Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 2 Aktuelle temaer  Stortingsmelding nr.14; kommunereformen  Ekspertutvalget  Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift  Presisering av ny betalingspraksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 2 Aktuelle temaer  Stortingsmelding nr.14; kommunereformen  Ekspertutvalget  Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift  Presisering av ny betalingspraksis."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Side 2 Aktuelle temaer  Stortingsmelding nr.14; kommunereformen  Ekspertutvalget  Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift  Presisering av ny betalingspraksis  Anbud og status så langt  Avtale med FLT om arbeidstid ved bedrifter som driver servicevirksomhet

3 Side 3 Tema  «Godt jobba» - ny film  Avtale om pensjonistarbeid med KLP og FLT  Høstkonferansen 2. og 3. november  Arbeidsinkluderingskonferansen 26. og 27. oktober

4 Side 4 Stortingsmelding nr. 14 kommunereformen  Meldingen varsler å utrede en mulig kommunalisering av VTA-tiltaket

5 Side 5 Hva har ansvarsreformen betydd for arbeid  Arbeid for denne gruppen er forankret i arbeidsmarkedspolitikken  Fokus på arbeid og ikke omsorg og aktivitet  Gjennom forankring i arbeidsmarkedspolitikken er det blitt ordentlige bedrifter som tilbyr ordentlig arbeid  Organisering (bedriftenes organisering)

6 Side 6 Hva vil en kommunalisering bety?  Diskriminere en gruppe arbeidstakere  Utviklingen bli satt flere 10 år tilbake  Gå fra arbeid til omsorg og aktivitet  Konkurrere om ressurser med barnehager, sykehjem, skoler og andre gode formål  Alle skjermede arbeidsmarkedstiltak blir borte

7 Side 7 Kampen mot kommunalisering  Innslag på TV2 nyhetene  Brev til arbeids- og sosialdepartementet  E-post til stortingskomiteen  E-post til samtlige storingsrepresentanter  Initiativ i forhold til det korporative Norge

8 Side 8 Ekspertutvalget  Utvalget la 9. april fram sin sluttrapport  Rapporten tar for seg NAVs rolle i arbeidsmarkeds- politikken  Rapporten foreslår at NAV skal gjennomføre tiltak selv  Rapporten foreslår å avvikle skjermet sektor  Rapporten støtter en kommunalisering av VTA-tiltaket

9 Side 9 Ekspertutvalget  Konsekvenser av forslaget vil blant annet være at NAV blir:  Bestiller  Utfører  Kontrollør  Konkurrent

10 Side 10 Stortingsmelding nr. 14  Stortingsmelding nr. 14 ble behandlet i Stortinget i juni  Ny formulering  Prosessen videre  Hva gjør ASVL og hva bør vi alle gjøre fremover

11 Side 11 Presisering til betalingspraksis og innsøk/inntak  NAV skal bestrebe seg slik at antall godkjente tiltaksplasser er oppfylt  NAV skal utbetale tilskudd for de tiltaksplasser som benyttes/gjennomføres  Etablere gode rutiner

12 Side 12 AFT - forslag til forskrift  Målgrupper  Målgruppen er personer med nedsatt arbeidsevne, særlige usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Sammensatte bistandsbehov, rus, helsemessige og sosial problemer, mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter, liten eller ingen arbeidserfaring

13 Side 13 Målgruppen  Kvalifiseringsprogrammet – arbeidsforberedende aktiviteter  Kan ha annen stønad til AAP og stønad livsopphold

14 Side 14 Mål med AFT  Mål er ordinært arbeid  Sømløst tilbud

15 Side 15 Varighet  Inntil 1 år med mulighet til forlengelse med 1 år.  ASVL ønsker mulighet til forlengelse av tiltaket

16 Side 16 Innhold - AFT  Intern utprøving  Ekstern utprøving – samarbeid med ekstern arbeidsgiver  Ressurskartlegging og karriereveiledning  Individuelle løp og plan

17 Side 17 Innhold – AFT (2)  Avklaring og kartlegging av ressurser – lese, skrive og tall forståelse, samt digitale verktøy  Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø  Ved behov arbeide med tema økonomi, kosthold og basisferdigheter  Bredde i individuelle behov for tilrettelegging  Tilrettelagt opplæring, med sikte på reell og formell kompetanse – legge til rette for yrkesfaglige løp, fagbrev og praksisbrev

18 Side 18 Innhold – AFT (3)  Samarbeid med skoleverket, fylkeskommunen og arbeidsgivere  Bistand til å finne arbeidspraksis med sikte på fast arbeid  Bistand til jobbsøk  Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

19 Side 19 Samhandling  Følge opp deltaker og arbeidsgiver, fast kontaktperson  Veilede arbeidsgiver  Frist for tidspunkt for ekstern arbeidstrening  NAV har ansvar for tverrfaglig samarbeid, bedrift legger til rette ved behov for tverrfaglig samarbeid  Tett dialog med NAV hver 3. måned  Varighet til tiltaket inntil 2 år, ASVL ønsker større muligheter til forlengelse

