Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen – tiltak. Økonomisk driftsramme 2016-2019. Investeringsbudsjettet 2016-2019. Budsjettrammer – seksjoner og enheter.

3 «Det store bildet» Flyktningesituasjonen Usikker verdensøkonomi «Krise» i oljenæringen Klimaendringer Kommunestruktur Demografiske endringer

4 Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

5 Økonomisk status Årene 2011-15 –Stram men stabil økonomi. –Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetninger –Store og viktige investeringsprosjekter. –Viktige satsinger gjennomført.

6 Hovedlinjer 2016-2019 Lavere vekst i frie inntekter. Lavere utbytte fra Agder Energi og konsesjonskraftinntekter. Fortsatt lave renter. Sterkt press på utgifter på mange områder Store investeringer Pensjonsutgiftene vokser Usikkerhet rundt flyktninger og sysselsetting

7 Hovedlinjer 2016-2019 Innsparingstiltak og økte inntekter på drift for å møte utfordringene: Ca. 5,0 mill. kr. i 2016. Ca. 10,7 mill. kr. i 2017. Ca. 13,2 mill. kr. i 2018. Ca. 15,2 mill. kr. i 2019.

8 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Samfunnsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Arbeidsgiver Eier og forvalter av fellesskapets verdier Kommunen som forvaltningsorgan

9 Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere. Høy andel barnevernstiltak. Vi bruker forholdsvis mye penger på grunnskole. Vi bruker omtrent som gjennomsnittet på helse- og omsorg – sterk økning de siste årene. Vi bruker forholdsvis lite penger på barnehager. Vi bruker forholdsvis lite penger på administrasjon.

10 Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: 1,45 % Lavere vekst i 2014: 0,8 %. Hittil i 2015: 1,1%. Hvis veksten fortsetter – 17400 i 2030 Ca. 120 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter – lang sikt 25 år.

11 Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Ny svømmehall m.m. – 131 mill. – ferdig i 2016. Strandsti langs Venneslafjorden – 2,5 mill. i 2016 Gågata/lekeareal i sentrum – 2 mill. i 2016 Idrett/Friluftsliv/Nærmiljø – 10 mill. i perioden. Investeringer til vann- og avløp – ca. 98 mill. i perioden Sterk satsing på ENØK-tiltak. Satt av planleggingsressurser til Sentrum Nord – Sentrum Sør – Moseidmoen. Til sammen: 2,05 mill. Ny stilling som planlegger fra 2016.

12 Oppvekst - tiltak Hovedsatsing: «Inkluderende læringsmiljø». –Kompetanseheving, kr. 200.000,- pr. år. 5 ekstra lærerstillinger til Vennesla ungdomsskole fra 2013/14 – 4-årig prosjekt med statlig finansiering. Ny naturfagstime på 5.-7. trinn fra høsten 2016 –kr. 504.000,- pr. år. Økte utgifter til barnevern, kr. 2.000.000,- Økt ramme til skolehelsetjeneste / jordmor / fysioterapi, kr. 643.000,-

13 Oppvekst (forts.) Barnehage: Økt pedagogtetthet i barnehagene –kr. 1.000.000,- pr. år fra aug.-16. Mer fleksibelt opptak i barnehagene –Kr. 1.673.000,- fra 2016 Gratis kjernetid, inntektsgradert foreldrebetaling Barnestua barnehage –Overtakelse fra aug.-16 –Utvidelse med 2 avd. aug.-17

14 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester –Prosjektleder, kr. 500.000,- i 2016 Nytt botilbud for utviklingshemmede – fra 2. halvår 2016 – helårsvirkning på kr. 6,6 mill. Økt personalressurs Holtet, kr. 750.000,- pr. år. Økt ramme til rusfeltet, kr. 950.000,- pr. år. Økte utgifter til hjemmetjenesten, kr. 3.350.000,- pr. år fra 2016. Fysioterapeut med driftstilskudd fra 2016, kr. 400.000,- pr. år.

