Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortinget og landbrukspolitikken 2005 - 2009 Jordbruksoppgjørene Eiendomsreguleringene i landbruket Konkurransepolitikken Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortinget og landbrukspolitikken 2005 - 2009 Jordbruksoppgjørene Eiendomsreguleringene i landbruket Konkurransepolitikken Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.utredningskontoret.no Stortinget og landbrukspolitikken 2005 - 2009 Jordbruksoppgjørene Eiendomsreguleringene i landbruket Konkurransepolitikken Hva kan vi vente oss av et nytt Storting?

2 www.utredningskontoret.no Jordbruks- forhandlings- systemet Som i dag Ønsker å forhandle om inntekt, resten er statsbudsjett – ikke forhandling Ville avskaffe forhandling, men ha konsultasjon Nytt program, nå ønsker Høyre forhandling, men at de samordnes med budsjettåret. Vil avskaffe forhandling. Jordbruket behandles i forbindelse med statsbudsjettet – men uten forutgående forhandlinger

3 www.utredningskontoret.no Jordbruksoppgjørene under de rødgrønne

4 www.utredningskontoret.no Kap 11.50 på Stats- budsjettet De inngåtte avtalene KrF fremmet et forslag om ”landbruks- pakke” til investerin- ger på 200 mill. I tillegg økte avskriv- ningssatser på drifts- bygninger V foreslo red. på 70 mill til skogsbil-veier over LUF. I tillegg 34 mill reduksjon til eksportstøtte (RÅK) H foreslo reduksjon på 1,8 mrd på pris og direkte- tilskudd. Reduserte midlene til gjennomføring av jordbrukdsavtal en med 7,2 mrd. Deretter la de til 1 mrd. i omstillingsstøtt e. Mao halvering fra 12,4 til 6,2 mrd. Krise- pakken 50 mill. bioenergi- relaterte tiltak og 20 mill. Trebasert innovasjons program Investering + 150 mill, samt økt avskrivnings sats (+ 120 mill) (Kom. Fond)

5 www.utredningskontoret.no Kategori Merknad V KrF H FrP Nisjer/spesialiteterStortinget ber Regjeringen om å intensivere arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukter i landbruket.xxxx Skatter og avgifter Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2010 konkretisere hvilke skatter og avgifter som landbruket blir ilagt som næring. xxxx Skatter og avgifter Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2010 fremme konkrete tiltak for skatte- og avgiftsreduksjoner for landbruket. xxxx Samdrift Stortinget ber Regjeringa vurdera oppmjuking av regelverket for samdrifter, slik at fleksibiliteten vert større, og at moglegheitene for ein variert og allsidig bruksstruktur vert betre. xxxx Regelverk Stortinget ber Regjeringen tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne Internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til. x xx Samdrift Stortinget ber Regjeringen oppheve de geografiske begrensningene og antall deltakere for deltakelse i samdrifter, og la samdrifter få leie kvoter opp til kvotetaket. x xx LandbrukspolitikkStortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om jordbrukspolitikk innen våren 2010.x xx ForvaltningenStortinget ber Regjeringen konkretisere omfanget av landbruksbyråkratiet i en redegjørelse til Stortinget.x xx EiendomsrettStortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om endring av jordlovens bestemmelser om delingsforbud.x xx EiendomsrettStortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om en strategi for å gi aktive bønder større muligheter for å eie de arealer de driver.x xx Matvarekjedene Stortinget ber Regjeringen foreta en total gjennomgang av konkurransesituasjonen i matvarekjeden og synliggjøre fordelingen av verdiskapingen mellom de forskjellige ledd i kjeden. x xx KonsesjonsgrenserStortinget ber Regjeringen oppheve alle produksjonsreguleringer (som for eksempel melkekvoter) dersom foredlingen skjer på egen gård.x x ForvaltningenStortinget ber Regjeringen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2010 komme med en strategi for avbyråkratisering av landbruket. xx KonsesjonsgrenserStortinget ber Regjeringen om å heve konsesjonsgrensene innen eggproduksjon. xx Utenlands bearbeiding Stortinget ber Regjeringen om å fremme sak for Stortinget om endring av forskrift om utenlands bearbeiding av kjøtt- og meierivarer, blant annet slik at rettighetene som selges på auksjon blir omsettelige. xx Samdrift Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en oppmyking av regelverket innenfor melkeproduksjonen. Sentrale elementer i en slik oppmyking må være økt maksimalkvote for enkeltbruk og samdrifter, en friere omsetning av melkekvoter og oppheving av de geografiske begrensningene og antall deltakere for deltakelse i samdrifter. xx Samdrift Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om å legge til rette for samdrift og større bruk på sau ved å endre reglene for tilskudd, blant annet ved at bønder ikke mister tilskuddene ved å samle sauebesetningene i større fjøs. xx BopliktStortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer slik at boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom kan oppheves. xx JordbruksavtalenStortinget ber Regjeringen om å fremme forslag til overføringer til landbruket i statsbudsjettet uten forutgående forhandlinger. x Kvoter Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en ordning med omsettelige produksjonskvoter for kumelk som ikke begrenses til fylkes- eller regionnivå, men gjøres landsomfattende. x JordbruksavtalenForslaget til jordbruksavtale bifalles ikke. x BopliktStortinget ber Regjeringen utforme et nasjonalt regelverk som gir kommunene stor grad av fleksibilitet til å fastsette egne grenser for boplikt.x Tillskudd Stortinget ber Regjeringa vurdera styrking og utviding av tilskotsordningane for sauehald, slik at moglegheitene for fleksible og varierte driftsformer vert større. x Jordbruksavtalen Stortinget ber Regjeringen justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen. Oppgjøret for 2008 videreføres som en overgangsordning ut andre halvår med endringer vedtatt i Revidert nasjonalbudsjett 2009. x

