Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SMÅ BARNS MEDVIRKNING Du er kunnskapsrik derfor har du ansvar for fremtiden...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SMÅ BARNS MEDVIRKNING Du er kunnskapsrik derfor har du ansvar for fremtiden..."— Utskrift av presentasjonen:

1 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Du er kunnskapsrik derfor har du ansvar for fremtiden...

2

3 MEDVIRKNING ER…  En menneskerett  FN barnekonvensjonen 1991  Lovfestet i norsk lov 2003  Gir ikke rom for valg om…

4 MEDVIRKNING ER…  Et etisk møte mellom mennesker (etisk praksis)  Medvirkning som deltagelse  Barn har rett til å bli hørt  Medvirkning er ikke Medbestemmelse; knyttet til valg/avstemming  Være en del av fellesskapet, hvor man må vise respekt og inkludere  Det handler om hvordan mennesker samhandler, lytter til og repekterer hverandre i et fellesskap  Barns deltakelse skal ha en innvirkning  Det handler ikke om egen vilje  Det handler om å være med i forhandlingene  Hvordan får barnehagene gjennomført dette i praksis? (summe)

5 MEDVIRKNING - ETISK PRAKSIS → Frigjøre faste tankemøstre; utviklingspsykologiens teoretikere → Møte ethvert barn som et unikt individ med egen opplevelse av her og nå, de vet selv best! → Tørre å tro på deres opplevelse → Voksne må behandle /møte alle barn på en spesiell måte → Barn er i forandring, derfor vil den voksnes væremåte overfor det enkelte barnet også være i bevegelse → Ubetinget åpenhet for å se og oppdage barnet: 1. Hva som er den voksnes grunnsyn på barnet vil være av stor betydning i henhold til møtet; 3 ulike diskurser 1. Dette betyr at den voksne må evne å se seg selv fra et barneperspektiv/utenfra 1. REFLEKSJON!

6 FORDI DU HAR MAKT HAR DU ET ETISK ANSVAR – HVORFOR? Det er viktig å understreke at selv om barn påvirker den voksne med sin væremåte og sine behov, er det alltid den voksne sitt ansvar å sørge for at samspillet utvikler seg positivt, og at barnas behov blir møtt. Maktforholdet mellom barn og voksne er asymmetrisk, uansett hvor vanskelig samspillet oppleves er det ALLTID den voksne sitt ansvar å jobbe med seg selv og sikre kvaliteten på samspillet

7 SMÅ BARNS MEDVIRKNING FORESTILLINGER OM BARN I ALDEREN 0-3 ÅR…  En slags lukket enighet eller en diskurs som ikke gjøres til gjenstand for kritisk diskusjon?  Har voksne mennesker en holdning om at de vet nok om små barn?  Tar vi det for gitt at vi vet hvordan små barn i virkeligheten er?

8 SMÅ BARNS MEDVIRKNING  Diskursene /forestillingene våre er med på å bestemme hvordan vi snakker om de yngste barna; hvilken kunnskap som er iboende hos barnet, hvorfor opptre barnet slik det gjør, hvordan bør de voksne opptre sammen med barnet o.l  Vi må ”pakke”ut forestillingene våre… forstyrre og utfordre de for å åpne opp for nye muligheter for de yngste barnas medvirkning

9 SOLMODELLEN PEDAGOGISK VERKTØY REFLEKSJON SYNLIGGJØRING AV TANKENE UTVIKLING SOLA ER FOKUSOMRA ̊ DET. SOLSTRA ̊ LENE ER IDEER OG INNSPILL! Verdi, holdning, tema hendelse eller situasjon

10 DISKURS HVA ER DET… VÅRE FORESTILLINGER VÅRE VERDIER, NORMER OG REGLER SAMFUNNSREGULERT TANKEMØNSTRE- REGULERER ATFERD OG FORSTÅELSE - DEN STYRER VÅR PRAKSIS

11 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Bruk 10-15 minutter Hvilke forestilling har DU om små barn? Hvilken rolle tar du overfor barn i denne aldersgruppen? -REFLEKSJON RUNDT EGEN PRAKSIS -BRUKE SOLMODELLEN

