Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for FoU i UH-sektoren Høgskolen i Sogn og Fjordane August 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for FoU i UH-sektoren Høgskolen i Sogn og Fjordane August 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for FoU i UH-sektoren Høgskolen i Sogn og Fjordane August 2015

2 www.forskerforbundet.no Rammer/prinsipper for fordeling av arbeidstiden www.forskerforbundet.no

3 Status i dag – nasjonalt (1) Det finnes ingen nasjonale bestemmelser som angir hvordan arbeidsoppgavene for ansatte i vitenskapelige stilling ved universitet og høyskoler skal fordeles Sedvane – helt fra begynnelsen av 1900-tallet har det normalt vært praktisert 50-50 UH-lov + forskrift om ansettelse og opprykk Særavtalen fra 1993 om arbeidstid ved universiteter og høyskoler sa ingenting om fordeling av arbeidstid

4 www.forskerforbundet.no Status i dag – nasjonalt (2) Referat ved avtalen sa imidlertid: ”Når det gjelder forskningsandelen ved universiteter og vitenskapelige høyskoler skal forskningsandelen som hovedregel være like stor som undervisningsandelen, men for den enkelte kan dette endres når forskningsplikten ikke oppfylles, eller man er kommet fram til en annen fordeling.” 25%-75% for høyskolene Selve avtalen ga stort sett bare unntak fra bl.a arbeidstidsbestemmelser Åpner for fleksible ordninger ved ekstrabelastninger Unntatt fra begrensningene i avspasering i fleksitidsavtalen Samlet timetall til ekstraarbeid begrenset til 300 timer per år Ubetalt overtid dersom merarbeidet ikke er avtalt Overtidsgodtgjøring for pålagt arbeid utover 37,5 times uke krever tidsregistrering Fraværsregistrering, Unntak fra ferieloven, Adgang til 20% bistilling, ekstern sensor i arbeidstiden

5 www.forskerforbundet.no Status i dag – lokalt (1) Seks universitet (NTNU, UMB, UiB, UiO, UiS, UiT) : 50-50 Tre universitet (UiA, UiN, UiS) - større variasjon mellom avdelinger og/eller stillingskategorier Ved både gamle og nye universiteter opplever TV press på forskningstiden Stor variasjon i hvordan høgskolene fordeler FoU-tid. De fleste institusjonene har tildeling etter søknad eller produksjon. Flere har lite FoU utenom eksternt finansiert aktivitet.

6 www.forskerforbundet.no Status i dag – lokalt (2) Mange ulike måter å fordele tid til FoU på - fra lik tid til FoU når andre oppgaver er trukket fra til at all FoU-tid tildeles etter søknad. Det er en bekymring for situasjonen ved en del høgskoler, men også ved enkelte universiteter, spesielt de nye. Man opplever at det har blitt mindre ressurser til FoU, både når det gjelder økonomi og avsatt tid. Det rapporteres også om at retningslinjene som finnes for fordeling av tid til FoU gjerne kan være gode, men problemet ligger i at de ikke nødvendigvis følges i praksis. Oppleves problematisk at fordelingen av FoU-tid varierer internt. Kan skape misnøye blant de ansatte og gi uoversiktlige forhold.

7 www.forskerforbundet.no Lokalt ansvar! Fordeling av arbeidstid Vekting av undervisningsbelastning Utforming av avtaler Utforming av opplegg for forskningsterminordning Betydning av lokalt påvirkningsarbeid Etc

8 www.forskerforbundet.no Hva vet vi - dokumentasjonen Tid til FoU blant ansatte i UH-sektoren www.forskerforbundet.no

9 Dokumentasjonen Det har ikke manglet på undersøkelser av dette i Norge NIFU: 1981, 1991, 2000 (16/2001 ) Følgeevaluering kvalitetsreformen (personalsurvey V2005) Forskerforbundets undersøkelser (H2005, V2009) 75 % bruker mer av fritiden enn ønskelig til FoU-arbeid Utdanningsforbundets undersøkelse (2009) NIFU: 2009, 2010 (CAP) AFI: januar 2012 Lite tid til FoU- godt dokumentert, men et evig problem?

