Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling togtilbudet 2012 og videre perspektiv Østlandssamarbeidet 23. oktober 2009 Johan Selmer, Ass. plandirektør NSB Persontog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling togtilbudet 2012 og videre perspektiv Østlandssamarbeidet 23. oktober 2009 Johan Selmer, Ass. plandirektør NSB Persontog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling togtilbudet 2012 og videre perspektiv Østlandssamarbeidet 23. oktober 2009 Johan Selmer, Ass. plandirektør NSB Persontog

2 2 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Ny ruteplan for Østlandet Mål for nytt togtilbud på Østlandet Sterk vekst i befolkning og reisebehov stiller krav til høyere transportkapasitet Milliardinvesteringer i nye dobbeltspor og øvrige infrastrukturtiltak må følges opp med et forbedret togtilbud for å kunne ta ut samfunnsnytten Kundene har krav på et bedre tilbud, kapasitetsmessig og kvalitetsmessig Et miljøvennlig alternativ til økt bruk av privatbil Jernbanen skal være et kapasitetssterkt alternativ for sentrumsrettet trafikk når et veisystem etter hvert nærmer seg kapasitetsgrensene Økt tilgjengelighet gjennom universell utforming av stasjoner, salgsløsninger, nye tog og ved oppgradering av eksisterende togmateriell Gjeldende systemrutemodell er fra 1999 og er optimalisert i forhold til den gangs infrastruktur og materiell.

3 NB! Fordelingen mellom togselskapene av kapasiteten Oslo S – Lysaker er ikke avgjort NSB’s forslag til ny systemrutemodell med 24 tog i timen i hver retning i Oslotunnelen

4 4 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Ny ruteplan for Østlandet Forutsetninger for realisering av nytt rutetilbud Ruteplanen forutsetter flere togsett. NSB har i bestilling 50 nye togsett med levering i 2012 13, som skal dekke økt kapasitetsbehov Ferdigstillelse av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Lysaker. Etablering av vendeanlegg vest for Lysaker for å betjene Lysaker med tog fra øst og sør. Utbygging av hensettingskapasitet for nye tog når disse ikke er i drift. Stasjons- og holdeplasstiltak med plattformforlengelser for å kunne betjene lengre tog og kjøring med doble togsett Bygging/forlengelse av enkelte kryssingsspor på enkeltsporet linje for å ha tilstrekkelig sporkapasitet for både persontog og godstog Økt offentlig kjøp som konsekvens av en vesentlig produksjonsøkning

5 5 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Ny ruteplan for Østlandet Jernbaneverket og NSB har etablert en felles plan for å realisere R2012 1.Mål og hensikt 2.Milepæler og samarbeid 3.Infrastrukturtiltak med tilhørende plan 4.Produksjonsplanlegging 5.Innfasing av nytt rutetilbud 6.Ekstern involvering og kommunikasjon En felles overordnet plan for arbeidet ble vedtatt av konsernsjef og NSB og Jernbanedirektøren 9. september

6 Felles aktivitetsplan, NSB og JBV - løpende dialog er en suksessfaktor Aktiviteter 2009201020112012 3. kv4. kv1. kv2. kv3. kv4. kv1. kv2. kv3. kv4. kv1. kv2. kv3. kv4. kv Foreta kapasitetsanalyser for å kvalitetssikre versjon 0 av ny systemrutemodell Avklare stoppmønster på diverse linjer Fordele ruteleier på strekning Oslo S – Lysaker for ny systemrutemodell Utarbeide versjon 1 av ny systemrutemodell Utarbeide ruteplaner for 2012 (termin 161) Utarbeide ruteplaner for 2013-2014 (termin 162 – 163) Kvalitetssikre at infrastrukturen er tilpasset den oppdatert versjon av systemrutemodell Bestemme nivå på offentlig kjøp Detaljere materiell- og personellplaner Motta og teste nytt togmateriell Gjennomføre infrastrukturtiltak JBVNSBSamferdselsdepartementetNSB/JBV

7 Kapasiteten på strekningen Oslo S - Lysaker er ikke tilstrekkelig til å kunne ivareta togoperatørenes samlete ønsker Kapasitet og behov Med optimaliseringstiltak i infrastrukturen, innspilte endringer av driftskonseptet (mindre bruk av Skøyen/Bestun) og med minimalisert bruk av Filipstad på dagtid, kan praktisk kapasitet økes til 24 tog pr. time pr. retning Samlede ønsker om frekvens (pr. time pr. retning) er 29 Kapasiteten kan fordeles slik (”slots” pr. time pr. retning): 20 slots til lokal- mellomdistanse- og flytog (normaltime) (23 i rush) ½ -1 slot til langdistanse persontog (normaltime)(1 i rush) 1-1½ slot til godstog (normaltime)(0 i rush) Samferdselsdepartementet har bedt Urbanet om bistand til å fremskaffe bedre data- underlag som skal gi føringer for fordelingen av kapasiteten på denne strekningen.

