Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyret 1.november 2012: Foreløpig rapport omstrukturering HSO Rådmannens forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyret 1.november 2012: Foreløpig rapport omstrukturering HSO Rådmannens forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyret 1.november 2012: Foreløpig rapport omstrukturering HSO Rådmannens forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016

2 Audnedal framover! Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!

3 Nå-situasjonen Høy kvalitet på tjenestetilbudet Befolkningsvekst Største utfordring nå: – Større utgifter enn inntekter – Helt nødvendig å gjøre omprioriteringer raskt

4 Kommunestyrets budsjettvedtak 2012 Kommunestyret har som målsetting å budsjettere med positivt netto driftsresultat ved neste års budsjettarbeid.

5 Fylkesmannen i Vest-Agder Dialogmøte 22.mai: – ”Vi anbefaler at kommunen tar et sterkere grep om økonomien i tidlig fase for å unngå en fremtidig vanskelig økonomisk situasjon.”

6 Fylkesmannens tilbakemelding på budsjettet for 2012 ”Vi vil understreke at det er viktig at kommunen jobber målrettet med å opparbeide en bedre balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter og på sikt et netto driftsresultat på om lag 3 prosent for å sikre en bærekraftig økonomi”

7 Hovedtrekkene i budsjettforslaget 5 millioner mer i utgifter enn inntekter i 2013 Umulig å unngå bruk av fondsmidler i 2013 Besparende økonomiske grep må foretas nå: – Omlegging til en 24-timers institusjon – Innføring av eiendomsskatt fra 2014

8

9 HSO-utredning Administrasjonsutvalget fattet i sak 13/12 den 21.6.2012 følgende vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe med følgende deltakere: Fra politikerne - 2 politikere: Fra administrasjonen: Kommunalleder HSO og kommunalleder Økonomi Fra tillitsvalgte: 1 representant fra Delta eller Fagforbundet, 1 representant fra Sykepleierforbundet” Arbeidsgruppa rapporterer til rådmannen. Det legges fram en foreløpig rapport innen 15.oktober”.

10 HSO-utredning Deltakere i arbeidsgruppen har vært: Odd Arne Ougland, Høyre Åslaug Høyland, Bygdelista Heidi Andersen, Norsk sykepleierforbund Brit Egebø, Fagforbundet Kristine Valborgland, Kommunalleder økonomi Tom Valand, Kommunalleder HSO Enhetsleder teknisk Terje Ågedal har i tillegg vært konsultert i forhold til bygningstekniske vurderinger.

11 HSO-utredning Mandat for utredningen – En 24-timers institusjon for heldøgns- omsorg og pleie – Samlokalisering av Audnedal Helse og Audnedal Omsorg – Audnedal Bo - og dagsenter, lokalisering og drift – Vurdering av framtidig behov for omsorgsleiligheter – Vurdere hjemmebaserte tjenester

12 HSO-utredning Målsetninger for utredningen Opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet med høy kvalitet Mer framtidsrettet institusjonsbruk med tanke på utfordringer i Samhandlingsreformen Mer effektiv drift Bedre mulighet for rekruttering og kompetanseutvikling

13 HSO-utredning Analyse av nå - situasjonen Byremo bo og omsorgssenter Konsmoheimen bo og servicesenter Audnedal helse Audnedal bo og dagsenter Antall plasser (ledig kapasitet)11 (1)13 (1-2)5 Antall omsorgsboliger (ledige boliger)6 (2)12 (3) Hjemmesykepleie Ledig kapasitet spes. kveld Noe ledig kapasitet Tjenester til barn og unge (helsesøster, fysioterapi, forebyggende tjenester) Behov for mer ressurser Kompetanse/interkommunalt samarbeidBehov for kompetanseheving og spesialisering på flere områder som for eksempel. kols (lungesyk.), diabetes, rehabilitering, kreft, demens, osv.

14 HSO-utredning Analyse av nå - situasjonen forts. Faggrupper spredt på forskjellige steder Behov for større tverrfaglig samarbeid Behov for mer interkommunalt samarbeid Tre separate bygg med 5 nattevakter Nye tiltak finansieres med statlige midler – medfører egenandel for kommuner.