6 www.utredningskontoret.no Eiendomsforhold – regulert og statlig, deregulert og privat eller kanskje regionalisert

7 www.utredningskontoret.no Kategori V KrF H FrP Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om en strategi for å gi aktive bønder større muligheter for å eie de arealer de driver. xxx Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om endring av jordlovens bestemmelser om delingsforbud. xxx Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer slik at boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom kan oppheves. xx Stortinget ber Regjeringen utforme et nasjonalt regelverk som gir kommunene stor grad av fleksibilitet til å fastsette egne grenser for boplikt. x Eiendomslovene i landbruket Ot. Prp.44 (2008-2009)

8 www.utredningskontoret.no Konkurransepolitikken Regjeringen: Melkekrigen avsluttet – Ny markedsordning for melk 1.juli 2007 PRIOR får departementets godkjenning for overtakelse av NORDGÅRDEN GILDE og PRIOR får departementets godkjenning til å fusjonerer Konkurransetilsynets syn ble satt til side i begge sakene Opposisjonen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2009: (KrF, V, H og FrP) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endringer i konkurranseloven slik at det blir etablert en uavhengig konkurransenemnd i tråd med anbefalingene til konkurranselovutvalget. (FrP) Stortinget ber Regjeringen utrede de konkurransemessige sidene ved dagens ordning med opplysningskontorer for landbruket.

9 www.utredningskontoret.no De offentlige støtteordningene bør opprettholdes på minst samme nivå som i dag. (Prosent)

10 www.utredningskontoret.no Norsk matproduksjon er styrt gjennom politiske vedtak, markedsreguleringer og kontrollert import. Bør norsk matproduksjon fortsatt reguleres? Andel blant stortingskandidatene og den øvrige befolkningen som ønsker å regulere. (Prosent)

11 www.utredningskontoret.no De ulike regjeringsalternativene og landbrukspolitikken Flertalls regjering Sannsynligvis videreføring av dagens politikk Senterpartiets to viktigste saker er landbruk og kommuneøkonomi. De har satt alt inn på gode landbruksoppgjør, spørsmålet er kanskje om de i en ny periode må prioritere velferd sterkere? SV har også andre hjertesaker. Arbeiderpartiet har også andre prioriteringer Mindretallsregjering Ap har opplagt andre saker som er viktigere enn landbruk. Arbeidsliv og omsorg. Tidligere ville en slik Ap- regjering ofte samarbeide med Høyre i næringspolitiske og strukturpolitiske spørsmål. Hvor dypt stikker venstredreiningen i Arbeiderpartiet? Kan det tenkes at Ap i et slikt tilfelle ville søke å samarbeide med SV, Sp og KrF? I såfall har landbruket mer å hente enn tidligere erfaringer kan tyde på. Mindretallsregjering Spesielt Kristelig Folkeparti men også Venstre har langt på vei en politikk prioriterer et aktivt landbruk over hele landet. Samarbeidspartneren Høyre har en annen profil. Reduksjon i støtten og fokus på konkurranse og sentralisering og effektivisering. Avregulering av eiendomsforhold. Denne regjeringstypen vil finne støtte uansett hva de måtte finne på i landbrukspolitikken - enten til høyre eller venstre. Mindretallsregjering Denne regjeringen kan få problemer med å gjennomføre den politikken de står for. FrP vil halvere budsjettoverføringene, H vil redusere. Reduksjonene blir nok nærmere Høyres program enn FrPs. Avregulering av eiendomsforhold. Større samdrifter De må hente støtte fra andre.


Laste ned ppt "Stortinget og landbrukspolitikken 2005 - 2009 Jordbruksoppgjørene Eiendomsreguleringene i landbruket Konkurransepolitikken Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google