Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Stovner BOLIGKONFERANSEN N NAV sosialtjenesten ASSS – 03.06.15 PRESENTASJON RUSARBEID BYDEL STOVNER (Sett inn bilde av blokka)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Stovner BOLIGKONFERANSEN N NAV sosialtjenesten ASSS – 03.06.15 PRESENTASJON RUSARBEID BYDEL STOVNER (Sett inn bilde av blokka)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Stovner BOLIGKONFERANSEN N NAV sosialtjenesten ASSS – 03.06.15 PRESENTASJON RUSARBEID BYDEL STOVNER (Sett inn bilde av blokka)

2 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Sommer På Stovner

3 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten 31 000 innbyggere Oslos nordligste drabantby – 25 min med t-bane fra sentrum – nær marka Stovner senter er bydelens sentrum Innvandrerbefolkningen mer enn fordoblet fra år 2000 – nå nærmere 50% Store levekårsutfordringer i deler av innvandrerbefolkningen - sysselsettingsutfordringer Svært mange private sameier – utstrakt framleie Ca 500 kommunale boliger Groruddalen: bydelene Bjerke, Grorud, Alna og Stovner Bydel Stovner

4 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Sosialtjenesten: oppfølging av den enkelte ift sosialtjenesteloven og helse- og omsorgsloven, sikre nødvendig behandling og oppfølging – innsøking spesialisthelsetjeneste og LAR, avtaler om kjøp av plass ved Velferdsetatens institusjoner Informasjon, råd og veiledning til andre bydelstjenester Samarbeid med helsetjenester – psykisk helse, omsorgstjenestene Bydelenes rusarbeid tett knyttet opp til boligarbeid – varige boligløsninger Rusarbeid – bydelenes ansvar:

5 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten -Ca 20 årsverk jobber med rusmiddelmisbrukere -Ca 270 brukere med rusproblematikk -57 LAR brukere følges opp av NAV, 84 LAR brukere i bydelen -18 henvisninger fra NAV til spes.helsetj. -Ca 50 brukere har oppfølging i egen bolig -Ca 23 brukere har oppfølging av tilrettelagt bolig -72 personer benyttet VEL, kostnadskrevende tiltak/private tiltak (rustiltak) Brukergruppa Bydel Stovner 2014

6 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Rus- og boligsosiale tiltak ved NAV Stovner sosialtjenesten Seksjonsleder Ruskonsulenter (2) Booppfølgere ( 3 hvorav 1 ansatt er teamleder) Prosjekt Boligbrua ( 2) Prosjekt Værestedet (1) Prosjekt Vestlisvingen (1) Prosjekt ROP ( 4 hvorav 1 stilling i psyk.helse) Boligfremskaffer ( 1)

7 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Seksjon Rus- og boligsosiale tiltak

8 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten 2 ruskonsulenter -Ubyråkratisk -Ca 80 personer hadde oppfølging i 2014. -Nye klienter fra vårt mottak, fra øvrige ansatte i kommunen og stat, samarbeidspartnere på Ahus, VEL, 24 sju, andre sykehus og andre tjenester. -Alle får tilbud om ansvarsgrupper og IP. 71% hadde IP i april måned 2015 -Avrusning og avklaring til behandling og henvisning til ARA -Innsøking og oppfølging LAR brukere Tett samarbeid og oppfølging før- under og etter behandling Ruskonsulentene- samarbeid

9 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Samhandlingsarenaen Rop teamet (4) og etablerte møtestrukturer med spesialisthelsetjenesten Faste månedlige møter med repr. fra DPS spesialiserte poliklinikker og ARA Groruddalen. Aktiv bruk av samhandlingsteam. 40 brukere med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse og andre lidelser, blant annet somatiske. Vanskelig plasserbare i vanlige boliger, botiltak og institusjoner. Blir ofte skrevet ut fra poliklinisk behandling. Noen har diagnoser, til dels alvorlige og sammensatte, andre har det ikke. Personer med et dårlig funksjonsnivå og som er vanskelig tilgjengelig for hjelpetiltak. Disse trenger individuelt tilpassede tjenester, helhetlige, oppsøkende og spesialt tilrettelagt og koordinert. ROP teamet, samhandlingsarena

