Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reviderte prioriteringsveiledere Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reviderte prioriteringsveiledere Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reviderte prioriteringsveiledere Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2 Innledning 2

3 Mål Å informere om endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften som er sentrale for mottak og vurdering av henvisninger Å bidra til at prioritering og rettighetstildeling av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Målgrupper Spesialister som vurderer henvisninger Alle som registrerer Ledere og andre med ansvar for at henvisninger blir forsvarlig fulgt opp og at pasientene får oppfylt sine rettigheter 3

4 Struktur i presentasjonen De viktigste endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Disposisjonen for øvrig følger henvisningsforløpet i spesialisthelsetjenesten – Henvisning mottas – Vurdering – Konklusjon – Helsehjelp i det videre forløpet Grundigere drøftinger, dypdykk, er markert med turkis bakgrunn og dykker Forklaringer om registrering tas samlet til slutt, og er markert med en datamaskin 4

5 Hvorfor rettighetsvurdering er viktig For å sikre god vurdering og prioritering av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten og fastsette en juridisk bindende frist for dem som spesialisthelsetjenesten skal gi et tilbud Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten gir pasienten rett til oppfyllelse av helsehjelpen fra annen tjenesteyter hvis den juridiske fristen brytes Alle pasienter skal vurderes individuelt slik at håndteringen av deres behov for spesialisthelsetjenester er i samsvar med gjeldende regelverk – Beslutningene må bygge på gode rettighetsvurderinger i tillegg til gode faglige vurderinger Det er et mål å sikre lik vurderinger på tvers av geografi og fagområder 5

6 Prioriteringsveiledere og nasjonale faglige retningslinjer Prioriteringsveilederne er ment som beslutningsstøtte ved vurderinger av pasientens rettigheter i forhold til pasient- og brukerrettighetsloven Prioriteringsveilederne er ikke medisinskfaglige veiledere for hva som gir god helsehjelp for pasienten Nasjonale faglige retningslinjer viser hva slags helsehjelp det er forventet at norsk helsetjeneste skal tilby en pasientgruppe Prioriteringsveilederne er likevel et bindeledd mellom helsefaget og regelverket om prioritering 6

7 Prioriteringsveiledere og pakkeforløp for kreft Frister for rettighetspasienter er juridisk bindende – Alle pasienter som får tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal få en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte – Fristene i prioriteringsveilederne er basert på lov og forskrift for prioritering – Fristene i prioriteringsveilederne gir anbefalinger på gruppenivå, det skal alltid gjøres en individuell vurdering av pasienten før det settes frist for start helsehjelp – Fristene skal være medisinsk forsvarlige Pakkeforløp for kreft – Nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og helsepolitisk førende – Pakkeforløpenes tidsangivelser er ikke juridisk bindende Hvilke frister skal spesialisthelsetjenesten bruke ? – Spesialisthelsetjenesten skal primært følge anbefalingene i pakkeforløpene. – Den juridiske fristen er en ekstra sikkerhet for medisinsk forsvarlig forløp fram til start utredning eller behandling 7

8 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Trer i kraft 1. november

9 Skillet mellom rettighetspasienter og «behovspasienter» opphører Alle pasienter som har behov for nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten blir rettighetspasienter Alle pasienter som får et tilbud om nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal få en frist for når helsehjelpen senest skal starte 9

10 Vurderingstiden kortes ned fra 30 til 10 virkedager Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen – Ikke lenger krav om å innhente supplerende opplysninger fra henvisende instans eller å innkalle pasienten til undersøkelse – Kan innhente supplerende opplysninger eller innkalle pasienten til undersøkelse dersom det kan skje i løpet av vurderingsperioden. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten rett til raskere vurdering enn 10 virkedager. Med virkedager menes mandag – fredag, bortsett fra helligdager. 10

