Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og kommunenei Møre og Romsdal Hoveddel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og kommunenei Møre og Romsdal Hoveddel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og kommunenei Møre og Romsdal Hoveddel

2 Hva er samhandlingsavtalen? Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 m.fl. Pålagt å inngå en samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen består av en generell del, jfr punkt 1-10, og konkrete samhandlingsområder beskrives i egne avtaler. Samhandlingsavtalen består av: Generell hoveddel Delavtaler 1-13

3 Lovgrunnlaget for samhandlingsavtalen

4

5 Verdigrunnlag Samarbeidet bygger på tillitt og åpenhet. Samhandlingen skal bygge på likeverdighet mellom partene og respekt for hverandres roller og kompetanse og bidra blant annet til at: Pasient/bruker får koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassende helsetjenester på rett nivå til rett tid Pasient/bruker og pårørende opplever trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og brukermedvirkning Gode rutiner og klare oppgave- og ansvarsforhold preger samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket Effektiv ressursutnyttelse på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivå Partene samarbeider om å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet

6 Verdigrunnlag forts For å nå disse målene skal partene: Forankre avtalen i toppledelsen både i kommunen og Helse Møre og Romsdal HF (HMR) Forankre og involverer på fag- og avdelingsnivå, ved at alle mellomlederne kjenner avtalen og ser at den blir praktisert i det daglige arbeidet Integrere og prioritere systematisk kvalitetsarbeid i det daglige arbeidet på linje med andre prioriterte oppgaver Ha kunnskap til hverandre med faste møteplasser og regelmessig dialog

7 Samhandlingsområder Følgende områder har partene avtale innenfor: 1.Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 2.Retningslinjer for samarbeidet i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og læring- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester 3.Retningslinjer for innleggelse i sykehus 4.Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 5.Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon 6.Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7.Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8.Samarbeid om svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg 9.Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 10.Samarbeid om forebygging 11.Omforente beredskapsplaner 12.Samhandlingsstruktur 13.Samarbeid om praksiskonsulentene

8 Samhandlingsformer Følgende samhandlingsfora er etablert: Dialogmøter Overordna samhandlingsutvalg Lokale samhandlingsutvalg Kliniske samhandlingsutvalg Samhandlingskonferanse Samhandlingsfora omtales i egen presentasjon.

9 Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til å: Informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som har betydning for utformingen av helsetjenester for den annen part, blant annet organisering og endring av rutiner Orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha betydning for/innvirkning på de områdene avtalen omfatter Gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som får konsekvenser for den andre part, blant annet omorganiseringer, nedlegging av sykehus og sykehusavdelinger Opprette en klar adressat i egne virksomhet som har overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne

10 Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen Brukerne/pasientene skal være representert i alle samhandlingssfora

11 Avvikshåndtering og forbedringsarbeid Dersom partene ikke følger rutiner og prosedyrer som er avtalt i denne avtale med delavtale eller i medhold av denne avtalen, foreligger et avvik. Se egen presentasjon vedr avvikshåndtering.

12 Uenighet – tvisteløsning vedrørende avtalens innhold Partene forplikter seg til følgende før evt saken bringes inn for domstolen: 1.Dialog og forhandlinger – Første valg for å løse uenighet – Evt kan saken søkes løst i Overordnet samhandlingsutvalg 2.Lokalt eller nasjonalt tvisteorgan – Når pkt 1. ikke lykkes opprettes uenighetsprotokoll som sendes lokal tvisteløsningsnemd (to representanter fra hver av partene og en brukerrepresentant) – Oppnås ikke enighet i lokal tvisteløsningsnemd sendes saken til Nasjonal tvisteløsningsnemd 3.Ordinær domstolsbehandling Hvis enighet ikke oppnås gjennom pkt 1 og 2 kan partene bringe saken inn for ordinær domstolsbehandling med den lokale parts tingrett som verneting

13 Mislighold Avtalen kan ikke sies opp på grunn av mislighold. Ansvarsbetinget mislighold av denne avtale som påfører den andre part et dokumentert økonomisk tap, kan i ytterste konsekvens kreves erstattet. Slike krav fremsettes og behandles som en tvistesak.

14 Endring og oppsigelse av avtalen Avtalen er gyldig når begge parter har signert Avtalen kan sies opp med ett års frist Partene forplikter seg til: – Revidere avtalen mht gjeldende rettspraksis, lover og forskrifter – Revidere ved andre vesentlige endringer, herunder endringer i ansvars- og oppgavefordeling – Gjennomgår og evt revidere avtalen hvert andre år i partssammensatt utvalg – Forslag til endringer behandles i Overordnet samhandlingsutvalg og det gis en tilrådning før vedtak om endring i den enkelte kommune og helseforetaket

