Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T hursday, Oct 21, 20 10 Search... Lo calWebImages Learn SpanishSpanish CoursesAccommodationSpanish schoolsPricesActivitiesBook.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T hursday, Oct 21, 20 10 Search... Lo calWebImages Learn SpanishSpanish CoursesAccommodationSpanish schoolsPricesActivitiesBook."— Utskrift av presentasjonen:

1 T hursday, Oct 21, 20 10 http://www.spain-plus.com/ Search... Lo calWebImages Learn SpanishSpanish CoursesAccommodationSpanish schoolsPricesActivitiesBook Now! Spansk kurs for grupper Spanskkurs i Malaga f or grupper: Alhambra Instituto i Málaga holder særdeles høy kvalitet. Dessuten erhttp://www.spain-plus.com/http://www.spain-plus.com/ valgmulighetene mange både når det gjelder språkkurs og innkvartering. Málaga har et behagelig klima hele året, og kan tilby gode f orhold f or f ritidsaktiviteter og sportsaktiviteter som tennis, golf og brettseiling. Tilpasset spanskkurs program f or åpne eller lukkede grupper... Read the Full Sto ry PDFmyURL.com

2 SiteMap F.A.Q. Programme f or teenagers Special Of f ers Courses f or Adults and Seniors Groups Packages Ref erences Image Gallery Top Ten Spanish Learning Tips Contact us Wide variety of Spanish language courses Alhambra Instituto Situation Spanskkurs på språkskoler i Malaga - Spania Tilpasset spanskkurs pro gram fo r åpne eller lukkede grupper. (+ 9pro gramfo r åpne eller studenter) Dette spansk pro grammet er tilrettelagt fo r grupper på mer enn 9 studenter so m ønsker å gjenno mføre et eget spansk pro gram, iht. deres egne beho v o g ønsker. Gruppen må ledsages av en læ rer eller en gruppeleder. Når læ reren o g elevene er ko mmet sammen, læ reren vil velge innho ldet i kurset, hvo r mange spansk leksjo ner de vil ha (minimum 15 leksjo ner pr.uke), samt velge kulturelle aktiviteter o g utflukter under o ppho ldet. Fo r å kunne lage et spanskkurs pro gram med har høy kvalitet o g service, so m passer alle studentene o g deres beho v, har Alhambra Instituto laget to typer grupper: ÅPEN GRUPPE: Alle so m deltar i denne gruppen har fo rskjellig spansknivå. Det fører til at deres spanskleksjo ner blir undervist separat, men de har deres kulturelle klasser sammen med gruppen. Denne typen av grupper er kun tilgjengelig fo r de so m tar sko lens Generelle Spanskkurs ( 20 leksjo ner + 5 Mini-Seminarer pr. uke). LUKKET GRUPPE: Alle so m deltar i denne gruppen har samme spansknivå, så de er alle plassert i samme klasse (minimum 15 leksjo ner pr. uke) i samme klassero m. Maksimum 10 studenter pr. klasse. PDFmyURL.com

3 SE Gratis Brochure SPANSK KURS FAKTA Malaga, Spain Te m p: 20 °C St ar t d at o Du ka n sta r he lst ma nda g he le å re t: e ge n pla n Fe e ls Like :20 °C Hum idit y: 6 8 % Kur s leng d e (g r up p e) 1-4 uker Spe e d:16 km/h Ant all leks jo ner p r.uke Minimum 10 le ks jo ne r p r.uke Dire ct.: 130 ° Pre ssure :10 21.0 mb Sho w mo re details InngInng ang s nivå Maks.Maks. ant all i klas s en Alde r f o r de t t e kurse t Fra he lt nybe gynne r til Ava nsse rt (Kurse t gis på tota lt 6 spa nsknivå ) Å pe n gruppe : 10 stude nte r Lukke t gruppe :10 stude nte r Pro vi d e d b y: Lo c al Po lle n Re p o rts Airp o rt Co nd itio ns Lawn and G ard e n We athe r Rus h Ho ur Traffic ( g r up p e ) Alde r fAlde r f o r andre kurse to r andre kurse t Velko mmen Par t y, Bes ø kPar b yen, t o kult ur elle s eminar er 12 - 18 16 Gratis O ver nat t ing i s p ans ke f amilier Und er vis ning He nt ing på f lyplasse n Eks amen enkelt-eller do bbeltro m 55 min le ksjone r, i.h.t. e ge n pla n Ifølge med bestillingen: egen plan Alhambra Instituto o ffers Spanish teachers a rewarding experience taking students abro ad to study Spanish in o ne o f the nicest destinatio ns in Spain: Malaga "city o f the Paradise". Alhambra Instituto has fo r years been o ffering co urses fo r Clo sed Gro ups: the pro gram m e s are t ailo re d t o suit t he gro up’s pro f ile and requirements at a favo rable price fo r gro ups o f peo ple who have similar interests and co urse o bjectives. Price s f o r Gro ups in MALAGA pe r we e k/pe rso n PDFmyURL.com

