 4 Kjernesymptomene er tilstede

6 Dagfinn Green Organiske lidelser. Kjernesymptomer. Forvirring/delirium - våkenhetsgrad/oppmerksomhet Demens/kognitiv reduksjon – intelligensreduksjon Organisk personlighetsendring - adferdsendring

7 Dagfinn Green Spesifisitet i psykiatrien Det fins ingen symptomer i psykiatrien som er spesifikk for en bestemt diagnose F. eks kan ulike organiske sykdommer (alkohol, hodeskade, vaskulær prosess) føre til samme symptom (delir) Likeledes kan samme organiske lidelse føre til en rekke ulike psykiatriske symptom (f.eks hjerneskade føre til delir, paranoia, depresjon). Ved encefalitt kan symptomene dukke opp i motsatt rekkefølge

8 Dagfinn Green F0: Organiske psykiske lidelser Demens (F00-F03) Amnestiske syndromer (F04) Delirium (F05) Organiske syndromer (F06) (angst, depresjon, hallusinose, paranoid l.) Organisk personlighetsforstyrrelse ( F07)

9 Dagfinn Green Organiske syndromer F06 Hallusinose (f.eks levodopa,alkohol) Paranoid lidelse (amfetamin, epilepsi) Affektiv lidelse (f.eks postinfektiøs, hyper/hypothyreodisme,Cushing/ster oider) Angstlidelse (epilepsi, hyperthyreose)

10 Dagfinn Green Organisk personlighetsendring F07 Emosjonell ustabilitet, gjentatte aggressive utbrudd, markert svekket sosial bedømmelse, apati, mistenksomhet på grensen til det paranoide. Årsaker: Tumores i frontallhjernen, hodeskader, cerebrovaskulær sykdom, temporallepilepsi, Huntington.

11 Dagfinn Green Årsaker til organiske psykiske lidelser 1. Intoksikasjoner og abstinenstilstander: Alkohol  delirium tremens Narkotika  psykose 2.Mekaniske hjerneskader  psykoser, personlighetsendring, kognitiv svikt 3.Degenerative hjerneskader Alzheimer  demens, Parkinson  demens 4. Romoppfyllende lidelser Svulster, subdurale hematomer  psykoser, demens

12 Dagfinn Green Årsaker til organiske psykiske lidelser 5. Endokrine lidelser Hypoglykemi,Cushing, hypothyreose,parathyroidealidelser  depresjon Hyperthyreose  angst, hyperaktivitet 6. Anoksi Hjertesvikt, lungesvikt, anemi  delir 7. Vitaminmangel B1  Wernicke/Korsakoff B12  Depresjon 8. Epilepsi  Hallusinasjoner, panikkangst, aggresjonsutbrudd

13 Dagfinn Green Hva er alderspsykiatri ? Demens med tilleggsproblematikk/APSD (depresjon/angst, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller atferdsproblemer med utagering) Diagnostisk uavklarte tilstander (er det demens, delir, depresjon, psykose eller??) Psykiske lidelser som oppstår første gang etter fylte 65 år (depresjon/angst, psykose)

14 Dagfinn Green Utredning Alderspsykiatrisk utredning blir å skille normal aldring fra: Demens Delir Depresjon Psykose

15 Dagfinn Green Utredning i alderspsykiatrien generelt Anamnese med pasient og pårørende inkl. funksjonsvurdering og medikamenter. Psykiatrisk intervju Psykologiske tester og vurderingsskalaer Somatisk undersøkelse( hjerte/kar, nevrologisk status, syn/hørsel) Blodprøver ( Hb,SR,elektrolytter, ca,kreatinin,leverenzymer,B12,TSH mm ) CT ( ev MR/SPECT/EEG/DAT-scan) Spinalvæskeundersøkelse med demensmarkører

16 Dagfinn Green Anamnese. Momenter. Lesing av gamle journaler (tidkrevende) kan være god investering av tid ! Tidligere psykisk lidelse og premorbid funksjon Fullstendig legemiddelanamnese (f.eks benzodelir?). Rusmidler ? Når inntraff endringen - that is the question ! Nøyaktig beskrivelse av forløpet (demens, delir ?) Komparentopplysninger ofte avgjørende - personlighetsendring (irritabilitet,sinne,apati, ukritisk atferd ), ADL-funksjoner, apraksi

