Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Takster PHA. 2 Takster i psykiatri og Rus Dag. Hanoa Mariann Johannesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Takster PHA. 2 Takster i psykiatri og Rus Dag. Hanoa Mariann Johannesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Takster PHA

2 2 Takster i psykiatri og Rus Dag. Hanoa Mariann Johannesen

3 3 www.helfo.no 3

4 4 Finansiering av poliklinisk virksomhet Finansiering av poliklinikker er tredelt –Rammetilskudd –Refusjon –Egenandeler 4

5 5 Takstene Består av 5 hovedtakstar, og 2 tilleggstakster –Tilleggstakster kan kun kreves i kombinasjon med hovudtakster 5

6 6 Takst P10/P20 Inntak og førstegongskonsultasjon Kan krevjast ved førstegongskonsultasjon når pasient og/eller pårørande/føresette er tilstade Kan krevjast på nytt etter eit år forutsett at det ligg føre ny henvisning –Henvisande instans skal foreta ei reell vurdering av pasienten for at takst P20 skal kunne krevjast på nytt Henvisning frå somatisk sjukehusavdeling, andre VOP, BUP og DPS utløyser også rett til refusjon forutsett at det er lege som henviser Kan også krevjast der konsultasjonen har funne stad utanfor poliklinikken sine lokale Ved midlertidig plassering i institusjon kan ikkje representant frå barnevernet/institusjon reknast som føresette 6

7 7 Spørsmål Er det lov å innhente ny henvisning på ein pasient som går i behandling, og det er planlagt at pasienten skal fortsette i behandlinga ut over 1 år. Kriteriane for å avslutte behandling og lukke henvisningsperioden med epikrise til henvisar er ikkje til stades. Kan takst P10 brukast her? Svar: Nei. Takst P10 kan berre krevjast på nytt etter 1 år dersom det er behov for ei henvisning, og der henvisande behandlar har foretatt ei reell vurdering av pasienten og behovet for fortsatt behandling. 7

8 8 P11/P21 Timeverksrefusjon Med poliklinisk arbeid meiner ein alle former for pasientretta arbeid, generell rådgivning og veiledning, kompetanseutvikling og internt samarbeid. Kan krevjast per timeverk tilsette i godkjend fagstilling har utført poliklinisk arbeid –Årsverk = 1725 timar for 100 % stilling –Overtidsarbeid utover 1725 timar gir ikkje rett til P11/P21 –Det skal trekkast frå Sjukefråvær utover arbeidsgivarperiode Permisjon med/utan løn Ferie Behandlar må vere tilsett/få løn frå poliklinikken for at det skal kunne krevjast takst. Tenestetid i andre avdelingar skal trekkast frå ved utrekning av P11/P21 8

9 9 P12/P22 P12/P22- utredning eller behandling (pasient og pårørande/foresatt tilstades) P12a/P22a – utredning eller behandling (kun pasient tilstades) P12b/P22b – utredning eller behandling (kun pårørande/føresett tilstades) 9

10 10 P12/P22, forts. Utredning og behandling etter førstegongskonsultasjon Dersom det er fleire separate behandlingstilbud på same pasient same dag, kan taksten krevjast tilsvarande tal gongar (men kun ein 201b (VOP)) Kan også krevjast dersom behandlinga foregår utanfor poliklinikkens lokale Ved gruppe-/familiebehandling kan det kun krevjast ein P12/P22 uavhengig av tal deltakarar i gruppa –Ved VOP kan det i tillegg krevjast eigendel per henvist deltakar i gruppa Dersom pasienten er til døgn/dagbehandling er det ikkje anledning til å krevje poliklinisk takst Det kan ikkje krevjast takst dersom pasienten er innlagt ved sjukehus, eller dersom innlegginga skjer same dag som den polikliniske konsultasjonen 10

