Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Instruktører: Øivind Johnsen NSF Nasjonal dommer / DSSN National Range Officer (NSF-ISSF Felt, Bane, PPC1500 /

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Instruktører: Øivind Johnsen NSF Nasjonal dommer / DSSN National Range Officer (NSF-ISSF Felt, Bane, PPC1500 /"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Instruktører: Øivind Johnsen NSF Nasjonal dommer / DSSN National Range Officer (NSF-ISSF Felt, Bane, PPC1500 / DSSN – IPSC Dynamisk Sporsskyting) Tom Erik Landberg (NSF-ISSF Felt, Bane, PPC1500 / DSSN – IPSC Dynamisk Sporsskyting ) Morten Andre Johansen ( NSF-ISSF Felt, Bane, PPC1500) NSF – Norges Skytterforbund, ISSF – International ShootingSport Federation DSSN – Dynamisk Sportsskyting Norge, IPSC – International Practical Shooting Confederation

2 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Sikkerhetskurs er IKKE obligatorisk opplæring i hht NSF! Hvorfor har vi dette kurset? Oppegård Skytterlag ønsker å forvisse seg om at alle våre medlemmer som skal skyte med pistol på våre skytebaner har gjort seg kjent med hva vi forventer av kunnskap om sikker våpen håndtering på og utenfor banen.

3 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hva skal vi lære ?  Organisasjonsoppbygningene OSL vs NSF  Sikkerhet med våpen på og utenfor banen  Våpentyper kaliber og ammunisjon  Litt om basis skyteteknikk  Praktisk internt mini feltstevne

4 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Oppegård Skytterlag (OSL) har en stabil medlemsmasse på ca 250 medlemmer. Hovedaktivitet er innenfor skytegrenene pistol felt, bane og PPC og noe aktivitet innenfor miniatyrrifle samt luftvåpen. OSL disponerer 50 m og 25 m utendørsbanen på Kurud, og 15 m innendørsnbane på HV-huset. Informasjon til medlemmene via hjemmesiden vår: www.oppegaardsl.no HISTORIKK 1886 - skytterlaget ble dannet med navnet Oppegaard skytterlag 1921 - reorganisert under navnet Kullebunden og Oppegaard skytterlag 1923 - endret navn til Oppegård skytterlag 1958 - reorganisert under navnet Oppegård nye skytterlag 1968 - endret navn til Oppegård skytterlag

5 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016

6 Oppegård Skytterlag (OSL) tilhører Akershus Skytterkrets (ASK) og er medlem av Norges Skytterforbund (NSF) og derved Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF). Det betyr at OSL er underlagt lover og regler bestemt av NSF, NIF og den olympiske komite.

7 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 WA 1500

8 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hvilke skytegrener grener for håndvåpen finnes i NSF?

9 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 FeltøvelserAvstander Ant. skudd Feltpistol FGMR*5 – 70m 60 Feltpistol Spesial P/R*5 – 70m 50 Feltpistol Magnum 1&2*10 – 200m 50 BaneøvelseAvstander Ant. skudd PPC P1500 / R1500**7 – 50 yard150 PPC 460 / 600**3 – 50 yard46 / 60 *nasjonale øvelser **internasjonale øvelser i hht WA 1500 rulebook

10 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Baneøvelser (forts)Avstanderant. skudd Fripistol / frip.B*50/25 m60 Luftpistol*10 m60/40 (M/K) Luftpistol, std.*10 m 40/30 Luftpistol. fallfig.*10 m40/30 Silhuettpistol*25 m60 Standardpistol*25 m60 VM finpistol* 25 m 60 VM grovpistol*25 m 60 Hurtigpistol fin/grov**25 m60 Hurtigpistol Mil/Rev/Sp**25 m60 *internajonale øvelser i hht ISSF reglementet **nasjonale øvelser

11 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Våpentyper innen NSF Våpentyper:Kaliber Pistol og revolver Luftpistoler4,5 mm (.177) Finkalibrede5,6 mm (.22 LR) Grovkalibrede7,62 - 9,65 mm (.32-.38) Militærkaliber9 - 11,25 mm (.38-.45) Magnumkaliber9,65 - 12,82mm (.357-.505) Rifle Luftrifler4,5 mm (.177) Finkalibrede5,6 mm (.22) Grovkalibrede6,5 mm (inntil 8 mm) Hagle12

12 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hvorfor er vi opptatt av sikkerhet?.. og hvorfor må vi ha spesielt fokus på sikkerhet når det gjelder håndvåpen?