10 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten -MÅL: Å øke den felles kompetanseutviklingen mellom ROP teamet og spesialisthelsetjenesten med fokus på et recovery og sikkerhetsperspektiv. -Tett individuell oppfølging på brukernes arenaer- oppsøkende arbeid. -Alle får tilbud om ansvarsgrupper og IP. -Alle får hjelp til å skaffe legitimasjon, søke trygd, bolig, kontakt med tannlege, fastlege, spesialisthelsetjenesten mm Rop teamet forts.

11 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Ruskonsulenter på blomstertorget

12 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten Særskilte bomiljøutfordringer Bosetting av vanskeligstilte en av bydelenes største utfordringer – vi må benytte de boligene vi har Sammensatte beboergrupper - marginale bomiljøer – dilemmaer Ytterlighetene: utagerende/kriminelle personer rus/psyk – barn, psykisk syke og andre som bør skjermes

13 Oslo kommune Bydel Stovner NAV sosialtjenesten Hva gjør bydelen med boligutfordringene? Booppfølgerne/booppfølging: ut av kontorene – inn i huset! Erfarne og kompetente sosialarbeidere som kan «stå i stormen» og drive løpende utviklingsarbeid Eget botiltak «Boligbrua» for personer med omfattende psykososial problematikk (rus/psyk), Arveset gård Finne beboernes ressurser – empowerment – dette er bolig – ikke institusjon Samarbeid med BBY, politi, miljøvaktmester, vaktselskap – utfordringene endrer seg fortløpende etter beboernes tilstand Lokal KVU rus/psyk– vurdering av Boligbrua, herunder bygningsmessig tilpasning Nytt boligprosjekt i Vestlisvingen fra 01.01.15 Nytt BOSO-prosjekt: samordnet tilpasning og utvikling av alle tjenester og tiltak i blokken, Mulighetens hus

14 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten Booppfølging – tett individuell oppfølging 3 booppfølgere- 3 Boligbrua/værestedet Etablering og bosetting i bolig, personer med sammensatt problematikk Kartlegging helse og sosiale forhold Koordinere kontakt med lege/kommunale tjenester Henvisning/samarbeid spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtaler inkl.kriseplan Søknader NAV – Stat Økonomi – Gjeldsproblematikk - forvaltning Medisiner Aktiviteter Ernæring Sosialisering - Reaksjoner på negativ adferd Nettverksbygging

15 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten Prosjekt Boligbrua Formål: Bosetting av personer med omfattende psykososial problematikk 15 øremerkede boliger i 1. og 2. etg SS 16, innleid fra BBY, fra 2010 Stedlig oppfølging v/NAV – tre prosjektmedarbeidere + øvrig personell fra rus- og boligseksjonen, Nav Støttet av boligsosiale utviklingsmidler/AV-dir + Helsedir. + BOSO GRIPE MULIGHETENE – VEIEN BLIR TIL MENS VI GÅR

16 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten Målgruppe - Boligbrua Mennesker med rusproblemer som samtidig har et alvorlig eller mindre alvorlig psykisk problem (ROP) Vi erfarer at målgruppa har økte somatiske utfordringer Kommer fra: Fengsel, avbrutt institusjonsopphold, Velferdsetatens institusjoner - rehab./lavterskel LAR-brukere Behov for koordinerte tjenester og kontakt med spesialisthelsetjenesten Dilemma: Fra lavterskel til bolig – medfører stor grad av uro, bomiljøet tåler ikke mange av disse samtidig (6-7 ideelt)

