Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til deg som har lastet ned denne presentasjonen Denne PowerPoint-presentasjonen er laget i mars 2016, for fri bruk med tanke på at du som rektor ønsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til deg som har lastet ned denne presentasjonen Denne PowerPoint-presentasjonen er laget i mars 2016, for fri bruk med tanke på at du som rektor ønsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til deg som har lastet ned denne presentasjonen Denne PowerPoint-presentasjonen er laget i mars 2016, for fri bruk med tanke på at du som rektor ønsker å ta opp personvern og taushetsplikt som tema med dine ansatte. Denne presentasjonen er lang, men dekker alle tre temaene: Del 1 Personvern fra side 2 til 20 Del 2 Taushetsplikt fra side 21 til 41 Del 3 Oppmerksomhetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt fra side 42 til 58 Presentasjonen er bygget opp etter samme disposisjon som Personvern og taushetsplikt. Regelverk i skolen («rektorboka») og Personvern og taushetsplikt i klasserommet «lærerheftet». Hver bilde har en henvisning til hvor dere finner mer om dette i «rektorboka» og «lærerheftet». Du kan også legge presentasjonen inn på din skoles mal. Vi anbefaler at du lager sin egen presentasjon – det er alltid best! Dette er bare et forslag til hvordan du kan ta opp disse temaene. Håper derfor du kan finne nyttige ideer til din presentasjon – vi tror at vi har spart deg for noe arbeid. Du står fritt til å redigere, klippe og lime som du selv ønsker. Her er det ingen copyright. Lykke til! Øystein Stette 1

2 Del 1: Personvern i skolen «Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er ulovlig eller noe vi må skjule, men rett og slett fordi det er privat.» dubestemmer.no 2

3 Dagens quiz 1.Hva er personvern i skolen vår? 2.Hvorfor trenger vi å ha god kunnskap om personvern? 3.Hva er personopplysninger i skolen? 4.Nevn noen utfordringer når det gjelder personvern i skolen? 5.Hva betyr god informasjonssikkerhet ? 6.Hva kan skje dersom informasjonssikkerheten svikter på skolen vår? 7.Hvem er ansvarlig for personvernet på vår skole? 3

4 Dagens quiz (forts.) 8.Hva er internkontroll vedrørende personvern på skolen vår? 9.Kan du nevne noen sentrale juridiske og etiske personvernprinsipper? 10.Hvilke rettigheter har våre elever og foreldre til informasjon, innsyn, retting og sletting av personopplysninger? 11.Er vi pliktig til å informere våre elever og foreldre om bruken av personopplysninger? 12.Kan du bruke «gratis» apper og gratis programvare i klasserommet? 4

5 Hva er personvern? Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 5

6 Hva er personvern i skolen? (kap. 1.0) Personvern i skolen handler om at foreldre og elever skal ha kontroll med hva skolen innhenter og lagrer av personopplysninger, og hvordan disse opplysningene blir brukt. (Vi tar her ikke opp personvern vedrørende ansatte.) 6

7 Lovverk som regulerer personvern (kap. 1.15 og 1.16) Personopplysningsloven: hovedloven innen personvern regulerer i utgangspunktet all innsamling, bruk og lagring av personopplysninger Personopplysningsforskriften: gir i tillegg en rekke utfyllende detaljbestemmelser 7

8 Personvern er regulert av både jus og etikk (kap. 1.8) Sentrale personvernprinsipper: privatlivets fred og personlig integritet samtykke proporsjonalitet formålsbestemthet relevans og prinsippet om å samle inn et minimum av opplysninger fullstendighet og kvalitet informasjon og innsyn informasjonssikkerhet 8

9 Informasjon til foreldre og elever (kap. 1.0) Det er den enkelte elev eller forelder som eier personopplysningene om seg selv. Informasjon til foreldre og elever om hvorfor og hvordan opplysningene om elever blir behandlet, er en grunnleggende personvernrettighet. Uten denne informasjon har foreldre og elever ingen mulighet til å følge opp at skolen ivaretar personvernet på en god eller dårlig måte. 9

