Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Urnes NAPP Avhengig personlighetsforstyrrelse 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Urnes NAPP Avhengig personlighetsforstyrrelse 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Urnes NAPP Avhengig personlighetsforstyrrelse 1

2

3 Avhengig PF i DSM-IV  Hovedkarakteristikken i DSM-IV er et gjennomgående og overdrevent behov for å bli tatt vare på som medfører underdanig og klengende atferd og frykt for atskillelse, definert ved 8 spesifikke kriterier hvorav minst 5 må være oppfylt Avhengig personlighetsforstyrrelse 3

4 Vedvarende og overdrevent behov for å bli tatt vare på som fører til underdanig klengete atferd og frykt for atskillelse, som starter tidlig i voksen alder og som manifesterer seg på en rekke områder, indikert ved minst fem av følgende kriterier: 1. Har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser så sant vedkommende ikke mottar en mengde råd og forsikringer fra andre 3 = flere eks 2. Trenger andre til å ta ansvaret for de fleste vesentlige områder av livet 3 = flere eks 3. Vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre av frykt for å miste støtte eller akseptering 3 = Erk trekket el flere eks 4. Har vansker med å sette i gang med prosjekter eller gjøre ting på egen hånd ( på grunn av manglende selvtillit når det gjelder egne vurderinger eller dyktighet heller enn mangel på motivasjon eller energi ). 3 = Erk trekket 5. Går ekstremt lang for å oppnå hjelp og støtte fra andre, enda så langt som til frivillig å gjøre ting som er ubehagelig ( gjelder ikke andre intensjoner. Som f.eks å få bedre jobb ) 3 = Erk trekket + ett eksempel. 6. Føler seg uvel og hjelpeløs alene på grunn av en overdreven frykt for ikke å være i stand til å ta vare på seg selv. 3 = Erk trekket 7. Søker med stor iver etter et nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt. 3 = Skjer når de fl. forhold tar slutt 8. Er urealistisk opptatt av frykten for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv. 3 = Vedv. Urealis- tisk bekymring Avhengig personlighetsforstyrrelse 4

5 AVPF i DSM  DSM-IV: 5 av 8 kriterier - 93 mulige kriteriekombinasjoner for en AVPF- diagnose  DSM-5 forslaget: Personality Disorder-Trait Specified. For eksempel: 1. Separasjonsangst 2. Underkastelse 3. Engstelighet

6 Historikk Avhengighet av andre mennesker er en del av det å være menneske. Innenfor tilknytningsteori er et følelsesmessig bånd til omsorgsperson nødvendig for å sikre overlevelse, og patologiske former for avhengighet et uttrykk for utrygg tilknytning. Den kognitive tradisjonen - automatiske tanker som kretser rundt opplevd inkompetanse, som i kombinasjon med selv-devaluerende tanker skaper en attribusjons «bias» med forsterkning av personens opplevelse av seg selv som svak og hjelpeløs. Avhengig personlighetsforstyrrelse 6

7 Avhengig PF i ICD-10 Beskrivelsene i DSM-IV og ICD-10 ligger nært opp til hverandre. Begge systemer legger vekt på manglende beslutningsevne og evne til å ta ansvar for viktige aspekter ved eget liv uten betydelig støtte fra andre. Felles er også beskrivelser av ettergivenhet og tendens til å strekke seg langt for å oppnå omsorg, samt initiativløshet og følelse av hjelpeløshet og inkompetanse. ICD-10 legger noe mer vekt på passivitet og manglende livskraft og inkluderer de fire undergruppene passiv, astenisk, inadekvat og selvutslettende PF. Avhengig personlighetsforstyrrelse 7

