Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikring i entreprisekontrakter – Forholdet mellom forsikringskravene i NS 8405 og 8407 og prosjektforsikringene Medlemsmøte i Entrepriseforeningen 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikring i entreprisekontrakter – Forholdet mellom forsikringskravene i NS 8405 og 8407 og prosjektforsikringene Medlemsmøte i Entrepriseforeningen 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikring i entreprisekontrakter – Forholdet mellom forsikringskravene i NS 8405 og 8407 og prosjektforsikringene Medlemsmøte i Entrepriseforeningen 12. februar 2015 Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (Wiersholm) og Cathrine Bakken (NCC)

2 01 02 03 04 05 06 Tema 2 Hvorfor tegne forsikring? Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Hva dekker egentlig en prosjektforsikring? Unntakene inntatt i forsikringsvilkårene Særlige problemstillinger Hvem kan kreve erstatning under forsikringen? Hvilke prosjekt gjelder forsikringen for? Gjelder forsikringen for arbeid UE ikke har forsikret? Gjensidiges unntak for UEs leveranse Sikkerhetsforskrifter – regress Avslutning

3 Hvorfor tegne forsikring? 01

4 Mot: God prosjektstyring forhindrer skader De fleste problemer kan ikke forsikres uansett (kontraktsansvar/forsinkelse) Byggherren og entreprenøren er økonomisk solide selskap For: Skader på kontraktsgjenstanden og erstatningsansvar for entreprenøren kan lede til konkurs og stans i arbeidet Byggherrestyrt vs Entreprenørstyrt forsikring? 1 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Argumenter for og mot å tegne forsikring 4

5 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene 02

6 NS 3430 - 1. utgave 1991 - 2. utgave 1994 NS 3431 - 1. utgave 1992 - 2. utgave 1994 -Forsikringsprotokollen fra 1995 NS 8405 - 2004 - 2008 NS 8407 - 2011 2 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Standardkontraktene - Utvikling 6

7 NS 8405 pkt 10 og NS 8407 pkt 8 Skiller mellom krav til å tegne forsikring på (i all hovedsak): – reparasjonskostnadene for fysiske skader på den fysiske prosjektgjenstanden (prosjekforsikring) og, – erstatningsansvaret for entreprenøren for fysiske skader på kontraktgjenstanden, eiendom utenfor kontraktsgjenstanden og personer. 2 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Krav til å tegne forsikring 7

8 NS 8405 punkt 10/NS 8407 punkt 8: Det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet/-gjenstanden, Materialer/prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt forskudd for, materialer byggherren har (fremskaffet og-) overgitt i entreprenørens besittelse Moa ingen forsikringsplikt for materialer entreprenøren ikke har fått forhåndsbetalt for eller fått fra byggherren til inkorporering i bygget, med mindre det har blitt inkorporert i bygget Forsikringsforpliktelsen gjelder hvor enn materialene er lagret 2 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Fysiske skader på prosjektgjenstanden Hva skal holdes forsikret? 8

9 NS 8405 punkt 10 annet ledd/NS 8407 punkt 8 annet ledd: -Forsikringen skal tegnes på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid entreprenøren eller hans underentreprenører /kontraktsmedhjelpere skal utføre, -skal omfatte skade, så som brannskade, vannskade og hærverk, samt annen skade på kontraktarbeidet/skal omfatte brannskade, vannskade, hærverk og annen skade -Forsikringen skal dessuten dekke tyveri forøvd ved innbrudd/skal dessuten dekke tyveri. 2 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Fysiske skader på prosjektgjenstanden I hvilken utstrekning skal man forsikre? 9

10 NS 8405 punkt 10 fjerde og femte ledd: "Byggherren skal være medforsikret. (…). Det skal fremgå av forsikringsavtalen at forsikringsselskapet ikke kan forhandle med forsikringstakeren om oppgjøret eller utbetale til forsikringstakeren uten byggherrens samtykke." /NS 8407 punkt 8 fjerde og femte ledd: "Byggherren skal være medforsikret og med lik egenandel som totalentreprenøren. (…) Forsikringsselskapet kan ikke med bindende virkning for byggherren forhandle med forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til forsikringstakeren. Byggherren kan likevel ikke motsette seg at hele erstatningen utbetales til forsikringstakeren når skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden. Byggherren kan heller ikke motsette seg at erstatningen settes inn i bank hvor den disponeres av forsikringstakeren og byggherren i fellesskap." 2 Standardkontraktene og forsikringsbestemmelsene Fysiske skader på prosjektgjenstanden Hvem skal ha krav på forsikringserstatningen? 10

11 Hva dekker egentlig en prosjektforsikring? 03

12 Nei. Pga reservasjonen "på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid (total)entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre" Formuleringen har gitt forsikringsselskapene en mulighet til å tilby (så lite som) hva som helst, og deretter foreta årlige begrensninger av dekningen gjennom produktutvikling – under forutsetning av at alle andre også gjør det - Og det gjør de. 3 Hva dekker egentlig en prosjektforsikring? Kan man legge til grunn at en alminnelig prosjektforsikring dekker alt som kreves forsikret etter NS? 12

13 Plutselig og uforutsett skade som rammer "ting". Forutsetningen for at man kan kreve erstatning for slike skader, er imidlertid kryptisk og ulikt formulert hos selskapene, eks sml. If og Tryg: - If: "sikredes risiko i hht kontrakt for -Utførte bygge, anleggs- monterings- og installasjonsarbeider (…)" -Tryg: "arbeider utført for forsikringstakers egen regning og risiko og utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren bærer risikoen og har forsikringsplikt for, herunder -Nybygg, rehabilitering, ombygging og reparasjon (…)" Sannsynligvis menes det samme, men unødvendig kompliserte formuleringer som kan skape tolkningstvil og unødvendige dekningsdiskusjoner. 3 Hva dekker egentlig prosjektforsikringen? Hva dekker en prosjektforsikring på "vanlige vilkår"? 13

