Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole 2014-2016 "Alle innenfor" 2015 Sist redigert 13.08.2015 Utarbeidet av Eva Vangen og Wenche Schjøll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole 2014-2016 "Alle innenfor" 2015 Sist redigert 13.08.2015 Utarbeidet av Eva Vangen og Wenche Schjøll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole 2014-2016 "Alle innenfor" 2015 Sist redigert 13.08.2015 Utarbeidet av Eva Vangen og Wenche Schjøll 1

2 Hvorfor trenger vi å arbeide med sosial kompetanse? Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet. Det stilles i økende grad krav til individuelle ferdigheter og til individets plassering innenfor fellesskapet. Sosial kompetanse defineres her som ”et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling” (Garbarino 1985 s. 80). Denne definisjonen understreker flere vesentlige sider ved sosial kompetanse. Sosiale ferdigheter er ikke tilstrekkelig for å utvikle seg sosialt. Barn og unge må i tillegg ha kunnskap om hvilke ferdigheter som kreves i ulike situasjoner, og kunne vurdere hvilke ferdigheter det er riktig å benytte til enhver tid. Kunnskapsløftet generelle del ; -opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig» Det uttrykkes at det i skolen skal arbeides med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og det påpekes spesifikt at skolen ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. På skolen skal elevene utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. http://www.udir.no/PageFiles/35221/Veil_Sos_kompetanse.pdf Veileder - Utvikling av sosial kompetanse fra utdanningsdirektoratet.http://www.udir.no/PageFiles/35221/Veil_Sos_kompetanse.pdf 2

3 Sosial kompetanse i skolen - Sammenheng mellom sosial og faglig læring Elever som lykkes godt sosialt, har også en tendens til å klare seg relativt godt faglig. Elever som er isolerte og ensomme i skolen, vil også kunne få problemer med å konsentrere seg om faglig læring. Sosial og skolefaglig læring er i noen grad avhengig av hverandre. Skolens arbeid med å utvikle gode og inkluderende fellesskap vil være positivt for elevenes sosiale, faglige og personlige utvikling og læring. Skoleelever må mestre to arenaer: den faglige og den sosiale. Disse kan også betraktes som to mestrings- og kompetanseområder. Begrepet kompetanse er en relativt stabil kapasitet eller beredskap, mens begrepet mestring er mer situasjonsavhengig. Kompetansen vil anvendes gjennom mestring, men det er ikke alltid vi viser den kompetansen vi har gjennom mestring. Det vil si at det kan være elever som har nødvendig sosial kompetanse og likevel velger å ikke bruke den. Samtidig kan det være elever som ikke viser sin faglige kompetanse fordi det kan være risikabelt sosialt. 3

4 Skole, aktivitetsskole og hjem samarbeid Sosial kompetanse er et læringsområde i skolen som stiller krav til et nært og godt samarbeid med elever og foresatte. Foresatte har hovedansvaret for barna. Lov om barn og foreldre (barneloven) slår fast at foreldre/foresatte i Norge har hovedansvaret for å oppdra sine barn og sørge for at utdanningen de får, er tilpasset deres evner og forutsetninger. Foresattes hovedansvar for barna understrekes også i opplæringsloven og LK-06. I opplæringsloven, § 1–2, formuleres det slik: ”Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn”. i hovedsak er alt arbeid med å utvikle barn og unges sosiale kompetanse en fellesoppgave for skole og hjem. Det er lite eller ingenting ved sosial kompetanse som kan sies å være kun skolens oppgave eller kun hjemmets oppgave. Derfor er et samarbeid mellom skolen og hjemmet påkrevet. Sosial kompetanse = En fellesoppgave for hjemmet, skolen og AKS 4