8 Fremtidige endringer? Det har vært foreslått at APF vesentlig omfatter to dimensjoner – 1) Tilknytning - tilknytningsdimensjonen har å gjøre med behov for kjærlighet, fysisk og følelsesmessig nærhet til en tilknytningsperson, og protest mot og frykt for atskillelse fra denne. – 2) Avhengighet - avhengighetsdimensjonen derimot omhandler lav selvfølelse, behov for råd, bekreftelse og støtte, samt underkastelse. (Livesley et al 1990, Hirschfeld et al 1995). At avhengighetskriteriene i DSM-IV reflekterer en slik todimensjonal struktur støttes av studien til Gude og medarbeidere (2006) der man fant holdepunkter for 2 dimensjoner betegnet dysfunksjonell tilknytning og selvopplevd inkompetanse. Avhengig personlighetsforstyrrelse 8

9 Prevalens 1 - 1,5 % vurdert ut fra ulike befolkningsundersøkelser (Torgersen 2005). APF er overrepresentert i kliniske utvalg, sanns. forbundet med høy grad av hjelpsøkende atferd. Forekomst i kliniske utvalg spriker, 0-25 % (Oldham et al 1995, Klein 2003). Avhengig personlighetsforstyrrelse 9

10 Prevalens av AVPF i Norge Pas. med AVPH i kliniske sammenhenger har vanligvis også flere symptomlidelser og/eller andre PF

11 Sosiodemografiske data Holdepunkter foreligger for at maladaptive varianter av avhengighet forekommer oftere hos kvinner (Lynam & Widiger, 2007, Jane et al. 2007). APF lever oftere alene eller har opplevd separasjon eller skilsmisse, mer enn det en umiddelbart forventet (Torgersen 2005, Grant et al 2004). Vanskeliggjør den omsorgssøkende atferden stabile parforhold og gir økt risikoen for det som er mest fryktet; atskillelse, tap av støtte og ensomhet (Overholser,1996). Avhengig personlighetsforstyrrelse 11

12 Oppvekstforhold, tilknytning og mentalisering Kulturelle faktorer - kollektivistiske kulturer som Japan og India frembyr mer avhengige trekk enn i mer individualistisk orienterte kulturer (Cross et al 2000). Økte forekomsten av APF hos kvinner beror kanskje på kulturelt betingede kjønnsforskjeller i oppmuntring og forsterking av avhengig atferd, for eksempel passivitet og lydighet. Avhengig personlighetsforstyrrelse 12

13 Oppvekstforhold Forbundet med utvikling av APF kronisk sykdom hos barn, autoritær eller overbeskyttende foreldrestil med liten stimulering av autonomibestrebelser lite uttrykk for varme og omsorg fra foreldre (Head et al 1991, Pincus & Wilson 2001, Johnson et al 2006). Avhengig personlighetsforstyrrelse 13

14 Komorbiditet APF forekommer ofte sammen med andre PF, i klinisk sammenhenger vil majoriteten av pasientene fylle kriteriene for mer enn en personlighetsforstyrrelse. Alle tre DSM-IV clustrene (C,B,A): hyppigst med borderline, og unnvikende PF. dette skyldes dels begrepsmessig overlapp mellom disse. APF som skårer høyt på tilknytningsdimensjonen er ofte komorbid med BPF høyt på avhengighetsdimensjonen (lav selvfølelse) er komorbide med UPF. APF er også forbundet med økt risiko for mange symptomlidelser: depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og somatiseringslidelser. Avhengig personlighetsforstyrrelse 14

15 Adaptiv/moden vs maladaptiv avhengighet  Motpolen til avhengighet er ikke uavhengighet men autonomi  Tilknytning et vesentlig aspekt ved det menneskelige  Moden avhengighet:  Relasjonssøken, også for støtte  Gjensidighet, åpenhet, sensitiv for andres behov  Situasjonsspesifikk avhengig atferd  Maladaptiv avhengighet:  Omfattende, ikke situasjonsspesifikk  Rigiditet /lite fleksibilitet  Manglende gjensidighet


Laste ned ppt "Øyvind Urnes NAPP Avhengig personlighetsforstyrrelse 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google