15 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Prosjektstilling – «Heltid/deltid», kr. 500.000,- i 2016. Lederutvikling. Kontinuerlig arbeid med å holde et lavt sykefravær Kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen Nytt lederrekrutteringsprogram

16 Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier - tiltak Større fokus på enhetenes budsjettstyring Begrense låneopptak. Ha tilstrekkelig midler på fond. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Ha fokus på internkontroll og risiko på økonomiområdet. Engangsbevilgning til kommunalt vedlikehold på kr. 1,5 mill. i 2016 – tiltaksmidler fra staten. Kartlegging av tilstanden på kommunale bygg, kr. 500.000,- i 2016.

17 Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati - tiltak Fortsatt fokus på effektiv administrasjon. Avklare kommunestrukturen sammen med Iveland kommune. Følge opp Lokaldemokratiundersøkelsen.

18 Meter med tusenlapper

19 Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på ca. 1 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS –13,2 mill. i 2016 (utfra et resultat i 2014 på 834 mill.) –10,4 mill. i 2017–2019 (utfra et resultat på 600. mill.) Konsesjonskraft reduseres fra ca. 3,1 mill. i 2016 til ca. 2 mill. i 2019. Stabil avkastning på finanskapital på 6,5 mill. pr. år (ca. 3,5 %) Eiendomsskatt –Redusert skatt på vannkraft –Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 5% pr. år i 2017-19.

20 Gebyr og betalingssatser  Kommunale avgifter: Økes med 2,7 % i 2016  Betalingssats for kulturskolen: Økes med kr. 100,- pr. semester.  Leiepris for Venneslastua: Økes med 10 %  Middag på Venneslastua: Økes med kr. 10,-  Betaling for fotpleie: Økes med kr. 20,- pr. time  Generell prisøkning: 2,7 %

21 Kommunale avgifter – 2015

22 Utgifter Sentrale forutsetninger  Deflator 2016: 2,7 %  Lønnsvekst 2,7 %  Prisvekst 2,7 %  Pensjon øker med ca. 5 % pr. år (i tillegg til lønnsveksten)  Flytende rente på lånene:  1,5 % i 2016 og 2017  1,9 % i 2018  2,3 % i 2019

23 Innsparings- og effektiviseringskrav Ingen kompensasjon for prisvekst : 2,7 mill. fra 2016. Generelt effektivisering/sparekrav : 1 mill. fra 2016. Generell innsparing på enhetene: 0,7 %, 3,9 mill. kroner fra 2017 ‑Ingen innsparing barnehagene ‑Fra skoleåret 2017-18 E-handel: kr. 100.000,- fra 2016 og kr. 215.000 fra 2017 ENØK-tiltak: 0,25 mill. fra 2016 økende til 1 mill. i 2019

24 Netto driftsresultat Korrigert for pensjon og øremerkede midler (momskomp. tom 2013)

25

26 Disponering av netto driftsresultat i 2016 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 4,2 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 2,2 mill. Avsetning til bundet fond: 1,4 mill.

27 Disponering av netto driftsresultat 2016-19 Til sammen ca. 18 mill. kr. –Avsetning til generelt disposisjonsfond: 18 mill. –Avsetning til verdireguleringsfond: 2,2 mill. –Avsetning til bundne fond: 1,4 mill. –Bruk av bundne fond: - 3,6 mill.

28 Generelt disposisjonsfond i kroner

29 Finansavkastning 2005-2014

30 Investeringer i 2016 Til sammen ca. 138,5 mill. –IKT-investeringer: 2,5 mill. –Maskiner/utstyr – Park og idrett: 0,7 mill. –Ferdigstillelse gågata inkl. utvidet lekeareal: 2 mill. –Innløsing/grunnerverv: 1,0 mill. –Maskiner/utstyr – teknisk: 2,2 mill. –Strandsti – Venneslafjorden: 2,5 mill. (1,5 ovf. fra -15) –Rullestolrampe – Øvrebø kirke: 0,15 mill. (ovf. fra -15) –Inventar nytt bofellesskap utviklingshemmede: 0,5 mill. –GSM-digitale trygghetsalarmer: 0,1 mill. –HMS-kvalitetssystem (merutg.): 0,075 mill. –Multimedia i møterom: 0,15 mill.