11 Utvidet informasjonsplikt Spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt, sende informasjon til pasienten om utfallet av vurderingen Hvis pasienten får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal det gis informasjon om fristen for når helsehjelpen senest skal starte Pasienten skal få informasjon om tid for oppmøte – Hvis den juridiske fristen er kortere enn 4 måneder fram i tid bør helst oppmøtetidspunkt angis med dato og klokkeslett(time) – Hvis den juridiske fristen er lenger fram i tid enn 4 måneder kan oppmøtetidspunkt angis innenfor et tidsintervall som ikke bør overstiger en uke ( for eksempel uke 40) Henviser skal ha samme informasjon som pasienten 11

12 Ny ordning ved fristbrudd Spesialisthelsetjenesten skal kontakte HELFO pasientformidling – hvis den ikke kan gi tidspunkt for helsehjelp innen fristen – hvis tidspunkt må endres slik at fristen ikke kan holdes HELFO skal ta kontakt med pasienten og tilby sine tjenester Spesialisthelsetjenesten kan gi taushetsbelagte helseopplysninger til HELFO hvis opplysningene er – nødvendig for at HELFO kan kontakte pasienten – nødvendig for at HELFO kan formidle et alternativ tilbud Pasienten kan velge å stå på venteliste ved ønsket sykehus etter fristbrudd 12

13 | 13 Henvisningsforløp – etter endringer Utredning Behandling Vurdere og konkludere om behov for spesialisthelsetjenester. Sende brev til pasienten med informasjon om oppmøtedato og juridisk frist Maks. vurderingstid 10 virkedager Henvisning mottas Vurdere henvisningen Ikke rett til nødvendig helse- hjelp fra spesialist- helsetjeneste Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelse- tjenesten Juridisk frist Oppstart av helsehjelp Informasjon tilbake til henviser og pasient Informasjon til pasient om oppmøtedato og juridisk frist Samme informasjon til henviser Ventetid til oppstart av helsehjelp Prioriterings- veileder 13 Om nødvendig: Innhente informasjon fra pasient eller henviser

14 Endring i prioriteringsforskriften 14

15 To vilkår for å få rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Vilkår 1 Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen – Med forventet nytte av helsehjelpen menes at kunnskapsbasert praksis tilsier at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert helsehjelp kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet at tilstanden kan forverres uten helsehjelp, eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av helsehjelp Vilkår 2 De forventede kostnadene skal stå i et rimelig forhold til tiltakets effekt 15

16 Fastsetting av frist for start helsehjelp Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever Utdypet i ny § 2a i prioriteringsforskriften : «Spesialisthelsetjenesten skal prioritere pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten ut i fra alvorlighets- og hastegrad. I prioriteringen av pasienter skal det legges vekt på prognosetap med hensyn til livslengde og livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes.» 16

17 «Behovspasienter» som venter i spesialisthelsetjenesten – pasienter som står på venteliste uten frist Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften gjelder bare for pasienter som skal vurderes i spesialisthelsetjenesten når lovendringene er trådt i kraft. Det er ikke laget overgangsbestemmelser for «behovspasienter» som allerede er i spesialisthelsetjenesten når endringen trer i kraft og som står på venteliste, men uten frist. Disse «behovspasientene» skal ikke rettighetsvurderes. Selv om det ikke skal settes juridiske frister, skal «behovspasienter» utredes og behandles innen medisinsk faglig forsvarlig tid. 17

18 Når henvisning mottas 18

19 To innganger til spesialisthelsetjenesten Som øyeblikkelig hjelp – Pasienter som er kommet inn som ø-hjelp har prioritet direkte etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b første ledd og skal derfor ikke rettighetsvurderes (utdypes senere) – Ø-hjelpspasienter beholder sin prioritet til de har fått adekvat helsehjelp for sin innkomsttilstand Med henvisning til planlagt helsehjelp – Pasienter som henvises, skal få avklart om de har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og får vurdert hvilken frist de i så fall skal ha 19