15 Avvikshåndtering Prosedyre for melding om avvik på samhandlingsavtalen mellom kommune og HMR

16 Formål og virkeområde Sikre at prosesser og samhandling mellom partene preges av kontinuerlig læring og forbedring Partene har etablert system for melding og saksbehandling av avvik innenfor alle samarbeidsområder som omfattes av avtalen, jfr «Prosedyre for melding og håndtering av avvik mellom kommune og helseforetak»«Prosedyre for melding og håndtering av avvik mellom kommune og helseforetak»

17 Delavtale 1 Hvilke helse- og omsorgsoppgaver som partene har ansvar for- og hvilke tiltak som partene skal utføre

18 Kommunens ansvar Kommunens ansvar er definert i «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» § 3-1: Kommunen skal sørge for at personen som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helsehjelp Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgtjenester som ikke høre inn under stat eller fylkeskommune Tjenester som er nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras

19 Helseforetakets ansvar Helseforetakets ansvar er definert i «Lov om spesialisthelsetjeneste» § 2-1a: Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder: – Sykehustjenester – Medisinsk laboratorietjenester og radiologiske undersøkelser – Akuttmedisinsk beredskap – Medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt – Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 – Transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og spesialisttjenesten – Transport av behandlingspersonell

20 Helseforetakets ansvar forts De regionale helseforetakene skal peke ut institusjoner i det enkelte helseforetak som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 Det regionale helseforetaket plikter å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner i helseregionen Tjenester som nevnt i første ledd kan ytes av de regionale helseforetakene selv eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere Departementet kan i forskrift stille krav til tjenester som omfattes av denne loven

21 Likeverdighet og virkemiddel Partene er likeverdige og skal benytte følgende virkemiddel for å avklare ansvarsfordeling og endringer av oppgavebehandling: Dialog og høring før beslutning Planlegge endringer i god tid God gjensidig prosess Helthetlig pasientforløp for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen Ressurser skal følge endringer i pasientforløpet i form av kompetanse og økonomi Partene forplikter seg til å holde seg oppdatert og tilpasse seg faglige standarder og nye behandlingsmetoder Partene forplikter seg til å samarbeide og avklare gråsoneområder for å sikre helheten i behandlingsforløpene

22 Delavtale 2 Samarbeid for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

23 Formål og virkeområde Formål: Sikre faglig forsvarlige, koordinerte og sammenhengende tjenestetilbud Sikre godt samarbeid mellom tjenester og nivå Virkeområde: Pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester, habilitering og rehabilitering Oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

24 Felles ansvar 1.Brukere/pasienter opplever helhetlig tilbud der uenighet mellom avtalepartene ivaretas i forhold til lov og forskrift 2.Lage gode pasientforløp ut fra regional metodikk med involvering av nøkkelpersonell 3.Brukermedvirkning på system- og individnivå 4.Holde hverandre oppdatert om tilbud innenfor koordinerte tjenester 5.Avgjøre uenighet om hovedansvar innenfor habilitering og rehabilitering ut fra «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten» fra Helsedirektoratet (IS-1947) 6.Etablere samarbeid om pasienter/brukere med sammensatte behov

25 Helse Møre og Romsdal HF skal Ha koordinerende enhet med oversikt over tilbud og rutiner Tilby koordinator når pasienten kun har spesialisthelsetjeneste Starte rehabilitering raskt Ivareta pasienter som har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering Ta initiativ til samarbeidsmøte før utskriving Bistå kartlegging av hjelpmiddelbehov og ta initiativ til anskaffelser. Gi opplæring i hjelpemidler bestilt av spesialisthelsetjenesten Delta i ansvarsgrupper Gi ambulante tjenester – oppfølging, kompetanseoverføring – i nært samarbeid med kommunale tjenester. Kommunale tjenester skal orienteres via epikriser og dette tilbudet. Gi råd og veiledning om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator Tilby undervisning og opplæring til kronikergrupper Ha system for barnekontakter som gir støtte og oppfølging til barn/ungdom som pårørende Varsle relevante instanser i kommunene så tidlig som mulig

26 Kommunene skal Etablere koordinerende enhet i kommunen og gi HMR informasjon om dette Utarbeide individuell plan, tilby og utnevne koordinator, oppnevne ansvarsgruppe Ha tilbud om habilitering og rehabilitering Gi relevant pasientinformasjon aktuelt helsepersonell til helseforetaket Delta under planlegging av utskriving Ansvar for installering og tilpasning av hjelpemidler Ha system for pårørendestøtte til barn og ungdom

27 Delavtale 3a Samarbeid om innleggelse og behandling av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

28 Formål og virkeområde Sikre forsvarlige og helhetlige tjenester i overganger mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste Regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved innleggelse og behandling Avtalen regulerer samhandling vedrørende innleggelse, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

29 HMR sine plikter, oppgaver og ansvar Sørge for å tilby spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon Veilede kommunehelsetjenesten generelt og i forhold til den enkelte pasient Tilby ambulante tjenester, støtte og veilede kommuner for at innbyggerne så langt mulig kan få nødvendige helsetjenester i kommunen Gi forsvarlig behandling i spesialisthelsetjenesten og ved overføring til kommunen