11 11 Spørsmål Ein pasient har tre ulike avtalar på same dag. Først gruppebehandling 8-11, så time med lege for å gå gjennom medisinar kl. 11-11.30, og så kl 12-13 time med individual- behandlar. Her vil det vere tre ulike timar, 3 ulike intervensjonar og 3 ulike ansvarlige behandlarar. Kva er korrekt takstbruk her ? Svar: Der det er fleire separate behandlingstilbud på same pasient på same dag, kan takst P12/P22 krevjast tilsvarande tal gongar. Må vere ulikt klokkeslett på rekningane Må vere adskilte behandlingar, og det må vere nødvendig at desse er oppdelte. 11

12 12 Spørsmål: Kan det registrerast konsultasjon for ein spesialist som vert tilkalla og kjem inn i ein behandlingstime for å gjere ei eiga vurdering? Svar: Nei, takst P12/P22 kan kun krevjast ein gong per konsultasjon, uavhengig av kor mange spesialistar som er inne i konsultasjonen. Kun der det er nødvendig med to separate behandlingstilbud/konsultasjonar kan takst P12/P22 krevjast fleire gongar 12

13 13 Spørsmål: Pasient A er til konsultasjon med terapeut A. Samstundes er pårørande til pasient A (ikkje pasient tilstades) til konsultasjon med terapeut B. Kva takstar kan det brukast her? Kan det krevjast P16 ? Svar: For pasient A sin samtale med terapeut A skal det krevjast takst P12a For pårørande sin samtale med terapeut B skal det krevjast takst P12b. Det kan ikkje krevjast takst P16 her, då det ikkje har foregått nokon familieterapi, men to adskilte samtalar. 13

14 14 Spørsmål: Pasient A + pårørande er så i ein konsultasjon med terapeut A+B. Kva takstar skal det krevjast her, P13 eller P12 + P16. Kva med eigendel ? Svar: Når både pasient og pårørande er til konsultasjon samstundes er det takst P12 som skal nyttast. I tillegg kan det krevjast eigendel av pasienten, takst 201b. P13 er takst for oppfølgingsmøte med førstelinja 14

15 15 Spørsmål Kan behandlar og pasient reise saman i bil frå A til B, og dette vert registrert som ein konsultasjon ? Svar: Det er ikkje noko krav at konsultasjonen/behandlinga skal skje på poliklinikken, og takst kan også krevjast for møter utanfor poliklinikken. Men det bør vere på ein egna behandlingsstad, og pasienten skal ha behandlars fulle merksemd under konsultasjonen. Konsultasjonen skal heller ikkje kunne overhøyrast av andre. I ein bil vil ikkje behandlar ha pasientens fulle merksemd, og der det er andre med i bilen vil samtalen kunne verte overhøyrt av andre. Bruk av takst P12/P22 vil ikkje her vere korrekt bruk av takstane. 15

16 16 Spørsmål Kan det krevjast takstar der behandlar ved ein oppsøkande konsultasjon kjem til stengt dør og ikkje møter nokon pasient, eller at pasienten nektar å sleppe behandlar inn/ikkje ynskjer kontakt? Svar: Bruken av takstane forutset at det har foregått ein konsultasjon/samtale/ behandling. Der det faktisk ikkje foregår nokon konsultasjon/samtale kan det heller ikkje krevjast nokon takstar. 16

17 17 Spørsmål Kan det brukast noko frikode opp oppsøkande behandling for rusavhengige ? Svar: Ved oppsøkande behandling overfor rusmiddelavhengige vil det verte ytt stønad etter honorartakst, jamfør poliklinikkforskrifta, § 4 punkt 8. (dette vil vere kode O) 17

