Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELØPIGE RESULTATER EVALUERING AV SD'S PRØVE- PROSJEKT OM SAMORDNING AV BESTILLINGS- OG TT-TRANSPORT Alternative title slide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELØPIGE RESULTATER EVALUERING AV SD'S PRØVE- PROSJEKT OM SAMORDNING AV BESTILLINGS- OG TT-TRANSPORT Alternative title slide."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELØPIGE RESULTATER EVALUERING AV SD'S PRØVE- PROSJEKT OM SAMORDNING AV BESTILLINGS- OG TT-TRANSPORT Alternative title slide

2 SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS PRØVEPROSJEKT 2009 – 2011 Content slide Mål med prøveprosjektet: Oppnå bedre tilgjengelighet for alle ved å frigjøre midler til tyngre TT-brukere gjennom samordning av bestillings- og TT-transport 7 fylkeskommuner har deltatt: Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Østfold Telemark Oslo Vest-Agder Rogaland

3 Metoder: Dokumentstudier Casebesøk til de 7 prosjektene – intervjuer EVALUERINGEN De 7 deltakende prosjektene er evaluert hver for seg – effekter for hvert prosjekt Sammenstilling av effekter på prøveprosjektnivå – evaluering av departementets målsettinger Konklusjoner og anbefalinger for senere prosjekter Dark grey fact box

4 EVALUERING AV DE 7 PROSJEKTENE Content slide Hva var prosjektenes målsettinger, og er målene nådd Organisering, finansiering, osv Involvering av aktører/brukere Type transport som er etablert Endringer i regelverk, saksbehandling, osv Hvilke resultater er nådd/erfaringer er gjort Arbeidsform, forankring, involvering/samarbeid med brukere, osv Styrking av TT-tilbud for de som trenger det Utbygging av bestillingstransporten Endring i bruk av bestillings- og TT-transport Betydning for mobilitet Utnyttelse av ressurser

5 PROSJEKTENE Utgangspunktet i de 7 fylkene er forskjellig: TT-regelverk Transporttilbud Geografi Demografi Prosjektene er også forskjellige: Organisering og omfang Endringer i regelverket Endringer til transporttilbudet Tildelte midler fra SD Content slide, two columns with image

6 HOVEDLÆRINGSPUNKTER – OSLO Vanskelig å endre regelverk på bydelsnivå – dermed har deltakelsen vært frivillig Frivillig deltakelse gir færre brukere og dyrere løsning TT-transport må tenkes på og presenteres som et alternativ til kollektivtrafikk, ikke til egen bil Bestillingstransport bør samordnes med øvrig kollektivtrafikk

7 EFFEKTER PÅ PRØVEPROSJEKTNIVÅ: ETABLERING AV BESTILLINGSTRANSPORT Etableringen varierer mellom prosjektene: Bestillingstransport som del av kollektivtilbudet eller "på siden" Rutebasert eller etterspørselbasert – Oslo er eneste prosjekt som ikke har rutebasert bestillingstransport Nyetablerte ruter eller erstatter tidligere bussruter Tilbringertransport til ordinære ruter eller egne ruter Oppgjør og drifting inngår i etablerte systemer i alle prosjekter

8 EFFEKTER PÅ PRØVEPROSJEKTNIVÅ: BRUK AV BESTILLINGSTRANSPORT Bestillingstransport er mest brukt av de som ikke ville fått TT-kort TT-brukere har i mindre grad brukt bestillingstransportene – forhåndsbestilling, reisetiden og redsel for å miste TT-kortet hvis ordningen blir permanent, er argumentene for ikke å delta TT-brukerne bruker heller ikke opp de tildelte TT-reisene sine – for "lett" å bli godkjent som TT-bruker? Færre brukere enn forventet, høyere bruk der det var bestillingstransport fra før Variabelt i hvilken grad bestillingstransporten korresponderer med annen kollektivtransport – bredere brukergrupper der man har klart å samordne

9 EFFEKTER PÅ PRØVEPROSJEKTNIVÅ: ENDRINGER I TT-REGELVERKET Endringer er gjort i tre av fylkene Endringene har direkte sammenheng med endret transporttilbud Endringene har ført til inndraging av TT-kort i to fylker, i det tredje gjelder endringen nye brukere Inndraging av TT-kort har ført til mindre protester enn antatt

10 EFFEKTER PÅ PRØVEPROSJEKTNIVÅ: BRUKEREFFEKTER Brukerne er veldig fornøyde! Økt selvhjulpenhet Økt mobilitet Mer sosiale Bedre folkehelse Informasjon har vært viktig – ikke bare mot brukere, men mot "apparatet" rundt

11 EFFEKTER PÅ PRØVEPROSJEKTNIVÅ: KOSTNADSEFFEKTER Forventningene om reduserte kostnader er i liten grad oppfylt Økt der bestillingsruter kommer i tillegg til ordinære ruter På samme nivå(?) der bestillingstransport erstatter ordinære ruter TT-kostnadene øker pga flere eldre Manglende kostnadsreduksjoner har ikke gitt økt overføring til de tyngste TT-brukerne

12 Målsettingen: Oppnå bedre tilgjengelighet for alle ved å frigjøre midler til tyngre TT-brukere gjennom samordning av bestillings- og TT-transport ER DEPARTEMENTETS MÅL OPPNÅDD? Tilgjengelighet og mobilitet er økt for Eldre som ikke ville fått TT-kort De få TT-brukere som bruker bestillingstransportene Ikke frigjort midler til tyngre TT-brukere Dark grey fact box

13 ANBEFALINGER Behov for samordning også med andre transportordninger (feks skole-, syke-, daghjemtransport) Lik saksbehandling fra kommune til kommune innen fylket Behov for holdningsendring blant brukergrupper – informasjonsarbeid Organisering: Prosjektorganisering med klare faser Prosjektledelse fra fylket (samferdsels-/kollektivenhet) Bestillingskontor eller transportører bør ikke delta, men kan gi råd Politisk forankring og brukermedvirkning er viktig

14 ANBEFALINGER FORTS. Etablere rutiner og beskrivelser som muliggjør suksessiv utrulling i større og større områder Tenke helhetlig tilrettelegging for at flest mulig kan benytte ordinær kollektivtransport Tilbringertjeneste/korrespondanser Inkludere ganghjelpemidler i tilretteleggingen – ansvar Krav til busstyper – lavgulv, plass til rullestol, osv Sjåføropplæring Endringer i TT-regelverk må starte med å definere hva og hvordan TT skal være i forhold til ordinært kollektivtilbud – prioritere de tyngste brukerne i TT-ordningen

15 Endslide.


Laste ned ppt "FORELØPIGE RESULTATER EVALUERING AV SD'S PRØVE- PROSJEKT OM SAMORDNING AV BESTILLINGS- OG TT-TRANSPORT Alternative title slide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google