30 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar Sørge for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen. Ansvaret gjelder alle pasient- og brukergrupper Har ansvar for at pasienter/brukere har oppdatert medikamentliste – der dette er aktuelt Gi forsvarlig behandling i kommunen og ved overføring til HMR

31 Kommunens ansvar ved henvisning til poliklinisk undersøking og behandling Henvisning skal inneholde: – Resymè av tidligere sykdommer av betydning for aktuell problemstilling – Relevante undersøkelser/ tidligere behandling fra henvisende lege – Klare problemstillinger som ønskes vurdert/ behandlet – Opplysning om helse- og omsorgstjenester pasienten mottar og som har betydning for aktuell problemstilling – Oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt

32 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR Pasienter skal søkes innlagt/innlegges som ø.hjelp av lege. Innleggelsesskriv skal så langt mulig omfatte samme opplysninger som ved henvisning Ved innleggelse av pasienter som mottar andre kommunale helse- og omsorgstjenester skal følgende dokumentasjon primært legges ved/følge pasienten: – Sjukepleieopplysninger – Oppdatert medikamentliste der det er aktuelt – Informasjon om aktuelle hjelpemidler – Evt. oppdatert individuell plan når relevant – Nødvendige rapporter fra andre behandlere/terapeuter

33 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR forts. Når innlagt pasient er kjent mottaker av kommunale helse- og omsorgstjenester sender HMR snarest «Melding om innlagt pasient» Kommunen skal innen 4 timer svare med «Innleggelsesrapport» Når nødvendig dokumentasjon ikke er vedlagt innleggelse skal de gjøres tilgjengelig så snart som mulig

34 HMR sitt ansvar ved henvisning/innleggelse Vurdere henvisning etter gjeldende forskrift og prioriteringsveiledere Ta stilling til pasientens rett til helsehjelp Innhente supplerende opplysninger v/ behov Bistå lege i kommunen ifht. behov for innleggelse Informasjonsutveksling skal ha særskilt fokus ved: – Mindreårige barn som pårørende – Pasienter/ brukere som dekker omsorgsbehov hos pårørende All kontakt mellom sjukehus og kommune skal dokumenteres i pasientens journal

35 Delavtale 3b Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling

36 Formål og virkeområde Sikre forsvarlige og helhetlige tjenester i overganger mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste Regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved henvisning, inntak, innleggelse og behandling Avtalen regulerer samhandling vedrørende henvisninger, poliklinisk behandling, ambulante tjenester, dagbehandling og døgnbehandling Partene beslutter selv intern organisering Omforente rutiner og prosedyrer er førende for partene

37 HMR sine plikter, oppgaver og ansvar Sørge for å tilby spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon Veilede kommunehelsetjenesten generelt og i forhold til den enkelte pasient. Veiledning skal ivaretas av helsepersonell med best tilgjengelig kompetanse Tilby ambulante tjenester, støtte og veilede kommuner for at innbyggerne så langt mulig kan få nødvendige helsetjenester i kommunen

38 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar Sørge for å tilby relevante helse- og omsorgstjenester i kommunen. Har ansvar for at pasienter/brukere har oppdatert medikamentliste – der dette er aktuelt

39 Felles plikter, oppgaver og ansvar HMR og kommunen forpliktes til å gi pasienten forsvarlig behandling hver for seg og felles; og i overføring mellom nivåene Behandlingsforløp ved uavklart ROP-lidelse avklares i samarbeid mellom partene Tilsvarende gjelder ved mindre alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse, når dette forbindes med betydelig funksjonssvikt Partene beslutter selv organisering av tjenestene. Omforente rutiner og prosedyrer for samhandling er førende for partene

40 Henvisning og innleggelse HMR Henvisning skjer i tråd med prosedyre og skal omfatte følgende: Klare problemstillinger som ønskes utredet/behandlet Vurdering opp mot kommunale krisetiltak ved rusakutt henvising Livstruende akutthendelse skal skje ved direkte innleggelse i somatisk sjukehus Ved henvisning skal det framgå om innleggelse skjer etter tvangsbestemmelser i lovverket Ved tvangsinnleggelser kreves særskilte tilleggskriterier oppfylt, opplysningene skal følge pasienten ved innleggelse

41 Dokumentasjon ved innleggelse For pasienter som mottar kommunale tjenester: Nødvendig rapport fra behandler/terapeut Oppdatert Individuell plan Navn på pasient/brukers koordinator i kommunen Oppdatert medikamentliste når relevant Evt. skal opplysninger ettersendes så snart som mulig Når innlagt pasient er kjent mottaker av kommunale helse- og omsorgstjenester sender HMR snarest «Melding om innlagt pasient» Kommunen svarer med melding «Innleggelsesrapport», målsetting er at denne skal sendes innen 4 timer.

