Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen

2 Utdrag fra artikkelen 15.5.13

3 PENSJONSREFORMENS BAKGRUNN

4 FORHOLDET ARBEIDSTAKERE/ PENSJONISTER FORRYKKES ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6 I dag er det ca 630.000 alderspensjonister Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år

5 AFP TJENESTEPENSJON LØNN FOLKETRYGD 6267Livsvarig TJENESTEPENSJON LØNN AFP FOLKETRYGD 6267 Livsvarig Tjen så mye du vil i tillegg til pensjon Før pensjons- reformen Etter pensjons- reformen

6 FELLESORDNINGEN FOR AFP PARTENE I ARBEIDSLIVETS EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner

7 ” ABSOLUTT FABELAKTIG PENSJON ” Sitat fra Dine Penger - økonomimagasin Avtalefestet pensjon er tariffbasert Gunstig pensjon – for dem som kan ta den ut Arbeidstaker har ingen eiendomsrett til AFP – skiller seg fra andre pensjonsordninger Dine Penger november 2011 Privat sektor har 1.6 millioner arbeidstakere, hvorav nesten 700.000 jobber i de vel 13.000 bedriftene som er tilsluttet Fellesordningen for AFP Sitat Dine Penger TARIFFAVTALEN LIGGER TIL GRUNN

8 Aftenposten 5.10.12

9 TILSLUTNING Tariffavtale - direkte med forbund eller gjennom arbeidsgiverforening Omfang – avtalen gjelder som hovedregel for hele bedriften. OBS: Alle avdelinger er ikke nødvendigvis er omfattet av avtalen. Dette kan få betydning ved jobbskifte innenfor virksomheten (geografisk adskilt for eksempel) HVA SKAL TIL FOR Å VÆRE MED?

10 VILKÅR FOR AFP

11 På uttakstidspunktet for AFP og de tre siste årene før dette NB: Uttakstidspunktet kan sammenfalle med 62 årsdagen, men behøver ikke gjøre det. Derfor er det viktig å holde disse tidspunktene adskilt ULIKE VILKÅR PRØVES PÅ TO TIDSPUNKTER De siste årene før 62-årsdagen

12 PÅ UTTAKSTIDSPUNKTET Sett deg godt inn i regelverket Du må være ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er tilsluttet ordningen Du må oppfylle et inntektskrav på 1 G Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 pst stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn i løpet av treårsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse reglene har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent

13 ANSIENNITETSVILKÅR – ÅRENE FØR 62- ÅRSDAGEN ARBEIDSTAKER MÅ VÆRE OMFATTET AV FELLESORDNINGEN I MINST 7 AV DE SISTE 9 ÅRENE Overgangsregler for årskullene: 1944-1951: 3 av siste 5 år 1952: 4 av siste 6 år 1953: 5 av siste 7 år 1954:6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år NB: Ansiennitetskravet kan ikke oppfylles etter 62 år

14 ANSIENNITETSVILKÅR Er ansatt i mindre enn 20 pst stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt fra annen bedrift (egne regler for næringsinntekt) DU MISTER ANSIENNITET DERSOM DU I ET ÅR:

15 ANDRE VILKÅR DETTE UTELUKKER RETT TIL AFP Mottak av annen AFP (offentlig/privat) Mottak av uførepensjon fra Folketrygden etter 62 år Pensjon, ventelønn m.v. fra arbeidsforhold tre siste år før fylte 62 år – flere unntak fra denne regelen: generell seniorpolitikk som understøtter arbeidslinjen (krever styrebehandling) beløpet er mindre enn 1,5 G årlig erstatning pga urettmessig oppsigelse m.v. lønn i oppsigelsestid etter arbeidsgivers oppsigelse SPESIELLE TILFELLER Innleid arbeidstaker Arbeid i utlandet

16 1.099 osv. Lønn 350.000,- 0.314 pst av årlig inntekt (opptil 7,1G) = 1.099 1.099 x antall år i arbeid (for eksempel 40) = 43.960 HVORDAN BEREGNES AFP? Grunnlag: år registrert med pensjonsgivende inntekt i Folketrygden Levealderjusteres på lik linje med alderspensjon Kompensasjonstillegg for kullene 1944 til 1962

17 ? MEN HVA LØNNER SEG FOR MEG?