17 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten Værestedet i Stovner Senter 16 For alle beboerne i blokken To målgrupper A: Rus/psykiatriB: Barnefamilier Uformell møteplass – servering av lunch Tilgang til PC, internett Sosialfaglig råd/veiledning Aktiviteter Tilgjengelighet – tillit – tid – fleksibilitet Kontinuitet Kontorer ved siden av - til bruk for samtaler

18 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten Arrangementer på værestedet RUS/PSYKIATRI BARNEFAMILIER Fast åpningstid – tirsdag og torsdag Fast åpningstid – mandag Julebord og julekurver Leker, tegnesaker, spill, kortSommerfest Fotokurs Familieturer til Tusenfryd (27 og 64 deltakere) Ernæringskurs Tur til Gigagøy Klart vi kan!Tur til Teknisk museum MøterNettverksmøte for en stor barnefamilie Turer (ski, fiske mm)Julekurver SpanskkursLeos Lekeland

19 Oslo kommune Bydel Stovner Sosialtjenesten TJENESTENES BRUK AV VÆRESTEDET – ØKT TILSTEDEVÆRELSE I BLOKKEN Fagmøter – diverse interne møter Samarbeidsmøter med ARA – DPS – MAR Oslo Gruppeveiledning til ansatte Samtaler med brukere – beboere og andre Nettverksmøter Ansvarsgruppemøter ICDP – foreldre veiledning

20 Medvirkningsprosjekt «Hva liker du ikke med blokka?» SOMMERFEST 2014

21 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten BEBOERSTYRTE AKTIVITETER PÅ VÆRESTEDET Bursdagsselskap for barn Foreldremøte for bekymra ungdoms-foreldre Kvinnedagen 8. mars – andre kvinnefester Feiring av Somalias nasjonaldag Møter i beboerrådet S16 HMS-dag/åpent hus med servering KONTRAKT – EMPOWERMENT – MESTRING

22 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten PROSJEKT MULIGHETENS HUS STOVNER SENTER 14-16 OG VESTLISVINGEN 196 * Fokusområder i prosjekt mulighetens hus Utvikle og prøve ut samarbeidsmodeller mellom tjenesteytere Skape større trygghet for alle som bor i blokka Bedre bomiljø for alle Utrede behov for aktiviteter og løpende prøve ut aktiviteter. * Fokusområder, Vestlisvingen 196 Ingen har mistet sin bolig og antall husleierestanser har gått ned Støy og uregelmessigheter i bomiljøet er bedret Felles aktiviteter med øvrig personale i blokka Enkle driftsoppgaver løses på stedet

23 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten BEBOERRÅD I SS 14-16 BRUKERMEDVIRKNING – EMPOWERMENT Målsetning: Bedret bomiljø, fremme egeninitiativ, fremme ansvarlighet, inkludering og integrering. Informasjonskanal. STOVNER SENTER 16 Etablert etter initiativ fra beboere i Boligbrua og ansatte Etablert våren 2013 Sammensetning: 6 beboere, Boligbygg, teknisk avdeling, ansatt Boligbrua, ansatt mulighetens hus. STOVNER SENTER 14A Møtes en gang per måned 7 personer – en fra hver etasje Fungert over tid, selvgående STOVNER SENTER 14B 2 beboere, 2 ansatte - Trening i møtekultur, turtaking (sosial trening). - Typiske saker: renhold, beplantning, tekniske spørsmål til Boligbygg, trygghet, vakthold. - Beboerrådene aktivt med i planlegging/gjennomføring av sommerfest - og andre aktiviteter fra 2015

24 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Internt i seksjonen og i NAV: Utstrakt samarbeid Klientene er hos oss!!! Botilbud- midlertidig og permanent, økonomiske ytelser stat- kommune, etablering, forvaltning, hjelp til å skaffe helsetilbud, tannpleie- krisehåndtering. VEL, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, mfl: Felles brukergruppe Lavterskel (Prindsen) rehab. og omsorg. Koordineringsenheten- drøftinger- finne løsninger MAR Oslo, faste møtepunkter og veiledning Veiledning fra psyk. spesialist ved Prindsen til seksjonen Samarbeid på tvers

