Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedlegg 4: Relevant tilleggsinformasjon Anbud nr. 08-027 – Verdikjede AS Vinmonopolet, april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedlegg 4: Relevant tilleggsinformasjon Anbud nr. 08-027 – Verdikjede AS Vinmonopolet, april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedlegg 4: Relevant tilleggsinformasjon Anbud nr. 08-027 – Verdikjede AS Vinmonopolet, april 2008

2 1 Dagens varestrøm Grossister VSD Cuveco Vectura Butikk Inngående Kunde Grossister Grossist (Incoterms DDP)AS Vinmonopolet Kostnad/Risiko: Produksjon (Arcus) Import Grossister Kunde Distribusjon Netthandel Utgående Lager Inngående Transportør Egen distribusjon 1% Produsent (utland) Importør/grossist/ produsent (Norge) Distributør/transport AS Vinmonopolet

3 2 Reduserte transportkostnader gjennom redusert totalt antall leveringsfrekvenser/kjørte kilometer, for eksempel ved å: –Innføre samlasting mellom distributørene (spesielt i distriktene) –Etablere mer fleksible leveringsvinduer, inkludert utenfor åpningstid –Akseptere større varebeholdning i butikk –Effektivisere leveringsmønster til nye filial-butikker (vurdere resultat av piloter) Reduserte kostnader til flaskeplukk, for eksempel ved å: –Stimulere til innkjøp av ”rett kvanta” for eksempel kasse- eller pallekjøp, evt kun innenfor basissortimentet –Øke forutsigbarhet, for eksempel gjennom bedrede prognosesystemer –Optimalisere bestillingsmønstre/-rutiner ift. leveringsfrekvens og ordrestørrelse Andre kilder for reduksjon av transaksjonskostnader: –Datakvalitet –Utvidet bruk (og krav til bruk) av EDI-utveksling og evt. andre tilsvarende systemer –Etablering av faste rutiner ifm. retur av varer –Effekter som følge av velfungerende leverandørportal Definere/revidere prosesskvalitetskrav til våre leverandører (grossister), for eksempel: –Krav til leveringspresisjon og leveringsevne (f.eks. for å minimere tomt i hyllen) –Krav om EDI-utveksling for alle leverandører Profesjonalisering av bransjen, inkludert endrede konsekvenser ved brudd på prosesskvalitetskrav, f.eks.: –Bransjestandarder –Utvikle prekvalifiseringskrav til leverandører –Revurdere innkjøpsbetingelser eks. ift. konsekvens ved utsolgt/gjentagende utsolgt, flere produkter Behov for analytisk tilnærming for å beregne økonomiske effekter og andre ringvirkninger av disse tiltakene, samt underbygge prioritering Mulige tiltak for effektivisering av grenseflater mellom grossister/distributører og Vinmonopolet

4 3 Vurdere kjedekontorets rolle i bestillingsfunksjonen Etablering av velfungerende prognosesystemer Revurdere logistikkstruktur tilhørende nettbutikken (f.eks. vurdering av lagerfunksjon) Vurdere videreutvikling i butikk (f.eks. Space Management, transportenheter, mottaksforhold) Vurdere i hvilken grad man kan nyttiggjøre seg tillit i verdikjeden (f.eks. for å unngå dobbeltarbeid mht. kvalitetssikring av data) Behov for intern vurdering av effekter og ringvirkninger av disse tiltakene, så vel som gjennomføringsevne, samt underbygge prioritering Mulige interne tiltak i Vinmonopolet

5 4 Endrede miljøkrav (inkl. f.eks. CO 2 -regnskap) til Vinmonopolet og til leverandører (grossister/ distributører/produsenter) for eksempel ift. –Transport og logistikk (f.eks. transportmodus, kjøretøyspesifikasjoner) –Innkjøp/materialvalg i butikker og kontorer –Energibruk i butikker og kontorer –Forbruksmateriell/visuelt inntrykk i butikk (f.eks. arbeidsklær, bæreposer) –Avfallshåndtering/kildesortering (inkl. styrting/destruksjon, retur) –Økologiske produkter Endrede produktkvalitetskrav til Vinmonopolet og til leverandører (grossister/distributører/ produsenter), for eksempel: –Øke krav til sporbarhet/dokumentasjon –Vurdere krav om temperaturlogg –Årlig sensorisk test (SPI) alle basisprodukter Endrede konsekvenser ved brudd på miljø- og/eller kvalitetskrav, f.eks.: –Konsekvens for enkeltprodukt –Konsekvens for grossist ved eks. gjentagende brudd Behov for å beregne økonomiske konsekvenser, samt juridisk vurdering av lovlighet av å stramme inn på krav (ref. ESA) for å definere handlingsrom Mulige tiltak for effektivisering av grenseflater mellom grossister/distributører og Vinmonopolet

6 5 Nøkkel- aktiviteter Implemen- tering Utvikling av hovedløsning Løsnings- alternativer Situasjons- beskrivelse Motivasjons- sikring Beskrive for alle berørte parter: –Hvorfor prosjektet er viktig –Hvordan effektivi- seringstiltak vil komme alle til gode –Hvorfor kvalitet og miljøhensyn er kritisk viktig for Vinmonopolet, og dermed for de andre aktørene i kjeden Understreke viktigheten av transparens hos alle parter Analytisk/fakta- basert vurdering av hovedproblem- områder, inkludert –Hoved- kostnads- drivere –Praksis/ standar-der i andre bransjer/ markeder Identifisering av mulige tiltak for –Effektivi-sering –Miljø-forbedring –Produkt-kvalitet Kvantifisering av tiltakene Vurdering av implikasjoner av mulige tiltak og sammenhenger mellom ulike sett av tiltak Fasilitering av juridisk vurdering av krav/ standarder til miljø og produktkvalitet Mulig igangsetting av ”quick wins” Beskrive effektiviserings- løsning med forslag til tiltak for berørte parter og implikasjons- vurdering Forslag til nye standarder for miljø og produkt- kvalitet til grossister, distributører og for Vinmonopolet Forankring hos hovedaktører Forberedelse til igangsetting av vedtatte tiltak Implementering, av effektivi- seringstiltak Innføring og oppfølging av standarder for –Miljø –Produkt- kvalitet –Prosess- kvalitet Evaluering i etterkant Tentativ prosess Fase 1Fase 2


Laste ned ppt "Vedlegg 4: Relevant tilleggsinformasjon Anbud nr. 08-027 – Verdikjede AS Vinmonopolet, april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google