13 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Sikkerhet, ikke bare for deg, men også for alle oss andre !! Lær deg grunnleggende sikkerhetsregler og sikker håndtering av våpen og ammunisjon. Hvis du er usikker – spør noen!

14 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 NORGES SKYTTERFORBUND (NSF) FELLESREGLEMENT: 2.1.1. ORDENSREGLER 2.1.1.1. Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av medlemmer av bruksberettigede klubber. 2.1.1.2. Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innretninger. 2.1.1.3. Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser, flasker m.m. 2.1.1.4. Det skal herske orden og disiplin på standplassen. Unødig bråk og høyrøstet tale er ikke tillatt. 2.1.1.5. Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirkning av alkohol eller stoffer med lignende virkning. 2.1.1.6. Personer som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen. I grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.

15 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 NSF FELLESREGLEMENT: 2.1.2. SIKKERHETSREGLER 2.1.2.1. Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri våpenet mot noen. Hold munningen mot bakken. 2.1.2.2. Utstyrskontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters våpen for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være tilstede og vite om det. 2.1.2.3. Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skytelederen.

16 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 NSF FELLESREGLEMENT: 2.1.2. SIKKERHETSREGLER (fortsatt) 2.1.2.5. Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak standplassen såfremt det ikke finnes skuddsikkert vern de kan benytte. 2.1.2.6. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr. 2.1.2.7. Hørselsvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen NSF.........

17 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Sikker håndtering av våpen: Sjekk alltid at våpen er tomt for ammunisjon Åpne sluttstykke / tønne for å forvisse deg om at våpenet ikke har skarp ammunisjon i kammer og magasin. Hvis du ikke vet hvordan du sjekker våpenet, spørr eier !! Ikke rør ukjente våpen.

18 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Grunnleggende sikker opptreden på skytebane. Adlyd instruks fra standplassleder. Rør aldri andres våpen uten samtykke. Våpen skal alltid peke mot sikker retning. Lading og skyting iverksettes på kommando fra skyteleder. Tøm våpen og vis tomt våpen, eventuell adskill magasin fra våpen og legg våpen med pipe mot skyteretning før anvisning av skiver. Ingen våpen skal røres eller håndteres når det er folk ute på banen.

19 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Opptreden på skytebanen Kjenne til sikkerhets- og ordensregler – og følge dem! Følge skyteleders/ standplassleders anvisninger. Ansvarlig for eget våpen og utstyr. Om du ønsker å se på andres våpen, så skal dette skje i forståelse med eier. Alkohol og andre rusmidler og skyting hører ikke sammen. Rolig og behersket opptreden fremmer sikkerheten.

20 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Personlig verneutstyr: Hørselvern ◦ Alle skal ha på hørselsvern under skyting ◦ Anbefaler elektronisk hørselvern som muliggjør kommunikasjon uten å fjerne hørevernet. Skyte / beskyttelses briller ◦ Anbefaler alle å bruke skytebriller for å beskytte øyne mot splinter, gnister eller varme hylser.

21 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 VÅPEN

22 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Grunnlag for godkjenning av søknad på håndvåpen: § 13. Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting (Forskrift om skytevåpen..) Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening. Skytterorganisasjonen skal være godkjent i samsvar med § 24. I tillegg skal den, i henhold til lovlig program utarbeidet av skytterorganisasjonen, arrangere årlige, terminfestede og organiserte skytinger med den våpentype som det søkes tillatelse for. Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene. Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til aktivitet for å erverve og inneha flere våpen av samme type..

23 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 § 10. Personlige kvalifikasjoner for erverv av skytevåpen i medhold av våpenloven § 7 Tillatelse fra politimesteren Edruelig og pålitelig Behov eller annen rimelig grunn Ikke uskikket 21 år for erverv av revolver/pistol Egne regler for skytterorganisasjoner

