Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostmøte 17. Februar 2016 Siren Vetnes Johannessen, personalsjef Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostmøte 17. Februar 2016 Siren Vetnes Johannessen, personalsjef Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostmøte 17. Februar 2016 Siren Vetnes Johannessen, personalsjef Mandal kommune

2 KS- debatthefte prosess og innspill Personalsjefen gjennomgikk for driftsstyret den 9. februar: –Elementer i lønnsfastsettelse –Hovedtariffavtalen –Sentrale og lokale lønnsforhandlinger –Hovedfokusområdene i debattheftet Det ble gjennomført en politisk debatt som munnet ut i skriftlig innspill til KS Agder. KS Agder har nedsatt en programkomité. Programkomitéen sammenfatter og sender ett innspill fra Agderkommunene til KS sentralt

3 Fastsetting av lønn. NYTILSETTING ENDRING AV ARBEIDSAVTALE SENTRALE FORHANDLINGER LOKALE FORHANDLINGER

4 lønnsoppgjør TARIFFAVTALENE SIES OPP MED VIRKNING FRA 01.05. SENTRALE FORHANDLINGER FØRST INDUSTRIEN OG NHO - FRONTFAGMODELLEN RESTEN AV DET PRIVATE, STAT OG KOMMUNER

5

6 Hovedtariffavtalen Kap. 3, 4 og 5 omtaler generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kap. 3 gjelder ledere; –øverste leder, kommunalsjefer, enhetsledere, avd.leder/insp. –Årlige lokale forhandlinger Kap. 4. sentrale- og lokale forhandlinger (sentrale forhandlinger bestemmer) Kap. 5. Akademikerne, årlige lokale forhandlinger

7

8 Hva består et lønnsoppgjør av? Eks. 2014 HTA kap. 4 Overheng 1,9 % Anslag lønnsglidning 0,2 % Sentrale tillegg pr. 1.5 0,96 % 20 års garantien (364.000,- ans.) 0,15 % Årslønnsvekst 2014 -2015 3,21 % Lokale forhandlinger 1,0 % I 2014 utgjorde dette kr. 3 093 199 i Mandal kommune av lønnsmassen i kap. 4., ca. 1100 ansatte.

9

10

11

12 Debattheftet - hovedfokus Heltidskultur Sykelønn og nærvær Pensjon Særavtaler

13 Heltidskultur

14 Heltid

15 Pensjon

16

17

18

19 Uttalelser debattheftet i 2015 Offentlig ansatt skal hvert år tjene opp pensjonsrettigheter fra første krone. Dette sikrer at også personer med lave stillingsstørrelser opparbeider pensjonsrettigheter. En ordning hvor en forlater sluttlønnsprinsippet gir større forutsigbarhet hva gjelder kostnader for arbeidsgiver. Tjenestepensjonen skal, som alderspensjon i folketrygden, kunne tas ut fra fylte 62 år. Senere uttak gir høyere årlig pensjon. Arbeid og pensjon skal kunne kombineres fritt uten avkortning. Pensjonen beregnes som en nettoytelse og kommer i tillegg til ytelsene fra folketrygden, dvs. at de kompliserte samordnings- reglene elimineres.

20 Sykefravær

21 Sykelønn HTA gir rett til full lønn; -Over 67 år – ikke rett til full refusjon fra folketrygden, kun 3 mnd refusjon -Ingen begrensninger i HTA for refusjon når inntekten er over 6G -Lønnsøkning under sykefraværet gir ikke rett til refusjon for unge arbeidstakere uten opptjening (4 uker) får ikke refusjon, men har rett på full lønn etter HTA, FTL §8-2 og HTA pkt 8.2.1 -Over 70 år ikke sykepengerefusjon. -Mer samstemt mellom HTA og lovverket for øvrig

22 Særavtaler – 16 ulike (13 utløper 31.12.16) SGS 1001 Reiseregulativet SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter SGS 1010 Følge av pasient SGS 1020 OU-midler SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon SFS 2213 Undervisningspersonalet - prolongert til 31.7.2015 SFS 2213 Undervisningspersonalet - for perioden 1.8.2015-31.12.17 SFS 2214 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskolerSFS 2214 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler SFS 2301 Helsetjenesten m.v SFS 2302 Fysioterapitjenesten SFS 2303 Psykologtjenesten SFS 2304 Tannlegetjenesten SFS 2305 Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningenSFS 2305 Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen SFS 2404 Brann- og redningstjeneste

23

24

25 Debatt – innspill til KS 1.Hvilke elementer i oppgjøret (feks. Lokal pott eller generelle tillegg skal prioriteres? Lavtlønnsprofil for å sikre kjøpekraften Lokalt oppgjør for å sikre utsatt arbeidskraft, uttelling for kompetanseheving, utilsiktede skjevheter osv. Kombinasjon av sentralt og lokalt oppgjør, med hovedvekt på det sentrale

26 Innspill kommet frem på KS strategisamling 2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg? –Heltidsstimulende tillegg – økte helgetillegg –Helsearbeidere på alle nivå –Barnehagepersonalet –Barnevernsansatte – tung belastning –Kvinnedominerte høgskolegrupper prioriteres i sentralt oppgjør –Likelønn

