Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Rådmannens forslag 5.april 2016 Kortversjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunedelplan for Stavanger sentrum Rådmannens forslag 5.april 2016 Kortversjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Rådmannens forslag 5.april 2016 Kortversjon

2 STAVANGER KOMMUNE Hvorfor lages ny sentrumsplan? ■ Politisk bestilling ■ 20 år siden sist ■ Kommunen, fylket og staten vil styrke bysentrene ■ Bryte trend med svakere vekst ■ Planen skal: ■ Angi mål og strategier ■ Gi plass til større utbyggingsrammer ■ Baseres på bredt samarbeid

3 STAVANGER KOMMUNE Mål og strategi ■ Hovedmål: ■ Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter som går foran og viser framtiden for den bærekraftige byen ■ Innebærer (delmål): ■ Tyngdepunkt for boliger, arbeidsplasser, handel ■ Fortetting av knutepunkt og bystrukturer ■ Gå-vennlig by i gater og byrom ■ Historisk identitet ■ Foretrukket reisemål

4 STAVANGER KOMMUNE Sentrumsfornyelse ■ Planen skal: ■ Gi nye rammer for sentrumsfornyelse ■ Sikre sentrums regionale posisjon ■ Gjøre at sentrum kan være regional vekstmotor ■ Derfor har planen: ■ Justerte generelle føringer for ny regulering ■ Høyere utnyttelse ■ Mer fleksible krav til utearealer ■ Områder med høy avklaringsgrad for ny utbygging ■ Nok nytt areal til å styrke sentrums posisjon

5 STAVANGER KOMMUNE Stedstilpassede grep ■ Planen skal: ■ Styrke viktige områder ■ Knytte sammen ulike deler av sentrum ■ Ta vare på sentrums særpreg ■ Derfor har planen: ■ Plangrep tilpasset ulike områder ■ Områder med viktige grep: ■ Knutepunktet ■ Stavanger stasjon ■ Havnefronten ■ Holmen, Jorenholmen, Fiskepiren, Bekhuskaien ■ Viktige bygater ■ Madlaveien, Lagårdsveien, Løkkeveien, Bergelandsgata, Klubbgata

6 STAVANGER KOMMUNE Samspill byfornyelse og vern ■ Planen skal: ■ Gi samspill mellom ny utbygging og bevaring av historisk bebyggelse ■ Derfor har planen: ■ Tatt stilling til nybygg og vern i viktige områder ■ Styrket kulturminneplanens føringer i sentrum ■ Juridisk forsterket ■ Oppdatert, eks hermetikkindustri

7 STAVANGER KOMMUNE Levende førsteetasjer ■ Planen skal: ■ Styrke bylivet i sentrumsgatene ■ Derfor har planen: ■ Krav om åpne og publikumsvennlige fasader i utvalgte gater ■ Nye åpninger for handel i gatene der dette kreves

8 STAVANGER KOMMUNE Nye byrom ■ Planen skal: ■ Gi byen nye byrom ■ Sikre tilgang til sjøen ■ Sikre barns møteplasser ■ Derfor har planen: ■ Viktige ny byrom vist i kartet ■ Langs havnefronten ■ Pocket parks ■ Kvartalslekeplasser ■ Rekkefølgekrav til utbygginger ■ Uteromsbestemmelse tilpasset sentrum ■ Reduserte krav ved kvalitetsheving av offentlig rom ■ Uterom på tak

9 STAVANGER KOMMUNE Gå-vennlig by ■ Planen skal: ■ Bedre og sikre tilgjengeligheten til sentrum ■ Gjøre byen mer gå- vennlig ■ Derfor har planen: ■ Hovednett for gående med god tilrettelegging ■ Tilpasset og mer sammenhengende sykkelnett ■ Bussgater i kollektivnettet ■ Hovedveinett der bilen fortsatt prioriteres ■ Varierte parkeringskrav og ny plassering av store anlegg

10 STAVANGER KOMMUNE Havn i samspill med byen ■ Planen skal: ■ Gjøre sentrumshavn tilpasset framtidens behov ■ Sikre samspill mellom havnen og byens behov ■ Derfor har planen: ■ Mer funksjonelle og effektive kaifronter ■ Viser og gir krav til områder som kan tilrettelegges for cruise ■ Krav om tilrettelegging som offentlige områder utenom anløp ■ Samlet rutetrafikk på Fiskepiren ■ Tilrettelagt for Hurtigruten

11 STAVANGER KOMMUNE Samarbeidsprosjekt ■ Samarbeidsprosjekt om utradisjonelle virkemidler ■ Viktigste arena for felles innsats ■ Prosjektet skal: ■ Teste ut virkemidler for å styrke sentrum ■ Vurdere modeller for samarbeid ■ Utvikle løsninger for interaktiv dialog ■ Finansieres av kommunen og sentrumsaktører

12 STAVANGER KOMMUNE Visualisering og innbyggerdialog ■ Planen skal: ■ Være forståelig for alle ■ Tilrettelagt for digital innbyggerdialog ■ Derfor er planen: ■ Illustrert i noen områder med byliv ■ Visualisert i 3D-modell som kan brukes i digitale løsninger for innbyggerdialog


Laste ned ppt "Kommunedelplan for Stavanger sentrum Rådmannens forslag 5.april 2016 Kortversjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google