20 Side 20 Økonomi  Statlig driftstilskudd (skal dekke attføringskostnader, personalkostnader, andre kostnader som er knyttet til drift  Åpning for å få dekket investeringskostnader knyttet til oppretting av nye plasser

21 Side 21 Tilskudd  Midlertidig lønnstilskudd – brukes ved fare for å falle ut av arbeidslivet. To subsidieringsnivå; ordinært ledige 50 % og personer med nedsatt arbeidsevne inntil 75 %  Midlertidige tilsetning utvides, åpnes for periode inntil 3 år for nedsatt arbeidsevne. 1 år for de ordinære. Forenklinger i Tjenestemannsloven for enklere å bruke innenfor offentlig sektor

22 Side 22 Tilskudd (2)  Varig lønnstilskuddsordning, formål å øke mulighet for arbeid i ordinære virksomheter som har varig og vesentlig redusert arbeidsevne, forebygge uføretrygd. Målet at det skal ha vært forsøkt lønnstilskudd før innvilgelse av uføretrygd.  3/4 utbetales det første året, 2/3 de øvrige årene, maks 5 G. Lønnstilskudd skal vurderes hvert halvår.

23 Side 23 Presisering «ny» betalingspraksis  NAV skal bestrebe seg på;  å bidra til full plassutnyttelse som tilsvarer antall godkjente plasser i avtaleperioden  at tiltaksarrangøren får gjennomføre et høyere antall plasser enn avtalt dersom tiltaksarrangøren i en periode har fått søkt inn færre plasser enn de er godkjent for

24 Side 24 Ny betalingspraksis Merk at en eventuelt midlertidig økning skal avtales skriftlig mellom NAV og tiltaksarrangør i forkant, og NAV skal lage tilleggstilsagn.  Direktoratet presiserer at det er NAV som har ansvaret for at godkjente plasser overholdes

25 Side 25 Status anbud – Aust Agder  Begge anbudene vunnet av samarbeidsgruppen av alle Vekst og attføringsbedrifter  Hovedleverandør er ProFlex

26 Side 26 Status anbud – Vestfold  Begge anbudene vunnet av Fønix for hele fylket

27 Side 27 Status anbud – Møre og Romsdal  Møre og Nordmøre  Avklaring vunnet av euroskolen  Oppfølging for samme distrikt vunnet av Adecco. De har et strategisk samarbeid med Pøbelprosjektet  Sunnmøre  Furuene har vunnet anbudet om avklaring  Adecco (Pøbelprosjektet) har vunnet oppfølging

28 Side 28 Status anbud – Østfold  Region Eidsberg og Askim  DI gruppen har vunnet avklaring  Oppfølging har NAKKEN gruppen blitt A leverandør med 90 plasser  AS3 Empolyment Norge har blitt B leverandør med 90 plasser  Region Moss  Personalpartner har fått avklaring 45 plasser  Din utvikling as og AS3 har vunnet oppfølging

29 Side 29 Status anbud – Akershus  Opfølging: AS3 Empolyment Norge og Din Utvilking AS har vunnet fylket  Avklaring Hapro AS har vunnet hele fylket

30 Side 30 Status anbud – Nord Trøndelag  Frisknett vant hele fylket

31 Side 31 Status anbud – Sør Trøndelag  Prima har vunnet alt i Trondheim og Melhus  Norservice AS har vunnet avklaring på Røros  Euroskolen tok resten av fylket

32 Side 32 Status anbud – Finmark  Aksis - tjenesteområde 1+2 (Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik)  Fretex vunnet avklaring i Vadsø og Vardø  Resten er vunnet av Din Utvikling AS

33 Side 33 Arbeidstid med servicevirksomhet FLTs Overenskomst:  §4 Arbeidstid  Bedriften fastsetter den ordinære arbeidstid etter konferanse med de tillitsvalgte, jf. AML § 10-3.  Den ordinære arbeidstid skal legges mellom kl. 06.00 og kl. 17.00.  Den effektive ar­beidstid skal gjennomsnittlig være 37,5 timer pr uke, som normalt fordeles på ukens fem første dager

34 Side 34 Prøveordning  I de tilfeller hvor medlemsbedrifter i ASVL driver arbeidsmarkedstiltak som innebærer drift av servicevirksomhet som for eksempel butikk, restaurant eller hotell kan den ordinære arbeidstiden etter forhandlinger med de tillitsvalgte legges utenom de begrensninger som følger av Overenskomstens §4 1. ledd

35 Side 35 Prøveordning (2)  Når bedrifter driver slik servicevirksomhet som innebærer arbeidstid utover den arbeidstid som er fastsatt i Overenskomstens §4 1. ledd bibeholdes de tillegg som er avtalt med mindre de lokale parter er enige om noe annet