5 Planen er organisert rundt fem ferdighetsdimensjoner og 16 tenkevaner (Habits of mind) Inkludering - Empati, toleranse, respekt ; Empati vil si evne til å leve seg inn i andres situasjon. Det dreier seg om sosial sensitivitet og evne til desentrering. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati er således vesentlig for å kunne etablere nære relasjoner og være en motvekt mot mobbing og vold. Empati er både en stabil egenskap og situasjonsbestemt. Derfor kan empati utvikles og endres (Ogden 1995). Samarbeidsferdigheter handler blant annet om å kunne bruke tiden fornuftig mens man venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere. Det dreier seg om å samarbeide med jevnaldrende og med voksne. Samarbeid øves i reelle samarbeidssituasjoner og når samarbeidet aktivt verdsettes. Barn og unge lærer slike ferdigheter best ved at de får samarbeide mye. Selvhevdelse/Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk,- be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje, løse konflikter : er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet ved å uttrykke egne meninger og standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på. Evne ti hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. Selvhevdelse dreier seg om å uttrykke uavhengighet og autonomi, samt å ta sosial kontakt og initiativ. Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder - regulerer forholdet mellom atferd og følelser, og noen omtaler dette som impulskontroll. Det handler om evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Når man opplever frustrasjoner og motgang, eller når det oppstår uenigheter eller konflikter, kommer evnen til selvkontroll tydelig fram i måten man reagerer på uten å bli sint og ta igjen. Man må kunne utsette behov, for eksempel vente på tur, og kunne vise glede og sinne på situasjonstilpassede måter (Gresham og Elliot 1990). Ansvarlighet; dreier seg om å vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver. Man utvikler ansvarlighet gjennom å få medbestemmelse og ta konsekvensene av det. En forutsetning for ansvarlighet er derfor tillit. Ansvarlighet handler også om å kommunisere med voksne (Gresham og Elliot 1990). Det er viktig å merke seg at i en skole hvor barn og unge er omgitt av regler og kontroll på alle kanter, har de få muligheter til å utvikle ansvar. vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. 5

6 6 Utholdenhet Hold ut! Hold deg til oppgaven helt til den er gjennomført! Vær fokusert. Se etter nye måter å nå målet på når du står fast. Ikke gi opp. Lytte til andre Forstå andre! Bruk mental energi på å sette deg inn iandres tanker og ideer. Gjør en innsats for å se en sak fra andres ståsted, eller ut fra deres følelser. Tenke gjennom hvordan du tenker Vær bevisst på hvordan du kan det du kan! Bli klar over hvordan du selv tenker, føler og handler, hvilke strategier du bruker og hvordan dette påvirker andre. Stille spørsmål og lete etter bevis Hvordan vet du dette? Vær opptatt av å stille spørsmål. Vær bevisst på hvilken informasjon du trenger, og utvikle strategier for å finne og bruke denne informasjonen. Finn problemer som skal løses. Tenke og kommunisere tydelig og presist Værtydelig! Gjør ditt bestefor at all kommunikasjon, både muntlig og skriftlig blir så nøyaktig som mulig. Unngå for mange generaliseringer og overdrivelser og ikke vær vag eller upresis, Skape, være kreativ og nyskapende Prøv en annen måte! Vær kreativ ogtenk ut alternative metoder og nye og uvanlige ideer. Selvkontroll Ta deg tid! Tenk før du handler, behold roen og vær bevisst på det du gjør. Tenke fleksibelt Tenk på oppgaven på nytt! Se på den med et annet perspektiv eller blikk, finn alternativer, vurder de ulike mulighetene. Nøyaktighet Sjekk en gang til! Gjør alltid ditt beste. Sett en høy standard for arbeidet ditt. Se alltid etter nye måter å forbedre arbeidet på. Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner Bruk det du lærer! Hent fram tidligere innlært kunnskap og overfør den til nye situasjoner. Ta ansvarlige risikoer Ta sjansen! Vær modig og prøv deg selv om du ikke kan det helt. Ikke vær redd for å prøve nye ting. Fortsett å utfordre deg selv. Samle inn data med alle sanser Vær åpen og bruk alle naturlige sanser! Vær bevisst på omgivelsene dine. Samle informasjon med alle sanser; smak, berøring, lukt, hørsel og syn. Løse oppgaver med undring og respekt Ha det morsomt mens du løser problemer! Vær nysgjerrig og opplev verden som et fantastisk sted, som både er spennende og mystisk med alle sine naturfenomener og sin skjønnhet. Finne humor Le litt! Se det uventede og rare i ulike situasjoner. Sørg for at du kan le av deg selv. Tenke sammen Samarbeid! Kunne jobbe sammen og lære av hverandre i ulike situasjoner. Team-arbeid. Være åpen for kontinuerlig læring Jeg har så mye mer ålære! Være ydmyk og stolte når vi innrømmer at vi ikke vet. Motstå fristelsen til å bli selvgod. Tenkevaner Oversatt til norsk av Ljan skole

