Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom i teknologisamfunnet - på grensen til det ulovlige? Oslo, 24. mai 2007 Magnus Buflod og Knut Anders Sannes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom i teknologisamfunnet - på grensen til det ulovlige? Oslo, 24. mai 2007 Magnus Buflod og Knut Anders Sannes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom i teknologisamfunnet - på grensen til det ulovlige? Oslo, 24. mai 2007 Magnus Buflod og Knut Anders Sannes

2 Problemstillinger Ikke bare/nødvendigvis nye Internett gjør enkelte problemstillinger mer aktuelle enn tidligere Opphavsrett, personvern og straff

3 Problemstillinger - opphavsrett Kopiering av åndsverk til venner, fildeling etc –Kan en person gi kopier av egne CD’er til sine venner? –Kan læreren spille privat CD i klassen? –Hvem rammes: tilgjengeliggjøreren eller nedlasteren? Bruk av stoff en finner på internett –Kan du ”låne” elementer fra andres sider til din egen nettside? –Kan en elev bruke et foto funnet på internett i klassepresentasjonen? Knekking av kopisperrer Tidsbegrenset opphavsrettsbeskyttelse Åndsverkloven

4 Problemstillinger - personvern Publisering av fotografier av personer Publisering av personlige opplysninger Publisering av taushetsbelagte opplysninger Personopplysningsloven mv

5 Problemstillinger – straff Både ifht opphavsrett og personvern I tillegg relevant ifht: –snoking/hacking –ærekrenkelser –redaktøransvar Straffelov, åndsverklov, personopplysningslov etc

6 Opphavsrett - Åndsverk Åvl. § 1: ”Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.” Åvl. §1: ”Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform”

7 Opphavsrett - Opphavsrett Åvl. § 2: ”Opphavsretten gir (…) enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten” Åvl. § 3: ”Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier (…) ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende” Åvl. § 4: ”Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår.”

8 Opphavsrett – Kopiering/Fildeling (1/3) Åvl. § 2: eksemplarfremstilling + til almenheten Spesialregel i åvl. § 12: ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. Opphavsmennene gis en rimelig kompensasjon gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. (…) Det er ikke tillatt å fremstille eksemplar etter denne paragraf på grunnlag av en gjengivelse av verket i strid med § 2”

9 Opphavsrett – Kopiering/Fildeling (2/3) Hovedregel: Kopiering/fildeling innen den private sfære er tillatt! Spm: Grensen mellom privat sfære og almenhet –Familie- og vennskapsbånd –Skoleklasse? –Internett gir nye muligheter

10 Opphavsrett – Kopiering/Fildeling (3/3) Særregler for undervisning: –Åvl. §§ 13, 13a, 13b, 17, 18, 20 og 21 Eksemplarer i undervisning iht avtalelisenser (Kopinor etc) Fremføring av verk og opptak av dette Etc.

11 Opphavsrett – Hvem rammes? Før 2005: Kun den som gjorde åndsverket tilgjengelig for almenheten Etter 2005: Også den som laster ned åndsverk som er på en ulovlig måte er gjort tilgjengelig, jf åvl. § 12 –Hvordan vet man om kilden er ulovlig?

12 Opphavsrett – Bruk av nettstoff (1/3) Hva er ’åndsverk’ og dermed vernet?: –Struktur, plassering, rammer etc har sjelden opphavsrettslig vern –Elementene på nettsiden (tekst, foto etc) kan anses som egne åndsverk med vern iht. åvl. –Sammenstillingen av elementene kan ha selvstendig vern

13 Opphavsrett – Bruk av nettstoff (2/3) Begrensning i opphavsrettsvernet: –Åvl. §4: Å skape et nytt åndsverk (verkshøyde) med utgangspunkt i det du laster ned, er tillatt

14 Opphavsrett – Bruk av nettstoff (3/3) Avtaleregulering av opphavsrettsvernet: –Er det regulert på nettstedet hvordan du kan bruke innholdet på nettstedet? –Se www.skolenett.no:www.skolenett.no ”Som en hovedregel kan du gå ut fra at alt du finner på nettet er åndsverk, og dermed opphavsrettslig beskyttet. Dette gjelder også Lov og vett. Lov og vett har imidlertid ressurser som er lagt ut for nedlasting. Dette materialet kan fritt benyttes i skolen til opplæringsformål eller andre oppgaver knyttet til pedagogisk arbeid. (…)” –Se www.creativecommons.orgwww.creativecommons.org

15 Opphavsrett – Kopisperrer (1/3) Spm 1: Ulovlig å knekke kopisperre? –Før: Utg. pkt = Nei. DVD-Jon frikjent både etter åvl. og etter strl. § 145 –Nå: Utg. pkt = Ja. Åvl. § 53a Unntak for privat bruk av lovlig anskaffet åndsverk

16 Opphavsrett – Kopisperrer (2/3) Åvl. § 53a: ”Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk. (…) Bestemmelsen i denne paragraf skal ikke være til hinder for forskning i kryptologi (…) [eller] privat brukers tilegnelse av lovlig anskaffet verk på det som i alminnelighet oppfattes som relevant avspillingsutstyr.