36 Side 36 Prøveordning (3)  I bedrifter hvor det innføres arbeidstid utover den i §4 1. ledd skal det forhandles om arbeidstid og om tillegg for ubekvem arbeidstid. De lokale parter bør ta utgangspunkt i det som er avtalt om arbeidstid og tillegg for ubekvem arbeidstid i de ulike bransjer. Slike avtaler skal frem til 1. mai 2016 godkjennes av de sentrale parter

37 Side 37 «Godt Jobba» - ny film  Denne gang er tema ungdom som har falt utenom skole/arbeidsliv, og som har fått hjelp av en vekstbedrift for å komme seg videre. I motsetning til i første runde, har bedriftene denne gang selv vært offensive når det gjelder å bidra med forslag til case. Trolig skyldes dette at mange har sett filmene fra 2014, og dermed ser potensialet i dem tydeligere enn før

38 Side 38 «Godt Jobba» - ny film (2)  Caset som er valgt, Tom-Robin Fjellstad, har fått bistand fra Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI). Bedriften samarbeider med NAV Akershus og et filmselskap om en særlig ungdomssatsing, der ungdommer får arbeidspraksis gjennom å lage filmer. Ungdommen i filmen har hatt store problemer med å finne ut hva han vil, noe som har ført til dårlige valg og lav motivasjon for arbeid og skole

39 Side 39 «Godt Jobba» - ny film (3)  Han har hatt praksis hos Monster, som produserer «Hellstrøm». Monster har bedt ham om å jobbe der også etter praksisperioden, parallelt med at han har påbegynt studier i film

40 Side 40 «Godt Jobba» - ny film (4)  Filmen synliggjør også at vekstbedriftene samarbeider aktivt med det ordinære næringsliv for å nå målene om arbeidsinkludering. Opptak til filmen skal etter planen skje i begynnelsen av september  Budsjett kr. 250.000

41 Side 41 Avtale om pensjonistarbeid  Avtalen om KLP pensjon stengte tidligere for at pensjonister kunne arbeide etter at pensjon var tatt ut  Det er kun arbeidstakere som mottar alderspensjon eller AFP beregnet som alderspensjon som kan engasjeres på slike vilkår

42 Side 42 Avtale om pensjonistarbeid (2)  Som følge av avtalen kan det avtales at den ansatte går over på pensjonistvilkår, og dermed få hel alderspensjon  Avtalen setter ingen begrensning på hvor mye eller hvor lenge den enkelte kan engasjeres på pensjonistvilkår. Slikt engasjement kan likevel ikke kombineres med ansettelse på ordinære ansettelsesvilkår hos samme arbeidsgiver

43 Side 43 Avtale om pensjonistarbeid (3)  Pensjonistvilkår betyr blant annet at timelønn er f.t. 186 kroner per faktisk time, samt at man ikke skal være medlem i pensjonsordningen  I timesatsen er det inkludert betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager. Pensjonistene skal derfor ha betaling for bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller på lørdag eller søndag

44 Side 44 Høstkonferansen 2. og 3. november 2015  Venstres politikk for personer med nedsatt arbeidsevne v/Venstres leder Trine Skei Grande  Omstilling og endringsledelse Hva må til for å lykkes med endring? Hvordan lede virksomheten gjennom omstilling? v/Bjørge Stensbøl, tidligere Toppidrettsjef i Olympiatoppen  Innovasjon i praksis Innovasjon er systematisk og målrettet arbeid med stort rom for kreativitet. Det handler om å finne de riktige verktøyene. Gled deg til et foredrag om et viktig tema, uten fremmedord og på forståelig norsk (eventuelt brumunddøl) v/Sjur Dagestad, professor i innovasjon ved NTNU

45 Side 45 Høstkonferansen 2. og 3. november 2015 (2)  Å satse på aktivitetsplikt De fleste vekstbedrifter er eid av kommunen. Hvorfor ikke utvide samarbeide med eieren? v/Birger Ødegård, Rause  Vekstbedriftenes rolle i den nye arbeidsmarkeds- politikken v/politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet  Hvordan blir det nye AFT-tiltaket? v/Odd Wålengen, Arbeids- og sosialdepartementet

46 Side 46 Høstkonferansen 2. og 3. november 2015 (3)  Hvorfor skal vi endre oss nå igjen???! Etter to dager med foredrag om omstillinger og endringsledelse, skal vi senke skuldrene og le litt av oss selv. Men dette foredraget er ikke bare morsomt – målet er gi deg en bedre og mer inspirerende hverdag! v/Henrik Aase

47 Side 47 Arbeidsinkluderingskonferansen 26. - 27. okt.  Åpningsforedrag v/Politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet  Diskusjon om det nye AFT-tiltaket  En rekke delseminarer om å hjelpe folk til jobb  Avsluttes med plenumforedrag om; Hvordan forstå angst og tvangshandlinger i et jobbperspektiv


Laste ned ppt "Side 2 Aktuelle temaer  Stortingsmelding nr.14; kommunereformen  Ekspertutvalget  Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift  Presisering av ny betalingspraksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google