7 7 Tenke fleksibelt Toleranse Inkludering/ Empati Tenke sammen Tenke gjennom hvordan du tenker Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner Lytte til andre Respekt Leve seg inn i andres situasjon Se situasjonen fra den andres side Vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter

8 8 Lytte til andre Få medbestemmelse og ta konsekvensen av det Ansvarlighet Selvkontroll Tenke gjennom hvordan du tenker Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner Tenke og kommunisere tydelig og presist Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid Kunne utføre oppgaver Holde avtaler Følge regler Tillit

9 9 Utholdenhet Bruke tiden fornuftig mens man venter på tur Samarbeid Kommunisere tydelig og presist Lytte til andre Være åpen for kontinuerlig læring Stille spørsmål og lete etter bevis Kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere Kunne utføre oppgaver Hjelpe andre Samarbeide med jevnaldrende og med voksne Dele med andre Tenke igjennom hvordan du tenker

10 10 Ta ansvarlige risikoer Be om informasjon Selvhevdelse Skape, være kreativ og nyskapende Stille spørsmål og lete etter bevis Finne humor Gi uttrykk for egne meninger Delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter Si nei til det man helst ikke bør være med på Ta sosial kontakt og initiativ. Presentere seg Tenke gjennom hvordan du tenker Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner Ta sosial kontakt

11 11 Utholdenhet Vente på tur Selvkontroll Lytte til andre Tenke og kommunisere tydelig og presist Tenke gjennom hvordan du tenker Tenke fleksibelt Tilpasse seg felleskapet og ta hensyn til andre Kontrollere impulsivitet Forhandle om regler Følge instruksjoner og beskjeder Inngå kompromisser Være åpen for kontinuerlig læring

12 Årshjul for arbeid med sosial kompetanse onsdagstimen. Det vil komme en årsplan for arbeidet. Her vil det i noen onsdagstimer være fellessamlinger, noen samlinger med for eksempel; 1 og 2trinn, 1 og 5 trinn, 4-7 trinn 1-4 trinn. Samlingene vil være i gymsalen og ha innhold som knyttes mot denne planen. Den kan se omtrent sånn ut: 12 uketrinnstedansvarliginnhold 34allegymsalLærere/ rektor/ sosiallærer Inn-skolings- uken, samhold, vennskap 351 og 5gymsalSosiallærer /lærere Fadder/lære sangleker/arbei de med inn og utgang av gymsalen.

13 13 månedForventet kompetanseferdighetsdimensjon August og september (Innskoling) 1.Er en god venn/klassekamerat 2.Kan samarbeide i lek 3.Hilser på medelever/lærere 4.Følger klasseregler for lek, og i spill. 5.Viser respekt for andre og skolens regler 1. Inkludering/empati 2. Samarbeidsferdigheter 3. Selvhevdelse/selvbevissthet 4. selvkontroll 5. Ansvarlighet Oktober og november 1.Kan vise omsorg for andre som ikke har det godt. 2.Er vennlig og hjelpsom. 3.Hilser på medelever og lærere. 4.Viser respekt for ulikheter 5.Viser respekt for andre og skolens regler. 1. Inkludering/empati 2. Samarbeidsferdigheter 3. Selvhevdelse/selvbevissthet 4. selvkontroll 5. Ansvarlighet Desember og januar1.Kunne si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt mot andre. 2.er vennlig og hjelpsom 3.Kan presentere seg i klasserommet 4.bruker innestemme 5.tar ansvar for orden på skolen. 1. Inkludering/empati 2. Samarbeidsferdigheter 3. selvhevdelse/selvbevissthet 4. selvkontroll 5. Ansvarlighet