15 HSO-utredning Utfordringer: – Ikke mulig med ytterligere innsparinger innen dagens struktur. – Ikke økonomi til å følge opp oppgaver som følge av Samhandlingsreformen – Behov for investering i ny teknologi – Mer tverrfaglig samarbeid – Mer interkommunalt samarbeid for å løse oppgaver – Politiske valg blir gjort ut fra bostedsadresse

16 HSO-utredning Definisjoner som brukes i utredningen. Institusjon: Boform med fast personell for heldøgns- omsorg og pleie (24/7). Dette innbefatter: – Sykehjem. Beboere som får vedtak om kortidsopphold, avlastningsopphold og sykehjemsplass. – Omsorgshybler med heldøgns- omsorg og pleie. Mindre rom hvor beboerne defineres som hjemmeboende og betaler leie for ”hybel”, mat, hjemmehjelp, vask av tøy, forbruksmateriell og andre tjenester de mottar. Beboerne kan søke bostøtte via Husbanken – Omsorgsleieligheter med heldøgns- omsorg og pleie. Større rom gjerne med eget soverom, hvor beboerne defineres som hjemmeboende. Eller som for hybel – Bokollektiv for demente. Leiligheter med felles oppholdsrom hvor beboerne enten kan være sykehjemsbeboere eller defineres som hjemmeboende. – Avlastning for hjemmeboende senil demente.

17 HSO-utredning Hjemmebaserte tjenester: Tjenester fortrinnsvis rettet mot hjemmeboende. – Hjemmesykepleie, psykiatri, rus, lege, helsestasjon/helsesøster, jordmor, folkehelse inkludert frisklivssentral, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelformidling, barnevern, sosiale tjenester i NAV. Bo og tjenestesenter: – Både institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester samles på ett sted. En kan her tenke seg å legge inn innservicetjenester slik som f.eks. kantinedrift i forbindelse med kjøkkendrift etc.

18 HSO-utredning Framtidig behov Framskrevet folkemengde til år 2040: År25-66 år67-79 år80-89 årover 90 årSum o.80 år Totalt folketall 20118611496218801689 20159011736018781766 20209981956715821933 202510922147516912108 20301173234101171182308 20351259259117241412513 20401292329131321632705

19 HSO-utredning Framtidig behov for institusjonsplasser. 2012 til 2020 -2025 ca. 23 som i dag. 2020 -2025 til 2040. År 2025År 2030År 2035År 2040 Antall eldre 67 – 69 år 214234259329 Antall eldre over 80 år 91118141163 Behov for institusjonsplasser 27304047

20 HSO-utredning Fremtidig behov for omsorgsboliger/leiligheter – 2012 til 2020 -2025 Behovet dekt. – 2020 -2025 til 2040. År 2025År 2030År 2035År 2040 Behov for omsorgsleiligheter/omsorgsboliger 16212530

21 Alternative løsninger En 24-timers institusjon ved Konsmoheimen ut fra eksisterende bygningsmasse – Bruker institusjonen til 23 beboere slik den er i dag (4 leiligheter i 2.etg, evt. ombygning rom i 1.etg.) Dagens bokollektiv for senil demente med 6 plasser omgjøres til sykehjemsplasser 7 plasser defineres som sykehjemsplasser og brukes til korttidsplasser/avlastning/rehabilitering og for beboere som har fått innvilget sykehjemsplass, men som ikke har behov for et skjermet tilbud. De fire leilighetene i 2. etg. beholdes som omsorgsleiligheter og 6 plasser i 1. etg. omgjøres til omsorgshybler. Det gis ordinært tilbud om heldøgns- omsorg og pleie. – Byremoheimen blir senter for hjemmebaserte tjenester

22 Alternative løsninger En 24-timers institusjon ved Konsmoheimen ut fra eksisterende bygningsmasse forts: – Audnedal bo og dagsenter Må evt. bygges både på Byremo og Konsmo ved tilknyting til inst.