18 18 P13/P23 Oppfølgingsmøte med førstelinjetenesten Kan krevjast når tilsett i godkjend fagstilling har delteke aktivt i oppfølgingsmøte med førstelinjetenesta Førstelinjetenesta omfattar primærlege, kommunelege, skule, NAV-kontor, kommunen, barnehage, barnevern og PPT Møtet må omhandle ein eller fleire namngitte pasientar Kan krevjast per pasient som vert diskutert på møtet Kan også krevjast om møtet vert halde utanfor poliklinikkens lokale Kan også nyttast dersom pasient, pårørande eller føresette deltek under oppfølgingsmøtet dersom vilkåra for bruk av taksten elles er tilstades Kan ikkje krevjast i kombinasjon med P12/P22 sjølv om førstelinjetenesta er tilstade under konsultasjonen med pasienten Videomøte er Ok, så lenge det foregår via norsk helsenett (ikkje skype) 18

19 19 Spørsmål Kan det krevjast eigendel og P12 for ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter med 1.linjetenesten saman med pasient? Svar: For samarbeidsmøter med 1- linjetenesten er det takst P13/P23 som skal brukast. Dette sjølv om pasienten deltek på møtet. Det kan ikkje krevjast takst P12/P22 og 201b (eigendel) då det her ikkje foregår behandling, men er eit samarbeidsmøte 19

20 20 Spørsmål: Pasient A har også kontakt med heimetenesten (1.linjeteneste) og det skal same dag vere eit møte med personalet her. Terapeut A møter. Er det takst P13 som skal brukast her ? Svar: På oppfølgingsmøte med førstelinja er det takst P13 som skal brukast. 20

21 21 P14/P24 Oppfølgingssamtale per telefon med førstelinjetenesten Taksten kan krevjast når tilsett i godkjend fagstilling har hatt oppfølgingssamtale per telefon med førstelinjetenesten om namngitt person (kan også krevjast når det er førstelinja som ringer opp) Samtalen må ha eit faglig innhald for at taksten skal kunne krevjast Kan også krevjast ved telefonsamtale med pasientens pårørande/føresette. Samtalen skal ha karakter av konsultasjon Kan også krevjast ved telefonkonsultasjon med pasient. Samtalen skal ha karakter av konsultasjon Kan ikkje krevjast ved kortare samtalar der saksopplysningar vert innhenta, møte vert fastsett osv. Det er eit vilkår for bruk av taksten at pasienten tidligare er registrert i poliklinikksystemet 21

22 22 Spørsmål Kan takst P14/P24 brukast ved telefonsamtale med pårørande Svar: Ja, takst P14/P24 kan krevjast ved telefonsamtale med pasientens pårørande. Samtalen skal då ha karakter av konsultasjon og ha ei viss varigheit. Taksten kan også krevjast ved telefonkonsultasjon med pasient. Også då må samtalen ha karakter av konsultasjon og ei viss varigheit. 22

23 23 P15/P25 Tester Taksten kan krevjast i tillegg til P12/P22 ved omfattande personligheitstesting, som intelligensvurdering/evnevurdering, spesielle funksjonsundersøkingar, miljøvurderingar, personligheitsvurderingar og nevropsykologiske undersøkingar Testinga må medføre omfattande tidsbruk, herunder vurderings- og etterarbeid Er eit vilkår for å krevje taksten at det er føreteke testing som ligg utanfor rammene av det som inngår i ein vanlig konsultasjon Omfattar ikkje generelle, diagnostiske verkty Kun ein takst per konsultasjon uavhengig av tal testar Kun ein takst dersom ein test strekker seg over fleire konsultasjonar 23

24 24 P16/P26 Gruppe-/familiebehandling Kan krevjast i tillegg til takst P12/P22 ved gruppe-/familiebehandling Det kan krevjast ein hovudtakst (P12/P22) og ein tilleggstakst (P16/P26) per sesjon, uavhengig av tal deltakarar i gruppa Takst P16/P26 kan ikkje kombinerast med takst P10/P20 Det kan ikkje krevjast takst dersom føresette/pårørande berre er tilstade under konsultasjonen, utan at dei inngår i eit behandlingsopplegg Ved ei gruppebehandling er det sedvanlig at minst 4-5 personar er tilstade, men dette er inga absolutt nedre grense, jf. behandling av små familiar. Det vil vere metoden/innhaldet i konsultasjonen som skal være førande for om tilleggstaksten P16/P26 skal kunne nyttast 24