14 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Inkludering/ Empati; toleranse, respekt vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Tenkevaner: Tenke fleksibelt, Tenke sammen, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Lytte til andre Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  kan kjenne igjen glede, tristhet, sinne og redsel hos andre.  Jeg kan se på kroppsspråket og ansikter når noen er lei seg, sinte osv.  Kan vise omsorg for andre som ikke har det godt.  Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt.  Jeg sier i fra til en voksen hvis noen er lei seg eller trenger hjelp.  er en god venn/klassekamerat  Jeg leker med alle  Jeg trøster hvis noen er lei seg.  Hvis noen går alene spør jeg om han/hun vil være med  Jeg forstyrrer ikke andre i deres arbeid.  kunne si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt mot andre  Jeg sier unnskyld på en oppriktig måte 14

15 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Samarbeidsferdigheter; samarbeid, kommunikasjon, konflikthåndtering,-Be om og tilby hjelp, komme med forslag til samvær, la alle være med i leken Tenkevaner: Utholdenhet, Kommunisere tydelig og presist, lytte til andre, Tenke igjennom hvordan du tenker, Være åpen for kontinuerlig læring, Stille spørsmål og lete etter bevis. Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  kan samarbeide i lek  Jeg sier ja når noen vil være med i leken.  Er vennlig og hjelpsom.  Jeg spør om å delta i lek på en hyggelig måte.  vet hva som er mitt og ditt  Jeg tar ikke ting fra andre.  Jeg spør før jeg låner noe. 15

16 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Selvhevdelse/ Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk,- be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje, løse konflikter Tenkevaner: Ta ansvarlige risikoer, Skape være kreativ og nyskapende, Stille spørsmål og lete etter bevis, Finne humor, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner. Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  hilser på medelever og lærer  Jeg sier hei når jeg møter noen medelever i gangen  Jeg hilser på læreren min  kan presentere seg i klasserommet  Jeg kan si hva jeg heter  Jeg kan fortelle noe i klassen 16

17 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Tenkevaner: Utholdenhet, Lytte til andre, Tenke og kommunisere tydelig og presist, Tenke gjennom hvordan du tenker, Tenke fleksibelt, Være åpen for kontinuerlig læring Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  vise respekt for ulikheter  Jeg bruker ikke stygge ord om andre eller erter andre  bruker innestemme.  Jeg tilpasser stemmen etter situasjon.  Jeg kan hviske.  følger klasseregler for lek, og i spill.  Jeg tåler å tape.  Jeg aksepterer reglene i spillet.  tåler at noen kommer borti meg.  Jeg tar ikke igjen selv om noen ved et uhell dunker borti meg. 17

18 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Tenkevaner: Lytte til andre, Selvkontroll, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Tenke og kommunisere tydelig og presist Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  bidrar til arbeidsro  Jeg snakker med innestemme, ber om ordet ved å rekke opp hånden.  Jeg er rolig og forstyrrer ingen  Jeg holder orden på ting og bøker.  Jeg følger lærers beskjed og klasseregler.  -viser respekt for andre og skolens regler.  Jeg er hyggelig og høflig.  Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP reglen.  Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.  Jeg sier i fra til en voksen når noen blir plaget eller mobbet.  Jeg er ute i friminuttene.   Tar ansvar for orden på skolen  Jeg holder det ryddig i klasserom, garderobe og i egne saker.  Gjøre sitt beste.  Jeg er arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet  Jeg gjør det jeg vet er riktig.  Jeg leverer lekser/ elevarbeid innen fristen. 18

19 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Inkludering/ Empati, toleranse, respekt vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Tenkevaner: Tenke fleksibelt, Tenke sammen, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Lytte til andre Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Kan sette meg inn i andres situasjon  Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt.  Jeg kan se på kroppsspråket og ansiktet når noen er lei seg, glad, sint osv.  Er en god venn  Jeg snakker ikke stygt om andre  Jeg erter ikke  Godtar at alle ikke er like.  Jeg sier ikke negative ting til de som ser annerledes ut.  Er hjelpsom mot andre  Jeg kan rose medelever  Jeg snakker positivt om andre. 19

20 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Samarbeidsferdigheter; samarbeid, kommunikasjon, konflikthåndtering,-Be om og tilby hjelp, komme med forslag til samvær, la alle være med i leken Tenkevaner: Tenke fleksibelt, Tenke sammen, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Lytte til andre Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Er vennlig og hjelpsom  Jeg sier hyggelige ting til de jeg møter.  Vet hva som er mitt og ditt  Jeg kan låne bort tingene til andre  Jeg kan dele med andre  Jeg kan spørre andre om de vil dele/låne noe  Er en god lytter  Jeg kan stille spørsmål til det andre forteller  Kan samarbeide med andre  Jeg sier ikke nei til noen når de spør om de skal leke eller være sammen.  Jeg kan la andre bestemme når de leker. 20