17 Dagfinn Green Dagfinn Green 25.11.2010 Utredning alderspsykiatri. Intervju. Bevissthetsnivå/oppmerksomhet Kognitive funksjoner ( orientering, hukommelse, høyere kortikale funksjoner - MMS !, taleflyt, ordleting, innsikt, vurderingsevne ) Psykiatriske symptomer ( vrangforestillinger/tidsforskyvning/feilidentifisering, hallusinasjoner, illusjoner, maniforme symptomer, depresjon, angst )

18 Dagfinn Green Utredning. Tester/skalaer MMS (ev OBS Demens, ev KDV ) Klokketest MADRS (ev GDS) Andre nevropsykologiske tester : (Oppmerksomhet, innlæring,hukommelse, romforståelse, generell IQ, språkevne)

19 Dagfinn Green MMS (Mini mental status) Er en vurderingsskala/screeningtest som har som mål å skille mulig kognitivt svekkede pasienter fra kognitiv normal funksjon. Det er ikke en diagnostisk test, dvs tallet du får gir deg ikke noen diagnose ! Den gir deg et bilde av pasientens kognitive tilstand på det tidspunktet pasienten blir testet.

20 Dagfinn Green Klokketest “Den fanger først og fremst opp pasientens evne til å orientere seg og handle i rom, og setter samtidig krav til oppmerksomhet og tallforståelse, ikke hukommelse” Måler også planleggingsevne (eksekutiv funksjon)

21 Dagfinn Green Klokketesten Dagfinn Green

22 Organisering.Lokalt Seksjon Øya: Sengeavdeling (18 senger) Poliklinikk Konsultasjon/Liaisontjeneste Lokalisert på St. Olav (nevro vest 6 etg) Organisert under PH, Østmarka

23 Dagfinn Green Dagfinn Green, 03.10.2010 Spesialisthelsetjenesten på St. Olav. Arbeidsdeling ved demensutredning. Nevrologisk- yngre pasienten og mistanke om sjeldne nevrodegenerative tilstander. Geriatrisk – ”ren” demensutredning hos eldre, særlig med somatisk komorbiditet. Alderspsykiatrisk- psykiatrisk problematikk (depresjon, forvirring, hallusinasjoner, VF) og mulig kognitiv svikt

24 Dagfinn Green De ulike demenssykdommene. Stikkord. 1.Alzheimers demens (AD): Vanligvis global svikt med snikende start og progresjon. Afasia, apraxi, agnosi, eksekutiv svikt 2.Vaskulær demens (VaD): Oppstått i tidsmessig sammenheng etter en cerebrovaskulær hendelse (psykomotorisk treg/depressiv, eksekutiv svikt, gangvansker) 3.AD + VaD: Tegn til begge tilstander. Det er ikke så uvanlig hos de aller eldste

25 Dagfinn Green De ulike demenssykdommene. Stikkord. 4.Frontallappsdemens: Hemningsløs/impulsiv eller ”flat” atferd kommer vanligvis før den kognitive svikten. Eksekutiv svikt, repeterende atferd 5.Demens med Lewy legemer: Parkinsonisme, synshallusinasjoner (mennesker/dyr), fluktuerende kognitiv svikt, REM søvnforstyrrelse) 6.Demens ved Parkinsons sykdom: Demenssymptomer kommer > 1 år etter parkinsonismen. Likner ellers på DLB

26 Dagfinn Green 27.10.10Overlege Dagfinn Green 26 Fra syndrom til symptom APSD Agitasjon Psykose Depresjon Angst Apati

27 Dagfinn Green 27.10.10Overlege Dagfinn Green 27 Årsaker til APSD. Biologisk (nevrotransmitternivå, celledød, somatisk sykdom (infeksjon, smerte, dehydrering),syn/hørsel, medikamenter) Psykologisk (premorbid personlighet med mestringsstrategier) Sosialt (samhandlingsproblemer med pårørende og personal,omgivelser, flytting,institusjonalisering)