12 DOMINERENDE DISKURS VEDRØRENDE BARN I ALDEREN 0-3 ÅR ER... FOKUS PÅ HVA DE IKKE KAN IKKE VERBALE BARN ER IKKE TENKENDE FOKUS PÅ DET DE IKKE GJØR TEORI; OMTALER BARN I 0-3 ÅR SOM ”FOR SMÅ” NÅR DET GJELDER SOSIAL OMGANG, KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAPSUTVIKLING DE VOKSEN SOM TILRETTELEGGERE PRIMÆRBEHOV; SOVE, SPISE M.M

13 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Tradisjonell pedagogisk tenkning er preget av at man tenker: ”små barn skal lære av de voksne, altså de voksne er kompetente, mens barna skal bli det” Er det fakta eller myte at barn lærer best og mest når de er innenfor sin egen arena eller er det når de voksne inviterer de inn på den voksnes arena? Er barnehagepersonale gode nok til å ønske å bli invitert inn i barnas verden på deres premisser ? Hva gjør du /sier du som voksen når du bli invitert? Hva synes barna det er greit at du som voksen gjør? Hvordan vet du dette? Har du egentlig lyst til å vite hva de tenker? Kan vi ha Barns medvirkning som tema og fokusområde uten å ønske og vite noe om dette?

14 SMÅ BARNS MEDVIRKNING VOKSENROLLEN Ditt pedagogisk grunnsyn/din forestillingen (diskurs )om barnet er avgjørende for din pedagogiske praksis; muligheten du gir barna til å medvirke i sin egen hverdag… KOMPETANSEDISKURSEN : Barnets meninger, intensjoner,viljer og kompetanser er relevante og fornuftige, noe de voksne ønsker å lytte til, slik at barn og voknse kan skape gode læringssituasjoner sammen Det er viktig å drøfte ”barn som medskapere og voksne som de ansvarlige” MANGELDISKURESEN: Tydelig i Rammeplanen, spesielt når fagområdene behandles. I mangeldiskursen avgjør de voksne hva som til enhver tid defineres som barns mangler, slik at de kan rettes opp og barnet sakte men sikkert nærmer seg den voksnes kompetanser. Når man har en slik forestilling kan det være vanskelig å se nødvendigheten og hensikten med barns medvirkning. DET NATURLIGE BARNET: Dersom barna ses som naturlig utviklet vil vi ha en tendens til å forstå deres aktiviteter ut fra naturgitte og fysiologiske forhold; eks: utålmodighet = trett og sulten. Dermed lukkes blikket for at utålmodigheten kan være et uttrykk for andre ting. Denne forestillingen kan begrense barnets muligheter for medvirkning Poenget med å drøfte de forskjellige forestillingene er å bevisstgjøre personalet på at det er en sammenheng mellom de voksnes forestillinger om de yngste barna og barnas medvirkning i barnehagen.

15 SMÅ BARNS MEDVIRKNING REFLEKSJON RUNDT EGEN VOKSENROLLE REFLEKSJON RUNDT DEN VOKSNES MAKT... HVEM SITT ANSVAR ER DET? KAN DEN VOKSNE VELGE Å LA BARN MEDVIRKE? SPØRRENDE ELLER LEDENDE DIALOG -SNAKKER MED ELLER TIL? MAKT HANDLER OM HVORDAN VI REGULERER BARNS UTTRYKK OG HANDLINGER GJENNOM FASTE RUTINER, STRUKTUR OG FYSISKE HINDRINGER TØRR VOKSNE Å TRO AT BARN HAR EN EGEN ERFARING OG EN FORSTÅELSE VI IKKE HAR? BEVARE ANSVAR, MEN ÅPEN I KOMMUNIKASJON KAN VI SLIPPE UTVIKLINGSTEORIENS PÅSTANDER SOM DEFINERER BARNS ATFERD UTFRA ALDER? KAN DU SOM VOKSEN MØTE BARNET SOM ET SUBJEKT; UNIKT OG INDIVIDUELT? TØRR VI Å IKKE VITE HVORFOR BARN HANDLER OG REAGERER? - KAN VI DA MØTE DET UNIKE BARNET? BARNS MEDVIRKNING HANDLER IKKE OM Å ”KASTE ALLE RUTINER OVER BORD PERSONALET LAR BARNA FÅ MULIGHET TIL Å PRØVE ELLER UTFORDRE SELV

16 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Hva med de Stille barn; ? Hvordan skal vi klare ”å høre” små barns ytringer når de ikke har verbalt språk?