25 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Helseavdelingen ved psyk.helse: Fellesprosjekt ROP, felles brukere med oppfølging fra booppf./psyk sykepleiere, de som bor i bydelen Samhandlingsteam: Helseavd. ved psyk.helse, forvalter og hjemmetjenester, DPS Groruddalen og ARA Groruddalen. Månedlig møter. Forflytmøter ukentlig på telefon. Møter med ARA og DPS: Samarbeidsmøter, ansvarsgrupper Forts.samarbeid på tvers

26 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Boligtildelingsmøte: NAV sosialtjenesten, helseavdeling, forvalter og hjemmetjenester, driftsavd. Hygieneteam: NAV sosialtjenesten, forvalter og hjemmetjenesten, helsekonsulent og driftsavdeling Under arbeid: Samarbeid rundt sårbare brukere som unndrar seg tjenester: NAV sosialtjenesten, forvalter og hjemmetjenesten, helseavd. Forts.samarbeid på tvers

27 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten SAMARBEID MED FRIVILLIGE ORGANSASJONER Stovner Lions Julebord, sommerfest, Tusenfryd, innkjøp PC – leker – aviser – TV mm Stovner frivilligsentral Samarbeid rundt aktiviteter i skoleferier for barnefamilier. Tilsyn av barn under samtalegruppe for mødre. Forum teater. Gatemeklingskurs. Kirkens bymisjon Gavekort til barnefamilier til jul Frelsesarméen Aktivitetskort 2013 og 2014. Bistand på åpen cafe. Tilbud for beboere i storstua? Familieverksted? Juleverksted. Somali ungdomsklubb Leksehjelp mandag til torsdag i Storstua i SS14 Mental helse Deltar i prosjektgruppa til seksjon rus- og boligsosiale tiltak Velferdsalliansen

28 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Lions – tett samarbeid over år.

29 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Suksessfaktorer Vi har: Erfarne ansatte med høy kompetanse som kan stå i stormen og som har vilje og engasjement Vi har ansatte som støtter hverandre, ser hverandre og som er rause !!

30 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Hygge på Stovner

31 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten Rus- og boligsosiale utfordringer - At tjenestene er godt kjent med hverandre og at de tilpasses brukerne. -At det fremskaffes boliger for de med de største utfordringer- Rop brukerne. Her trengs det gode holdninger, et brukerorientert perspektiv og personell med høy grad av autoritet. -At vi håndterer beboere og koordinerer tjenester rundt beboere som til tider fungerer dårlig. Redusert funksjonsnivå, somatiske helseutfordringer, økt rusinntak, svekket psykisk helse, alderdom.

32 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten -At vi ivaretar kompleksiteten i hygienesaker og koordineringen for å få på plass gode tjenestetilbud. -At vi deltar aktivt i samhandlingsteam med DPS og ARA og at vi får til gode samhandlings og behandlingsløp rundt våre brukere. -At vi har gode rutiner på å håndtere HMS- hygienesaker, uro og bråk. -At vi har fokus og gode rutiner på sikkerhet i forhold til voldsrisikovurderinger. Forts. utfordringer

33 Oslo kommune Bydel Stovner NAV Sosialtjenesten KONTAKTINFORMASJON Mari Nysæther Avdelingssjef NAV Stovner sosialtjenesten Mobil: 9765 9100 Email: mari.nysather@bsr.oslo.kommune.no@bsr.oslo.kommune.no Marit Polle Seksjonsleder rus- og boligsosiale tiltak Mobil: 9585 8145 Email: marit.polle@bsr.oslo.kommune.nomarit.polle@bsr.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Stovner BOLIGKONFERANSEN N NAV sosialtjenesten ASSS – 03.06.15 PRESENTASJON RUSARBEID BYDEL STOVNER (Sett inn bilde av blokka)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google