42 HMR sitt ansvar Vurdere henvisning etter gjeldende forskrift og prioriteringsveiledere Ta stilling til pasientens rett til helsehjelp Innhente supplerende opplysninger v/ behov Bistå lege i kommunen ifht. behov for innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk

43 Ansvar ved øyeblikkelig hjelp/ krise Kommunens ansvar: – Fastlege/legevakt/tilsynslege/barnevern kontakter HMR for vurdering/veiledning/innlegging – Fagpersoner innen kommunale tiltak for rus og psykisk helse kan ta kontakt for veiledning/vurdering – Se pkt. 4.4.1 HMR sitt ansvar: – HMR avgjør om den enkelte pasient får tilbud om kriseplass/brukerstyrt plass – HMR skal informere kommunen om pasienter som benytter seg av akuttilbud dersom pasienten har psykiske helsetjenester/rustjenester fra kommunen – Se pkt. 4.4.2

44 Planlagt innleggelse og poliklinisk behandling Kommunens ansvar: – Henvisning sendes fra lege, privatpraktiserende psykolog, leder av psykisk helse-/ rus-/ barnevernstjeneste – Dokumentasjon i hht. pkt 4.5.1 i denne delavtale HMR sitt ansvar: – Vurdering av henvising etter gjeldende frister og prioriteringsforskriften. Avklare behandlingsforløp ROP i samarbeid med kommune prioriteringsforskriften – Gjennomføre forvernssamtaler når aktuelt – Innhente nødvendig tilleggsinformasjon

45 Behandling i HMR HMR sitt ansvar: – Foreta utredning og behandling med utgangspunkt i henvising – Ved langvarig behandling ta initiativ til dialog med fastlege/kommunale tjenester/koordinator ved når disse er involvert – Varsle kommunen ved behov for Individuell plan – Vurdere kommunale tjenester i stedet for polikliniske kontroller – Starte planlegging av utskriving rett etter innlegging og etter mal i pkt 5.1 Kommunens ansvar: – Delta i samarbeid og planlegging av utskriving/hjemreise – Evt initiere arbeid med Individuell plan – Sørge for oppnevning av koordinator Begge parter tar initiativ til dialog og deltar i møter ved behov. Dette skal skje uavhengig av geografiske avstander Ansvarlige repr. for partene avklarer oppfølging i samarbeid med bruker/pårørende.

46 Delavtale 4 Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp

47 Formål Avtalen skal bidra til samarbeid mellom HMR og kommunene om etablering og drift av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp Tilbudet skal gi pasienten en fullverdig tjeneste, og være like godt eller bedre enn tilsvarende tilbud i spesialisthelsetjenesten Delavtalen skal sikre at kommunalt akutt døgntilbud koordineres med den akuttmedisinske kjeden Tilbudet skal bidra til å redusere øyeblikkelig hjelp innleggelser i sjukehus Tilbudet skal gi pasientene et godt faglig tilbud nært knyttet til kommunale tjenester Sjukehuset kan ikke redusere sitt tilbud før kommunen har etablert tilsvarende tilbud

48 Virkeområde Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for etablering og drift av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp Kommunens plikt gjelder de pasient- og brukergrupper kommunen har mulighet til å utrede/behandle/yte omsorg til Innleggelse skjer etter avtale med ansvarlig lege ved tilbudet Innleggelse skjer etter kriterier i Helsedirektoratets veileder og lokale avtaler Tilbudet skal koordineres med den akuttmedisinske kjeden

49 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar Tilbudet skal gis i tråd med utarbeidede retningslinjer, og omfatte: Innleggelseskriterier Faglige krav til virksomheten Kontaktinformasjon Framgangsmåte ved behov for innleggelse

50 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar forts. HMR skal: – Bistå ved utforming av retningslinjer – Kunne uttale seg til kommunale retningslinjer – Bistå kommunen med kompetanseoppbygging i tilbudet – Gjennom leger på vakt gi råd/opplysninger til leger og øvrig personell i tilbudet Kommunen skal: – Etablere tilbud i tråd med krav – Utarbeide retningslinjer for tilbudet – Gi HMR anledning til å uttale seg om innhold i disse – Gjøre retningslinjer kjent for aktuelle parter – Sørge for opplæring/ kompetanse hos egne medarbeidere

51 Delavtale 5 a Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

52 Denne delavtalen er til behandling i nasjonal tvisteløsingsnemd Tekst legges inn senere

53 Delavtale 5b Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for tjenester innenfor psykisk helsevern og rusrelatert behandling

54 Formål og virkeområde Sikre faglig forsvarlig og helhetlig behandling i overgang mellom HMR og kommunen Regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av pasienter med behov for psykiske helsetjenester/ rusrelaterte helsetjenester Avtalen regulere samhandling mellom HMR og kommunen vedr. utskriving og behandlingsansvar Partene beslutter intern organisering av tjenestene Det skal utarbeides forløp, prosedyrer og retningslinjer for samhandlingsområdet rus/psykisk helse. Omforente rutiner og prosedyrer er førende for partene