28 Dagfinn Green 27.10.10Overlege Dagfinn Green 28 APSD Organisk hjerneskade pga. demenssykdommen Personlighet, oppdragelse, egen mestringsevne, kulturelle særegenheter Omsorsgivers mestringsevne Somatiske forhold: - smerte - obstipasjon - urinretensjon Miljømessige forhold: - omgivelser - stimulering - Innleggelse i institusjon Legemidler Delirium Reaksjon på egen svikt, manglende innsikt og forståelse, svekket egenkontroll Etter: Nygaard i Aldring og hjernesykdommer

29 Dagfinn Green 27.10.10 29 Farmakologisk behandling av aggresjon og agitasjon. Guide. Ved ekstrem aggresjon med høy risiko for pasient og andre – Risperdal 1-2 mg i maks 12 uker. Hjelper dette ikke er det forsvarlig med et forsøk med citalopram, carbamazepin eller memantin Ved agitasjon og moderat/alvorlig AD – Memantin (Ebixa) Ved agitasjon uten indikasjon for Memantin- citalopram eller carbamazepin Evaluer hver 3 mnd, prøveseponer etter 6 mnd (unntatt cipramil ved depresjon, memantin for kognisjon, carbamazepin for epilepsi). Neurologi. Nature, rewiews, may 2009,

30 Dagfinn Green APSD: Ikke-evidensbasert behandling/personlig erfaring Benzodiazepiner: Alopam/Sobril 5-25 mg inntil x 3-4 mot angst/uro/søvnvansker Heminevrin 150-600 mg. Mest egnet mot nattlig uro. Betydelig fare for bv- bla fall. Toleranseutvikling. Remeron 7,5-15 mg mot søvnvansker, nattlig uro

31 Dagfinn Green ”Aldersdepresjon ”? Mindre klaging over tristhet, mindre skyldfølelse -vag depresjon Mer opptatt av somatiske plager (smerter) og hypokondri- ”maskert/hypokondrisk depresjon” Klager ofte over dårlig hukommelse -”pseudodemens” Angst/uro er oftere hovedsymptomet - ”agitert” depresjon Apati og lite motivasjon er hyppigere, lite interesse for omgivelsene – astenisk depresjon

32 Dagfinn Green Depresjon. Medikamentell/biologisk behandling. Ved moderate depresjoner- SSRI (start ofte med halv dose, øke til vanlig dose etter en uke). Gjør noe hvis intet er skjedd i løpet av de første 3-4 ukene !!

33 Dagfinn Green Hvis behandlingen ikke virker. Bytt til et annet medikament (i en annen klasse) Kombiner to medikamenter - litium/lamotrigin +SSRI/TCA/SNRI - SSRI/SNRI+mirtazapin Nardil (spesialistoppgave) ECT (80-90 % blir bra !)

34 Dagfinn Green 27.10.10Overlege Dagfinn Green 34 Delirium vs demens Akutt start ved delirium Forstyrret våkenhetsnivå og oppmerksomhet ved delirium Vekslende forløp ved delirium Ofte synshallusinose (hørsel forekommer også), men OBS Lewy-legeme ! Usammenhengende tale og desorganisert tenkning ved delirium (ved demens-sent i forløpet) Sykehistorien er viktigste hjelpemiddel !

35 Dagfinn Green 27.10.10 35 Psykotisk depresjon vs delirium/demens Langsom utvikling (uker/måneder), relativt stabilt forløp med utvikling av depressivt syndrom Ofte klar og orientert med intakt hukommelse Ofte (mer systematiserte) vrangforestillinger -stemningskongruente (skyld, verdiløshet, økonomisk ruin, nihilistiske VF, somatiske ) - stemningsinkongruente (forfølgelse, tankekontroll )

36 Dagfinn Green Hallusinasjoner og vrangforestillinger ved demens Antipsykotika (Risperdal, eneste med indikasjon) Kolinesterasehemmere ? (Exelon, Aricept, Reminyl) (særlig ved synshallusinasjoner, Lewy Body demens) Ebixa ?


Laste ned ppt "Alderpsykiatri og organiske psykiske lidelser. Dagfinn Green ICD 10, kap F. Psykiske lidelser F0 Organiske psykiske lidelser F1 ”Ruslidelser” F2 Schizofreniene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google