21 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Selvhevdelse/ Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk,- be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje, løse konflikter Tenkevaner: Ta ansvarlige risikoer, Skape være kreativ og nyskapende, Stille spørsmål og lete etter bevis, Finne Humor, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner. Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Kan fremføre eget arbeid i klassen  Jeg kan lese/vise frem eget arbeid i klassen  Kan be om hjelp og informasjon  Jeg ber om hjelp når jeg ikke mestrer oppgaven/situasjonen  Kan gi uttrykk for egne meninger  Jeg kan delta i gruppediskusjoner  Kan løse konflikter ved å foreslå nye regler  Jeg kan lytte til motparten  Takler at ikke alle mener det samme som meg.  Jeg kan innrette meg etter flertallet uten å bli sur. 21

22 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Tenkevaner: Utholdenhet, Lytte til andre, Tenke og kommunisere tydelig og presist, Tenke gjennom hvordan du tenker, Tenke fleksibelt, Være åpen for kontinuerlig læring Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Kan rekke opp en stille hånd og vente på tur.  Jeg rekker opp hånden, sitter på plassen sin og venter til lærer henvender seg til meg.  Kan løse konflikter uten å sloss.  Jeg kan stopp regelen.  Jeg kan stoppe leken uten å begynne og sloss hvis andre eller jeg selv ikke synes det er gøy lenger.  Kan løse konflikter ved å foreslå nye regler  Jeg kan lytte til motparten.  Takler at ikke alle mener det samme som meg.  Jeg innretter meg etter flertallet uten å bli sur. 22

23 Sosialkompetanseplan 3 og 4 trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Tenkevaner: Lytte til andre, Selvkontroll, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Tenke og kommunisere tydelig og presist Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  bidrar til arbeidsro og gjør mitt beste i skolearbeidet  Jeg snakker med "innestemme", ber om ordet ved håndsopprekning, er rolig og forstyrrer ikke andre i læringsarbeidet.  Jeg har skolesakene i orden.  Jeg følger beskjeder og klasseregler.  Jeg er arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet.  Jeg gjør det jeg vet er riktig.  Jeg leverer lekser/elevarbeid innen tidsfristen.  kommer raskt i gang med læringsarbeidet  Jeg møter presis til timene og er raskt i gang ved skifte av aktiviteter.  viser respekt for andre og skolens regler  Jeg er høflig og hyggelig.  Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP – regelen.  Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.  Jeg sier i fra til en voksen når noen plager eller mobber.  Jeg følger skolens regler for bland annet lekeapparat, fotballbingen og områder.  Jeg er ute i friminuttene.  Tar ansvar for orden på skolen  Jeg holder det ryddig i klasserom, garderober og egne saker.  Jeg tar vare på skolen og skolens bøker og utstyr. 23

24 Sosial kompetanseplan 5,6 og 7.trinn Samarbeid; kommunikasjon, konflikthåndtering-Be om og tilby hjelp, komme med forslag til samvær, la alle være med i leken Tenkevaner: Utholdenhet, Kommunisere tydelig og presist, lytte til andre, Tenke igjennom hvordan du tenker, Være åpen for kontinuerlig læring, Stille spørsmål og lete etter bevis. Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Kan rette seg etter det flertallet har bestemt.  Jeg deltar i fotball, lek og andre aktiviteter i skolesammenheng og følger det som er besluttet av regler.  Kan samarbeide med alle  Kan ta hensyn  Jeg arbeider med alle og viser respekt for mine medelever.  Jeg kan dele med andre  Jeg kan spørre andre om de vil dele/låne noe.  Jeg viser omsorg for mine medelever og respektere det voksne sier. Kan lytte til andre uten å avbryte.  Jeg er bevisst min rolle i samhandling og dialog.  Forstår og følger uskrevne regler.  Kan se seg selv i en konflikt  Jeg sier ikke nei til noen når de spør om de skal leke eller være sammen.  Jeg kan la andre bestemme når de leker 24

