Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SØKNAD OM TILSKUDD 2015

2 INNHOLD Innledning –Hvem kan søke? –Hva det kan søkes om? –Hva menes med ”helsetjeneste”? Gjennomgang av en søknad –Søknadsskjema –Rapporteringsskjema Behandling av søknader –Hva vektlegges (positivt og negativt) –Prosess

3 Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng. I denne lysbildeserien kommer vi i tillegg med råd og tips.

4 HVEM KAN SØKE? Tilskudd prioriteres til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørende- organisasjoner) med drift/aktivitet innenfor helseregion sør-øst, som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre. Fylkeslag, fylkesvise- og regionale sammenslutninger prioriteres. Det henstilles til samarbeid mellom organisasjoner om tiltak.

5 FORMÅL MED ORDNINGEN Tilskuddet skal bidra til kompetent brukermedvirkning, en god og likeverdig helsetjeneste, og gode helhetlige pasientforløp i helseregion sør-øst.

6 TYDELIGERE PRIORITERINGER FRA 2015 Tilskudd til brukerorganisasjoner skal prioriteres slik de i enda større grad kommer til nytte for brukere, pasienter og pårørende i helsetjenesten. Det vil derfor fra søknadsåret 2016 stilles sterkere krav om at midler fra Helse Sør-Øst RHF anvendes innenfor de formålene som er angitt for ordningen.

7 HVA KAN DET SØKES OM? Opplæring av brukerrepresentanter Informasjons- opplærings og mestringskurs Likepersonsarbeid Opplæring av helsepersonell Rekruttering av unge og flerkulturelle som brukerrepresentanter og likepersoner Opplæring av tillitsvalgte (lavere prioritet)

8 Søknad og rapportering

9 Veileder

10 SØKNAD

11 1.1Søkerorganisasjonens fulle navn. Husk å skrive navnet korrekt og fullt ut. 1.2Moderorganisasjonens forkortelse, nasjonalt. 1.3Er søkerorganisasjonen tilknyttet paraplyorganisasjonene FFO eller SAFO? Det er viktig at søkeren selv sjekker at tilknytning er korrekt. 1.4Søkerorganisasjonens adresse. 1.5Søkerorganisasjonens valgte leders navn. 1.6Dersom søkerorganisasjonen har administrativ leder/sekretær/-koordinator oppgis stillingsstørrelse, navn og tittel. 1.7Dersom søkerorganisasjonen har annet administrativt personell i tillegg til det som er oppgitt under pkt 1.6 oppgis samlet antall personer/årsverk. Frivillig/ubetalt arbeid omfattes ikke. 1.8Organisasjonsnummer i Brønnøysund-registeret oppgis. Det vil bli kontrollert at organisasjonsnummer er registrert på søker. 1.0Søkerorganisasjonen:

12 1.1Søkerorganisasjonens fulle navn: 1.2Moderorganisasjonens forkortelse: 1.3 Paraplyorganisasjon : ja/nei: Hvilken: 1.4 Organisasjonens adresse: Post nr. : Sted: 1.5 Organisasjonens valgte leders navn: 1.6 Administrativ leder/sekretær/koordinator: Navn: Tittel: Stillingsstørrelse: 1.7 Samlet antall/årsverk administrativt personell: 1.8 Organisasjons nr. FFO/SAFO

13 2.1Kontaktpersonens navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Den oppgitte epostkonto bør åpnes daglig i perioden fra søknaden er sendt til melding om eventuelt tilskudd er gitt 2.2Postadresse for svar på søknad dersom annen enn søkerorganisasjonens adresse skal benyttes. 2.0Kontaktperson for søknaden

14 2.1 Navn: Mobiltelefon: E-post: 2.2 Postadresse for svar på søknad dersom annen enn organisasjonens adresse skal benyttes:

15 3.1Kontonummer som skal benyttes ved overføring av tildelte midler. Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt. Kontonummer skal være registrert på søkerorganisasjonen. 3.0Konto

16 3.1 Konto (11 siffer): Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt. Xxxx xx xxxxx

17 4.1Dersom organisasjonen ivaretar medlemmer fra alle fylker i helseregion sør- øst skal det krysses av her. 4.2Dersom organisasjonen ivaretar medlemmer i ett eller flere fylker i helseregion sør-øst, skal det krysses av for det/de fylker søknaden gjelder for. 4.3Dersom organisasjonen er landsdekkende skal det krysses av her. 4.4Dersom organisasjonen det søkes om tilskudd til ikke kan plasseres inn i ovennevnte rubrikker, krysses dette av her. Det bes i så fall om en kort beskrivelse av organisasjonens geografiske virkeområde. 4.5Her oppgis antall betalende hovedmedlemmer i søkerorganisasjonen. 4.6Her oppgis antall hovedmedlemmer innenfor helseregion sør-øst. Det gjelder kun for landsdekkende organisasjoner som ikke har region-/eller fylkeslag innenfor helseregion sør-øst. 4.0Opplysninger om søkers geografiske område og antall medlemmer