14 Unntakene inntatt i forsikringsvilkårene 04

15 Unntakene som er inntatt i forsikringsvilkårene -Tyveri utenfor bygning, telt/plasthall, rom i bygning eller brakke når disse er åpne for kunder og publikum (Tryg) -Dvs at vinduer/rør på byggeplassen ikke er dekket ved tyveri!!! -Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering (grunnarbeider). -Mao også alle følgeskader! -Skade på den del av forsikrede ting som er feil konstruert, dimensjonert, utført, montert eller har materialfeil -Men følgeskaden er dekket!!! Driftstap, tap som skyldes mangelfull eller forsinket levering (forsinkelse) 4 Unntakene inntatt i forsikringsvilkårene 15

16 Særlige problemstillinger 05

17 Forsikringstaker, innehaver av tinglyst eiendomsrett, annen panthaver og eier som har forsikringsplikt og bærer risikoen for den og tiltakshaver. Hovedproblemstilling: Kan hvem som helst av de overnevnte kreve erstatning når skaden inntreffer? Byggherre vs entreprenør Panthaver vs entreprenør/byggherre Konsernforsikringer – "Murmansk saken" – "økonomisk interesse" 5 Særlige problemstillinger Hvem kan kreve erstatning under forsikringen? 17

18 Større entreprenører kan påta seg prosjekt med ulik størrelse. Vanlig at forsikringsgiver ønsker at det tegnes særskilte forsikringer på større prosjekt. Avgrensninger: Prosjektforsikringen dekker ikke prosjekt med kontraktsum over et visst beløp Prosjektforsikringen dekker bare inntil en viss kontraktssum Hva med underprising – økning av kontraktssum senere pga tilleggsarbeider? "Spesielle" prosjekt med "spesiell risiko" – faller disse utenfor prosjektforsikringen? – Murmansk saken 5 Særlige problemstillinger Hvilke prosjekt gjelder forsikringen for 18

19 Forholdet til plikten i NS/back to back avtaler om å undersøke at UE har tegnet forsikring. "Attester for hver tegnet forsikring skal på forlangende forelegges entreprenøren for kontroll." - Med mindre forsikringsavtalen inneholder gyldig unntak for arbeider som utføres av UE, kan ikke forsikringsgiver nekte utbetaling av erstatning for skade på også UEs leveranse, så lenge som den faller inn under hovedangivelsen av forsikrede arbeider. Bestemmelsen i NS er ikke en sikkerhetsforskrift. 5 Særlige problemstillinger Gjelder forsikringen for arbeid som UE ikke har forsikret? 19

20 Gjensidige unntar følgende: "Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale." Unntaket er greit for garantiforpliktelser – for eks vinduer som blir levert "for sprø" – rimelig at det er leverandøren, ikke Gjensidige, som dekker utgiftene med omlevering. Men kan unntaket brukes for å unnta arbeider UE ikke har forsikret, eller som UE ikke utfører, eventuelt skader som påføres UEs arbeid? 5 Særlige problemstillinger Gjensidiges unntak for UEs leveranse 20

21 Utstrakt bruk av sikkerhetsforskrifter kan potensielt uthule byggherrens behov for forsikring av kontraktsgjenstanden. Enkelte sikkerhetsforskrifter som brukes er sannsynligvis i strid med FAL, eks følgende: "Det skal treffes alle nødvendige tiltak for å beskytte de forsikrede ting mot skader ved vær- og temperaturforhold som man etter årstiden og de stedlige forhold må regne med." Entreprenørens brudd på sikkerhetsforskrifter kan ikke gjøres gjeldende overfor byggherren. Men hva med regress mot entreprenøren – hjemmel? 5 Særlige problemstillinger Sikkerhetsforskrifter – regress? 21

22 Det gjelder en frist på ett år på å melde krav under prosjektforsikringen fra entreprenøren blir kjent med skaden. Oversittes fristen, tapes kravet fullstendig. Dersom melding gis innen fristen, foreldes ikke kravet på 10 år (!), med mindre forsikringsgiver avslår og påberoper seg seks måneders foreldelse – Hva med "foreløpige" avslag – gir dette rett for forsikringsgiver til å påberope seg seks måneders foreldelse? 5 Særlige problemstillinger Frist for å melde krav 22

23 Avslutning 06

24 Forsikringspliktene i NS er uklare, men tilsynelatende omfattende De standard forsikringsdekningene i markedet oppfyller ikke kravene i NS'ene - særlig gjelder dette tyveridekningen Sikkerhetsforskrifter og regressmuligheter uthuler forsikringsdekningen Flere av forsikringsselskapene forsøker å unnlate å erstatte tap som gjelder UEs leveranse. Ikke nødvendigvis tillatt. Krav må meldes innen ett år til forsikringsgiver ellers går det tapt!!! 6 Avslutning Oppsummering 24

25 Takk for oss! Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (Wiersholm) – hkv@wiersholm.no – 98000109 Cathrine Bakken (NCC) – cathrine.bakken@ncc.no – 908 88 007


Laste ned ppt "Forsikring i entreprisekontrakter – Forholdet mellom forsikringskravene i NS 8405 og 8407 og prosjektforsikringene Medlemsmøte i Entrepriseforeningen 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google