Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestekonsesjon BPA Konsesjonskonferanse 25.01.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestekonsesjon BPA Konsesjonskonferanse 25.01.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestekonsesjon BPA Konsesjonskonferanse 25.01.12

2 Disposisjon Om tjenestekonsesjonsordningen Om brukerstyrt personlig assistanse Dokumentasjon –Vilkår for konsesjon –Kravspesifikasjon – minimumskrav –Kontraktsvilkår Kontrakten –Herunder særlige bestemmelser Tilleggsopplysninger/spørsmål – innkomne og løpende –Tas underveis under aktuelt tema

3 Om tjenestekonsesjonsordningen Kilder –Se bl.a. rapport Kluge på oppdrag fra KS Kjennetegn ved tjenestekonsesjon –Leverandørene har fullt ut risikoen for at brukerne velger dem Med eller uten «tak» på antall leverandører ? –Bergen har valgt alternativ uten «tak» Brukere som velger å være selvstendige arbeidsgivere omfattes ikke av ordningen

4 Forts. Konsesjoner kan tildeles løpende; i praksis løser Bergen dette ved –Denne utlysningen –Årlige etterfølgende utlysninger (gjøres 1 gang i året, neste gang i 2013) Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder ikke, men grunnleggende krav iflg. EØS-avtalen må følges –I praksis har prosedyren her mange likhetstrekk med en anskaffelsesprosess

5 Dokumentasjon Sørg for at alle dokumenter og beskrivelser som er bedt om, kommer med i søknad –Ref. konsesjonsgrunnlaget punkt 2.4 for oversikt

6 Dokumentasjon - konsesjonsvilkår Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold med mer –Skatteattest –Mva attest –Firmaattest eller annen registerutskrift –HMS-Egenerklæring –Internkontrollforskrift; egenerklæring og beskrivelse av hvordan innfri krav –Kvalitetsforskrift; egenerklæring og beskrivelse av hvordan innfri krav

7 Forts. Krav til økonomisk og finansiell stilling –Alternativ dokumentasjon Ingen innlevering av dokumentasjon dersom krav er innfridd gjennom at Bergen kommune innhenter via Proff Forvalt Bank- /morselskapsgarantier eller relevant ansvarsforsikring Utdrag fra årsregnskap

8 Forts. Faglige kvalifikasjoner –Gjennomføringsevne personell Årsverk/kompetanse for viktige fagområder og denne leveransen Sikre tilgang på personell og bygge opp sin organisasjon –Opplæring av arbeidsledere Opplærings-/kursopplegg –Erfaring fra lignende oppdrag

9 Dokumentasjon – kravspesifikasjon Krav til tjenesteoppdraget –Ivaretakelse av gjeldende regelverk, rundskriv med mer Egenerklæring Kvalitetskrav –Kompetanse og bemanning Rutinebeskrivelse, egenerklæring –Vikardekning Rutinebeskrivelse

10 Forts. –Personopplysninger Rutinebeskrivelse, egenerklæring –Politiattest Egenerklæring Kapasitetstak –Dersom leverandøren ønsker å gjøre et slikt tak gjeldende; ikke lavere enn 300 timer per uke Angivelse av kapasitetstaket i egenerklæring Markedsføring og forbud mot å motta gaver –Egenerklæring

11 Dokumentasjon – kontraktsvilkår Oppfyllelse og aksept av kontraktsvilkår –Ferdig utfylt og signert egenerklærings- skjema

12 Kontrakten Standardkontrakt NS 8435:2011 tas i bruk –Kontraktsperiode; ikke tidsavgrenset, men gjensidig oppsigelse med 6/12 måneder –En del særlige bestemmelser er lagt inn, jf. nedenfor Politisk/økonomisk rammebetingelse –Iverksettelse av standardkontrakt BPA skal ikke medføre merkostnader sammenlignet med dagens utførerpraksis vedr. BPA