17 Opphavsrett – Kopisperrer (3/3) Spm 2: Ulovlig å formidle hvordan man knekker kopisperre til almenheten? –Å spre programvare som knekker koder: ja, jf åvl.§ 53a andre ledd –Ren formidling kanskje medvirkning

18 Opphavsrett – Tidsbegrenset vern (1/5) Er det en utvidet rett til å bruke ’gamle’ fotos, ’gamle’ tekster etc som du finner på nettet eller annetsteds? For eksempel til bruk i undervisning, på nettsider etc

19 Opphavsrett – Tidsbegrenset vern (2/5) Eiendomsrett er i prinsippet evigvarende Rett til resultat av åndelig produksjon er normalt tidsbegrenset

20 Opphavsrett – Tidsbegrenset vern (3/5) Hvorfor tidsbegrenset vern? –Allmennhetens og samfunnets interesser –Praktiske grunner – mange arvinger etc –Støtende at noen skal nekte bruk av kulturarv –Opphavsmenn står i gjeld til forgjengere – må hjelpe etterkommere

21 Opphavsrett – Tidsbegrenset vern (4/5) Tidsbegrensningene: –Åndsverk: 70 år etter dødsår, jf. åvl. § 40 –Oppfinnelser/patenter: 20 år etter søknad, jf. patl. §40 –Kjennetegn: i prinsippet evigvarende, jf. firmal. § 3-1 og varemerkeloven

22 Opphavsrett – Tidsbegrenset vern (5/5) Rett til bruk etter vernetiden: –Utgpkt: Alle og enhver kan fritt bruke åndsverket –Opphavsmannens ideelle interesser består: Opphavsmannen skal navngis ved bruk Skal ikke forvanskes eller vandaliseres, jf åvl. § 48

23 Personopplysninger – Loven Personopplysningsloven (popplyl.) (2001) Erstattet lov fra 1978 Håndheves av Datatilsynet Basert (som åvl.) på internasjonale regler

24 Personopplysninger – Hensyn Beskytte personers privatliv (EMK art. 8) –Fysisk integritet –Psykisk integritet –Informasjonsintegritet –Kommunikasjonsintegritet

25 Personopplysninger – Personoppl. Popplyl. § 2 (1): ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” –Tekst bilde og lyd –Direkte og indirekte tilknytning –Spyware mv

26 Personopplysninger – Behandling av p.o. Popplyl. § 2 (2): ”enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter” –Meldeplikt –Konsesjonsplikt

27 Personopplysninger – Vilkår for behandling Samtykke (frivillig, uttrykkelig og informert) Lovhjemmel Nødvendig ut i fra legitime hensyn

28 Personopplysninger – Undervisningstips Undersøk om virksomhet med nettside som samler inn personopplysningsloven har oppfylt meldeplikten. Se Datatilsynets meldingsdtbase. Benytt dere av retten til innsynsrett, jf. lovens kap. 3

29 Straff (1/2) Brudd på åndsverkloven: bøter eller fengsel i inntil tre år Brudd på personopplysningsloven: bøter eller fengsel i inntil tre år Strl. § 145: inntil to års fengsel Medvirkning rammes

30 Straff (2/2) Strl. § 145: ”Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler.”  Hacking snarere enn knekking av kopisperrer.

31 Nettsteder (1/4) ’Opphavsmannvennlige’: –www.ifpi.nowww.ifpi.no –www.piracykillsmusic.nowww.piracykillsmusic.no –www.clara.nowww.clara.no

32 Nettsteder (2/4) ’Opphavsmannsfiendtlige’: –www.efn.nowww.efn.no –www.piracykillsnomusic.nowww.piracykillsnomusic.no

33 Nettsteder (3/4) ’Objektive’: –www.nettvett.nowww.nettvett.no –www.skolenett.no  Lov og vettwww.skolenett.no –http://www.datatilsynet.no/templates/article____897.aspx (personvern)http://www.datatilsynet.no/templates/article____897.aspx –http://www.barneombudet.no/data/f/0/15/10/1_22301_0/IKT- Trygg_bruk_LAV_ubanner.pdf (personvern, nettvett, mv)http://www.barneombudet.no/data/f/0/15/10/1_22301_0/IKT- Trygg_bruk_LAV_ubanner.pdf

34 Nettsteder (4/4) Domenenavn: –www.norid.nowww.norid.no


Laste ned ppt "Ungdom i teknologisamfunnet - på grensen til det ulovlige? Oslo, 24. mai 2007 Magnus Buflod og Knut Anders Sannes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google