23 Alternative løsninger En 24-timers institusjon ved Konsmoheimen ut fra eksisterende bygningsmasse forts: – Fordeler en institusjon: Enklere takle faglige utfordringer i Samhandlingsreformen ved – større fagmiljø samlet på ett sted. Større mulighet for spesialisering innen forskjellige fagområder og faglig utvikling Bedre i stand til å takle uforutsette hendelse i forhold til personalressurser Trenger kun to nattevakter i forhold til tre som i dag Kun kjøkkendrift på ett sted i forhold til dagens tilbud med to kjøkken Mulighet til fast personell på avdeling for urolig demente.

24 Alternative løsninger En 24-timers institusjon ved Konsmoheimen ut fra eksisterende bygningsmasse forts: – Fordelen ved å samle helse og sosiale tjenester på ett sted er: Bedre mulighet for tverrfaglig samarbeid – mer rasjonell utnyttelse av ressursene og større fagmiljø. Bedre dekning av sykepleiere i hjemmesykepleien Redusere fra to enhetsledere til en enhetsleder i 100 % stilling. Dette medfører ikke innsparing på ledelsesressurs, men gir en bedre koordinering av ressursene. Frigjør nåværende helsehus som kan selges/leies ut til andre formål – medfører mindre vedlikeholdskostnader, sparte strømutgifter og renholdsutgifter. Sparte kommunale utgifter til leie av kontor for NAV i tillegg til at en får inntekter fra statlig del av NAV. Mulighet for leieinntekter fra fysioterapi og tannlege.

25 Alternative løsninger Ulemper ved kun å ha en institusjon ved Konsmoheimen ut fra eksisterende bygningsmasse er: Flere beboere må flytte lengre bort fra lokalmiljøet Ikke optimal løsning å ha beboere med behov for heldøgns- omsorg og pleie i to etasjer uten egnet skyllerom etc., Mister noe av fleksibiliteten ved at hjemmesykepleie og institusjon splittes Mister noe av fleksibiliteten for å ta inn ekstra beboere i korte perioder dersom antall ordinære plasser er fylt opp. Mer kjøring i forbindelse med å bringe ut middag til hjemmeboende i hele kommunen Ikke egnede rom til vaskeridrift i Konsmoheimen

26 Alternative løsninger Ulemper ved å bruke Byremo bo og omsorgssenter som senter for hjemmebaserte tjenester: – Lokalen er ikke tilpasset dette formålet og en må evt. gjøre bygningsmessige utbedringer – Noe mer kjøring i hjemmesykepleien ved at hjemmesykepleien skal dekke hele kommunen. B

27 Alternative løsninger En 24-timers institusjon ved Byremo bo og omsorgssenter ut fra eksisterende bygningsmasse – Må det evt. bygges 10-12nye institusjonsplasser/omsorgshybler på Byremo – Konsmoheimen bo og omsorgssenter omgjøres til senter for hjemmebaserte tjenester tilsvarende Byremo bo og omsorgssenter i forrige alternativ. – Audnedal bo og dagsenter kan evt.: Legges i inn i lokalene bokollektivet for senil demente Legges i sammen med Byremo bo og omsorgssenter (må evt. bygges)

28 Alternative løsninger Fordelene ved å samle institusjonstjenesten i Byremo bo og omsorgssenter – De samme fordelene som ved institusjon på Konsmo – I tillegg: En evt. utbygging og omdisponering av 10-12 plasser ved Byremo bo og omsorgssenter vil kunne gjøres ved å tilknytte eksiterende bygningsmasse i samme plan som nybygg. Arealer tilknyttet Byremo bo og omsorgssenter er bedre egnet for utvidelse enn arealer som er tilgjengelig i tilknytning til Konsmoheimen bo og servicesenter. Har allerede har et funksjonelt vaskeri. – Ulempe. Bygningsmessige kostnader.

29 Alternative løsninger Bo - og tjenestesenter på Byremo – Samler tjenester innen helse, sosial og omsorg på ett sted i henhold til definisjonen av bo - og tjenestesenter. bygge/omdisponere areal slik at man får 10- 12 institusjonsplasser mer enn det enn har i dag. Bygge/omdisponere areal slik at det er plass til helsetjenester, NAV, tannlege, frisklivssentral, servicefunksjoner etc. Bygge/omdisponere areal tilsvarende Audnedal bo og dagsenter.