55 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar HMR: – Tilby spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon – Veilede kommunehelsetjenesten generelt og overfor enkeltpasienter – Tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning til kommunene for å unngå behandling i HMR. – Kompetanseoverføring skal inngå i partenes kvalitetssystem – Gi pasienten et forsvarlig tilbud i HMR og ved overføring til kommunen

56 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar forts. Kommunen: – Tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen – Sørge for at alle brukere/pasienter med kommunale tjenester har oppdatert medikamentliste – Gi pasienten et forsvarlig tilbud i kommunen og ved overføring til HMR

57 Ansvarsfordeling ved utskriving HMR: – Varsle pårørende/foresatte/kommunale tjenester om forestående avslutning/ utskriving – Kalle inn til utskrivings- avslutningsmøte ved behov – Bistå pasient i å søke om kommunale tjenester ved behov – Sende epikrise til pasient/bruker, innleggende instans og fastlege senest innen 7 dager. Medikamentliste og annen viktig informasjon skal følge pasient ved utskriving Kommunen: – Koordinere kommunale tjenester, evt. oppnevne koordinator – Iverksette kommunale tiltak ved utskriving/avslutning i HMR – Fastleger stiller i ansvarsgruppemøter, Jfr. Fastlegeforskriften § 8Jfr. Fastlegeforskriften § 8

58 Delavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

59 Formål og virkeområde Bidra til gode helsetjenester i et helhetlig pasientforløp gjennom gjensidig kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring Delavtalen regulerer samhandling mellom partene vedr. kunnskapsoverføring, faglige nettverk, felles møteplasser og hospitering Samhandlingen skal preges av gjensidighet Etablering av faglige nettverk og felles møteplasser opprettes blant annet via samhandlingsutvalgene Informasjonsutveksling knyttet til inn- og utskriving reguleres i delavtaler 3a/3b og 5a/5b, samt gjensidige forpliktelser i delavtale 1.

60 Sentrale felles plikter og ansvar Partene skal sørge for at faglig og organisatorisk kunnskap mellom partene formidles i egen organisasjon Begge parter skal informere koordinerende enhet i HMR om felles møteplasser og faglige nettverk

61 HMR sine plikter og ansvar HMR har veiledningsplikt overfor pasient/pårørende og kommunale helse- og omsorgstjenester i hht. rundskriv om veiledningsplikt HMR skal:rundskriv om veiledningsplikt – Gi opplæring/veiledning til pasienter/pårørende i spesialiserte pasientforløp (læring-mestring) – Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering – Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av personell – Ha tilgjengelige praksisplasser, herunder stillinger for leger under spesialisering i allmenmedisin – Opprette og delta i faglige nettverk – Koordinerende enhet har oversikt over/ informerer om felles møteplasser/faglige nettverk – Samarbeide med kommunen om kunnskapsoverføring som sikrer forsvarlig overføring av oppgaver – Sørge for at egne ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning

62 Kommunenes plikter og ansvar Sørge for at egne ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning Gi opplæring og veiledning til pasienter/brukere/pårørende (læring-mestring) Medvirke til undervisning og opplæring av helsepersonell Ha tilgjengelige praksisplasser Opprette og delta i faglige nettverk Bidra til å sikre kvalifisert/relevant representasjon i kliniske og faglige samarbeidsutvalg, med særlig vekt på representasjon fra allmenlegetjenesten

63 Delavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning og læretid

64 Formål og virkeområde Sikre kvalitet og kostnadseffektivitet på tjenestetilbudet Styrke forskningens relevans og kvalitet Bidra til implementering av ny kunnskap Regulere samarbeidet mellom kommunen og HMR rundt forskningsprosjekter, utdanning, praksis og læretid

65 Forskning og utvikling Felles ansvar – Samarbeide om og utveksle gjensidig informasjon om FOU-prosjekter. Systematisk evaluering av disse – Formidle og implementere forskningsresultat og ny kunnskap HMR – plikter og ansvar – Legge til rette for og ta initiativ til å inkludere kommunen i aktuelle forskningsprosjekter Kommunen – plikter og ansvar – Delta/bistå i aktuelle forskningsprosjekt

66 Utdanning, internopplæring, praksis og læretid samarbeidsorgan mellom kommune, HMR, fylkeskommunen og høgskolene i M&R er etablert – samordner forespørsler om aktuelle etter- og videreutdanninger til utdanningsinstitusjonene Partene skal samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, internopplæring, praksisplasser og lærlingeplasser.