17 SMÅ BARNS MEDVIRKNING HVORDAN MEDVIRKER SMÅ BARN? MED Å RETTE BLIKKET MOT… VED Å VENDE ANSIKTET… HVILKEN VEI KRABBER/GÅR DET… HVOR REISER DET SEG… LØFTER DET ARMENE… GRÅTER DET… LER/SMILER DET…

18 SMÅ BARNS MEDVIRKNING FYSISKE REGULERINGER SOM VIRKER INN PÅ MULIGHETEN FOR Å MEDVIRKE RUTINER; TRYGGHET ELLER EN UNNSKYLDNING ? TID; HVEM BESTEMMER HVOR MYE TID DET SKAL BRUKES PÅ HVER AKTIVITET? GIR DE VOKSNE SEG SELV ENERETT PÅ Å DEFINERE HVA SOM ER SANNHETEN? HVOR OFTE SKAL BARN FÅ GJØRE DET DE LIKER? HVEM TRENGER RUTINENE… BARN ELLER VOKSNE?

19 SMÅ BARNS MEDVIRKNING PSYKISKE REGULERINGER SOM VIRKER INN PÅ BARNS MULIGHET FOR MEDVIRKNING UTRYGGE RELASJONER TIL DE VOKSNE KJEFT NEDVERDIGENDE HOLDNINGER MOTSTAND

20 TVILEN - MULIG KILDE TIL PEDAGOGISK TENKNING Åpne for TVIL- et etisk ansvar

21 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Det er de ansatte som lager rammene for barnas muligheter - voksenrollen er derfor første fokuspunktet VOKSENROLLEN, MED FOKUS PÅ BARNS MEDVIRKNING IKKE ERSTATT BARNETS FØLELSER OG INTENSJONER MED DINE EGNE TOLERANSE, SELV OM DU IKKE VET HVORFOR BARNET REAGERER SLIK DET GJØR DU SOM VOKSEN KAN IKKE AVGJØRE NÅR OG HVOR BARN SKAL GRÅTE, OG SAMTIDIG BESTEMME OM DET KAN DET. BARN MÅ FÅ LOV TIL Å VÆRE STILLE UTEN AT DEN VOKSNE TILEGNER DET MENINGER SOM VOKSEN MÅ DU TOLERERE AT DU IKKE VET ALT OM BARNET, OG MØTE DET MED POSITIV HOLDNING SOM VOKSEN HAR DU ANSVAR FOR AT ALLE BARN FÅR MEDVIRKE DEN VOKSNE MÅ BEHERSKE Å ”IKKE VITE”, FØRST DA ÅPNER DET SEG OPP MULIGHETER GI STILLE BARN ROM

22 Barns medvirkning krever voksne som evner å kommunisere med barn både verbalt og non-verbalt på alle plan, som tar barn på alvor og som er trygge i seg selv og ikke føler seg truet av å bli vurdert Barns innspill på alvor; de voksne må se dem, høre dem, drøfte med dem og gi tilbakemeldinger Barn lærer gjennom erfaring Den voksne hjelper barnet å se konsekvenser av egne valg slik at de forstår Barn som blir overhørt gidder ikke komme med innspill, og de slutter å høre på andre Personalet må bli bevisst Rammeplanens innhold; skal, bør og må setter krav til den voksnens væremåte. SMÅ BARNS MEDVIRKNING

23 Hvordan opptrer de? Kloke Tydelige Varme Nære Støttende stilas (sosiale andre støtter barnet fra den ”aktuelle utviklingssonen til en potensiell utviklingssone): det barnet ikke kan gjøre alene i dag, kan det gjøre i morgen Bryr seg Setter pris på barna Ser dem Lytter til dem Barn har behov for voksne som viser at de har personlige forventninger til dem Voksne som er spørrende, rosende og støttende Barn trenger å møte voksne som evner å være tilstede med hele seg; sin oppmerksomhet, raushet, oppmuntring og støtte. Slike voksen kaller vi tilstedeværende voksne

24 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Lytte….. Er ikke det samme som å høre, lytte til små barns kroppsspråk Det handler om holdning og mental tilstedeværelse En tilstedeværende voksen viser med hele seg at det er interessert Tydelige voksne kommuniserer det samme med øyne og kroppen som det kommuniserer verbalt Å lytte aktivt betyr at man tar imot den andres følelser og aksepterer dem slik de er (anerkjennende holdning) Relasjon mellom mennesker blir styrket når de opplever at de får støtte følelsesmesig En må ha åpen holdning, spørre mer enn å gi svar, gi tid til rom for å reflektere sammen over det som sies og gjøres