10 Informasjon om bruk av personopplysninger (kap. 1.11) Skolen har plikt til å på eget initiativ å informere elever og foreldre om: formålet med behandlingen og hvorfor opplysningene samles inn hvem som er ansvarlig for behandlingen (behandlingsansvarlig) opplysningene vil bli utlevert til andre, og i så fall til hvem at det er frivillig å gi fra seg opplysninger hvor lenge opplysningene blir lagret annet som gjør at de registrerte kan ivareta rettighetene sine, for eksempel retten til innsyn, retting og sletting 10

11 Hva er personopplysninger i skolen? (kap. 1.3 og 1.4) Enhver personopplysning eller vurderinger som kan knyttes til en enkelt elev eller forelder: helseopplysninger om sykdom og diagnoser kommunikasjon mellom lærer og elev/foreldre opplysninger om hjemmeforhold opplysninger om religiøs oppfatning informasjon vedrørende fravær, tilrettelegging av eksamen opplysninger om atferd + mye mer 11

12 Utfordringer rundt personvern i skolen (kap. 1.5) Skolen plikter å (Datatilsynet 2013–14): ha oversikt over skolens behandlinger av personopplysninger ha kunnskap om hva som er personopplysninger sørge for at foresatte og elever blir informert om hvordan skolen håndterer personopplysningene sørge for at innsyn blir håndtert på riktig måte sørge for å ha sletterutiner sørge for risikovurdering ved bruk av digitale verktøy som behandler personopplysninger 12

13 Slik kan det gå når sikkerheten er dårlig 13

14 Overordnet ansvar (kap. 1.7) Skoleeier er ansvarlig for at reglene i personopplysningsloven og -forskriften følges. Skoleeier har derfor tre sentrale ansvarsområder: internkontroll informasjonssikkerhet autentisering 14

15 Hva er informasjonssikkerhet? (kap. 1.6) Informasjonssikkerhet er tilfredsstillende håndtering av risiko for at personopplysninger blir behandlet etter regelverket. Skolen må ha sikring mot tre typer sikkerhetsbrudd: brudd på konfidensialiteten brudd på integriteten brudd på tilgjengeligheten 15

16 Rett til informasjon og innsyn (kap. 1.9) Elever og foreldre har rett til å be om innsyn: Hvilke opplysninger skolen har lagret om dem? Hvilke sikkerhetstiltak har skolen rundt bruken av opplysningene? 16

17 Retting og sletting av personopplysninger (kap. 1.10) Skolen skal rette eller slette opplysninger om en elev eller forelder når opplysningene er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. 17

18 Skytjenester og læringsplattformer (kap. 1.12 og 1.13) Skytjenester er databehandling/-lagring på eksterne servere. Skoleeier har ansvar for skolenes bruk og sikring av skytjenester og læringsplattformer. Dette inkluderer sikring av hvilke opplysninger som skal behandles, hva opplysningene skal benyttes til og hvem som skal ha tilgang til opplysningene. 18

19 «Gratis» apper og programvare (kap. 1.14) Ingen verktøy er gratis. Ofte «betaler» man med personopplysninger. All bruk av «gratis» apper og programvare må godkjennes av rektor. Ved bruk av sosiale medier i undervisningen, må læreren være bevisst på hva som lagres av personopplysninger og hvordan disse håndteres. Kritisk vurdering og kritisk bruk av kilder er en forutsetning for god bruk av digitale verktøy. 19

20 Oppsummering personvern i skolen Gå tilbake til dagens quiz. Kan du nå lettere svare på spørsmålene? Videre oppfølging av personvernet ved vår skole: 1.Er det problemstillinger vedrørende personvern på skolen vår som du har behov for mer kunnskap om? 2.Er det problemstillinger vedrørende personvern i skolen vår som du har behov for at vi diskuterer grundigere? 3.Hvordan kan du ta opp dette temaet med foreldrene? 4.Hvordan kan du ta opp dette temaet med elevene? 20

21 Del 2: Taushetsplikt i skolen «På samme måte som du har rett til å eie en ting, har du rett til å bestemme over dine hemmeligheter.» Asbjørn Kjønstad 21