20 Når henvisninger mottas Vurdere Konkludere Vurderingsperiode Henvisning mottas Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 20 Henvisende instans vil normalt være –Fastlege/allmennlege –Privatpraktiserende avtalespesialister –Leger i fengselshelsetjenesten –Leger i spesialisthelsetjenesten (ved nyoppdaget problematikk) Annet helsepersonell kan også henvise

21 Rett til vurdering om man oppfyller vilkårene for rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten gjelder den offentlige spesialisthelsetjenesten de diakonale sykehusene de av de private virksomhetene som RHF-ene har besluttet at skal ha adgang til å rettighetsvurdere. Henvisning til en avtalespesialist eller røntgeninstitutt med avtale med et RHF gir ikke rett til slik vurdering Som hovedregel kan ikke henvisninger fra andre regioner avvises Unntak dersom helseforetaket risikerer å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar overfor befolkningen i egen region Når henvisninger mottas Vurdere Konkludere Vurderingsperiode Henvisning mottas Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 21

22 Det må raskt vurderes om henvisningen er kommet til rett sted i spesialisthelsetjenesten Henvisningen skal vurderes ved den kliniske enheten som pasientens helsetilstand i hovedsak sorterer under Er henvisning ikke kommet til rett sted, skal den snarest sendes til korrekt enhet Henvisninger som er mottatt skal vurderes selv om pasienten kunne fått helsehjelp hos avtalespesialist Henvisninger må vurderes så snart som mulig etter at de er mottatt – for å sikre forsvarlig forløp dersom henvisningen skal videresendes og pasienten utredes eller behandles ved annen enhet i spesialisthelsetjenesten – for å avgjøre om pasienten skal inn i pakkeforløp for kreft Når henvisninger mottas Vurdere Konkludere Vurderingsperiode Henvisning mottas Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 22

23 Henvisninger til spesialisthelsetjenesten Hovedregelen om hvilke henvisninger som skal rettighetsvurderes: Grønn pil = rettighetsvurdering Rød pil = ikke rettighetsvurdering NB! Også andre enn leger kan henvise 23 RHF Sykehus 2 Sykehus 3 Annet RHF Lege Klinikk 1 Klinikk 2 Klinikk 3 Lege Avtale- spesialist Sykehus 1 Lege Spesialisthelsetjenesten

24 Når henvisning vurderes 24

25 Vurderingstid Informasjon om resultat av vurdering må sendes pasienten og henvisende instans maksimalt 10 virkedager etter mottaksdato Dersom henvisningen videresendes før den er vurdert, er det ansiennitetsdato, og ikke mottaksdatoen i den nye enheten, som er utgangspunkt for vurderingsgarantien Vurderingstid må alltid være forsvarlig Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom må vurdering skje tidligere enn 10 dager Dette innebærer at henvisninger som kommer inn, raskt må gjennomgås Mangelfulle henvisninger Henvisninger kan ikke avvises selv om de er mangelfulle Selv om det ikke er plikt å innhente utfyllende opplysninger, kan det bedre pasientens videre behandlingsforløp om det gjøres Når henvisninger vurderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 25

26 To vilkår for å få rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Det må være forventet nytte av helsehjelpen Kostnadene må stå i rimelig forhold til forventet effekt Dersom de to vilkårene er oppfylt, skal det settes en maksimalfrist for start helsehjelp (utredning eller behandling) basert på alvorlighet av tilstanden og hastegrad Når henvisninger vurderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 26

27 Nærmere om det lovmessige grunnlaget….. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1b «Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal i løpet av vurderingsperioden, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 første ledd, fastsette en frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever. De regionale helseforetakene kan bestemme hvilke institusjoner som skal fastsette tidsfrist når pasienten er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.» 27