18 HVOR GAMMEL SKAL DU BLI? Har du 100-årsgenet?

19 HVA HAR DU LYST TIL?

20 SJEKK DIN PENSJON PÅ NETT SE SELV PÅ DIN PENSJON – NAVs PENSJONSKALKULATOR PÅ NETT SE SELV PÅ NORSK PENSJON – FELLES PENSJONSKALKULATOR PÅ NETT www.nav.no www.norskpensjon.no

21 BEREGNINGSEKSEMPEL UttaksalderJevn lønn AFP- opptjening Justerings- beløpLivsvarig AFP Krone- tillegg Kompensa- sjonstilleggSamlet AFPAFP fra 67 62396 08049 7484 47433 24219 20010 89263 33444 134 63396 08049 7483 79635 65519 20011 27566 13046 930 64396 08049 7483 02538 32819 20011 69969 22750 027 65396 08049 7482 14841 30019 20012 17072 67053 470 66396 08049 7481 14644 57819 20012 68076 45857 258 67396 08049 748048 299013 25161 549 68396 08049 748051 076013 87564 951 69396 08049 748054 250014 58168 831 70396 08049 748057 712015 36273 074 *Siden det bare gis opptjening for AFP t.o.m. året man fyller 61 år, er det lagt til grunn opptjening f.o.m. det 22. året t.o.m. det 61. året, dvs. fra 1971-2010. Regnestykket beregner pensjonen på uttakstidspunktet ved ulike valg av uttaksaldre. Det spiller ingen rolle for resultatene hvorvidt vedkommende er i arbeid i 2011 eller senere, så lenge ikke gj.snittsinntekten i de 20 beste inntektsårene endres, i og med at vedkommende allerede har nådd 40 opptjeningsår i folketrygden og ikke kan få AFP-opptjening lenger enn til 61 år. I realiteten gis det pensjonsopptj. for et inntektsår først fra 1. januar i året etter at skatteoppgjøret er gjennomført. Opptjening for 2010 vil dermed først kunne medregnes fra 1.1.2012. Vi har sett bort fra dette her, ved at opptjening fra 2010 også er medregnet ved uttak i februar 2011. Alle beregningseksemplene er beregnet med G pr. 1. mai 2011, på 79 216 kroner. Det er altså ikke tatt hensyn til fremtidig regulering i beregningseksemplene. I beregningen av pensjon for gifte, er det lagt til grunn at denne personen er gift med en person som ikke er pensjonist. Dersom vedkommende hadde vært gift med en pensjonist, ville en annen sats for minstepensjonen vært gjeldende. Det skjer da også en samordning av ektefellenes pensjoner. Gjennomsnittlig pensjonsprosent 43,58 % Basisgrunnpensjon, enslig 79 216 Grunnbeløp 79 216 Basisgrunnpensjon, gift 67 334 AFP-beregning for person født i januar 1949 og som har 40 opptjeningsår*

22 AFP 62 år67 år Livsvarig 62 år67 år Livsvarig AFP Uttak ved 62 årUttak ved 67 år NØYTRALT UTTAK.. Skyver pengene foran deg til det tidspunkt du vil ta ut AFP Nivå …betyr at totalsummen du får utbetalt i pensjon blir den samme, uavhengig av om du tar ut AFP når du er 62 eller 70 år, hvis du lever gjennomsnittlig lenge