25 SMÅ BARNS MEDVIRKNING STILLE BARN MEDVIRKER BARN KAN BEVISST VELGE ØNSKE OM STILLHET BARN MÅ HA EN RETT TIL IKKE Å VÆRE I DIALOG, UTEN AT DEN VOKSNE KREVER Å VITE HVA DET TENKER ELLER FØLER BARN HAR RETT TIL Å VÆRE STILLE UTEN AT DEN VOKSNE TILLEGGER DET MENINGER ELLER FØLELSER BARN TAR ET BEVISST VALG; STILLHETEN, DE MEDVIRKER DA DE ØNSKER STILLHETEN BARN BRUKER STILLHET SOM AVGRENSNING FRA DEG SOM VOKSEN; ET AKTIVT VALG ER ET TILBAKETRUKKENT BARN MINDRE VELLYKKET? NÅR BARNET IKKE DELTAR I SOSIALE AKTIV. ER DET EN MÅTE Å VIRKE INN PÅ?

26 Hvordan bli bevisst på egen praksis? Hvordan skape et naturlig miljø som innbyr til medvirkning? SØT MODELLEN et pedagogisk verktøy som kan brukes individuelt og i gruppe

27 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Først når tenkningen utfordres, sees nye handlingsalternativer. Og når personalet gjør handlingsalternativene tydelig for seg selv, kan de i neste omgang handle mer reflektert. Nye handlinger kan igjen gi nye tanker, så er man i gang. Nye handlinger kan igjen gi nye tanker, så er man i gang. Temahefte ” De minste i Barnehagen s. 7) Først når tenkningen utfordres, sees nye handlingsalternativer. Og når personalet gjør handlingsalternativene tydelig for seg selv, kan de i neste omgang handle mer reflektert. Nye handlinger kan igjen gi nye tanker, så er man i gang. Nye handlinger kan igjen gi nye tanker, så er man i gang. Temahefte ” De minste i Barnehagen s. 7) Hvorfor er det viktig å benytte pedagogisk verktøy som fremmer refleksjon ?

28 SMÅ BARNS MEDVIRKNING SØT MODELLEN ; FRA ORD TIL HANDLING ➔ MODELLEN BIDRAR TIL Å STRUKTURERE ARBEIDET VÅRT ➔ REFLEKSJON ➔ UTVIKLING ➔ TENKEMÅTE ➔ VERKTØY ➔ LETT Å HUSKE ➔ TAR UTGANGSPUNKT I NÅ SITUASJONEN IKKE FORTIDEN: UNNGÅR MAN UNØDVENDIG PRAT ➔ VISUALISERER; SITUASJON NÅ- ØNSKET SITUASJON- TILTAK; HVORDAN NÅ MÅLSETTINGEN VÅR ➔ SØT MODELLEN ER ET GOD ARBEIDSVERKTØY SAMMEN MED SOLMODELLEN

29 SØT MODELL MED SOLMODELL Jeg er tilstedeværende fordi… Jeg ønsker å være mer tilstede for barna ved å … For å være mer tilstede må jeg…

30 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Hvorfor SØT modellen: Lett å huske God struktur Gir en god oversikt Ivaretar motivasjonen Gir mestringsfølelse Fokus på handling og tiltak- ikke fortid

31 Å synliggjøre mangfoldet av perspektiver gjennom bruk av pedagogisk SOL modell Hver enkelt skriver på solstrålene Korte setninger Hva /hvordan mener du situsjonen er NÅ Deretter deler vi dette med hverandre muntlig Effekten er at alle deltagerne må bidra med sine innslag Man blir utfordret til å mene NOE, stå ansvarlig Solmodellen er egnet innenfor alle ”delene” av SØT modellen