28 § 2 Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd, når: a) pasienten, med det unntaket som er nevnt i § 3 andre ledd, kan ha forventet nytte av helsehjelpen og b) de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Med forventet nytte av helsehjelpen menes at kunnskapsbasert praksis tilsier at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert helsehjelp kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten helsehjelp eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av helsehjelp. § 2a Prioritering av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten skal prioritere pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten ut i fra alvorlighets- og hastegrad. I prioriteringen av pasienter skal det legges vekt på prognosetap med hensyn til livslengde og livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes. … og om prioriteringsforskriften § 2 og § 2a 28

29 Rett til utredning eller rett til behandling Hvis en i løpet av vurderingsperioden med stor grad av sannsynlighet kan fastslå hva slags behandling som er aktuell, er pasientens tilstand avklart, og rettigheten knyttes til start av behandling. Dersom en i løpet av vurderingsperioden mener det er behov for en nærmere utredning av pasienten for å fastslå hva slags behandling som evt. skal gis, er pasientens tilstand uavklart og rettigheten knyttes til start utredning. Den som vurderer henvisningen må ved rettighetsbeslutningen ta stilling til om rettigheten, dvs fristen som skal fastsettes, gjelder start behandling eller start utredning. Hvis det er gitt rett til behandling, vil et eventuelt oppmøte på poliklinikken til en for-samtale ikke oppfylle rettigheten. Når henvisninger vurderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 29

30 Sannsynlighet for alvorlig sykdom (”verstefallsvurdering”) Hvis en på vurderingstidspunktet ikke kan fastslå hva som feiler pasienten, skal en ved rettighetsvurdering (og fristfastsettelse) ta utgangspunkt i den helsetilstanden som med realistisk sannsynlighet gir størst prognosetap hvis helsehjelpen utsettes. Helsehjelpen vil i disse tilfellene være utredning og diagnostikk. 30

31 31 To deler: Felles for alle fagområder: Om lov og forskrift Prioriteringsveileder for tilstander innenfor 33 fagområder Når henvisninger vurderes – bruk av prioriteringsveilederne Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Høringsutkast

32 Når henvisninger vurderes – bruk av prioriteringsveilederne Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Bruk av prioriteringsveilederne Prioriteringsveilederne inneholder både avklarte og uavklarte tilstander Finn den tilstanden i prioriteringsveilederen som passer best med de opplysningene som foreligger Konsulter de veiledende anbefalingene Sjekk individuelle forhold Foreta selvstendige vurderinger Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatus og eventuell frist blir annerledes for den aktuelle pasienten enn for tilstandsgruppen som pasienten tilhører. Frist kan følgelig både bli lenger og kortere enn anbefaling i prioriteringsveilederen 32 Høringsutkast

33 Rettighetsvurderingen kan ha to utfall 1.Pasienten får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og med en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte. Helsehjelpen kan være enten utredning eller behandling. 2.Pasienten har ikke behov for nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Når henvisninger vurderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 33

34 Henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes Pasienter som henvises videre internt i spesialisthelsetjenesten som ledd i utredning eller behandling av samme tilstand - De er allerede rettighetsvurdert og skal som hovedregel ikke rettighetsvurderes på nytt - Dette gjelder enten det er internt i et HF, mellom ulike HF i eller utenfor helseregionen Noen unntak finnes Når henvisninger vurderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 34

35 Unntak – nyoppdaget problematikk Nyoppdaget problematikk som i seg selv ville gitt grunnlag for en henvisning, skal alltid rettighetsvurderes. Det gjelder både for pasienter som er henvist og pasienter som er kommet inn som ø-hjelp. Eksempel: En eldre mann henvises fra fastlege til en kirurgisk avdeling pga forstørret prostata og vannlatingsproblemer. Denne henvisningen skal rettighetsvurderes. Når pasienten kommer til utredning og behandling, oppdages det at han har et abdominalt aorta-aneurysme. Han henvises derfor videre til en karkirurgisk enhet. Henvisningen rettighetsvurderes av mottakende enhet, siden det dreier seg om en ny problemstilling. 35