67 Delavtale 8 Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

68 Formål og virkeområde Sikre forsvarlige, likeverdige og helhetlige tjenester uavhengig av bosted, og ordninger tilpasset kommunens behov Avklare fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å redusere helserisiko Gjelder samarbeid mellom HMR og kommunen angående svangerskaps-, fødsels og barselomsorg i fylket

69 Plikter, oppgaver og ansvar Felles Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basis i Helhetlig plan for svangerskap-, fødsels og barselomsorg2011-2014 med særlig vekt på Helhetlig plan for svangerskap-, fødsels og barselomsorg2011-2014 – identifisering og systematisk oppfølging av risikosvangerskap med problemstillinger innenfor psykisk helse, rus og/eller sosialmedisin – gode rutiner og kompetanse i fht meldeplikten til barnevernet – utvikle felles prosedyrer med tydelig ansvarsfordeling – felles plan for utvikling av kompetanse og gjensidig hospitering – IKT løsninger for å ivareta elektronisk kommunikasjon mellom HMR og helsestasjoner

70 plikter, oppgaver og ansvar forts. HMR: Sørge for følge- og beredskapstjeneste for kommuner som har krav på det. Inngå egne avtaler om dette. Kommunen: Gode rutiner for samarbeid på tvers av faggrupper som gir kvinne/familie behovsbasert, helhetlig oppfølging Sikre nødvendig opplæring av eget helsepersonell Arbeide for tilstrekkelig jordmor- og helsesøsterressurser for å ivareta anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer, særlig knyttet til tidlig hjemmebesøk av jordmor og ammekyndige helsestasjoner.

71 klinisk samarbeidsutvalg konkretisere plan- og prosedyre arbeidet ved å: – Planlegge implementering av «Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014» – Beskrive ansvars og oppgaver i kommuner og HF – Evaluere mål/effekt av «Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014» – Godkjenne kvalitetshåndbok for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

72 Delavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger og elektronisk samhandling

73 Formål og virkeområde Sikre enkel, rask og pålitelig tilgang til pasientinformasjon sikre organisatorisk, teknisk og kunnskapsmessig deling nå helsepolitiske mål og å yte gode tjenester gjennom hele pasientforløpet Kommunikasjon mellom kommune og HF over Norsk Helsenett skal være den ordinære måten å kommunisere på

74 Plikter, oppgaver og ansvar Sentrale: – HMR og kommunen har gjensidig ansvar for at det organisatorisk og ressursmessig sikres elektronisk samhandling mellom partene over Norsk Helsenett. – Standardiserte løp for etablering av elektronisk samhandling skal anvendes Standardiserte løp for etablering av elektronisk samhandling – «Norm for informasjonssikkerhet» legges til grunn for den enkelte parts forberedelser og de kvalitetskrav som skal imøtekommes slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt. «Norm for informasjonssikkerhet» – Internkontrollforskriften angir ansvaret for oppfølging i egen organisasjon Internkontrollforskriften

75 Plikter, oppgaver og ansvar forts. Felles: Det skal utarbeides egne rutiner/prosedyrer for: – Responstid på meldinger og feilretting – Felles meldingslogistikk/meldingsflyt – Kontaktpunkt for avvikshåndtering/brudd på kommunikasjon – Opprette kontaktpunkt/superbrukere – Avvikshåndtering av uønskede hendelser – Driftsavtaler og beredskapsavtaler må gjenspeiles hos partene eller i felles avtaleverk og fortrinnsvis samordnes med eksisterende tekniske driftsordninger – Endringer i drift som skal planlegges og bekjentgjøres – Felles plattform og rutiner for interaktiv samhandling – Overvåking av meldingstrafikk med definerte oppfølgingsansvar – Medvirke til harmonisering med regionale IKT løsninger.

76 Plikter, oppgaver og ansvar, forts. Begge parter skal – forberede og utvikle sine fagsystem for å ta i bruk alle godkjente e-meldinger – Etablere nødvendige kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til disse.

77 IKT-arbeidsutvalg Tverrfaglig sammensatt av representanter fra MRH og kommunen i fylket – Følge opp den praktiske gjennomføringen av samarbeidet definert i denne avtalen – Levere årlig statusrapport til OSU Revisjon av delavtale Partene forplikter seg til å revidere delavtalen når det skjer endringer i lover, forskrifter og retningslinjer.

78 Delavtale 10 Samarbeid om forebygging

79 Formål og virkeområde fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen gjennom samarbeid om forebyggende tiltak Sikre oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer Regulerer samarbeidet mellom kommunen og HMR rundt fremming av helse, forebygging og helseovervåkning.

80 Oppgaver og ansvar Felles: – Samarbeide om forebygging av livsstilssykdommer – Videreutvikle lærings- og mestringstiltak med sikte på å føre tiltakene nærmere kommunen – Ha felles møteplasser og faglig opplegg for god samhandling innenfor smittevernet mellom kommune og HF – Samarbeide om tidlig intervensjon for å forebygge psykisk sykdom hos barn og unge

81 Oppgaver og ansvar forts. HMR: – Informere kommuneoverlegen dersom det oppdages sykdomsmønstre som kan tyde på uheldig miljø- eller smittepåvirkning – Bidra med nødvendig data for overvåking av helsetilstanden i kommunen – Identifisere behov for sekundær- eller tertiærforebygging hos pasient/bruker og/eller pårørende, starte nødvendige tiltak og gi råd om videre individuelle tiltak – Drive opplæringstiltak i fht pasient/bruker med behov for sekundær eller tertiærforebygging – Ha smittevernansvarlig lege,, evt i samarbeid med regionalt helseforetak

82 oppgaver og ansvar forts. – Sørge for varsling av smittsomme sykdommer. Gi umiddelbar telefonisk varsling til kommuneoverlegen eller vakthavende lege ved sykdommer der det er behov for umiddelbart smittevernarbeid i kommunen. – Gi smittevernveiledning til enkeltpasienter/-brukere og pårørende – Gi råd og veiledning til kommunalt helsepersonell i samband med forebyggende tiltak – Medvirke aktivt slik at det i felleskap og i samarbeid mellom kommunen og Lærings- og mestringssentret utvikles gode lærings- og mestringstiltak i kommunehelsetjenesten.