31 Investeringer i 2016-forts. –Ressursstyringsytem: 0,175 mill. –9-seters bil til Moonlight: 0,55 mill. –Bil til ambulerende team, habilitering: 0,15 mill. –Bil til psykisk helse: 0,22 mill. –Rassikring: 0,5 mill. –Oppgradering broer, hengebroer o.l.: 0,5 mill. –Oppgradering veglysanlegg: 0,2 mill. –Ny bru – Åsvegen: 8,2 mill. (5,2 mill. ovf. fra 2015 ). –Lokaler til Teknisk forvaltning: 4,5 mill. (ovf. fra 2015) –Lokaler til Byggforvaltning: 2,7 mill. –Ny Svømmehall: 27,6 mill. (Til sammen 130,5 mill. i 2014/15/16 + 0,5 i opsjoner).

32 Investeringer i 2016-forts. –Barnestua barnehage: 18 mill. (Til sammen 29 mill. i 2016/17) –Utbedring av bad – Måneglytt dagsenter: 0,35 mill. –Telefonsentral, Vennesla ungdomsskole: 0,2 mill. –Utvidelse av lokalene til voksenopplæringa: 6,5 mill. (til sammen 12,5 mill. i 2016 /2017) –Oppgradering lysløype: 0,48 mill. (ovf. 2015) –ENØK-tiltak: 3,5 mill. (1,5 mill. ovf. fra 2015) –Veg – Rakkestad: 0,385 mill. –Diverse vann- og avløpsprosjekter: 20,8 mill.

33 Investeringer i 2016-forts. –Busslomme, Skolevegen, 0,4 mill. –Parkeringsplass, svømmehallen, 0,98 mill. –Omlegging g/s-vei ungdomsskolen, 2,5 mill. –Uteareal Vennesla ungdomsskole, 0,75 mill. (totalt 1,75 mill. i 2015/2016) –Trafikksikkerhetstiltak ihht plan, 0,6 mill. (totalt 2,05 mill.) –Utbedring vei, Horrisland, 0,1 mill. (totalt 0,6 mill. i 2016/2017) –Nytt låssystem Måneglytt, 0,2 mill. –Automatisk nødstrømsanlegg, Venneslaheimen, 1 mill. –Balløkke Smååsane 0,75 mill.

34 Investeringer i 2016-forts. –Sandvolleyballbane, Skarpengland, 0,22 mill. –Utskifting lekeapparater, Skarpengland, 0,4 mill. –Utskifting mur, Vennesla og Skarpengland skole, 5 mill. –Egenkapitaltilskudd – KLP: 1,985 mill. –Avdragsutgifter – formidlingslån: 6,2 mill. –Utlån – formidlingslån: 10,0 mill.

35 Viktige investeringer i perioden 2017-2019 –Diverse IT-investeringer: 2,5 mill. pr. år. –Balløkker: 0,6 mill. pr. år –Lekeapparater: 0,4 mill. pr. år –Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i 2019. –Nytt toppdekke – kunstgressbane: 2,5 mill. i 2018. –Diverse vann- og avløpsprosjekter: 77,55 mill. i 2017-19 –Ombygging av Herredshuset: 4,5 mill. i 2017. –Ombygging av Skarpengland skole: 3 mill. i 2018 (forprosjekt i 2017)

36 Viktige investeringer i perioden 2017-2019 (forts.) –Forprosjekt: Renovering Hunsfoss skole: 0,5 mill. i 2019 Nytt avlastningshjem: 0,5 mill. i 2019 Renovering Venneslahallen: 1 mill. i 2019 Ny barnehage: 0,5 mil. i 2019 Ny kirke (inkl. regulering): 0,45 mill. i 2017/2018

37 Finansiering av investeringer 2016-19

38

39 Økonomiske risikofaktorer Svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Flyktningesituasjonen. Arbeidsmarkedet.

40 Framtidsutsikter Kommunereformprosessen. –Sammenslåing med Iveland fra 2020? –Hva skjer i resten av regionen? –Endringer i inntektssystemet? Demografi – Oppgavendringer. –Økende antall eldre. –Samhandlingsreformen – Strategiplan Sørlandet Sykehus 2030. Fortsatt god utvikling i Vennesla!!??


Laste ned ppt "Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google