24 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Grunnlag for godkjenning av søknad på håndvåpen: Behov: Aktivitet, aktivitet..... og aktivitet. NybegynnerenRekreasjons- skytteren Mosjons-skytterenKonkurranse- skytteren Er selv uten egne våpen og deltar i klubbens opplæringstilbud Skyter fra tid til annen, mest trening men deltar også sporadisk på stevner. Forholdsvis beskjeden aktivitet. Et høyere aktivitetsnivå. Deltar regelmessig i klubbens aktiviteter herunder deltakelse på klubbstevner, men deltar også fra tid til annen i åpne (approberte) stevner. Trener mye og er aktivt med i konkurranser i så vel i egen klubb som i åpne (approberte) stevner Minst 2-3 ganger på banen pr mnd under opplæringsperioden før eget våpen kan erverves Minst 4 fremmøter pr år (organisert trening eller stevne) i pistolklubb som er tilsluttet det forbund som har skyting med det aktuelle våpen på sitt program. Minst 2-3 ganger på banen pr mnd Minst 4 stevner pr år (tilstrekkelig med deltakelse i klubbens terminfestede klubbstevner) innefor forbundets reglement. Trener minst 2-3 ganger på banen pr mnd, samt deltar på minst 10 stevner(starter) pr år hvorav minst halvparten åpne (approberte) stevner(starter).

25 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Grunnlag for godkjenning av søknad på håndvåpen: Aktivitet, aktivitet..... og aktivitet. NybegynnerenRekreasjons- skytteren Mosjons-skytterenKonkurranse- skytteren Har ikke eget våpen Bruker klubbvåpen Kan erverve og inneha inntil (dvs maks) 4 våpen innen det enkelte forbunds reglement som vedkommende kan dokumentere tilknytning til og hvor aktivitetskravet er oppfylt. Våpnene må ha forskjellige bruksområder. Kan erverve og inneha ett våpen innenfor samtlige bruksområder For tilfelle av at ett våpen lovlig kan benyttes innen flere bruksområder (også innen flere forbund) ansees behovet innen disse bruksområder dekket med det ene våpenet. Kan erverve og inneha tilleggs-/ reservevåpen innenfor hvert av de bruksområder som vedkommende kan dokumentere aktivitet som ovenfor nevnt.

26 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Grunnlag for godkjenning av søknad på håndvåpen: Aktivitet, aktivitet..... og aktivitet.

27 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 §11 i Våpenloven: Utlån av våpen Våpen kan utlånes for en periode av inntil 4 uker dersom låner fyller vilkårene. Det skal medbringes skriftlig bevitnelse fra våpenets eier med opplysninger om; Utlåners og lånetakers navn og adresse Utlåners våpenkortnummer og utstedende myndighet Art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på utlånt våpen Hva våpenet skal brukes til Tidsrom for utlån Våpenforskriften §85.... «Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan for et tidsrom av inntil fire uker lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen».

28 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Våpenkort og utlånserklæring Oppbevaring av våpen, våpendeler og ammunisjon Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon ved oppbevaring. Skytevåpen eller en vital våpendel (eksempelvis forskjeftet på hagle eller sluttstykke på rifle) samt ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst.

29 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Oppbevaring av våpen I bolig - vital del skal låses i i FG godkjent våpenskap I bilen - i låst bagasjerom, når du forlater bilen skal du ta med vital del På skytebanen - under oppsyn, det er skytterens ansvar På hytta - det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende. Ammunisjon - skal ikke oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende. Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt (konkurranse) og hvor det ikke er mulig å oppbevare våpen ihht ovennevnte regler, må våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan forlates uten tilsyn dersom en vital del medtas og oppbevares under tilsyn. Ammunisjon skal ikke oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende.

30 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Transport av våpen Under ferdsel med motorkjøretøy skal våpen som medbringes være tomt for ammunisjon og være anbrakt i futteral eller nedpakket på en slik måte at det ikke er lett tilgjengelig for fører og passasjer. Det skal ikke være lett å lade våpen under transport. Forlates motorvogn skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på forsvarlig måte.

31 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hvorfor forskjellige kaliber? Må jeg ha flere våpen, og hva er forskjellene?

32 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Våpentyper innen NSF Feltprogram Våpen typeKaliberVekt begrensningerAndre krav Finpistol 5.6 mm.22” LR Avtrekk: 1000 g Total vekt: 1400 g Størrelse: Lengde max 300 mm. Høyde max 150 mm. Bredde max 50 mm.. Grovpistol 7.62 mm – 9.65 mm.30” –.38” Militær pistol 9 mm – 11,56 mm 0.355” –.455” Avtrekk: 1360 g Total vekt: 1400g Faktorkrav : 120 Min. kulevekt: 100 grs Størrelse: Lengde max 300 mm. Høyde max 150 mm. Bredde max 50 mm. Revolver 9 mm – 11,56 mm.355” –.455” Avtrekk: 1360 g (SA) Total vekt: ingen Spesialpistol.22” -.455” Avtrekk: 1360 g Total vekt: 800 Størrelse: Lengde max 185 mm. Høyde max 125 mm. Bredde max 35 mm. Spesialrevolver.22” -.455” Avtrekk: 1360 g (SA) Total vekt: 1000 Størrelse: Lengde max 200 mm. Høyde max 150 mm. Bredde max 40 mm.