83 Oppgaver og ansvar forts. Kommunen: – hovedansvarlig for folkehelsearbeidet og primærforebyggende arbeid – Ha oversikt over helsetilstanden og identifisere faktorer som påvirker helsa – Ha tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å fremme helse og forebygge skade og sykdom – Initiere primær og sekundær profylaktiske tiltak overfor pasienter/brukere som trenger dette – Arbeide for etablering av Frisklivsentraler – Ha smittevernlege og utarbeide smittevernplan. Informere HF om denne og sørge for at Hf har nødvendig kontaktinformasjon – Ha infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner

84 Delavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

85 Formål og virkeområde Videreføre og utvikle samarbeidet innenfor krise- og katastrofeberedskap, utvikling av akuttmedisinske kjede Omfatter helse- og omsorgstjenestenes ansvar og oppgaver, avgrenset mot de redningstjenester som ligger under Justis- og Politidepartementet v/hovedredningssentral (HRS). – Samvirkeprinsippet medvirker til at ressurser ved behov stilles til rådighet for HRS Akuttmedisinske kjede: – Medisinsk nødmeldetjeneste – Kommunalt helsepersonell i vakt (bil-, båt- og luftambulanser) – Mottak for akutt innleggelser i kommune og HF

86 Bakgrunn Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven Kap 5-2 og i spesialisthelsetjenesteloven Kap 2-1 b. Disse skal, i hht overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan (2007), samordnes. Fylkesmannen er som sektor- og samordningsansvarlig tillagt en sentral rolle i koordinering av beredskapsplanene Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus stiller krav til det faglige innholdet i tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjeden og krav til samarbeid med brann, politi og HRS. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – Ved etablering og drift av akuttmedisinske tjenester skal disse kunne kommunisere internt, og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett

87 Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap Felles: partene plikter å Samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, kriser og katastrofer: – Utarbeide ROS analyser som grunnlag for planlegging – Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelseer – Samordne og dele planer for forsyning og for materiell og medisinsk utstyr – Beskrive varslings- og krisekommunikasjon – Samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i krisehåndtering – Innkallingsrutiner for personell

88 Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjeden Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet: – holde hverandre oppdatert på de ulike tjenester i kjeden som sikrer at pasienten kommer så raskt som nødvendig frem til riktig behandlingssted/-nivå – Avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner for å unngå overlapping i og usikkerhet omkring hvilke tilbud som gis hvor – Etablere rutiner for god informasjonsutveksling og kommunikasjon, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett

89 Samarbeid om planer og samhandling forts. Avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte situasjoner i hht gjeldende lovverk, avgrenset mot syketransport (transport av pasienter som ikke trenger ambulanse) og luftambulanse Delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger fro prehospital akuttmedisin Tilrettelegge for at vaktpersonell i akuttmedisinsk kjedehar nødvendig kunnskap om system, ansvar og roller Ta initiativ til og delta ved øvelser

90 Akuttutvalg OSU setter ned et fast akuttutvalg med 3 representanter fra HF og 1 fra hvert av regionrådene etter forslag fra kommunene. Utvalget skal bidra til gjennomføring av partene sine plikter i samsvar med pkt. 4 og 5 i denne delavtalen Utvalget konstituerer seg selv og avtaler arbeidsfordeling

91 Delavtale 12 Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF

92 Oversikt over samhandlingsfora Dialogmøte Overordnet samhandlingsutvalg (OSU) 4 lokale samhandlingsutvalg Kliniske samhandlingutvalg Samhandlingskonferanse

93 Dialogmøte og samhandlingskonferansen Forum for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle saker mellom politisk og administrativ ledelse i helseforetaket og kommunene Fra HMR: Styreleder, administrerende direktør, fagdirektør og relevant fagpersonell Fra kommunene: Ordførere, rådmenn og relevant fagpersonell Andre: KS, Fylkesmannen og brukerutvalget Møtet arrangeres minst en gang i året Adm. dir. i HMR innkaller og agenda settes i Overordnet samhandlingsutvalg Kan arrangeres samtidig med samhandlingskonferanse. Her inviteres også lokale samhandlingsutvalg.