22 Dagens quiz 1.Hvem har taushetsplikt i skolen? 2.Hva har du taushetsplikt om? 3.Hvorfor har du taushetsplikt? 4.Har du taushetsplikt om noe som du får vite om en elev på din fritid? 5.Kan taushetsplikten ha noen ulemper? 6.Finnes det unntak fra taushetsplikten? 22

23 Dagens quiz (forts.) 7.Kan du informere klassen om diagnosen til en elev uten elevens og foreldrenes samtykke? 8.Kan du dele ut klasselister med elevenes navn, adresse og telefonnummer? 9.Opphører taushetsplikten når du går av med pensjon? 10.Kan skolen legge ut bilder av elever på skolens hjemmeside? 23

24 Hva er taushetsplikt i skolen? (kap. 2.0) Taushetsplikt i skolen innebærer at alle vi som utfører arbeid eller tjenester i skolen, plikter å hindre at andre får kjennskap til det du får vite om elevers og foreldres personlige forhold. Personlige forhold er kort sagt personopplysninger som en person ikke vil at folk flest skal vite om. 24

25 Hvorfor har vi taushetsplikt i skolen? (kap. 2.1) Hensynet bak reglene om taushetsplikt i skolen er å sikre personvernet og å opprettholde tillit mellom elever og foreldre som gir, og vi som mottar personsensitive opplysninger. Sentrale forhold vedrørende taushetsplikt: personvern tillitsforhold trygt internt og eksternt samarbeid maktforhold 25

26 Var det noen her som skjulte seg bak taushetsplikten? 26

27 Yrkesmessig taushetsplikt (kap. 2.2.2) Yrkesmessig taushetsplikt er knyttet til det yrket eller den profesjonen den enkelte har: leger tannleger sykepleiere fysioterapeuter psykologer (også psykologer i PPT når de gir behandling) 27

28 Forvaltningsmessig taushetsplikt (kap. 2.2.1) Forvaltningsloven §§ 13–13e inneholder reglene om taushetsplikt som gjelder for alle som arbeider i offentlige forvaltningsorgan: skole barnehage PPT Den forvaltningsmessige taushetsplikten er knyttet til det arbeidsstedet den enkelte er ansatt ved. 28

29 Hvem har taushetsplikt i skolen? (kap. 2.3.1 og 2.8) Alle som utfører tjenester eller arbeid for skolen har taushetsplikt: alle ansatte i administrasjonen, lærere, assistenter, vikarer, studenter, vaktmester og andre som er tilsatt ved skolen de som utfører tjenester for skolen (også foreldre som er engasjert i skolens organiserte aktiviteter som klassetur, leirskole og lignende) Taushetsplikten faller bort etter 60 år. Taushetsplikten vår gjelder selv om eleven har sluttet på skolen eller vi skifter arbeidssted eller går av med pensjon. 29

30 Hva har vi taushetsplikt om? (kap. 2.3) Det vi i forbindelse med arbeidet får vite om elever og foreldres personopplysninger. Kort sagt kan vi si at taushetsplikten gjelder personopplysninger som elever og foreldre ikke vil at folk flest skal vite. 30

31 Vi har plikt til å hindre deling og spredning av taushetsbelagte opplysninger (kap. 2.3.3) Deling betyr at vi i skriftlig eller muntlig form gir taushetsbelagt informasjon til noen som ikke skal få tilgang til denne informasjonen. Spredning betyr for eksempel når vi ikke oppbevarer på en betryggende måte dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. 31

32 Brudd på taushetsplikten (kap. 2.3.4) Forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på taushetsplikten kan straffes. Alminnelig uaktsom overtredelse kan derimot ikke straffes, men den kan få andre konsekvenser som for eksempel berører ditt arbeidsforhold (personalsak). 32

33 Taushetsplikt i noen forhold (kap. 2.7, 2.9, 2.10) Anmeldelse av lovbrudd. Ansatte i skolen som vitne i rettssaker. Studenter i praksis på skolen. 33

