Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i en digital verden -delrapport fra Karriereveiledningsutvalget OVERLEVERT STATSRÅDEN 15. OKTOBER 2015 Hafslund konferansesenter, Sarpsborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i en digital verden -delrapport fra Karriereveiledningsutvalget OVERLEVERT STATSRÅDEN 15. OKTOBER 2015 Hafslund konferansesenter, Sarpsborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i en digital verden -delrapport fra Karriereveiledningsutvalget OVERLEVERT STATSRÅDEN 15. OKTOBER 2015 Hafslund konferansesenter, Sarpsborg 19.04.2016 Geir Syvertsen 1

2 Disposisjon: 2 Karriereveiledningsutvalget – bakgrunn og mandat Digital strategi - digital kompetanse Karriereveiledning på nett i dag Analyser og noen eksempler Utvalgets forslag Spørsmål til refleksjon

3 Utvalgets hovedanbefalinger: Det etableres et offentlig finansiert og driftet nettsted Utvikles med utgangspunkt i utdanning.no Integrert del av et helhetlig system, folk selv vurderer om de har behov for ansikt-til ansikt, e- veiledning eller bruk av informasjon og selvhjelpsressurser Minimum tre innholdskomponenter: - Informasjon - Selvhjelpsressurser - E-veiledning. E-veilederne skal tilsammen ha erfaring fra hele landet og alle relevante sektorer - En tydelig eierstruktur fra Kunnskapsdepartementet til den etaten som er ansvarlig for utvikling av nettstedet 3

4 Del av helhet – ulike tjenester som utfyller hverandre 4

5 Hvorfor nettbasert karriereveiledning? Sikre et likeverdig tilbud Økt tilgang til karriereveiledning Mer effektiv ressursutnyttelse Tilgang til kvalitetssikret informasjon Mer reflekterte og kunnskapsbaserte utdannings-og karrierevalg Folk blir mer selvhjulpne Økt kvalitet i det øvrige karriereveiledningstilbudet Økt kvalitet og relevans i grunnopplæringen Utnytte mulighetene digital teknologi gir 5

6 Digitalisering: EUs digitale agenda er en helhetlig tilnærming til bruk IKT for innovasjon og økt verdiskaping både i offentlig og privat sektor I Norge er digitalisering av offentlige tjenester et politisk mål som det er tverrpolitisk enighet om Regjeringens IKT-poltikk tar sikte på å fornye, forbedre offentlig sektor gjennom bruk av IKT Digital kommunikasjon er hovedregelen når forvaltingen kommuniserer med innbyggere og næringsliv 6

7 Spørsmål: Hvordan benytter du/ din organisasjon digitale løsninger i karriereveiledningen? Har du/ din organisasjon en strategi for å benytte digitale løsninger i karriereveiledningen? 7

8 OECD Skills Report - 2014 Klarer ikke å få ut kompetansepotensialet i befolkningen Bli enda flinkere til å utvikle den kompetansen næringslivet etterspør Anbefalinger til hvordan Norge på en mer effektiv og målrettet måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse framover 8

9 Fem forslag til hovedtiltak: I. Utforme en nasjonal kompetansepolitisk strategi II.Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning III.Styrke koblingen mellom kompetanseutvikling og økonomisk vekst IV. Utvikle et system for livslang karriereveiledning V.Styrke incentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft 9

10 Utvalg oppnevnt 27.mars 2015 Første møte 30.04.2015 Skal utrede et helhetlig system for karriereveiledning Levere en delinnstilling innen 15.oktober 2015 Levere sin hovedinnstilling innen utgangen av april 2016 (NOU) Formålet med ekspertutvalget er å utrede hvordan den «livslange karriereveiledningen» kan styrkes Et viktig element vil være å legge til rette for at alle (uavhengig av alder og livssituasjon) kan ha tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester Et annet element vil være å se på grenseflatene for samhandling mellom de ulike offentlige aktørene, slik at det offentlige tilbudet samlet sett fremstår mer helhetlig 10

11 Utvalgets sammensetning: Christl Kvam, (leder - ) fylkesmann, Gjøvik Inga H. Andreassen, førstelektor, Bergen Ingjerd Espolin Gaarder, avdelingsdirektør, Oslo Ingunn Hagen, senior-rådgiver, Asker Erik Hagaseth Haug, høgskolelektor, Søndre Land Kjersti Isachsen, leder av karrieresenter, Porsgrunn Roger Kjærgård, (leder) førsteamanuensis, Oppegård Mona Mathisen, avdelingsdirektør, Tromsø Peter Plant, professor, København Geir Syvertsen, rådgiver, Sarpsborg 11