30 Alternative løsninger Bo og tjenestesenter Byremo – Fordeler: Får samlet alle faggrupper på ett sted, med mulighet for et bredt tverrfaglig samarbeid og gode muligheter for rasjonell utnyttelse av personalet. Samme fordeler som ved en institusjon I tillegg – spare både vaktmestertjenester, vedlikeholdsutgifter og strøm ved at total bygningsmasse kan reduseres – En ville kunne få et ”robust” senter med tanke på evt. fremtidig endring i kommunestruktur eller med tanke på interkommunale samarbeid.

31 Alternative løsninger Bo og tjenestesenter Byremo forts: – Fordeler: Byremo kan være strategisk i forhold til evt. fremtidig endring i plassering av ambulansetjeneste Det er tilgjengelige hensiktsmessige arealer for bygningsmessig utvidelse i tilknytning til Byremo bo og omsorgsenter. Det vil også være tilgjengelig areal for videre utbygging/utvidelse etter 2020-2025 Kan få bedre koordinering av ressursene i institusjon og hjemmebaserte tjenester Vil være letter å bygge opp faglige gode tilbud for forskjellige diagnosegrupper – Ulemper Krever store investeringer Mister tjenestetilbud i Konsmo

32 Alternative løsninger Bo og tjenestesenter Byremo forts: – Ulemper: Har i dag godt vedlikeholdt og oppjustert bygningsmasse på Konsmo Eksisterende eldreboliger på Konsmo blir ikke tilknyttet en institusjon/servicesenter. Må tilbakebetale tilskudd til Husbanken for boligmasse Konsmo

33 Alternative løsninger Bo- og tjenestesenter Konsmo tilsvarende Byremo. – Institusjonen brukes slik den er i dag til 23 beboere – Må bygges arealer til hjemmebaserte tjenester, boliger og dagsenter for beboere som i dag bor ved Audnedal bo og dagsenter og evt. vaskeri.

34 Alternative løsninger Bo- og tjenestesenter Konsmo tilsvarende Byremo forts: – Fordeler Samme som tilsvarende løsning på Byremo – Ulemper Eksisterende arealer som er tilgjengelig i tilknytning til Konsmoheimen er sannsynligvis ikke egnet for å kunne samle alle tjenester på ett sted

35 Bygningsteknisk vurdering: Bakgrunn for vurderingen: – Husbankens kostnader for utbygging av institusjonsplasser En institusjonsplass ca 85 m² inklusive andel av annet areal. Pris pr. institusjonsplass er beregnet til 2,24 mill for nybygg (2013 pris eks. mva). Stipulert behov er 50 m² i Audnedal. Totalt 1,3 mill pr. plass Bygging sykehjem kr. 26 000pr. m² Bygging omsorgsbolig kr 20.000 pr. m².

36 Bygningsteknisk vurdering: En institusjon på Konsmo. Byremo er senter for hjemmebaserte tjenester: – Det er tilstrekkelig areal i eksisterende bygningsmasse på Konsmo til dette formålet. – Vaskeriet som eventuelt må flyttes krever en investering på ca 0,5 mill. Dette inkluderer både bygningsmessige endringer og flytting av maskiner fra Byremo. – Kostnader for tilpasning Byremo er anslått til ca 2,0 mill – Forutsetter mindre bygningsmessige endringer.

37 Bygningsteknisk vurdering: En institusjon på Byremo. Konsmo er senter for hjemmebaserte tjenester. – 11 nye institusjonsplasser på Byremo totalt kr 14.3 mill. – Ombygning Konsmoheimen ca. kr 4 mill. Uoversiktlig bygningsmasse Hovedinngangen er plassert lite publikumsvennlig Parkeringsarealet er ikke tilstrekkelig.

38 Bygningsteknisk vurdering: Audnedal bo og dagsenter – I tilknytning til Konsmoheimen kan det være aktuelt å bruke eksisterende eldreboliger (blå boliger) og bygge nye eldreboliger over veien fra Konsmoheimen. – Ny carporter – Kostnader: Ca. 6,0 mill for 5 nye omsorgboliger. Ca. kr. 100.000 pr carport.