10 www.forskerforbundet.no NIFU undersøkelsene Studie ved NIFU-STEP 2001: 48,5 times arbeidsuke 30% til undervisning og 29% av tiden til FoU 13% faglig veiledning, 17% administrasjon Forskning må i stor grad skje på fritiden 43%: dårlige/relativt dårlige muligheter for å utføre forskning 58%: store problemer med sammenhengende tid til forskning Tilsvarende undersøkelser i 1991 og 1981: Veldig like svarfordelinger Svarfordeling i 2001 nesten identisk med 1982 undersøkelse Hva måles? FoU: plikt og rett som har vært under press i lang tid

11 www.forskerforbundet.no FF medlemsundersøkelse (1)

12 www.forskerforbundet.no FF medlemsundersøkelse (2) Vitenskapelig ansatte har for liten tid til forskningsaktivitet innen normalarbeidsdagen og de forsker mer på fritiden enn de oppfatter som ønskelig. 79 % av respondentene oppgir at det ikke er tilstrekkelig tid til FoU innen normalarbeidsdagen. 86 % oppgir at mangel på sammenhengende tid til FoU innen ordinær arbeidstid er et problem. 75 % av respondentene mener at de bruker mer av fritiden enn ønskelig til FoU-aktivitet.

13 www.forskerforbundet.no Snitt arbeidstimer i uka

14 www.forskerforbundet.no AFI-rapport 1/2012 (1) Vitenskapelig tilsatte arbeider alt for mye - 47,6 timer i uka 61% ganske/svært misfornøyd med muligheter for sammenhengende FoU Tid til FoU er salderingsposten - skyves utenfor alm. arb.tid Slaget om karrieren står utenfor normalarbeidsdagen Må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten Kvinner systematisk dårligere mulighet til vidr. kvalifisering

15 www.forskerforbundet.no AFI-rapport 1/2012 (2) 58% helt/delvis enig i påstanden «Jeg bruker mer tid til å forberede undervisning enn hva som er avsatt av arbeidsgiver» Økende grad av resultatbasering av FoU-tid Kvalitetsproblem - rekruttere de beste til en forskerkarriere Det må legges til rette for at det er mulig å kombinere en forskerkarriere med å ha en småbarnsfamilie

16 www.forskerforbundet.no Tidsbruk på ulike oppgaver

17 www.forskerforbundet.no

18 Tid FoU – ikke anerkjent som et problem DN lørdag 28.01.12

19 www.forskerforbundet.no Anno 1919 1892 - Den første lovregulering om arbeidstid for barn 1894 - 12 timers arbeidsdag for bakersvenner. 1897 - Det innføres 10 timers arbeidsdag, 60 timers arbeidsuke 1915 - 54 timers arbeidsuke 1919 - Lovfestet 8 timers arbeidsdag – 48 timers uke 1931 - LO reiser for første gang krav om 6 timers arbeidsdag 1959 - 9 timers arbeidsdag og 45 timers arbeidsuke 1968 - 42,5 timers arbeidsuke og fem dagers arbeidsuke for de fleste arbeidstakerne 1976 - 40 timers arbeidsuke 1977 - Ny arbeidsmiljølov med maksimal arbeidstid pr dag satt til 9 timer, og 40 timers arbeidsuke 1986 – I tariffavtale 7,5 timers arbeidsdag og 37,5 timers arbeidsuke

20 www.forskerforbundet.no Forskerforbundets politikk www.forskerforbundet.no

21 Forskerforbundets politikk (1) Vitenskapelige tilsatte i professor-, dosent- og førstestilling skal bruke minimum 50% av arbeidstiden til FoU. Vit ansatte i øvrige kombinerte stillinger skal sikres minimum 30% av arbeidstiden til FoU. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsoppgavene for vit ansatte lar seg løse innenfor alminnelig arbeidstid.

22 www.forskerforbundet.no Forskerforbundets politikk (2) Vitenskapelige stillinger som hovedregel er kombinerte med rett og plikt til både FoU, undervisning og formidling. Ansatte får godskrevet tidsbruk knyttet til undervisning og forberedelse ved at det utvikles realistiske arbeidsplaner. Kunnskapsdepartementet må starte et prosjekt som kan identifisere tiltak for at forskningsplikten lar seg løse innenfor normalarbeidsdagen. Reduser byråkratisering, rapportering og kontroll av ansatte Fullfinansier pålagte aktiviteter

23 www.forskerforbundet.no Forskerforbundets politikk (3) Den resultatbaserte undervisningskomponenten endres slik at institusjonene mottar 80 % ved studentopptak og 20 % ved uteksaminering, mot dagens 60-40. Institusjonenes overproduksjon av studiepoeng reduseres ned mot nivået til bevilgningen i statsbudsjettet