33 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 22 cal eller direkte på 9mm (grovere)? Valg av første våpen gjøres til et stort tema, men er antagelig ikke så viktig, det viktige er at du kommer i gang med skyting... erfaringer må du gjøre selv...

34 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Cal 22 våpen (bane / feltøvelser ) Match våpen Nypris ~ 12’ – 16’ Trenings / konkurranse våpen Nypris ~ 5’ – 8’

35 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Gode 9mm våpen til «Militærfelt» Nypris ~ 12’ – 20’ S&W m 952 Sig Sauer m 226 x-Six Pardini GT9 STI Target Master Cal 9 mm Pistoler for Militærfelt

36 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2012 Revolver cal 22 / 38 Special / 357 Mag S&W mod 17 (cal 22) S&W mod 686 (cal 38/357) S&W mod 60 (cal 38/357)

37 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Kuler og forskjellige kaliber En patron er et prosjektil (1) satt inn i en hylse (4), som slutter lukket rundt en drivladning (krutt 3). I hylsen finnes en tennsats (5) som skal antenne drivladningen. I de fleste håndvåpen foregår dette ved at våpenets tennstempel slår på denne tennsatsen og får denne til å antenne kruttet. I noen patroner, for eksempel.22 Long Rifle, ligger tennsatsen i en krans rundt bakre enden av hylsa

38 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Forskjellige kaliber for håndvåpen (pistol og revolver

39 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hjemmelading – spare penger og en artig hobby Er hjemmelading farlig? Hva må jeg ha av utstyr? Hva må jeg kunne for å starte?... og hvor mye er det å spare?

40 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Slik sikter du: Tenk på: Fotstilling Balansen Kroppsstilling Grep om våpen Avtrekksbevegelse «Rullende» «Midt i» Viktig: Fokus på kornet Alder og dybdesyn – vurdere briller / irisblender?

41 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Jeg treffer ikke blinken, hva gjør jeg feil?

42 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Jeg treffer ikke blinken, hva gjør jeg feil?

43 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 → JEG VISUALISERER LØYPA OG SKAPER ET BILDE AV INNGANG PÅ MÅL OG FORFLYTNING TIL NESTE MÅL → JEG LØFTER OG FOKUSER PÅ SIKTENE SLIK AT JEG OPPNÅR ET RIKTIG SIKTEBILDE FØR AVTREKK → JEG PRESSER IGJENNOM ET KONTROLLERT AVTREKK → JEG VISUALISERER LØYPA OG SKAPER ET BILDE AV INNGANG PÅ MÅL OG FORFLYTNING TIL NESTE MÅL → JEG LØFTER OG FOKUSER PÅ SIKTENE SLIK AT JEG OPPNÅR ET RIKTIG SIKTEBILDE FØR AVTREKK → JEG PRESSER IGJENNOM ET KONTROLLERT AVTREKK Mental trening og forberedelse Eks: Irrelevante og negative tanker «stjeler» mental kapasitet ! Opparbeid et positivt bilde på det du skal gjennomføre – positiv mental kapasitet. «..evnen til god skyting sitter 90% mellom ørene!»

44 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hva har jeg i skytebaggen.... Personlig verneutstyr: Hørselvern og briller Spesialtilpassede skytebriller Verktøy av forskjellig slag for puss og demontering av våpen Pussestokk. Pussefiller/propper. Bronse/nylonbørste. Våpen olje, renseolje, nitrossolvent olje Skytecaps med klaffer Regntøy – ponsjo Hansker (tynne skytehansker – må ikke dekke vrist) Diverse, batterier til hørselværn, ammoboks.....

45 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Våpenpuss og våpenskjøtsel Vedlikehold: Demontering Fjerning av fuktighet, kruttslam, fett, bly osv. Forsiktig ved puss av løpet Puss om mulig løpet fra kammer-enden. Fjern fingeravtrykk! Legg på tynt lag med olje.