94 Overordnet samhandlingsutvalg (OSU) Partssammensatt overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg Oppgaver: 1.Peke ut retning for samhandling og oppgavefordeling 2.Følge opp, evaluere og foreslå endringer i samhandlingsavtalen 3.Være orientert om arbeidet i lokale samhandlingsutvalg 4.Godkjenne omforente rutiner og prosedyrer 5.Etablere, evaluere og vedlikeholde avvikssystem med årlig statistikkgjennomgang 6.Melde saker til dialogmøtet 7.Løse prinsipielle saker 8.Oppnevne kliniske samhandlingsutvalg 9.Arrangere samhandlingskonferanse 10.Holde seg orientert om modeller for samhandling, utvikle og spre disse 11.Informere om aktivitet i utvalget 12.Ha oversikt over samhandlingsprosjekt i fylket

95 Overordnet samhandlingutvalg (OSU) Partssammensatt overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg Sammensetning og oppnevning: HMR: 1-(2) fra styret, 2-(1) fra administrasjon – totalt 3. KS: 1-(2) politiske, 2-(1) fra kommunenes administrasjon – totalt 3. 1 tillitsvalgt fra HMR, 1 tillitsvalgt fra kommunen 1 fra Brukerutvalget i HMR Fylkeslegen møte og talerett Alle oppnevnes med vara Velges for 2 år, leder og nestleder alternerer mellom HMR og kommunene HMR har sekretariatsfunksjonen. Utvalget oppnevner arbeidsutvalg. Partene har ansvar for å fremme saker. Minst 4 møter i året

96 Lokale samhandlingsutvalg 4 partssammensatt utvalg mellom HMR og kommunene tilknyttet sykehusområdene. Oppgaver: 1.Iverksette kompetanseplan 2.Utvikle lærings- og mestringstiltak i kommunene 3.Implementere faglige retningslinjer og pasientforløp lokalt 4.Felles kultur for læring, forbedring og fagutvikling 5.Arrangere samarbeidsmøter mellom sykehuset og kommunene 6.Utvikle og spre gode modeller for samhandling 7.Ha oppdatert oversikt over samhandlingsprosjekt 8.Utveksle kunnskap om utfordringer 9.Være orientert om avvik 10.Holde OSU orientert om virksomheten

97 Lokale samhandlingsutvalg Sammensetning: Fra HMR: 4 representer inkl en praksiskonsulent Fra kommunene: En fra hver av kommunene i opptaksområdet, minst en kommuneoverlege 1 brukerrepresentant Oppnevnes for 3 år Regionrådet har sekretariatsfunksjon

98 Kliniske samhandlingutvalg/ faglige samarbeidsråd Opprettes fast eller midlertidig for å drøfte faglige og/eller administrative utfordringer Oppnevnes av OSU

99 Delavtale 13 Samarbeid om praksiskonsulentordningen

100 Formål og virkeområde Formål: Økt samhandling og koordinering via samarbeid, pasientforløp, kvalitetsutvikling, helhetstenkning og kommunikasjon Virkeområde: Skal utvikle samhandling mellom HMR og kommunene på overordnet systemnivå Mer om PKO-ordningen: http://legeforeningen.no/yf/allmennlegeforeningen/fra- foreningen/debattskrift-handboker-og-rapporter/pko- handboka/http://legeforeningen.no/yf/allmennlegeforeningen/fra- foreningen/debattskrift-handboker-og-rapporter/pko-handboka/ http://legeforeningen.no/yf/allmennlegeforeningen/fra- foreningen/debattskrift-handboker-og-rapporter/pko- handboka/http://legeforeningen.no/yf/allmennlegeforeningen/fra- foreningen/debattskrift-handboker-og-rapporter/pko-handboka/

101 Praksiskonsulentene skal medvirke til 1.Vurdere og videreutvikle: – God henvisningspraksis – God innleggelsespraksis – God utskrivingspraksis og oppfølging av utskrevne pasienter – God epikriseskriving 2.Delta i utarbeidelse av kliniske retningslinjer 3.Vurdere tilretteleggelse for oppfølging av pasienter som trenger koordinerte tjenester

102 Praksiskonsulentene skal medvirke til Forbedre pasientflyten via: 1.Etablere rutiner for samhandling og veilede om disse internt og eksternt 2.Å formidle relevant informasjon mellom nivåene 3.Økt IKT-bruk i samhandlingen 4.Gjensidig hospitering 5.Delta i nettverk for praksiskonsulenter

103 Avtalegrunnlag Praksiskonsulentordningen er ikke lov- og forskriftsregulert, men reguleres av rammeavtale mellom regionale helseforetak og legeforeningen. Praksiskonsulent skal inngå i lokale samhandlingsutvalg

104 Finansiering 50 % fra HMR 50 % fra kommunene fordelt på folketall 2015 totalramme er 1 450 000 kr

105 Oppgaver og ansvar HMR: Opprette ordningen og vurderer utvidelse mht. omfang og faggrupper Kommunene: Finne egnede praksiskonsulenter og bidra i finansieringen


Laste ned ppt "Samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og kommunenei Møre og Romsdal Hoveddel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google