24 www.forskerforbundet.no Studiepoeng- produksjon på marginalen

25 www.forskerforbundet.no Henvendelse til Arbeidstilsynet 13.02.12 Bekymret for arbeidsvilkårene ”Vi håper at Arbeidstilsynet på bakgrunn av undersøkelsen kan iverksette tettere kontroll og oppfølging av arbeidsvilkårene til vitenskapelig tilsatte ved landets universiteter og høyskoler” Tilsyn ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og ved NTNU hvor det fremkommer beskrivelser og pålegg overfor tilsvarende forhold som AFI-undersøkelsen påviser

26 www.forskerforbundet.no Brev fra Arbeidstilsynet til UiA (28.01.2011) ” Vi legger oss ikke opp i hva arbeidstaker gjør i sin fritid, men dersom arbeidsplanen er lagt opp til 50% forskning/utviklingsarbeid og 50 undervisning/annet må det ikke legges mer i 50% undervisning/annet enn at det kan utføres på 50% av arbeidstiden. Dersom den bundne aktiviteten går ut over sin prosentandel, vil forskning- og utviklingsarbeid nødvendigvis måtte gjøres på fritiden, siden dette er aktivitet som de ansatte suksessivt mister om ikke forpliktelsene med for eksempel internasjonal publisering overholdes. Universitetets ledelse har ikke anledning til å legge opp til fast overtid i arbeidsplanene sine.” (12.01.2012) ”Virksomheten må sette i verk tiltak for å redusere de negative arbeidsbelastningene blant de ansatte, som det er vist til i rapporten. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidsplanene ikke fylles opp med mer arbeid enn at det kan gjennomføres på avtalt tid.” Frist for gjennomføring 01.04.2012.

27 www.forskerforbundet.no Møte med rød-grønne storfraksjonen UNIO/Forskerforbundet og LO/NTL. Redusere bruken av midlertidig tilsetting i akademia Endring av finansieringsmodellen for Universitets- og høgskolesektoren. Avtalefeste den individuelle forskningsretten

28

29

30 www.forskerforbundet.no Videre mål og strategier www.forskerforbundet.no

31 Status – tid til FoU Forskerforbundet har klare målsettinger Dokumentasjonen antyder stor forskjell mellom mål og praksis, og mellom institusjonenes prinsipper og praksis Ikke gjennomslag for at tid til FoU er et problem Ikke partipolitisk Ikke overfor lokal arbeidsgiver Mangler både nasjonale og lokale mekanismer for fordeling av arbeidstiden Hva gjør vi nå – hvordan arbeider vi videre?

32 www.forskerforbundet.no Hva nå (1) Sentralt Fortsette arbeidet - holde saken aktuell Bistå og stimulere lokal aktivitet Lokallag/tillitsvalgt Bidra til bruk av realistiske arbeidsplaner Sikre/forbedre beregningsfaktorene for undervisning Bidra til bevisst bruk av arbeidstiden Bidra til at institusjonen utvikler rutiner som bedrer for FoU vilkårene Den enkelte må også utvise ansvar! Bevisst bruk av arbeidstiden!: Tilbakeholden med å ta ekstra undervisningsoppgaver og adm oppg. Konsentrere undervisningen for mer sammenhengende tid til FoU Utnytt muligheter til forskningstermin

33 www.forskerforbundet.no Hva nå (2) Skape politisk aksept for at dette er et problem Mer dokumentasjon? Flere kreative politiske forslag til løsninger? Flere fantasifulle aksjoner? Innføre tidsregistrering? Skape rekrutteringskrise? Eller – er det ikke et reelt problem?

34 www.forskerforbundet.no Utfordringer (1) Utfordring – det vil aldri bli nok tid Kan FF opprettholde målene i møte med strukturprosessen og studenttilstrømmingen? Stadig flere i førstestilling + stadig flere studenter = umulig å opprettholde prinsippet fordi kostnaden blir for høy? Mot sterkere styring av arbeidstidens fordeling – press mot mer rene undervisnings- og forskerstillinger? Mot svekkelse – eller refortolkning av prinsippet om 50-50 og forskningsbasert undervisning? Vil mer «robuste» enheter vil sikre prinsippet? Løsning i mer eksternfinansiering?

35 www.forskerforbundet.no Utfordringer (2) Rett og plikt til FoU – kan medføre omfordeling av arbeid Forutsetter individuell oppfølging fra nærmeste leder Kan ikke kobles på publiseringspoeng Forskningsplikten knyttet til det å forske

36 www.forskerforbundet.no Takk for seg! www.forskerforbundet.no


Laste ned ppt "Status for FoU i UH-sektoren Høgskolen i Sogn og Fjordane August 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google