46 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Pusseutstyr Pussestokk. Pussefiller/propper. Bronse/nylonbørste. Renseolje, nitrossolvent olje. Dersom man skyter med mantlet ammunisjon, bør man pusse med egnet mantelfjerner. Smøreolje

47 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Feltskyting – morsom utfordring

48 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 8 meter 10 meter 20 meter St.fri MR / Bh FG - Skytetid 14 sek. Typisk standplass feltskyting

49 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hva skjer på standplass?

50 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Skiver for Pistol Bane Felt

51 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Takk for i dag, og vel møtt til dag 2 for praktisk øvelse, litt repetisjon og et lite internstevne i feltskyting.

52 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Dag 2: hva skal vi i gjennom i dag? Repetisjon: Sikkerhet med våpen på og utenfor banen Litt om våpen og utstyr, skyteteknikk og mental trenning Feltskyting - hva er det? Basis skytettekninkk - vi prøver i praksis Uhøytidelig ”feltstevne”.

53 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Sikker håndtering av våpen: Sjekk alltid at våpen er tomt for ammunisjon Åpne sluttstykke / tønne for å forvisse deg om at våpenet ikke har skarp ammunisjon i kammer og magasin. Hvis du ikke vet hvordan du sjekker våpenet, spørr eier !! Ikke rør ukjente våpen.

54 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Grunnleggende sikker opptreden på skytebane. Adlyd instruks fra standplassleder. Rør aldri andres våpen uten samtykke. Våpen skal alltid peke mot sikker retning. Lading og skyting iverksettes på kommando fra skyteleder. Tøm våpen og vis tomt våpen, eventuell adskill magasin fra våpen og legg våpen med pipe mot skyteretning før anvisning av skiver. Ingen våpen skal røres eller håndteres når det er folk ute på banen.

55 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Personlig verneutstyr: Hørselvern ◦ Alle skal ha på hørselsvern under skyting ◦ Anbefaler elektronisk hørselvern som muliggjør kommunikasjon uten å fjerne hørevernet. Skyte / beskyttelses briller ◦ Anbefaler alle å bruke skytebriller for å beskytte øyne mot splinter, gnister eller varme hylser.

56 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Slik sikter du: Tenk på: Fotstilling Balansen Kroppsstilling Grep om våpen Avtrekksbevegelse

57 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Jeg treffer ikke blinken, hva gjør jeg feil?

58 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Hva skjer på standplass i en feltøvelse. Skytterne blir kalt frem til standplass av standplassleder (SL). Skytterne finner sine plasser. SL starter med å fortelle programmet for standplassen og sjekke at alle kjenner sine plasser. SL sier PAKK UT OG GJØR KLAR VÅPEN og sier: SKTTERNE KAN FYLLE TØNNE OG MAGASIN MED INTIL 6 SKUDD. Etter passe tid sier SL: LADING. Skytterne lader og gjør seg klar til skyting. Etter omlag 30 sekunder sier SL: ER SKYTTERNE KLARE. Hvis skytter’n er klar forholder han seg i ro hvis ikke sier han klart og tydelig: NEI, SL svarer da med: NEI ER HØRT, og avventer 30 sekunder med ny kommando, ER SKYTTERNE KLARE. Etter 5 sekunder følger sier SL: KLAR Skytter’n senker våpen umiddelbart til 45 grader og gjør seg klar. Etter nye 5 sekunder kommer ILD 2 sekunder før skyte tiden er ute roper SL: STAAAANS i 2 sekunder. Skudd avgitt før ILD etter STANS straffes med tilsvarende trekk av beste treff. SL sier: TØM VÅPEN; GJØR KLAR TIL VISITASJON når alle våpen er visitert, sier SL HYLSTRE, PAKK NED ELLER PLUGGE VÅPEN. Når alle våpen er forsvarlig pakket ned sier SL ANVIS, skivene anvises.

59 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 8 meter 10 meter 20 meter St.fri MR / Bh FG - Skytetid 14 sek. Typisk standplass feltskyting

60 Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Takk for oppmøte og velkommen til OSL.


Laste ned ppt "Sikkerhetskurs Oppegård Skytterlag 2016 Instruktører: Øivind Johnsen NSF Nasjonal dommer / DSSN National Range Officer (NSF-ISSF Felt, Bane, PPC1500 /"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google