18

19 Under punkt 5.1 til 5.7 i søknadsskjemaet gis oppsummering av drift/aktivitet innen de ulike områder det kan søkes om. Drift/aktivitet det søkes om må ut over dette beskrives kortfattet i eget vedlegg; hva planlegges gjort, antall deltagere, møter o.a. Kostnadsoverslag må vedlegges. Drift/aktivitet skal beskrives slik at den er forståelig for lesere som ikke har spesiell kunnskap om organisasjonen som søker. Eventuelle honorarer og utgiftsdekning for styremedlemmer skal spesifiseres. Organisasjonene bes om å forholde seg til gjennomførbare og realistiske mål og tiltak og forsikre seg om at tiltak det søkes om faller innenfor retningslinjene. 5.0Søknaden gjelder:

20 5.1 Tilskudd til drift: Med driftstilskudd menes tilskudd til brukerorganisasjonens administrasjon innrettet mot helsetjenesten. Eksempler; lønnskostnader og andre skattepliktige godtgjøringer, reisekostnader, utgifter til medlemsinformasjon, husleie, kommunale avgifter, strøm, telefoni, porto, rekvisita og lignende. Det skal framkomme hva som inngår i driften. (Hva som gjøres) 5.2 Tilskudd til brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter som har aktivitet innen helsetjenesten: Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester, og som har myndighet til å beslutte. På tjenestenivå innebærer brukermedvirkning at brukerne og/eller deres representanter inngår i samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende ved utvikling og endring av behandlingstilbud og forløp. Brukermedvirkning på individnivå er i denne sammenheng organisert likepersonarbeid. Innenfor dette formålet prioriteres tilskudd til felles opplæringsaktiviteter i regi modulbasert opplæringsprogram (MBO) i regi av FFO/SAFO-samarbeidet og Kreftforeningen i helseregion sør-øst.

21 5.3 Tilskudd til brukerorganisasjonenes egne informasjonsmøter, opplærings- og mestringskurs, knyttet til å mestre/leve med sykdom og funksjonsnedsettelse. For barn og unge og deres pårørende kan det også gis tilskudd til aktiviteter med mestring som formål. Det forutsettes at aktivitetene er organiserte og at det inngår program for pårørende med erfaringsutveksling og informasjon. Aktivitet i samarbeid med helsetjenesten prioriteres.

22 5.4 Tilskudd til opplæring av likepersoner og utøvelse av likepersonsarbeid i helsetjenesten. Likepersonsarbeid utøves mellom mennesker med samme funksjonsnedsettelse eller som har samme diagnose. Den kan beskrives som en samhandling mellom mennesker som opplever noenlunde samme livssituasjon, hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp i form av støtte eller veiledning partene imellom. Likepersonarbeidet skal skje i en organisert form. Det bærende prinsippet i likepersonsarbeidet er en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring, hvor en av dem som inngår i relasjonen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Støtte prioriteres til likepersonsarbeid som gjennomføres i samarbeid med Lærings- og mestringssenter, sykehusavdelinger eller samhandlingsarenaer/i samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Organisasjonenes bidrag til brukerkontor i sykehus/på samhandlingsarenaer defineres som likepersonsarbeid. Jf punkt 5.7. Gruppetrening defineres som likepersonsarbeid når den/de som leder selv har diagnosen/eller funksjonsnedsettelsen og arbeidet er frivillig.

23 5.5 Tilskudd til søkerorganisasjonens egenorganiserte opplæring av helsepersonell. Dette omfatter også elever/studenter innen relevante studier og fagområder. 5.6 Tilskudd til tiltak for å rekruttere unge og personer med flerkulturell bakgrunn som likepersoner og brukerrepresentanter. 5.7 Tilskudd til søkerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte. Dette formålet prioriteres lavere enn øvrige formål omtalt ovenfor. Søkerorganisasjonene forutsettes primært å søke andre kilder om støtte til opplæring av tillitsvalgte. Formål utover dette prioriteres ikke. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilskudd til varige driftstiltak av tjenesteytende karakter i form av helsetjenester ikke prioriteres.