25 25 Spørsmål Kan takst P16 brukast i alle samanhengar der ein eller fleire av pasientens pårørande er tilstade i konsultasjonen, altså bruke både P12 og P16? Kan ein samtale med pårørande tilstade, hvor hensikta er å innhente komparentopplysningar eller gi informasjon, gå inn under definisjonen «familiebehandling» med bruk av P16, eller er det meir spesifikt krav at familien vert involvert og som ein del av pasientens behandlingsplan for å verte definert som P16 ? Svar: For at det skal kunne krevjast takst P16/P26 må pårørande vere med og delta i behandlingsopplegget. Det er ikkje tilstrekkelig at pårørande er med til konsultasjonen, eller der hensikta er å innhente komparentopplysningar. Der både pasient og pårørande er til konsultasjon/behandling vil det vere P12/P22 som er rett takst å bruke, og der pårørande åleine er i konsultasjon er det P12b/P22b som er rett takst. 25

26 26 Spørsmål Kan det krevjast takst P12 og P16 ved ansvarsgruppemøte når pasienten er tilstades ? Svar: Ved ansvarsgruppemøte/oppfølgingsmøte med førstelinjetenesten vil det vere takst P13/P23 som er rett å bruke når det er eit fysisk møte. Der møtet skjer på telefon vil det vere takst P14/P24 som er rett takst å bruke. At pasienten er tilstades/deltek på møtet vil ikkje føre til at andre takstar skal brukast, og P12 eller P16 kan ikkje brukast her då det ikkje har foregått behandling/familiebehandling. 26

27 27 Spørsmål Fins det kriterier for kva som skal definerast som ei familiebehandling (P16) og kva som skal definerast som eit samarbeidsmøte (P13) Svar: Ved familiebehandling (P16) foregår det behandling, og der er pasient og pårørande tilstades. Familien er tilstades fordi det er behov for ei samtale med heile familien for å få effekt av pasientes behandling. Takst P13, er takst for samarbeidsmøte med førstelinjetenesten, og skal brukast når det er behov for å diskutere/gi råd til førstelinjentenesten om behandling/vidare oppfølging av pasienten. I sånne møter foregår det ikkje behandling. 27

28 28 Spørsmål Pasientar som er på tvungent psykisk helsevern (TPHU) skal ikkje betale for medisinar i forbindelse med sjukdommen. Helseforetaka får difor rekning frå apoteka for pasientens medisin. Når pasienten har frikort får dei også refundert pengar som helseforetaka har betalt for deira medisin. Kan HELFO gjere noko slik at dette ikkje skjer ? Svar: Det som er viktig når det vert skrive ut resept til pasientar på tvungent psykisk helsevern, er at all medisin som gjeld denne sjukdommen vert skrive på kvit resept. Helseforetaket får då heile rekninga, og det vert ingen eigendel som vert godkjend tellande for frikort/utbetalt til pasienten. Dersom det vert skrive blå resept på denne medisinen til desse pasientane vil ikkje apoteka kunne endre resepttype, og pasienten vil kunne få ein godkjend eigendel utbetalt dersom han har frikort. 28

29 29 Spørsmål Vil ein privat rusinsitusjon vere å sjå på som andrelinjeteneste eller som førstelinjeteneste ? Kan det krevjast refusjon for planlagt besøk/konsultasjon for pasient som er innlagt i privat rusinstitusjon der behandlar frå poliklinikk reiser på eit planlagt besøk som har karakter av konsultasjon ? Svar: Dersom den private private rusinstitusjonar har avtale med RHF vil den vere å sjå på som spesialisthelseteneste/andrelinjeteneste. Det kan difor ikkje krevjast refusjon frå HELFO for pasientar som er innlagt i institusjon, då desse institusjonane er finansiert på anna vis, og det vil difor ikkje verte ytt refusjon frå HELFO for behandling av desse pasientane 29