36 Unntak – oppdrag som ikke er anmodninger om å yte helsehjelp og følge opp pasienten videre Oppgaver/oppdrag som spesialisthelsetjenesten skal gjøre, men som ikke skal rettighetsvurderes Spesialisterklæringer og attester Førerkortvurderinger Rituell omskjæring av gutter Søknad om kurs (pasientopplæring) Forespørsel/ faglige råd 36

37 Når det konkluderes 37

38 Rettighetsstatusen avgjør den videre oppfølgingen 1.Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Sett en individuell frist i form av dato for når helsehjelpen senest skal starte. Helsehjelp skal registreres enten som behandling eller som utredning Bestem første oppmøtedato (ev. oppmøteuke) i spesialisthelsetjenesten for pasienten Send brev til pasienten om rettighet, frist, oppmøtetidspunkt og annen viktig informasjon 2.Ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Henvisende instans skal gis veiledende faglig tilbakemelding der dette er naturlig Send brev til pasient og henvisende instans om utfall av vurdering Når det konkluderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 38

39 Juridisk bindende frist for rettighetspasienter Fristen skal settes til det tidspunktet som faglig forsvarlighet senest krever at pasienten skal få helsehjelp i form av utredning eller behandling Når fristen settes må det også tas hensyn til at – helsehjelpen må kunne startes og fullføres som et totalt sett forsvarlig behandlingsforløp – det kan avdekkes alvorlige tilstander ved utredningen Hvis en alt på et tidlig tidspunkt ser at det blir vanskelig å overholde fristen, er det viktig at HELFO Pasientformidling koples inn i god tid før selve fristdatoen Det skal som hovedregel bare settes én frist. Unntak er beskrevet tidligere i presentasjonen Når det konkluderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 39

40 Juridisk frist i lys av kapasitet i sykehuset Ved fristfastsettelse skal det ikke tas hensyn til kapasiteten til å få gjort utredning, behandling eller andre tiltak til rettighetspasienter – i det foretaket hvor henvisningen vurderes – for øvrig i spesialisthelsetjenesten Helsehjelpen skal planlegges slik at aktuelle tiltak kan gis fra spesialisthelsetjenesten som en helhet, for eksempel fra flere behandlingsenheter Når det konkluderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 40

41 Juridisk frist kontra andre ”frister” Den juridiske fristen utløser juridiske rettigheter til å få oppfylt retten gjennom HELFO pasientformidling Oppmøtedatoen (eller oppmøteuken) som pasienten informeres om, er ikke juridisk bindende I daglig drift settes det tidspunkter (”frister”) for når ulike typer helsehjelp bør gis på ulike stadier i pasientforløpet – Dette er praktiske virkemidler for å prioritere og organisere helsehjelpen (for eksempel den anbefalte dato for innkalling) og er ikke juridisk bindende – Forløpstidene i pakkeforløpene for kreft er ikke juridisk bindende, men er normer for godt pasientforløp. Når det konkluderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 41

42 Informasjon til pasient og henvisende instans Pasienten og henvisende instans skal informeres skriftlig om resultatet av rettighetsvurderingen: – Om pasienten gis rett til nødvendig helsehjelp eller ikke, og eventuelt frist i form av dato for når denne retten senest skal oppfylles – Tidspunkt i form av dato (ev. tidsrom som ikke bør overstige en uke) for første oppmøte for utredning eller behandling – Rettigheter ved et eventuelt brudd på fristen – Omsorgsnivå/behandlingsnivå (poliklinikk, dagbehandling, innleggelse) Det skal gis informasjon om retten til fornyet vurdering og klageretten, herunder klagefrist og klageinstans Det er utarbeidet egne brevmaler som kan brukes ved svar på henvisningene Når det konkluderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 42