24

25 Jf. retningslinjer for tildeling og veiledningen. Utfyllende informasjon om virksomheten/aktiviteten det søkes om innenfor de ulike formål skal vedlegges. Dersom aktiviteten det søkes om omfatter mer enn ett formål kan summen oppgis under det punkt der hovedkostnaden ligger.

26 Søker må forsikre seg om at alle nødvendige vedlegg er med i forsendelsen og at de er tydelig merket organisasjonens navn og er nummerert. Organisasjoner som i 2014 fikk tildelt tilskudd over kr 100.000,- leverer rapport fra registrert eller statsautorisert revisor. Alle opplysninger som etterspørres skal fremkomme av søknadsskjema med angitte vedlegg. Det presiseres at søknad og rapport kun skal omfatte midler fra Helse Sør-Øst RHF. Dersom det søkes om delfinansiering skal dette fremgå. Informasjon i vedlegg som brosjyrer, tidsskrift/medlemsblad, avisutklipp o.a. kan ikke påregnes vektlagt. 6.0Krav til søknaden

27 Øvrig informasjon som må vedlegges: Årsmelding/årsrapport for året 2014 hvor aktiviteten framgår, årsmøteprotokoll revidert årsregnskap med undertegnet revisjonsberetning. Organisasjoner som fikk tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for 2015 må fylle ut rapporteringsskjema med beskrivelse av hvordan midlene er anvendt. (jf. punkt 10, underpunkt 9) Overføring til 2016 Dersom tildelte midler for 2015 ikke er benyttet fullt ut, kan de overføres til 2016. Dette skal fremkomme av skjemaets punkt 10 underpunkt 9. Det er ikke nødvendig å søke om overføring av midler. Alle vedlegg må merkes tydelig med organisasjonens navn og skal nummereres.

28 7.0Diverse opplysninger/merknader 7.1Dersom søker har andre opplysninger/merknader som søkeren mener kan ha betydning for behandlingen av søknaden, bør dette fremkomme her. Her kan det forklares dersom aktivitet under hovedpunkt 5 dekker mer enn ett underpunkt.

29 8.0Underskrift 8.1Det er påkrevet at søknaden har original eller skannet signatur.

30 8.1 Jeg har gjort meg kjent med retningslinjene og veiledningen for tilskuddsordningen og er kjent med at jeg er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt. Jeg er klar over at Helse Sør-Øst RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad og retningslinjer for tildeling. Navn: Tittel/tillitsverv: Sted: Dato(dd.mm.åååå): Underskrift:

31 I rapporteringen skal det redegjøres for bruk av midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF i 2015. Det er viktig at rapporten kun omfatter midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF. Dersom midlene fra Helse Sør-Øst RHF er brukt til delfinansiering skal dette angis. Underpunkt 1. Her føres opp beløp til disposisjon fra Helse Sør-Øst RHF; tilskudd for 2015 pluss eventuelt overført beløp fra 2014. Underpunkt 2-8. Her føres opp hva er som er gjennomført i 2015 og anslag på hvor mye penger som er brukt. Underpunkt 9. Dersom det er udisponerte midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF i 2015 kan disse overføres til 2016 og dette skal fremkomme av søknaden for 2016. Beløpet må fremkomme her. Utdypende beskrivelser av drift og aktivitet i 2015 skal spesifiseres i punktene nedenfor, eventuelt medfølge som vedlegg. Rapporteringsskjemaet skal ha original eller skannet signatur 10.0Rapportering

32 RAPPORTERING for 2015 Gjelder brukerorganisasjoner som har fått tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for 2015 Her skal det kun rapporteres på midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF

33

34

35

36 9.0 Søknaden sendes Med fordel elektronisk (som samlet pdf-fil) til postmottak@helse-sorost.no Eventuelt per ordinær post til Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Eller til Faks: 62 58 55 01 Retningslinjer og veileder for tilskuddsordningen, samt presentasjonsserie fra kurs og informasjon om tildelingsprosessen finnes på www.helse-sorost.no/brukermidler Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller andre spørsmål vedrørende søknaden, kan det tas kontakt med: Ida-Anette Kalrud idak@helse-sorost.no, 918 22 307/02411.

37

38 Når gis det avslag? Søker ikke er en brukerorganisasjon slik det er beskrevet i søknadsdokumentene. Formalkravene ikke er oppfylt. Årsrapport, regnskap, revisjonsberetning og underskrift mangler. Formål/tiltak det søkes om er i stor grad er utenfor retningslinjene. Beskrivelsen (i søknad og rapport) er mangelfull, gir liten/ikke mening. –Det er skrevet lite/ikke noe om aktivitet/omfang. –Det er ikke redegjort for økonomi.