12 Karriereveiledning er en nøkkel " Karriereveiledning -til det beste for individet og samfunnet» Norsk økonomi i omstilling – krever evne til endring hos folk i alle aldre og yrker Innvandring og integrering – kompetansen må utnyttes Frafall og feilvalg – gode valg lønner seg for alle Utenforskap – behov for livslang læring og deltagelse i arbeidslivet 12

13 Definisjon – karriereveileding: Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser OECD 13

14 Spørsmål: Karriereveiledning Er det aktiviteter som er særlig egnet for digitale tjenester? Er det aktiviteter som ikke er egnet for digitale tjenester? 14

15 ELGPN (2007-2015), fire prioriterte områder: Utvikling av karrierehåndteringsferdigheter (Career management skills, CMS) Tilgang til tjenester Kvalitetssikring Koordinering av tjenestene Tilgang ved at ulike tjenester utfyller hverandre – både ansikt-til-ansikt og ulike typer nettbaserte tjenester Fra delrapporten «Lifelong guidance is not one intervention, but many, and works most effectively when a range of interventions are combined» ELGPN (2014) 15

16 De 25 mest synlige nettstedene med utdannings- og karriererelatert innhold Utdanning.no Senter for IKT i utdanningen 97% studievalg.no Studenttorget AS 75% ung.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 63% studenttorget.no Studenttorget AS 62% studentum.no Studentum AS 54% vgd.no Verdens Gang AS 45% no.wikipedia.org Stiftelsen Wikimedia foundation 45% forum.kvinneguiden.no Egmont AS, Oslo 37% diskusjon.no Mediehuset TEK AS 33% sokutdanning.no CareerOn AS, Oslo 21% facebook.com Facebook Inc. 21% kursguiden.no Kursguiden AS, Lysaker 19% vilbli.no PedLex på oppdrag av fylkeskommunene 12% studiesok.no RR Media AS 12% snl.no Stiftelsen norsk nettleksikon 11% udir.no Utdanningsdirektoratet 10% fortsetter 16 Domenenavn - nettstedets eier / redaksjonelt ansvarlig synlighets-indeks

17 De 25 mest synlige…fortsatt: Domenenavn - nettstedets eier / redaksjonelt ansvarlig synlighets-indeks tautdanning.no Trondheim Messeselskap AS 9% nrk.no NRK 9% hogskoleutdanning.no Studentum AS 8% education.kilroy.no Kilroy Travels 7% vg.no Verdens Gang 6% fag-skole.no Studentum AS 6% klikk.no Egmont 6% tu.no Teknisk ukeblad 6% minutdanning.origo.no Østfold Fylkeskommune 6% 17

18 Get yourself connected: «Get yourself connected» Tristram Hooley, Claire Shepherd, Vanessa Dodd Rapport til karrierereveiledningsutvalget Digitalisering bidrar til en grunnleggende endring i organiseringen og deltagelse i læring og arbeidsliv (e-læring, MOOCs) En fare for polarisert diskusjon om ny teknologi på nett mot tjenester ansikt-til ansikt I realiteten lever de fleste i økende grad et blandet miljø (blended environment) Et sammensatt tilbud som kombinerer ansikt-til-ansikt med online tjenester er mest effektivt 18

19 Get yourself connected: «Et moderat nivå av IKT-kompetanse er avgjørende for at individer skal ha et vellykket liv» Digital career literacy (digital karrierekompetanse) introduseres som begrep for de spesifikke kompetanser knyttet til karriererelaterte områder av livet 19

20 Digital karrierekompetanse - «7 C-er» Fra: Get yourself connected; Hooley, Shepherd, Dodd Changing – forstå og tilpasse – lære seg å bruke ny teknologi Collecting – samle, finne håndtere karriereinformasjon Critiquing – evnen til å forstå karriereinformasjon – analysere opphavet og vurdere nytten Connecting – evnen til å bygge relasjoner og nettverk som kan støtte karriereutvikling Communicating – evnen til effektiv interaksjon på tvers av ulike plattformer– gjøre seg nytte av dette i karrieresammenheng Creating – evnen til å lage innhold på nett som representer individet, interesser og karrierehistorie Curating - evnen til å reflektere over, og utvikle digitale «fotspor» og nettverk som en del av karrierebygging (Se delrapporten fra utvalget for mer informasjon) 20

21 Hovedelementer i gode løsninger for nettbasert karriereveiledning Informasjon av høy kvalitet Inkluderer tekst, bilder og multimedia Selvhjelpsressurser Inkluderer interaktive løsninger som spill og simuleringer, også andre verktøy Tilgang til kommunikasjon med en veileder eller informanter Telefon, chat, e-post e.a. individuelt og gruppebasert Disse tre hovedelementene bør være tilstede i en karriereveiledningstjeneste på nett for at den skal være fullstendig Bruke oppdatert teknologi og løsninger som fungerer på alle plattformer Get yourself connected; Hooley, Shepherd, Dodd 21