4 22€ 35€ 70€ Tuit io n 4 le sso ns/d ay + Acco mmo d at io n in f amily / d o ub le ro o m / half b o ard Tuit io n 4 le sso ns/d ay + Acco mmo d at io n in f amily / d o ub le ro o m / f ull b o ard Ext ra nig ht in Sp anish f amily / d o ub le ro o m Tuit io n 4 le sso ns/d ay + Acco mmo d at io n in Ap art me nt / d o ub le ro o m Ext ra nig ht in Ap art me nt / d o ub le ro o m Airp o rt p ick- up ( p rice p e r way) f o r a g ro up o f 8/15/24 /4 0 Le isure p ackag e A f o r a g ro up o f 8/15/24 /4 0: WeWe lco me Part y, Visit t he cit y, 2 cult ural se minars 24 0€/we e k 26 0€/we e k 185€/we e k 27/20/15/10€ C o mp lime nt ary LeLe isure p ackag e B f o r a g ro up o f 8/15/24 /4 0: WeWe lco me Part y, Visit t he cit y, 2 cult ural se minars, D ine r wit h Flame nco, B ullring Muse um LeLe isure p ackag e C f o r a g ro up o f 8/15/24 /4 0:p ackag e C f o r a g roup o f 8/15/24 /4 0: We lcoWe lco me Part y, Visit t he cit y, 2 cult ural se minars, D ine r wit h Flame nco, B ullringme Part y, Visit t he cit2 cult ural se minars, Dr wit hnco, B Muse um, e xcursio n t o G ranad a http://www.spain-plus.com/learn-spanish/spanish-for-groups.htm Clo se d Gro ups Gro up pro grammes can be t ailo r-m ade t o suit budge t s, int e re st s and spe cif ic re que st s, such as number o f students per class, ho urs, pro gramme co ntent, and acco mmo datio n. We co nsider the students’ ages and subject o f fo cus with/o ut a pro ject and always balance the tuitio n with a so cial and entertainment element. Below is a Sample Program. A Standard program includes 4 Spanish lesso ns/day Experienced native Spanish teachers Ho mestay in a family in a do uble ro o m with half bo ard. Air Co nditio ning and Classro o m co mfo rt PDFmyURL.com

5 Classro o ms equipped with the latest interactive teaching Included in Malaga Museum & Mo nument tickets Included the co st o f excursio ns and airpo rt pick up (as agree) Ado be Flash Playe r no t inst alle d o r o lde r t han 9.0.115 ! Excursio ns o n Saturday and/o r Sunday (to Granada is included). Guided visit to Malaga to see the attractio ns o f the histo rical city center. Spo rt activities with the material included (3 per week). Visit different co mpanies in the City Fre e acco m m o dat io n and leisure activities is o ffered to every acco mpanying teacher/gro up leader per 15 students. Co urses fo r Open Gro ups are available all year.all Accommodationhttp://www.spain-plus.com/learn-spanish/spanish-for-groups.htmhttp://www.spain-plus.com/learn-spanish/spanish-for-groups.htm No rmally all the gro ups have Ho mestay: Spanish families are reno wned fo r their ho spitality, sense o f humo r and enjo yment o f life. Students usually feel co mpletely at ho me with their families and enjo y this unique o ppo rtunity to fully integrate into Spanish family life. The intimate relatio nship with the family enco urages the natural use o f every-day Spanish.Mo st families live very clo se to the scho o l and all o f them are lo cated in less than 10 -15 minutes walking distance. PDFmyURL.com

6 Remember Clo sed Gro up pro grammes are tailo r-made to yo ur requirements and as such prices can o nly be quo ted o nce yo uryo ur gro up details and requirements have been defined. Please email us at gro ups@alhambra-instituto.o rg giving us details o f start date, number o f weeks, number o f students andand their ages, number o f acco mpanying teachers/gro up leaders, tuitio n requirements and number o f lesso ns, acco mmo datio n details and preferred activities including requests fo r any particular event such as co mpany, educatio nal o r institutio nal visits. http://www.spain-plus.com/closed-group-spanish-courses/spanish-summer-courses.htm Learning Spanish in Malaga gives an o ppo rtunity o f living and learning mo re abo ut the language and the culture. Malaga is a wo nderful city, full o f o ppo rtunities. The city is an o pen, cheerful and happy place with wo nderfull sandy beaches. Learning Spanish in Alhambra Instituto in Malaga is a truly unfo rgettable experience! Scho o l fo unded in 19 8 0 6 -8 student average per classro o m Free Wifi internet co nectio n The scho o l is 50 meters fro m the beach Only 10 minutes by bus fro m citycentre Our staff speak English, French, German and Po lish Fully equiped dancero o m fo r flamenco & salsa Vario us so cial activities everyday Spanish Scho o ls in Spain wit h Alham bra Inst it ut o PDFmyURL.com

7 T hursday, Oct 21, 20 10 Search... Lo calWebImages Learn SpanishSpanish CoursesAccommodationSpanish schoolsPricesActivitiesBook Now! Spansk kurs for grupper Spanskkurs i Malaga f or grupper: Alhambra Instituto i Málaga holder særdeles høy kvalitet. Dessuten er valgmulighetene mange både når det gjelder språkkurs og innkvartering. Málaga har et behagelig klima helehttp://www.spain-plus.comhttp://www.spain-plus.com året, og kan tilby gode f orhold f or f ritidsaktiviteter og sportsaktiviteter som tennis, golf og brettseiling. Tilpasset spanskkurs program f or åpne eller lukkede grupper... Read the Full Sto ry PDFmyURL.com


Laste ned ppt "T hursday, Oct 21, 20 10 Search... Lo calWebImages Learn SpanishSpanish CoursesAccommodationSpanish schoolsPricesActivitiesBook."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google