8 Faser i tilbudsutviklingen 8 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005

9 9 Produksjonsplan 2012

10 Desember 2012: Ny systemrutemodell 10 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005

11 2015/16: Kapasitetsøkning og reisetidsforbedringer i rush på Vestfoldbanen og Dovrebanen 11 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005

12 2017-19: Kapasitets- og reisetidsforbedringer på Østfoldbanen 12 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005

13 Reisetidsforbedringer forutsetter infrastrukturtiltak TiltakBesparelseÅrReisetid Vestfoldbanen til Tønsberg20091:21 Dob.spor Lysaker – Asker (16,6 km)3 min20121:18 Dob.spor Barkåker – Tønsberg (7,7 km)5 min20121:13 Dob.spor Holm – Nykirke (15,8 km)5 min20151:08/1:03 Dovrebanen til Hamar20091:28 Dob.spor Eidsvoll – Dokknes (3 km)0 min20141:28 Dob.spor Langset – Kleverud (19 km)5 min20151:23 Dob.spor Kleverud – Steinsrud (14,5 km)5 min20181:18 13 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Ytterligere reisetidsforbedringer betinger hastighetsøkende tiltak på eksisterende anlegg

14 Reisetidsforbedringer forutsetter infrastrukturtiltak TiltakBesparelseÅrReisetid Østfoldbanen til Fredrikstad20091:09 Dob.spor Sandbukta-Moss-Kleberget (4,5 km)2 min20171:07 Follobanen Oslo - Ski11 min20180:56 Dob.spor Kleberget – Såstad (6 km)2 min20190:52 14 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Ytterligere reisetidsforbedringer betinger hastighetsøkende tiltak på eksisterende anlegg

15 15 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Hovedutfordringer 2014 – 2023 Dobbeltsporutbygging i IC-området må ferdigstilles langt tidligere enn Stamnettutredningens ambisjon  Vesentlig regionforstørrende effekt gjennom reduserte reisetider:  Hamar, Fredrikstad og Tønsberg på under én time  Økt kapasitet på sporet gir høyere frekvens, enkel rutetabell med avgang på faste intervaller  Konkurranseforhold til bil på reisetid bedres 10 – 30 % i rush

16 Hovedutfordring 2014 – 2023 vil være økt sporkapasitet og høyere hastigheter En infrastruktur fortsatt preget av flaskehalser Gjenstående enkeltsporstrekninger gir fortsatt betydelige utfordringer for reisetider og tilbudsutviklingen Kapasitetsøkende tiltak signal og kryssingsspor Overgang til nytt signalsystem ERTMS Utvikle integrert rutemodell for persontog/gods for vinn/vinn Mål for planperioden: Halvtimesfrekvens til Sandfjord, Hamar, Fredrikstad og Hønefoss Reisetider Sandefjord 1:15, Hamar 1:00, Fredrikstad 0:50 og Hønefoss 0:30 Reisetider Skien 1:55, Lillehammer 1:35 og Halden 1:20 16 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005

17 Realistisk utvikling av transporttilbudet mot 2040 Avklare løsninger for sporkapasitet gjennom Oslo –Nytenkning mht struktur på togtilbudet (mellomlang sikt?) Og/eller –Ny tunnel, flere spor Lyntog? –Kan infrastrukturen finansieres? –Separat eller integrert infrastruktur (HHT, lokaltog, regiontog, godstog) –Hvordan bygge ut Østlandsområdet med tanke på fremtidige behov –Høyhastighet eller høy hastighet (250 km/t godt nok?) Overordnet jernbanestrategi –Hvilket transporttilbud vil vi ha i fremtiden (reisetider og frekvens)? –Hvordan ser en rutemodell ut som tilgodeser både gods og persontrafikk? –Hvordan kan infrastrukturen utvikles fasevis for å nå målene for transporttilbudet? 17 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Som hovedprinsipp bør infrastrukturutvikling foregå fra et sentrum og utover for å oppnå sammenhengende løsninger.

18 18 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005 Høyhastighet et spennende konsept - forutsetter et moderne jernbanenett rundt byene først  NSB ser på kapasiteten inn og ut av de største byene som den største utfordring på kort og mellomlang sikt  Første trinn i en høyhastighetssatsing er modernisering og videre utbygging av Intercity- strekningene på Østlandet til høyere hastighet og med kapasitet for flere tog


Laste ned ppt "Utvikling togtilbudet 2012 og videre perspektiv Østlandssamarbeidet 23. oktober 2009 Johan Selmer, Ass. plandirektør NSB Persontog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google