39 Bygningsteknisk vurdering: Bo- og tjenestesenter på Konsmo. – Nybygg til hjemmebaserte tjenestene ca 1200 m² i to etg. – Totalkostnaden ca kr. 31,2 mill. – Dersom Audnedal bo- og dagsenter skal knyttes til + 6,5 mill. Etter 2020 – 2025 Vanskelig å få areal nok til å kunne bygge ut til stipulert behov for institusjonsplasser i tilknytning til nåværende institusjon

40 Bygningsteknisk vurdering: Bo- og tjenestesenter på Byremo – Bygge 11 plasser for ivareta samlet behov. Investeringskostnad kr. 14,3mill. – Hjemmebaserte tjenestene senteret 1 200m². Investeringsbehov på kr. 31,2 mill. – Audnedal bo- og dagsenter - etablering av nybygg tilknyttet eksisterende bygningsmasse. Kostnad ca 6,5mill. 2020 – 2025. Tilstrekkelig areal til utvidelse.

41 Bygningsteknisk vurdering: Nytt bo- og tjenestesenter uavhengig av plassering – Frem til 2020 - 2025 Arealbehov på ca. 3200m². Pris ca 89. mill – Fra 2020 – 2025 ytterligere utbygging ca. 2000m² Ytterligere ca. kr 52 mill

42 Økonomiske konsekvenser Anslag innsparingspotensialet ved å ha en institusjon i stedet for to Anslått beløp Reduserer antall nattevakter innen institusjonene fra 3 til 2. Innsparingen er 1,83 årsverk. 1.328.000 Ved sammenslåing av kjøkkenene kan man sannsynligvis redusere bemanningen med 0,7 årsverk fra totalt 2,76 årsverk til 2,0 årsverk 365.000 Renholdsressursen kan reduseres, pga redusert areal i forhold til to institusjoner. Anslått 0,3 årsverk, fra totalt 1,24 årsverk til 0,94 årsverk 157.000 Vaktmesterressurs kan reduseres, fra totalt 0,6 årsverk til 0,4 årsverk105.000 Redusert bygningsvedlikehold, innvendig og utvendig pga redusert areal (inkl. serviceavtaler brann og heis, vedlikehold og reparasjon av maskiner) 50.000 Redusert strømforbruk pga redusert areal200.000 Andre innsparinger (inventar, utstyr, drift av kjøkken, renholdsutstyr etc)30.000 Merutgifter ved utkjøring av middag-16.000 Merutgifter ved økt kjøring hjemmesykepleie (usikkert pga kan ha oppmøteplass både på Byremo og Konsmo) -50.000 SUM ANSLAG INNSPARING2.169.000

43 Økonomiske konsekvenser Konsmoheimen inst.- Byremo hjemmebaserte tjenester Byremo bo og omsorgs. inst. – Konsmoheimen hjemmebaserte tjenester. Bo- og tjenestesenter Byremo Bo- og tjenestesenter Konsmo Innsparinger i 1000 kr.2.169 Kostnader i 1000 kr.2266752.3412.060 Totale innsparinger i 1000 kr. 19431494-172109

44 Økonomiske konsekvenser Oversikt over stipulerte inntekter og utgifter for de forskjellige alternative løsningene (i 1000 kr.) Konsmoheimen inst.- Byremo hjemmebaserte tjenester Byremo bo og omsorgs. inst. – Konsmoheimen hjemmebaserte tjenester. Bo- og tjenestesenter Byremo Bo- og tjenestesenter Konsmo Innsparinger2.169 Kostnader2266752.3412.060 Totale innsparinger 19431494-172109

45

46 Budsjett 2013 HANDLINGSPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag

47 Økonomiske fakta Driftsutgiftene er høyere enn driftsinntektene Høy lånegjeld Avhengig av avkastning fra Kraftfondet Høyt fondsbruk Statsbudsjettet 2013 – betydelig lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet

48 Brutto og netto driftsresultat

49 Gjeldssituasjonen Høy gjeld: Gjeld 31.12.2012 kr 109 mill – ca 7 mill i årlig renter og avdrag Økonomireglement: – Gjelden skal maks utgjøre 70% av driftsinntektene Snitt sammenlignbare kommuner: 62,2% Audnedal:76,1% per 31.11.2011 Minimumsavdrag

50 Avhengig av kraftfondet 2012: – Rentenivået ca 2-2,5% – Budsjettert avkastning 4% – Ikke bufferfond – Verdiregulering av 200 mill – ca 2 mill

51 Statsbudsjettet 2013 Landsnitt vekst i frie inntekter for kommunene, 5,1% – Dekker lønns-, pensjons- og demografivekst – Oppgaveendringer

52 Statsbudsjettet, forts Audnedal kommuner + 2,8% (2,1%) – Snitt Vest-Agder 5,6% – Kun Sirdal lavere vekst i Vest-Agder – Dekker ikke økte utgifter – Kr 103.022.000 – Lav vekst i årene framover pga inntektsgarantiordningen

53 Fondsbruk i handlingsplanperioden 2013201420152016 Bruk av fond5.040.0001.376.000520.000688.000 Fondsbruk knyttet til utgifter som ikke videreføres : Prosjektmidler NAV Etableringstilskudd Kjøp av kopimaskin/ skriver Prosjektmidler Folkehelse 365.000 800.000 100.000 10.000 1.300.000 0 10.000 0 10.000 0 Fondsbruk til ordinær drift3.715.00076.000510.000678.000

54 Nødvendige grep Omstrukturering Avkastning fra Kraftfondet (langsiktig kapital) Eiendomsskatt Behov for justering og tilpasninger av enhetenes budsjetter i tråd med forventet driftsnivå

55 Omstrukturering HSO Arbeidsgruppa utreder endelig alternativ – Kommunestyrebehandling 13.desember Budsjettmessig forutsetning: – En 24-timers institusjon fra 01.10.2013 på Konsmo. Hjemmebaserte tjenester på Byremo – Budsjettmessig virkning fra 2014. – Nødvendig investeringsmidler til ombygging på Byremo og Konsmo avsatt i 2013 og 2014

56 Eiendomsskatt Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer pg næringseiendommer fra 2014 – Ligningsverdi legges til grunn på boliger – Taksering av næringseiendom starter i 2013 (Satt av kr 200.000 i 2013) – Beregnet gjennomsnittlig skatt ca kr 3.000.

57 Avkastning på Kraftfondet Mer realistisk nivå på avkastningen i forhold til kommunens finanssituasjon – Kommunen har ikke bufferfond og kan ikke ta høy risiko – Kommunen har en anstrengt økonomi – For å opprettholde verdien skal kraftfondet prisvekstjusteres. Ligger flere millioner på etterskudd.

58 Avkastning på Kraftfondet, forts Budsjettert avkastning/ realavkastning er budsjettert til 3% (4% i 2012)

59 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Prisvekstjustering varer og tjenester – Generell prisvekstjustering Styrket visse poster: – Bygningsvedlikehold kr 173.000 – Veivedlikehold kr 233.000

60 Andre endringer i handlingsplanperioden Helsestasjonsressurs økt 20% fra 2013, og ytterligere 20% fra 2014. Økt ressursbehov innen Audnedal Bo- og dagsenter Valg 2013 kr 100.000

61 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts 4,5 rammetimer til tidlig innsats på hver av barneskolene Økt bemanning i barnehagene som følge av økt barnetall: 0,1 årsverk Byremo bhg 0,6 årsverk Konsmo bhg

62 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Tilskudd til Audnedal Næringsforum er tatt ut (kr 150.000) Tilskudd på kulturområdet redusert med kr 50.000. Tilskuddene er slått sammen med felles søknadsfrist. Ny sum: kr 176.000. Nytt reglement for kulturtilskudd kommer til behandling samtidig med budsjettet.