27 Forts. spørsmål to Hovedutfordringen i helsevesenet og oppvekst er a ̊ styrke kompetansen. Kompetanse gir kvalitet. Rekruttering til lærerutdannelsen, barnehagelærerutdannelse og sykepleierutdannelse er en av hovedutfordringene i a ̊ rene fremover. Det må være en ma ̊ lsetting at de mest motiverte og dedikerte ungdommene skal søke til disse utdannelsene. Utdanning skal lønne seg også når en tar utdannelse rettet mot offentlig sektor. Norge har forholdsvis det lavest lønnsnivå av alle OECD-landene na ̊ r det gjelder utdanningsgruppene i offentlig sektor. Likelønnskommisjonen foreslo en del virkemidler som spesielt rettet seg mot utdanningsgruppene i offentlig sektor. Det var ut fra et likestillingsperspektiv. Disse virkemidlene kan like godt begrunnes med utgangspunkt i kompetansebehovet i sektoren, og dermed ut fra de kvalitetskrav vi som innbyggere stiller til offentlige tjenester. Vi mener derfor at det må etableres en kompetansepott i oppgjørene i offentlig sektor i a ̊ rene fremover som fører til et lønnsløft for utdanningsgruppene. En forutsetning er at det etableres et samarbeid mellom staten og kommunesektoren og mellom partene i arbeidslivet slik at et slikt løft ikke spises opp av kommende oppgjør.

28 3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet? Nei, men det er behov for lokale tilpasninger på utilsiktede skjevheter.

29 Debatt – spørsmål 4; Heltidskultur 4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? Økt fleksibilitet i arbeidstidsplaner; –Eks.vis medleverturnus som private institusjoner har i større grad Flere helgevakter bør kunne utløse høyere tillegg Fulle stillinger i pleien = mindre vaktbelastninger Økt grad av avtalefrihet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, dvs. finne gode lokale løsninger Fortsatt stort fokus på å unngå utstøting fra arbeidslivet

30 Debatt – spørsmål 5 og 6 sykelønn og nærvær 5. Er det behov for endringer i hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket? - Mer sammenheng mellom refusjonsordningene i HTA og bestemmelsene i Folketrygdloven og i Arb.miljøloven. 6. Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall hvilke? –Fokus på ledelse for å øke nærværet –Legenes rolle er en viktig faktor i sykefraværet –Egenmelding 365 dager bør innføres. Økt nærvær og ansvarliggjorte ledere og medarbeidere.

31 Debatt – offentlig tjenestepensjon 7. Er denne gjennomgangen i debattheftet av pensjon i samsvar med kommunens synspunkt? Viktig med økt forutsigbarhet for arbeidsgiver om fremtidige pensjonsutgifter. Mer tilpasset arbeidslinjen hvor arbeid og pensjon skal kunne kombineres fritt uten avkortning. Fortsatt like pensjonsrettigheter stat og kommune. Pensjonsrettigheter tjenes opp hvert år fra første krone. Pensjon fortsatt viktig i rekrutteringsøyemed.

32 Debatt – særavtalene 8.Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2016 ? I så fall – hvilke endringer? Svært mange særavtaler – er det nødvendig med så mange? Kompliserer hovedtariffoppgjøret AP kom med innspill til barnehageavtalen hvor de i utgangspunktet er enige med Utdanningsforbundet, men at antall barn bør utløse planleggingstid for bundet/ubundet tid

33 SYKEFRAVÆR 2015 Sykefraværet for 2015 viser en liten økning og det ble totalt på 6,9%. Blir alt sykefraværet registrert? Stopp i refusjon fra NAV –Forvaltningsloven – enkeltvedtak Ferie til gode når en er syk i ferien –Skal gi beskjed til leder –Skal følges opp Bør vi ha et økt fokus igjen på sykefravær?

34 Siste 5 år 2011 – 2015

35 2003 – 2015

36 Mandal Kommune Sykefravær 2015: 6,9%

37 Rådmannstilsetting Bystyret nedsatt arbeidsgruppe; –Ordfører Alf Erik Andersen –Ove Nodeland (H) –Even T. Sagebakken (AP) –HTV Silje G. Aanensen (Fellesforum utnevnt) –Fra administrasjonen; Siren (sekretær) 5 firmaer tilbudsforespørsel frist 16.2.16 kl. 15. Konkurransegrunnlag Møte i arbeidsgruppen 18.2, annonse og tilbud Møte aktuelle firmaer 8.3.16 Tilsetting Bystyret 16.6.16.

38 ARBEIDSAVTALER M.M. Nye arbeidsavtaler under utarbeidelse: –En for fast tilsetting –En for midlertidig (velge riktig avkrysning) Ny avtale SKAL skrives ved endringer Krav om å returnere ellers bortfaller tilbud Lønnsfastsettelse skal i TSU vedtak –Kan ikke gi annen kode enn utlyst –Ansiennitet skal være korrekt –Attesterte kopier av attester SKAL innleveres –Politiattest skal være mottatt FØR tiltredelse


Laste ned ppt "Frokostmøte 17. Februar 2016 Siren Vetnes Johannessen, personalsjef Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google