34 Mulige ulemper med taushetsplikten (kap. 2.3.5) Manglende kunnskap og forståelse om en elev. Manglende samarbeid på skolen. Manglende likemannsarbeid. Fare for maktbruk. 34

35 Unntak fra taushetsplikten (kap. 2.4) Samtykke. - Hvem kan gi samtykke: foreldre eller elever? Anonymisering. Lovbestemte unntak (f.eks. meldeplikt til barnevernet). Opplysningene er allment kjent. 35

36 Internt samarbeid innenfor rammene av taushetsplikt (kap. 2.5) Man kan ikke dele personinformasjon til andre med taushetsplikt, selv om disse også er bundet av taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke til hinder for «at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for». 36

37 Eksternt samarbeid innenfor rammene av taushetsplikt (kap. 2.6) Tverretatlig samarbeid stiller klare krav. Mulighetene for ekstern kommunikasjon er mer begrenset enn mulighetene til intern kommunikasjon. Samarbeid med andre skoler. 37

38 Foreldrenes rett til opplysninger om eleven (kap. 2.11) Som hovedprinsipp har ikke skolen taushetsplikt overfor elevens foreldre når eleven er under 18 år. Det kan være situasjoner der skolen ikke har opplysningsplikt til elevens foreldre. Det kan gjelde informasjon som eleven gir til læreren, og som han eller hun ikke ønsker at læreren skal fortelle til foreldrene. Den medisinske myndighetsalder er 16 år, så forhold som er medisinske, kan ikke deles videre til foreldre. 38

39 Foreldre uten foreldreansvar (kap. 2.11) Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar, har rett til å få opplysninger om barnet fra skolen dersom ikke taushetsplikten gjelder i forhold til foreldrene. Slike opplysninger kan nektes gitt dersom det kan være til skade for barnet. Skolen skal gi informasjon om eleven bare når skolen blir bedt om det 39

40 Andre forhold som angår taushetsplikt (kap. 2.7, 2.9, 2.10) Anmeldelse av lovbrudd. Ansatte i skolen som vitne i rettssaker. Studenter i praksis på skolen. 40

41 Oppsummering taushetsplikt i skolen Gå tilbake til dagens quiz. Kan du nå lettere svare på spørsmålene? Videre oppfølging av taushetsplikten ved vår skole: 1.Er det problemstillinger vedrørende taushetsplikt som du har behov for mer kunnskap om? 2.Er det problemstillinger vedrørende taushetsplikt som du har behov for at vi diskuterer grundigere? 3.Hvordan kan du ta opp dette temaet med foreldrene? 4.Hvordan kan du ta opp dette temaet med elevene? 41

42 Del 3: Oppmerksomhetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt i skolen «Folk har en tendens til å glemme sine plikter, men huske sine rettigheter.» Indira Gandhi 42

43 Dagens quiz 1.Hva er oppmerksomhetsplikt i barnevernsaker? 2.Hva betyr meldeplikt til barnevernet? 3.Hva betyr opplysningsplikt til barnevernet? 4.Når har vi meldeplikt til politiet? 5.Hva betyr opplysningsplikt til sosialtjenesten? 43

44 Tre viktige plikter vi har (kap. 3.0) Opplæringsloven § 15-3 (og friskoleloven § 7-4) inneholder: en oppmerksomhetsplikt i barnevernsaker en meldeplikt på eget initiativ til barnevernet en opplysningsplikt etter pålegg fra barneverntjenesten eller fylkesnemnda 44

45 Oppmerksomhetsplikt i barnevernsaker (kap. 3.2) Vi er i vår daglige kontakt med elevene på skolen pålagt å være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. (opplæringsloven § 15-3). Denne plikten er pålagt oss for at vi skal se og oppdage elever som trenger hjelp fra barnevernet. 45

46 Hvorfor var det ingen som så Christoffer? 46

47 Meldeplikt til barnevernet (kap. 3.3) Meldeplikten gjelder for alle ansatte i skolen: når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet når det er grunn til å tro at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker når det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel 47