39 purring -ING

40 Eksempler på aktiviteter som ikke prioriteres Sosiale aktiviteter (møter, turer opphold og andre aktiviteter) uten eller med lite faglig innhold eller organisert likemannstjeneste. Generelle helsefremmende aktiviteter rettet mot kommuner (skole, helsesøster, eldreomsorg), NAV eller andre offentlige myndigheter: –Om omgivelsesforhold innenfor kommunens ansvarsområde (støy, utforming, inneklima mv.) –Skolering og tilrettelegging for mestring i trafikk. –Inngang til/og leie av kommunal svømmehall +

41 Eksempler på aktiviteter som ikke prioriteres Aktiviteter rettet mot befolkningen i det offentlige rom (markeder, bysentrum) i form av generell informasjon, medlemsverving, testing av helsetilstand når ikke opplegget er kvalitetssikret og/eller gjennomføres i samarbeid med helsetjenesten. Drift (møter, lønn, husleie, rekvisita o.a.) når virksomheten/aktiviteten ikke er relevant for helsetjenesten. Helsereiser til utlandet, SPA-opphold i Norge og utlandet. Alternativ behandling som vesentlig/betydningsfull del av aktiviteten.

42 SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 - TIL BRUKERORGANISASJONER for aktivitet i Helse Sør - Øst sitt område Håndskrevet søknad godtas ikke. Søknadsfrist 1.desember 2015

43 Helhetsvurdering av søknader Tildeling skjer på grunnlag av en helhetsvurdering av søknaden. Både søknad for kommende år og rapportering forutgående år tillegges vekt. Krav til beskrivelser og budsjett vil bli sett i forhold til organisasjonens størrelse/tildelingens størrelse). I det følgende synliggjøres hva som samlet vil kjennetegne en god søknad

44

45 Søknadens formål og utforming Virksomhet/aktivitet og drift som det søkes tilskudd til er innenfor ordningens formål. Formalkrav er oppfylt. Drift og aktivitet er beskrevet på en kortfattet og konsis måte. Aktiviteter er tilstrekkelig tallfestet. Kostnadsoverslag (budsjett) medfølger.

46 Søkerorganisasjonen og deres aktivitetsområder Antall betalende hovedmedlemmer Omfang av aktiviteter –Behov for tilrettelegging (universell utforming) –Særlige geografiske forhold. –Helsepolitiske prioriteringer.

47 Målgruppe for aktivitetene/organisasjonens arbeid At tiltakene kan komme alle medlemmer, pasienter og pårørende til gode.

48 Samarbeid Det vises til samarbeid, eksempler på ønsket samarbeid er –Samarbeid mellom brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten (eks brukerkontor, informasjon til pasienter og pårørende, likepersonsaktiviteter). –Samarbeid mellom organisasjoner (eks. aktivitet, lokaler møter, kurs, konferanser, sekretær bistand m.v.). –Trepartsamarbeid mellom brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenesten.

49 Gjennomførbarhet Det er synliggjort hvordan driften og/eller tiltaket organiseres og gjennomføres. Eks. –forankring i organisasjonen, er omtalt i vedtatt handlingsplan. –ledelse, antallet frivillige, erfaring. Søknaden fremstår realistisk i forhold til organisasjonens størrelse og ressurser.

50 Nøkternhet Det vises til nøkternhet i ressursbruk –lokaler og driftskostnader –bruk av egne ressurser –kostnader hotell og bevertning, uten egenandeler for deltagere på medlemsaktiviteter Det foreligger et realistisk kostnadsoverslag.

51 Prosess: Helse Sør-Øst RHF vurderer alle søknader (inkludert rapportering) Møter med FFO-fylkeslagene som bidrar med vurderinger. Møter med FFO-samarbeidet og SAFO. Møte med arbeidsgruppa for brukerutvalget om søknader man er usikre på om skal ha tilskudd/vesentlig reduksjon. Ved avslag og/eller vesentlig avkorting skal det være enighet i vurderingsgruppen (HSØ RHF og repr BU) Sluttbehandling i Helse Sør-Øst RHF Mål om tildeling før påske.

52 Lovgrunnlag instruktører bør kjenne til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_1 Lov om spesialisthelsetjenesten: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61 Lov om folkehelse: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

53 Vi ønsker lykke til i arbeidet!


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google