25 Sosial kompetanseplan 5, 6 og 7. trinn Inkludering/ Empati, toleranse, respekt,vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Tenkevaner: Tenke fleksibelt, tenke sammen, tenke gjennom hvordan du tenker, ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, lytte til andre Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Forstår andres reaksjoner  Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt.  Jeg kan se på kroppsspråket og ansiktet når noen er lei seg, glad, sint osv.  Jeg har respekt for andres meninger.  Kan oppdage at noen ekskluderes  Jeg snakker ikke stygt om andre  Jeg inkluderer medelever i sosiale samspill og skolearbeid.  Godtar at alle ikke er like.  Kan vise omsorg  Jeg sier ikke negative ting til de som ser annerledes ut.  Jeg kan rose medelever  Jeg snakker positivt om andre.  Kan kontrollere egen reaksjoner/utsagn.  Kan sette egne behov til side i forhold til andres behov.  Jeg uttrykker meg hyggelig.  Jeg bruker ikke banneord, slag, spark, eller annen voldsom adferd mot medelever /voksne 25

26 Sosial kompetanseplan 5,6 og7. trinn Selvhevdelse/ Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk -be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje til å løse konflikter. Tenkevaner: Ta ansvarlige risikoer, Skape være kreativ og nyskapende, Stille spørsmål og lete etter bevis, Finne Humor, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner. Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Kan vise solidaritet, ta ansvar for andres ve og vel.  Jeg kan lese/vise frem eget arbeid i klassen  Kan be om hjelp og informasjon  Jeg ber om hjelp når jeg ikke mestrer oppgaven/situasjonen  Kan gi uttrykk for egne meninger  Jeg kan delta i gruppediskusjoner  Kan løse konflikter ved å foreslå nye regler  Jeg kan lytte til motparten  Takler at ikke alle mener det samme som meg.  Kan ta ansvar for å få til et godt arbeidsmiljø/skolemiljø.  Jeg kan innrette meg etter flertallet uten å bli sur.  Jeg ivaretar skolens inventar, bidrar til orden og er bevisst min oppførsel. 26

27 Sosial kompetanseplan 5,6 og7. trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Tenkevaner: Utholdenhet, Lytte til andre, Tenke og kommunisere tydelig og presist, Tenke gjennom hvordan du tenker, Tenke fleksibelt, Være åpen for kontinuerlig læring Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Kan stå for egne meninger, og samtidig respektere at andre mener noe annet.  Ta standpunkt, stå for egne meninger.  Trygg nok til å si sin mening i klassen.  Stå foran klassen og presentere noe.  Har et realistisk selvbilde.  Ta kontakt med alle voksne på skolen.  Ta kontakt utover skolen, f. eks med offentlige kontorer i forbindelse med prosjekter osv. Kan tåle motgang Eleven takler å tape/ikke ha rett. Eleven kan motstå gruppepress. Eleven takler å bli misunnelig. Eleven kan være uenig uten å bli ubehagelig eller kranglete. Eleven kan løse konflikter uten å bruke vold eller vonde ord. 27

28 Sosial kompetanseplan 5,6 og7. trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Tenkevaner: Lytte til andre, Selvkontroll, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Tenke og kommunisere tydelig og presist Forventet kompetanseKriterier/"Det er bra nok"  Vise solidaritet, ta ansvar for andres ve og vel.  Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.  Jeg sier i fra til en voksen når noen plager eller mobber.  Ta ansvar for felles rot, fysisk og psykisk arbeidsmiljø.  Jeg holder det ryddig i klasserom, garderober og egne saker.  Jeg tar vare på skolen og skolens bøker og utstyr.  Følge klassens og skolens regler.   Ta ansvar for å få til et godt arbeidsmiljø.  Jeg er høflig og hyggelig.  Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP – regelen.  Jeg følger skolens regler for bland annet lekeapparat, fotballbingen og områder.  Jeg er ute i friminuttene.  kommer raskt i gang med læringsarbeidet  Jeg møter presis til timene og er raskt i gang ved skifte av aktiviteter. 28


Laste ned ppt "Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole 2014-2016 "Alle innenfor" 2015 Sist redigert 13.08.2015 Utarbeidet av Eva Vangen og Wenche Schjøll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google