22 Fire forslag: «Get yourself connected» Bygge digitale karriereferdigheter Stimulere utviklingen av tilbudene om karriere- veiledning på nett Kvalitetssikre karriereveilednings- tilbudet på nett Kompensere for «huller» i markedet 22

23 E-veiledningstjenesten Gi alle som har behov for det enkel tilgang til en profesjonell veileder med solid veiledningsfaglig og annen kompetanse Tilbud: Veiledning via chat, men også telefon og e-post Tilgang: Åpen på dagtid, om kvelden og i helger Organisering: En gruppe jobber heltid sammen (i Tromsø). Resten jobber deltid og rekrutteres fra alle fylker og alle sektorer (skolen, Nav, fylkesvise karrieresentre, karrieresentre ved universitet- og høgskoler, voksenopplæringen). Stipulert til 24 årsverk Kapasitet: ca. 100 000 veiledninger i året Kompetanse: nødvendig med solid opplæring og kontinuerlig kompetanseheving Kvalitet: Behov for kontinuerlig fagutvikling. Fokus på samarbeid og kompetansedeling med resten av karriereveiledningsfeltet 23

24 Spørsmål: Hvem i Østfold bør rekrutteres med i en landsomfattende e-veiledning - forslag? (Fra hvilke virksomheter bør det rekrutteres?) Hvilken kompetanse vil de trenge? 24

25 Utvalgets hovedanbefalinger: Delrapport 15.oktober 2015 Det etableres et offentlig finansiert og driftet nettsted Utvikles med utgangspunkt i utdanning.no Integrert del av et helhetlig system, folk selv vurderer om de har behov for ansikt-til ansikt, e-veiledning eller bruk av informasjon og selvhjelpsressurser Informasjon og selvhjelps- ressurser E-veiledning. E-veilederne skal tilsammen ha erfaring fra hele landet og alle relevante sektorer En tydelig eierstruktur fra Kunnskapsdepartementet til den etaten som er ansvarlig for utvikling av nett 25

26 Utvalgets hovedanbefalinger: Del av helhet – ulike tjenester som utfyller hverandre 26

27 Om bruk av noen begreper i rapporten: Nettsted: Nettsted med portalfunksjon (et nettsted som både har store mengder eget innhold og samtidig lenker videre til andre nettsteder) E-veiledning: Veiledning som foregår via telefon, chat, e-post, sms eller andre plattformer, men ikke ansikt-til-ansikt Karrierelæring: Læringen som knytter seg til utvikling av karriere- kompetanse, altså selve læringsprosessen Karrierekompetanse: En rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte 27

28 Mer om utvalgets anbefalinger: Utvalget anbefaler at tilbudet benyttes i grunnopplæringen, for eksempel i faget utdanningsvalg, prosjekt til fordypning eller arbeidslivsfaget Det utvikles mekanismer for å sikre de at de berørte etatene (Vox, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, og Integrerings- og mangfolds- direktoratet) i etableringsfasen er involvert i strategiske vurderinger rundt nettstedets innhold og prioriteringer 28

29 Anbefalinger: Det opprettes et redaksjonsråd bestående av sentrale aktører, som skal gi faglig forankring og kvalitetssikring av tjenestene og bidra til god koordinering Det opprettes en referansegruppe for tjenestene, hvor relevante aktører på feltet bidrar med sin kompetanse 29

30 Premisser for nettbasert tilbud: Del av en helhet – integrert med fysisk tilbud Målgruppe er hele befolkningen Innhold – minimum: Informasjon – selvhjelpsressurser -E-veiledning Offentlig og kvalitetssikret Utformet slik at tjenesten kan bidra til karrierelæring 30

31 Et offentlig finansiert tilbud på nett kan bidra til å: Sikre et likeverdig tilbud Økt tilgang til karriereveiledning Mer effektiv ressursutnyttelse Tilgang til kvalitetssikret informasjon Mer reflekterte og kunnskapsbaserte utdannings- og karrierevalg At folk blir mer selvhjulpne Økt kvalitet i det øvrige karriereveiledningstilbudet Økt kvalitet og relevans i grunnopplæringa Utnytte mulighetene digital veiledning gir 31

32 Takk for meg! 32


Laste ned ppt "Karriereveiledning i en digital verden -delrapport fra Karriereveiledningsutvalget OVERLEVERT STATSRÅDEN 15. OKTOBER 2015 Hafslund konferansesenter, Sarpsborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google