43 Når er pasientrettigheten oppfylt? Pasientrettigheten er oppfylt når helsehjelpen, som pasienten er informert om, blir påbegynt innen den oppgitte (juridiske) fristen For uavklarte tilstander som har fått rettighet knyttet til utredning Når helsehjelp i form av utredning er igangsatt Utredningen er igangsatt når legen/psykologen har vurdert at helsehjelpen er igangsatt For avklarte tilstander som har fått rettighet knyttet til behandling Når helsehjelp i form av behandling er igangsatt Eventuelle møter til forundersøkelser før selve behandlingstiltaket som det skal være opplyst om i informasjonsbrevet til pasienten, innebærer ikke at fristen er innfridd Helsehjelp i det videre forløpet KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 43

44 Fare for fristbrudd Dersom spesialisthelsetjenesten ikke kan gi pasienten et oppmøtetidspunkt før den juridiske fristen for start helsehjelp, skal spesialisthelsetjenesten umiddelbart kontakte HELFO. Spesialisthelsetjenesten skal også kontakte HELFO dersom oppmøtetidspunktet må endres slik at fristen ikke kan overholdes. Helsehjelp i det videre forløpet KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 44

45 Forsvarlighetskravet Forsvarlighetskravet gjelder hele pasientforløpet Dersom det skulle vise seg at pasienten trenger helsehjelp på et tidligere tidspunkt enn fristen skulle tilsi, f.eks. fordi helsetilstanden har forverret seg, følger det av kravet til forsvarlighet at pasienten skal ha helsehjelp på et tidligere tidspunkt Helsehjelp i det videre forløpet KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 45

46 Om registrering 46

47 Mottaksdato Dato for mottak av henvisningen ved helseforetaket skal registreres i Pasient Administrativt System (PAS) Ansiennitetsdato Dersom henvisningen kommer fra et annet sykehus, skal også mottaksdatoen ved det første sykehuset registreres. Mottaksdato ved første sykehus vil da være ansiennitetsdato Hvordan dette gjennomføres i praksis og hvem som har ansvaret for det kan variere fra foretak til foretak. Se Rundskriv IS-10/2009 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) Hvordan registrere når henvisninger mottas Vurdere Konkludere Vurderingsperiode Henvisning mottas Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 47

48 Vurderingsdato Fyll ut faktisk dato for når henvisningen er vurdert Henvisningstype fylles ut – 1 Utredning (ved uavklart tilstand) – 2 Behandling (ved avklart tilstand) – 3 Kontroll – 4 ……… – *Kommer ny kode 7 for henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes Omsorgsnivå, Fagområde og ev. Tilstand registreres Hvordan registreres i vurderingsfasen Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 48

49 Rett til nødvendig helsehjelp - Konklusjonen i rettighetsvurderingen skal registreres Frist for nødvendig helsehjelp fylles ut for rettighetspasienter Tildelt oppmøtedato eller oppmøte-uke,dvs tidspunktet for første oppmøte som pasienten er informert om i brev, registreres. Spesialisten som vurderer henvisningen har ansvar for å ta beslutning om rettighet og eventuelt fastsette frist for den enkelte pasient. Hvordan registrere når det konkluderes Konkludere Vurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling 49

50 Eksempelvis – Førerkortvurderinger – Søknader om deltakelse på kurs – Rituell omskjæring av gutter – Veiledning/bistand til førstelinjen NPR tilrettelagt for mottak av Ny kode henvisningstype «Opplæring, kurs, attester og rådgivning» Ny kode rett til helsehjelp «Ikke aktuell for rettighetsvurdering» 50 Henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes Konkludere Vurdere Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling

51 Ventetid sluttdato og Ventetid sluttkode 1 helsehjelp påbegynt – Registreres når helsehjelpen er startet Ventetid sluttdato settes normalt til tidspunktet når pasienten er i gang med den helsehjelpen som hun/han er vurdert å ha behov for – Ved uavklart tilstand: når utredningen er i gang – Ved avklart tilstand: når behandlingen er i gang Pasientens ventetid måles fra første mottaksdato (evt. ansiennitetsdato) til ventetid sluttdato. Hvordan registrere ventetider KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 51