13 Forts. Bedt om tilleggsopplysninger Bestemmelse Struktur på alternative bestemmelser i blankett A Punkt 12.7 Opphold i kommunen Punkt 13.1 vedr. IT- system Punkt 18.2 avregning per kvartal Anførsel, spørsmål mm Ber om at dette gjøres på alternativ måte Konkretisering, gjennom- føring. Sammenheng andre bestemmelser. Konkretisering, spørsmål Henvisning til tingretts- dom mht om dette kan gjøres

14 Forts. tentative svar Endring i struktur vedr. tillegg/endringer –Der standarden selv åpner for alternative bestemmelser («er ikke annet avtalt…») –Tillegg/krav fra Bergen kommune –Svar: vurderes ifbm kontraktsinngåelse

15 Forts. tentative svar Punkt 12.7 opphold i kommunen –Svar: –Oppholdsprinsippet med mer

16 Forts. tentative svar Punkt 13.1 vedr. IT-system –Svar: –Målsetting for Bergen kommune Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven dokumenteres i kommunens IT-system –Gjennomføring innebærer å utarbeide konkret plan for dette, herunder avklaring av partenes ansvar og plikter (normalt: må utarbeides egen avtale) –I denne omgang ønsker kommunen å avtalefeste at bruk av kommunens IT-system skal kunne skje

17 Forts. tentative svar Punkt 18.2 avregning per kvartal –Svar: –Vurderes med henblikk på å frafalle

18 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Tjenestekonsesjonskonferanse 25.01.12

19 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Helse og omsorgstjenesteloven §3-8, jfr.§3-2 første ledd nr 6. bokstav b viderefører fom. 01.01.12 en særskilt bestemmelse om at kommunene skal ha tilbud om en ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse. Ordningen fungerer slik at brukeren selv organiserer og leder arbeidet til assistentene Kommunene har plikt til å ha omsorgen, men avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av BPA. Ordningen er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000 og rundskriv I-15/2005

20 Omfang BPA- pr januar 2012 Totalt ca.90 brukere med avtale om BPA i kommunen Totalt timetall: ca 4000 timer/uke 8 % av brukerne har et timetall over 100 timer/uke 25 % av brukerne har et timetall mellom 50 og 100 timer/uke 67 % har et timetall under 50 timer/uke

21 KVALITET I PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE Forskrift 27. juni 2003 nr 792; om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene. Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene Helse og omsorgstjenesteloven §4-2; -enhver som yter helse og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient –og brukersikkerhet.

22 KVALITET I PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE forts. Forskrift 20.des.2002; om internkontroll i sosial og helsetjenesten. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og kontroll – et hjelpemiddel/ledelsesverktøy for styring og utvikling av den daglige drift Mål: sikre faglig forsvarlige tjenester Skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med lovens krav

23 KVALITET I PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE forts. Forskrift 20.des.2002; om internkontroll i sosial og helsetjenesten. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og kontroll – et hjelpemiddel/ledelsesverktøy for styring og utvikling av den daglige drift Mål: sikre faglig forsvarlige tjenester Skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med lovens krav

24 DOKUMENTASJONSPLIKT Helsepersonelloven kapittel 8 viser til helsepersonellets plikt til å nedtegne og dokumentere sin virksomhet. Utdypende bestemmelser er gitt i forskrift om pasientjournal Helsepersonelloven kapittel 40 gir videre krav om å journalføre relevante og nødvendige (hensiktsmessige og formålstjenlige) opplysninger om tjenestemottaker og den hjelpen som gis Pasientjournalen er et arbeidsverktøy og skal tjene flere formål, blant annet gi en oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og hvilke observasjoner og vurderinger som er gjort og tjene som kommunikasjon mellom helsepersonell. Journalen skal også tjene som bevis/tidsnært kildemateriale i pasientskadesaker eller tilsynssaker. Journalføringsplikten er gjeldende for personell som yter hjelp i tilknytning til de tjenester og oppgaver som fremgår av Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2. Departementet kan komme med nærmere presiseringer /forskrift som kan få betydning for forståelsen av ”helsepersonell” og ” journalføringsplikt”


Laste ned ppt "Tjenestekonsesjon BPA Konsesjonskonferanse 25.01.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google