Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets IPR-policy Prinsipper. Hovedprinsipp: Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser  Prosjektene er finansiert av offentlige midler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets IPR-policy Prinsipper. Hovedprinsipp: Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser  Prosjektene er finansiert av offentlige midler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets IPR-policy Prinsipper

2 Hovedprinsipp: Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser  Prosjektene er finansiert av offentlige midler  Resultatene skal gi størst mulig samfunnsnytte  Gjennom oppbygging og formidling av ny kunnskap  Gjennom kommersiell utnyttelse i markedet

3 Eiendomsrett til prosjektresultatene  Den som skaper prosjektresultatene blir eier  Dagens generelle kontraktsvilkår:  Prosjektansvarlig blir eier  Eventuelt: Deler eiendomsretten med konsortie- deltakerne i samsvar med partenes innsats for å frembinge prosjektresultatet  Dagens mal for konsortieavtaler:  Konsortiedeltakerne eier prosjektresultatene i fellesskap

4 Eiendomsrett til prosjektresultatene, forts.  Fremtidens mal for konsortieavtaler:  Eiendomsretten tilfaller den som har frembrakt resultatene  Der aktørenes innsats ikke kan skilles fra hverandre: Enes om én eier. Sette opp eksklusive lisensavtaler eller andre mekanismer med økonomisk godtgjørelse.

5 Konsortieavtale skal undertegnes før kontrakten med Forskningsrådet inngås  Skal omfatte:  Prinsippene for eierskap til resultatene  Bestemmelser om tilgang til og bruk av prosjektbakgrunn (bakgrunnskunnskap som partene bringer med seg inn i prosjektet)  Dette skal jevne ut styrkeforholdet i forhandlingene og øke sannsynligheten for at man får på plass en balansert konsortieavtale

6 Tilgang til prosjektresultater og bakgrunnskunnskap I: For utførelsen av prosjektet  Alle konsortiedeltakerne skal ha tilgang til resultatene som fremkommer underveis og eventuell bakgrunnskunnskap kostnadsfritt, hvis de trenger det for å utføre sitt eget arbeid i prosjektet  Annet kan avtales i konsortieavtalen når det gjelder bakgrunnskunnskap

7 Tilgang til prosjektresultater og bakgrunnskunnskap II: For forretningsmessig utnyttelse/videre forskning  Alle konsortiedeltakerne skal ha tilgang til resultatene og bakgrunnskunnskap kostnadsfritt eller til rimelige vilkår hvis de trenger det for å utnytte sine egne prosjektresultater  Det er mulig å avtale unntak i konsortieavtalen for spesifikk bakgrunnskunnskap

8 Forskningsinstitusjonenes behov  Forskningsinstitusjonene skal få dekket sitt behov for utnyttelse av prosjektresultater til undervisnings- og forskningsformål  Det samme gjelder næringsmessig utnyttelse utenfor de øvrige konsortiedeltakeres nærings- og virksomhetsområde

9 Beskyttelse  Resultater som frembringes i prosjektene og som kan ha forretningsmessig verdi, skal, så vidt mulig, beskyttes til fordel for rettighetshaver(ne)  Ulike former for beskyttelse  Ikke nødvendigvis patentering

10 Utnyttelse av prosjektresultatene  Resultater som frembringes i prosjektene og som kan ha forretningsmessig verdi, skal utnyttes innen rimelig tid i forhold til marked og utnyttelsesmuligheter. Dersom dette ikke skjer, tilfaller resultatene forskningsinstitusjonen(e) i prosjektet.

11 Publisering  Prosjektresultatene skal som hovedregel gjøres kjent så hurtig som mulig, med mindre det er særlige grunner som taler imot  Særlige grunner:  beskyttelse av immaterielle rettigheter  risiko for plagiering  brudd på fortrolighetsforpliktelser  urimelig i forhold til konsortiedeltakernes interesser

12 Veien videre  Møter med ulike aktører hvor prinsippene diskuteres  Ny behandling i hovedstyret hvis vesentlige endringer  Implementering i generelle kontraktsvilkår og konsortieavtalemaler  Stor avtalefrihet innenfor rammen av prinsippene


Laste ned ppt "Forskningsrådets IPR-policy Prinsipper. Hovedprinsipp: Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser  Prosjektene er finansiert av offentlige midler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google