52 Utsettelser av oppstart av helsehjelp skal registreres i følgende tilfeller: 1.Institusjonen/sykehuset har bestemt utsettelsen av kapasitetsgrunner 21. Pasienten har ikke møtt opp 22.Pasienten har selv bestemt utsettelsen av velferdsgrunner 3.Medisinske årsaker hos pasienten til utsettelsen 4.Oppstart av helsehjelp er utsatt grunnet manglende kapasitet ved påfølgende behandlingssted 5.Pasienten har takket nei til tilbud om helsehjelp ved annet behandlingssted enn sitt primære ønske Utsettelse som følge av punkt 21, 22, 3 og 5 gir ikke fristbrudd Den som yter helsehjelp skal ut fra en faglig vurdering ta stilling til om helsehjelpen er igangsatt og følge foretakets rutiner for registrering og dokumentasjon. Hvordan registrere utsettelser KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 52

53 Et pasientforløp kan involvere flere avdelinger eller helseforetak. Slike overføringer eller viderehenvisninger kan skje på ulike stadiet i forløpet – i vurderingsfasen – etter vurdering (før helsehjelpen har startet) – etter at helsehjelpen har startet Et pasientforløp anses som én henvisningsperiode – dvs. fra mottak av henvisningen i spesialisthelsetjenesten til all aktivitet knyttet til vurdering, utredning, behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten er avsluttet – Rent teknisk vil henvisningsperioden bli registrert separat i hver institusjons database Informasjonen om pasienten (journal-, rettighets- og registreringssopplysninger) må følge pasienten/henvisningen gjennom hele henvisningsperioden. Hvordan registrere viderehenvisninger KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 53

54 Eksempel 1 Pasienten er rettighetsvurdert ved lokalsykehus. Før helsehjelpen er startet viderehenvises pasienten til et universitetssykehus for å få helsehjelpen der. Følgende opplysninger følge med – Ansiennitetsdato – Rettighetsstatus – Frist for start helsehjelp – Medisinske opplysninger Den som viderehenviser pasienten må registrere Ventetid sluttdato med kode 3 Pasienten er henvist til et annet sykehus/institusjon Den som mottar pasienten/henvisningen må registrere de mottatte opplysningene – Ventetid sluttdato med kode 1 Helsehjelp påbegynt skal registreres når helsehjelpen starter. Hvordan registrere viderehenvisninger KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 54

55 Eksempel 2 Pasienten er rettighetsvurdert ved lokalsykehus og helsehjelpen er startet der. Etter at helsehjelpen er startet, viderehenvises pasienten til et universitetssykehus for å få videre oppfølging av helsehjelpen der. Følgende opplysninger må følge med – Ansiennitetsdato – Rettighetsstatus – Frist for start helsehjelp – Dato for ventetid slutt – Kode for helsehjelp påbegynt – Medisinske opplysninger Dersom det ikke er planlagt videre behandling eller kontroll ved lokalsykehuset, lukkes henvisningsperioden ”teknisk” ved å registrere Slutt-dato Den som mottar pasienten/henvisningen må registrere de mottatte opplysningene, herunder Ventetid sluttdato med kode 1 Helsehjelp påbegynt med den datoen lokalsykehuset tidligere har registrert Hvordan registrere viderehenvisninger KonkludereVurdere Vurderingsperiode Henvisning mottas Helsehjelp Utredning Behandling Helsehjelp Utredning Behandling 55

56 Nyttige lenker Nettadresse til ventelisterundskrivet: https://helsedirektoratet.no/Sider/Ventelisterapportering-til-Norsk- pasientregister-(NPR).aspx https://helsedirektoratet.no/Sider/Ventelisterapportering-til-Norsk- pasientregister-(NPR).aspx Nettadresse til NPR-meldingen : https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/registrere-og- rapportere-data 56


Laste ned ppt "Reviderte prioriteringsveiledere Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google