Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid og psykisk helse. NAV Sammenslått –Trygdeetaten –Aetat –Sosialtjenesten –Reformen vedtatt i Stortinget våren 2005 –Et nav-kontor i hver kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid og psykisk helse. NAV Sammenslått –Trygdeetaten –Aetat –Sosialtjenesten –Reformen vedtatt i Stortinget våren 2005 –Et nav-kontor i hver kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid og psykisk helse

2 NAV Sammenslått –Trygdeetaten –Aetat –Sosialtjenesten –Reformen vedtatt i Stortinget våren 2005 –Et nav-kontor i hver kommune

3 Alle NAV-kontor på plass! NAV Malvik åpnet

4 Mye å holde styr på… Utbetalingsdatoer Sykepenger Tidsbegrenset uførestønad Foreldre- og svangerskapspenger Supplerende stønad Rehabiliteringspenger m.m. Pensjon m.m. Kontantstøtte Bidragsforskudd Barnetrygd Satser, familieområdet Engangsstønad ved hjemmefødsel Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon Kontantstøtte Barnetrygd Overgangsstønad Barnetilsyn Satser for bidragsforskudd Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboendeInntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørgerInntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørger Livsoppholdssatser - samvær med barn Satser, helseområdet Grunnstønad Hjelpestønad Forhøyet hjelpestønad Støtte til behandling hos ortoptist Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere Satser for ortopedisk fottøy og stønad til parykk Bil Andre satser Arbeidsavklaringspenger - barnetillegg Tilleggsstønader kapittel 11 Livsoppholdssatser som brukes av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentralLivsoppholdssatser som brukes av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral Tilskuddsbeløp datautstyr Tilskudd til skolemateriell Individstønad Mobilitetsfremmende stønad Grunnbeløp (G) 2009

5 Nav – politiske mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov En helhetlig og effektiv arbeids og velferdsforvaltning.

6 Forenklinger Nav Arbeidsavklaringspenger (AAP) Aetat Attføringspenger Trygdekontoret Rehabiliterings- penger Trygdekontoret Tidsbegrenset uførestønad

7 Nøkkeltall 2010 Sør-Trøndelag Befolkning: 289 788 i fylket Trondheim 168 257 Registrerte arbeidsledige: 3,0% ledige i Sør-Trøndelag april 2010 dvs 4703 personer Prognose for 2010 – 2.9% ledige i landet

8 Nøkkeltall Sør-Trøndelag Sykefravær 4.Tertial 09 – 7,6 % totalt sykefravær –Legemeldt 6,4 % –Egenmeldt 1,2% (0,9% 3.tertial) –Psykiske lidelser totalt 19 %på landsbasis 10,6% lettere psykiske plager 7,8 % angst og depresjon 0,6% andre

9 Utfordringen Vanlige psykiske helseproblemer er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær og uførepensjonering. Det som fører til flest tapte arbeidsår blant befolkningen i Norge, er angst og depresjoner. Antall unge uføre øker.

10

11 Mål IA avtalen –Redusere sykefraværet - produsere langtidsfriske –Tilrettelegge for, og se muligheter i, personer som vil og kan arbeide, uansett arbeidsevne, alder, kjønn og øvrige forutsetninger –Øke den reelle pensjoneringsalderen - verdsette ”moden” arbeidskraft (kunnskap, erfaring, mangfold)

12 Det hjelper å jobbe Langvarige sykmeldinger kan forverre tilstanden hos personer med angst og depresjon. De aller fleste opplever bedring når de kommer tilbake på jobb helt eller delvis.

13 Utgangspunkt for jobben min: Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Gjelder for både Arbeids- og velferdsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet.