63 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Etableringstilskudd – Søknader på kr 2,1 mill Kr 600.000 på fond – Kr 800.000 i tilskudd i 2013 – Kr 1.300.000 i tilskudd i 2014

64 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Kommunestyrets tilleggsbevilgning redusert fra kr 200.000 til kr 100.000 Formannskapets tilleggsbevilgning redusert fra kr 100.000 til kr 50.000 Ordførers tilleggsbevilgning økt fra kr 0 til kr 50.000 Total reduksjon: kr 100.000

65 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Rusprosjektet avsluttes Betaling for bruk av svømmehallen innføres fra høsten 2013.

66 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Kommunale avgifter og gebyrer – Kulturskole, SFO, 3% – Omsorgstjenester: middagsbetaling,etc, 3% – Husleie, 0,5% – Barnehage, uendret beløp, kr 2.330. – Tekniske tjenester, 3%

67 Andre endringer i handlingsplanperioden, forts Følgende områder sees på: – Administrative fellestjenester – Se på muligheter for mer effektiv organisering og drift, herunder interkommunalt samarbeid. – Renholdsressurs – Mer effektiv organisering og drift – Kultur: – Kulturskolen, nivå på ressursbruken – Nytt opplegg for tilskudd

68 Investeringsprosjektene 2013201420152016 Investert beløp4.7253.9302.9002.400 Finansiering: Utbytte Nær.rettede midler MVA-komp Fond Ubrukte lånemidler Refusjon Hægebostad 685 1.500 765 1.045 500 230 1.300 780 640 404 576 230 1.300 1050 290 135 0 125 1.300 550 450 0 100 Antall nye prosjekter:5121

69 Investeringsprosjektene Ombygging Byremo – Senter for hjemmebaserte tjenester – 2013: kr 500.000 (eksl mva) – 2014:kr 1.500.000 (eksl mva) Ombygging Konsmo – 24-timers institusjon: – 2013:kr 1.000.000 (eksl mva)

70 Investeringsprosjektene, forts Byremo industriområde 2012 – 2013: – Investeres kr 1,3 mill i 2013, totalt 1,35 mill Industriområde Helle 2015-2016: – Totalt kr 1,1 mill Gatelys Åsen boligfelt: – Kr 400.000 i 2013.

71 Investeringsprosjektene, forts Reguleringsplaner sentrum 2013-2014, totalt kr 500.000. Opprustning av kommunale veier i 2015 og 2016: – kr 1,7 mill (Hellegarden, Øvre Flottorp, Listøl) Rehabilitering VA 2013-2015, kr 1,1 mill Adresseprosjektet 2012-2014: Kr i 2012, kr 780.000 i 2013-2014

72 Investeringsprosjektene, forts Lærerpc’ene skiftes ut i 2015 1 klassesett pc’er skiftes i 2016 Utbedring Byremo ungdomskole fortsetter i 2013 og 2014, kr 230.000 per år Utbedring barnehager og barneskoler, 3-årig prosjekt fra 2014

73 Andre muligheter? Nedbetale gjeld ved bruk av kraftfondet – Kortsiktig årlig reduksjon i utgiftene ca 1,4 mill – Redusert handlefrihet Valg for alltid Lavere rente på gjeld enn på innskudd – taper på det – Risiko for at nødvendige driftsreduksjoner utsettes

74 Andre muligheter? Strukturendringer i flere sektorer – Barnehage og skoler – Omfattende interkommunalt samarbeid innen teknisk og administrativ sektor

75 Konsekvens av manglende grep: Økte kostnader ved å opprettholde og bygge ut tjenestetilbudet ved to institusjoner Små fagmiljøer som det vil være vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til – >Dårligere faglig tilbud

76 Konsekvens av manglende grep: Fondsreservene tar slutt – Handlefrihet tar slutt – Uforutsett utgifter medfører direkte reduksjoner Regnskapsmessig underskudd som må dekkes med driftsreduksjoner, vil sannsynligvis øke i årene framover.

77 Konsekvens av manglende grep: Tjenestetilbudet vil bli vesentlig dårligere Dårligere omdømme Usikkerhet i egen organisasjon øker


Laste ned ppt "Kommunestyret 1.november 2012: Foreløpig rapport omstrukturering HSO Rådmannens forslag til budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google