48 Kriterier for meldeplikt (kap. 3.3.1) Mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Vedvarende alvorlige atferdsvansker. Alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Vedvarende misbruk av rusmidler. Alvorlige atferdsvansker på annen måte. Fare for utnyttelse av en elev til menneskehandel. 48

49 Hva betyr «grunn til å tro»? (kap. 3.3.2) Det er ikke et krav at når du melder, er sikker på at situasjonen er så alvorlig som det er beskrevet i punktene over, men det må foreligge noe mer enn en vag mistanke. Mange er redde for å ta feil, og ikke minst er de redde for å få negative reaksjoner fra foreldrene i etterkant. Det kan være dramatisk for en elev i krise dersom du ikke melder fra! 49

50 Når meldeplikten utløses, skal opplysningene gis barneverntjenesten (kap. 3.3.3) Dersom du mener vilkårene for meldeplikten foreligger, skal du umiddelbart gi melding til barneverntjenesten. Meldeplikten oppfylles ved at du, eventuelt via rektor, sender en bekymringsmelding til den kommunale barneverntjenesten. 50

51 Krav til bekymringsmeldingen (kap. 3.3.5) Meldingen bør som hovedregel være skriftlig. Når du skriver meldingen bør du være konkret. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det for barnevernet å følge opp og vurdere alvorlighetsgraden av innholdet. Ikke trekk egne konklusjoner, men fortell med egne ord hva du har sett og hørt, og når og hvor det skjedde. 51

52 Informasjon til foreldrene? (kap. 3.3.6) Det er en fordel å få til et samarbeid med foreldrene til eleven om hva du er bekymret for. I enkelte situasjoner bør likevel du overlate til barneverntjenesten å vurdere når og på hvilken måte foreldrene skal bli informert. 52

53 Tilbakemelding fra barneverntjenesten (kap. 3.3.7) Barnevernet i kommunen skal følge opp bekymringsmeldingen. Barnevernet skal normalt gi deg som melder en tilbakemelding innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. 53

54 Ny melding ved ny bekymring (kap. 3.3.8) Meldeplikten er imidlertid ikke oppfylt fordi du har meldt fra om en elev én gang. Du må derfor ta kontakt med barnevernet på nytt dersom du fortsatt er bekymret for eleven. 54

55 Meldeplikt til politiet (kap. 3.4.1, 3.4.2) Du har meldeplikt for å avverge straffbare handlinger – avvergeplikten: frihetsberøvelse / grov frihetsberøvelse grov kroppsskade voldtekt av barn under 14 år seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år terrorhandlinger Du har også meldeplikt for å avverge kjønnslemlestelse. 55

56 Opplysningsplikt til barnevernet (kap. 3.5) Barneverntjenesten og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan pålegge ansatte i skolen kan å gi opplysninger (opplæringsloven § 15-3). Vi kan bare bli pålagt å gi opplysninger som vi allerede har, og ikke bli pålagt å innhente nye opplysninger. Både den som pålegger og vi som blir pålagt å gi opplysninger, har et ansvar for å unngå at taushetsbelagt informasjon blir videreformidlet i et større omfang enn nødvendig. 56

57 Oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt til sosialtjenesten (kap. 3.6) Etter opplæringsloven § 15-4 skal ansatte i skolen i klientsaker gi råd og veiledning. Ansatte i skolen skal også være på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. De kan bare gi opplysninger av eget tiltak dersom de har samtykke fra eleven, eventuelt fra foreldrene, eller dersom opplysningene ikke er taushetsbelagte. 57

58 Oppsummering oppmerksomhetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt i skolen Gå tilbake til dagens quiz. Kan du nå lettere svare på spørsmålene? Videre oppfølging av disse tre pliktene ved vår skole: 1.Er det problemstillinger som du har behov for mer kunnskap om? 2.Er det problemstillinger som du har behov for at vi diskuterer grundigere? 3.Hvordan kan du ta opp dette temaet med foreldrene? 4.Hvordan kan du ta opp dette temaet med elevene? 58


Laste ned ppt "Til deg som har lastet ned denne presentasjonen Denne PowerPoint-presentasjonen er laget i mars 2016, for fri bruk med tanke på at du som rektor ønsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google