30 30 Spørsmål Korleis registrere eit forvernbesøk for LAR pasientar? Skal det registrerast P10 på døgnposten, som ein poliklinisk konsultasjon eller som eit samarbeidsmøte ? Svar: Dersom pasienten ikkje er innlagt i institusjon, kan det krevjast takst P10 (om det er første konsultasjon) eller takst P12 for konsultasjon/forvernbesøk forutsett at vilkåra for bruk av takst P10 og P12 elles er oppfylt. Det er ikkje noko vilkår for bruken av takst P10 og P12 at konsultasjonen/behandlinga skjer på poliklinikken, men kan også krevast der behandlinga skjer utanfor poliklinikken Vert pasienten innlagt same dag som konsultasjonen har funne stad, kan det ikkje krevjast refusjon frå HELFO. 30

31 31 Fritak frå å betale eigendel Går fram av § 4 i poliklinikkforskrifta; Kontrollundersøking under svangerskap, ved nedkomst og ved behandling for sjukdom i samband med svangerskap og nedkomst, samt for ei undersøking etter nedkomst. Gjeld også ved avbrudd av svangerskap og ein kontrollundersøking etter inngrepet Yrkesskade/yrkessjukdom under ftl § 13 Personar innsett i kriminalomsorga sine anstaltar der helsehjelpa vert gitt ved anna personell enn det som er knytt til helsetenester til innsette Der pasientens tilstand er til hinder for å krevje inn eigendelen, eksempelvis alvorlige sinnslidingar, behandling etter pasient- og brukerrettigheitslova kapittel 4A, større akutte skader, bevistlausheit og dødsfall Psykiatrisk, behandling av barn og ungdom under 18 år Behandling av barn under 16 år Behandling og kontroll for allmennfarlig smittsame sjukdommar Oppsøkande behandling overfor rusmiddelavhengige 31

32 32 Refusjonskrav eksempel på avviste rekningar Poliklinikken har registrert i systemet at pasienten har frikort når pasienten ikkje har frikort Ugyldige takstar, eksempelvis 201 (og ikkje 201b) Repetisjon av 201b på same rekning Testrekningar/testpersonar (Kalle Krank, Frøken Frisk, osv) Ugyldig diagnosekode Feil/manglande opplysningar om EØS dokumentasjon/konvensjonsland Konvensjonsland har ikkje trygderettigheiter Duplikatrekningar /lik takst på fleire rekningar på same tidspunkt Duplikatrekningar/same rekning innsendt i tidligare refusjonskrav Kreditering av avviste rekningar Rekningar datert fram i tid Rekning med eigendel registrert på same dag med same diagnose (P22) Takst P10 brukt utover 1 gong per år Feil sum på taksten (ofte etter takstjusteringar) 32

33 33 Pasientar som ikkje møter opp/avbestiller seinare enn 24 timar før avtalt time Der pasienten ikkje møter til avtalt time, og heller ikkje avbestiller innan 24 timar før avtalt tid, kan det krevjast eigenbetaling frå pasienten, jf. takst 201c og merknad 2F Pasienten skal informerast om plikta til å betale om dei ikkje møter opp/avbestiller. Kan også krevjast av pasientar på BUP som i utgangspunktet ikkje betalar eigenandel, samt pasientar med frikort og andre grunnar for eigendelsfritak 33

34 34 Kontaktinformasjon HELFO Epost: post@helfo.nopost@helfo.no Telefon 815 70070 Postadresse: Postboks 2415, 3104 Tønsberg 34


Laste ned ppt "1 Takster PHA. 2 Takster i psykiatri og Rus Dag. Hanoa Mariann Johannesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google