14 Nasjonal strategiplan Fylkeskoordinatorer i hvert fylke Satsinga styrt fra arbeids og velferdsdirektoratet Øremerkede stillinger og midler til tiltak

15 Fem sentrale områder i strategien 1.Samarbeid og samordning 2.Brukermedvirkning og selvhjelp 3.Tiltak og tjenester 4.Kompetanse, nettverk, informasjon og holdninger 5.Kunnskap, forskning og utvikling

16 Organiseringen Arbeidsdepartementet Mestrings- veier til arbeid – psykiske lidelser og rus Jobb- mestrende oppfølging Østfold- modellen Oslo- modellen Tiltak: Avklaring Oppfølging APS ordinært Grønt arbeid Lavterskel Etc. Arbeidsliv Opplærings- pakker og arbeidsgiver- loser Medarbeider med bruker- erfaring Studier med støtte Nettverks- bygging og kompetanse heving Veilednings- og opp- følgings- los Arbeids- og velferdsdirektoratet – styrende funksjon Fylkeskoordinatorer i alle fylker Helse- og omsorgsdept. Helsedirektoratet FAGUTVIKLINGSPROGRAM

17 Tiltaksutvikling Ny metodikk og tilbud til grupper som mangler tilbud.. Prinsipper bygget på IPS-modellen/Supported Employment –Bruk av ordinært arbeidsliv som treningsarena –Tett kontakt mellom veileder og behandler –Oppfølging over tid

18 LOSER Veilednings – og oppfølgingsloser - 4 ansatte LOSer i Trondheim Ansatt ved Nav kontor 20 saker hver – tett oppfølging Tett samarbeid med behandlingsapparatet

19 Studie med støtte 2 tilretteleggere Samarbeid mellom: –nav –Hist –ntnu –studentsamskipnaden -

20 Senter for jobbmestring Tilbud i nav, For personer med moderat angst og/eller depresjon med symptomer som gjør det vanskelig å stå i jobb. Symptommestrende veiledning kombinert med oppfølging i arbeid.

21 Arbeidslivspakken - ALS Kompetansepakken for arbeidslivet A - grunnkurs B – påbyggingsmoduler

22 Grunnkurs for arbeidsgivere ( kursdel A) 1. Arbeidets betydning for den psykiske helsen 2. De vanligste psykiske helseplagene: angst, depresjon 3. Roller og ansvar: leder, ansatt, kollega, andre instanser 4. Den nødvendige og gode samtalen 5. Tilrettelegging for medarbeidere med psykiske helseproblemer 6. Hvordan skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø 7. NAVs virkemidler for arbeidsgiver : Hva kan NAV tilby i ditt fylke

23 Ses i morgen!

24

25 Arbeidsmarkedstiltak 4 distrikt (Oppdal, Orkanger, Melhus og Hitra/Frøya) Trondheim –Prima, Norservice, Kim- senteret, Stavne, Euroskolen, Høstasanden gård,

26 Grønt arbeid

27 Valentinlyst sykehjem/Stavne Gård

28 IPS-modellen -IPS metodikken -1) Målet er ordinær jobb -2) personen må raskt komme i gang med jobbsøk -3) Kontinuelig evaluering underveis -4) Oppfølging over tid- -5) Jobbsøk og veiledning i tett samarbeid med behandling – samstemte råd til deltaker -6) karriereveileder fokuserer på personens egne jobbpreferanser -7) Krav om at deltaker selv er motivert for å delta

29 Kompetanseheving og nettverksbygging Sikre en helhetlig offentlig innsats. Bygge bro mellom NAV og helsesektoren. Bidrar i organisasjonen og mellom nav og samarbeidspartnere til å etablere nettverk, skape rom for samarbeid. Utvikling av tiltak… Kompetanseheving – økte kunnskapen om psyksisk helse og arbeid hos nav ansatte. Litt ”vaktbikje” – mht brukerperspektiv og metodisk jobbing Samhandling

30 Spørsmål ?????


Laste ned ppt "Arbeid og psykisk helse. NAV Sammenslått –Trygdeetaten –Aetat –Sosialtjenesten –Reformen vedtatt i Stortinget våren 2005 –Et nav-kontor i hver kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google