32 Hva kan SOL modellen bidra til … Sol modellen bidrar til klar ledelse og struktur Alle deltagere blir sett og tatt på alvor, ”din mening betyr noe…” Verktøyet gir en opplevelse av ”eierskap” til arbeidet man skal gjøre, da man blir utfordret til aktiv deltagelse Samtaler og spilleregler trives sammen… Når man skal lede samtaler er det viktig å avklare spilleregler; lage en kontrakt Det er en avtale for hvordan deltagerne ønsker at spillereglene for samtalen skal være Avtalen skal lages i fellesskap Det skaper forutsigbarhet, styringsmakt og legitimitet

33 KONTRAKTEN: → Innføringen av JEG formen; bidrar til at man selv må ta ansvar for sine egne innspill, det er en forskjell som gjør en forskjell… → Andre kjøreregler i en kontrakt kan være: → Å ville hverandre vel → Enighet om hvem som skal lede prosessen → Bruk av rundeprinsippet → Bruk av SØT modellen → Mulighetsfokus → Taushetsplikt → Mulighet for å stoppe hverandre → Mulighet for å melde pass → Innføringen av JEG formen; bidrar til at man selv må ta ansvar for sine egne innspill, det er en forskjell som gjør en forskjell… → Andre kjøreregler i en kontrakt kan være: → Å ville hverandre vel → Enighet om hvem som skal lede prosessen → Bruk av rundeprinsippet → Bruk av SØT modellen → Mulighetsfokus → Taushetsplikt → Mulighet for å stoppe hverandre → Mulighet for å melde pass

34 SMÅ BARNS MEDVIRKNIG Personalet må i fellesskap finne en felles forståelse av hva som kjennetegner positive og negative relasjoner, slik at man i fellesskap har mulighet for å kunne identifisere relasjoner som ikke fungerer

35 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Kompetansebygging Styrere/Ledere må legge til rette for økt kompetanse hos personalet. Det må settes fokus på den enkelte ansattes rolle og faglige bevissthet Å utvikle sin egen refleksjonsevene og bevissthet i forhold til verdier og barnesyn er med på å gi trygghet og stolthet. Dette er helt nødvendig for å kunne tilrettelegge for medvirkende barn Kompetanseutvikling er avhengig av at den enkelte ønsker å vite mer og er villig til å legge egeninnsats i arbeidet… Nyansatte Nyansatte nyutdannede Overføring av kunnskap som ”sitter i veggene” for å unngå frustrasjon og skape samhold Hvordan legge inn tid til dette i barnehagen? Møtetider ? Er praksis av barns medvirkning kunn fysisk tilstedeværelse? Hvis ikke personale har kunnskap, tid til refleksjon, dialog om Barns medvirkning får man da utøvd dette i praksis ? Vil dette skape frustrasjon som tar fokus vekk i samværet med barna ? ”Den som slutter å bli bedre slutter å være bra” ”Den som slutter å bli bedre slutter å være bra”

36 SMÅ BARNS MEDVIRKNING NÅR & HVOR SKAL GRUNNLAGET FOR MOTIVASJON LEGGES? Motivasjon – det viktigste faktor for å lykkes i et holdnings og endringsarbeidet Ta del i… Være med på… Få utfordringer… Tillit… Dette er med på å skape en opplevelse av mestring… For motivasjon og arbeidsglede må alle elementene oppfylles hos den enkelte ansatte. Det du gir oppmerksomhet, vokser… MENINGMESTRING MEDBESTEMMELSEMORO Hjulene ble brukt i ledd med medarbeidersamtaler Spørsmål som stilles åpner opp for egenrefleksjon

37 SMÅ BARNS MEDVIRKNING Hvordan skaper vi et Motiverende miljø ? ARBEIDSGLEDE, LAGÅND, KREATIVTET OG RAUSHET… Målet med å jobbe med motivasjon, er å få et personale hvor det er arbeidsglede, lagånd, kreativitet og raushet Arbeidsglede : man griper hverandre i å gjøre gode ting Lagånd : vi utfordre hverandre og stille krav samtidig som man oppmuntrer hverandre Kreativitet : Humor og humør Raushet : man er åpen og ydmyk, men også forutsigbar, tydelig og synlig.

38 SMÅ BARNS MEDVIRKNING

39 ” Rett mental innstilling” Du kan tro de kan og du kan tro de ikke kan. I begge tilfeller har du rett. Du kan tro de kan og du kan tro de ikke kan. I begge tilfeller har du rett.


Laste ned ppt "SMÅ BARNS MEDVIRKNING Du er kunnskapsrik derfor har du ansvar for fremtiden..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google