23 SØKNADSPROSESS Søknad sendes elektronisk via NAV (Din pensjon) MÅ søke alderspensjon i Folketrygden samtidig Søknadsskjema også tilgjengelig på papir på www.afp.nowww.afp.no Bedrift må gjennom Altinn oppgi opplysninger om arbeidsforhold Søk tidligst 4 måneder før ønsket uttakstidspunkt Søknad om alderspensjon og AFP sendes gjennom Din Pensjon Innhenting av informasjon om arbeidsforhold mv fra bedrift (Altinn), NAV og SKD Integrert saksbehandlings- prosess: Fellesordningen kontroller vilkår, mens NAV beregner, vedtar, utbetaler og foretar en viss vilkårskontroll (Folketrygden)

24 SPESIELT FOR ARBEIDSGIVER PREMIEBETALING Hovedelementer for ny AFP-premie er følgende; Det skal betales premie av ansattes lønn mellom 1 og 7,1 G (for 2012 benyttes gjennomsnittlig G for 2011: 78 024) Opplysningene innhentes fra Skattedirektoratet post 111 A Det skal betales for ansatte til og med året de fyller 61 år Prosentsatsen for 2013 er 2,0 pst (1,75 i 2012), og 2,2 for 2014 Bedrifter tilsluttet før 1.1.2011 må betale premie for gammel og ny AFP ordning Se www.pensjon2011.no – temaside om pensjon fra NHOwww.pensjon2011.no

25 KRAV TIL MELDINGER FRA FORBUND (2) Den AG-organisasjon som foretaket er medlem av, skal gi melding til Fellesordningen om a) et foretaks tilslutning til Fellesordningen, det avtaleområdet tilslutningen gjelder og det tidspunkt tariffavtalen gjelder fra i forhold til foretaket b) foretaksendring etter § 2-11 første ledd første punktum og om tariffavtalen skal videreføres eller ikke for det overtakende foretaket c) et foretaks uttreden etter oppsigelse av tariffavtale, det tidspunkt den avtalte tariffperiode utløper og om foretaket etter det avtalte utløpstidspunktet er ubundet av tariffavtalen eller om avtalen løper videre på ettervirkning. (3) Meldeplikten etter første og annet ledd gjelder tilsvarende for arbeidstakerorganisasjon som har inngått direkteavtale med et foretak

26 SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN

27 SLUTTVEDERLAG Formålet er å yte økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år: blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av uførhet eller kronisk sykdom

28 BEDRIFTSTILKNYTNING Ved oppsigelse eller nedbemanning: Bedriften må ha vært tilsluttet 3 måneder før oppsigelsen ble utstedt Ved sykdom/uførhet: Bedriften må være tilsluttet ordningen før beregnet sluttdato

29 Må ha fylt 50 år, og ikke fylt 67 år på sluttdato Ikke rett til SLV hvis man har rett til AFP 10 år i sammenheng i bedriften 15 år sammenhengende medlemskap i sluttvederlagsordningen eller 20 år totalt i bedriften, hvorav de siste 3 år i sammenheng eller KRAV TIL ARBEIDSTAKER

30 STØRRELSEN PÅ SLUTTVEDERLAGET AVHENGER AV ALDER Skattelovens § 5-15: Utbetales skattefritt SLV er ikke nedfelt i egen lov/ forskrift, men er et avtalt tilleggsgode mellom partene

31 PREMIE FOR SLUTTVEDERLAG Kategori123 Ukentlig arbeidstid4 – 19 timer20 – 29 timer30 timer + 12 kr16 kr20 kr

32 Nettsider www.afp.no – AFP i privat sektor. Vilkår, regler og generell informasjon www.sluttvederlag.no – Sluttvederlagsordningen www.nav.no/Pensjon – Alderspensjon og annet. Beregning av AFP og AP www.norskpensjon.no – Generelt om pensjon. Oversikt over din beholdning www.pensjon2011.no – Generelt om pensjon for arbeidsgivere Telefonnumre Fellesordningen for AFP: 22 98 98 00 NAV Pensjon: 55 55 33 34 www.afp.no www.sluttvederlag.no www.nav.no/Pensjon www.norskpensjon.no www.pensjon2011.no


Laste ned ppt "AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google