Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friskolesamling 30. mars 2016 Trude Riple, Vigo IKS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friskolesamling 30. mars 2016 Trude Riple, Vigo IKS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Friskolesamling 30. mars 2016 Trude Riple, Vigo IKS

2 Rutiner ved skolestart  Eleven må registreres inn med riktig programområdekode.  Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned skal ikke rapporteres til Vigo. Følg registreringsregler for det aktuelle SAS (Nei til Vigo).  Elever som ikke har F-nr eller D-nr må få opprettet et fiktivt fødselsnummer. Ta kontakt med WIS (Ove H)  Første overføring til VIGO i inneværende skoleår var 10.09.2015  Alle elever som ble rapportert inn pr 01.09 skal være med gjennom hele skoleåret.

3 Rutiner ved skolestart, forts.  Ved endring av programområdekode etter første levering til VIGO (10.09.2015) må eleven avsluttes på programområdet (med avbruddsdato og avbruddsårsak) og legges inn med nytt programområde (med startdato). Følg registreringsregler for det aktuelle SAS.  Gjelder både når det er registrert feil programområdekode på eleven og når eleven reelt bytter programområdekode.  Unntak - sammen grunnkode (6 første tegn) og mellom STREA og STSSA  Det skal kun komme nye elever på filene gjennom skoleåret.  Ingen elever skal slettes.

4 VIGO Kodeverksbase https://www.vigo.no/vigokv

5 VIGO Kodeverksbase, forts

6 Er koder gyldig for skoleåret? Kun gyldige koder for aktuelt skoleår må benyttes. Er koden utgått vil ikke programområdet eller faget bli importert i Vigo. Programområdekoder Fagkoder

7 Fagtype Fagtype skal stemme med det som er godkjent for faget Ca 653 fagrader har fagtype ulik Grep

8 Fagtype, forts. Unntak:

9  Benytter fagkoder fra grunnskolen  Benytter fagkoder som er utgått IDR2010 (V15), NOR1205 V13), NOR1207 (V13), KRO1001 (V12)  Mangler kommunenummer Feilmeldinger på loggen

10 Elever som starter og avbryter opplæringen gjennom skoleåret Startdato på programområdet  Alle elever som starter etter skolestart (dvs fom dag to) skal ha registrert startdato. Avbruddsdato på programområdet  Alle elever som avbryter skolegangen før skoleslutt skal ha registrert avbruddsdato og avbruddsårsak.  Når eleven har fått H2-/S- eller E-karakterer bør det ikke registreres inn avbruddsdato.

11 Elever som starter og avbryter opplæringen gjennom skoleåret, forts.  Elever det blir sendt avbruddsbrev til, og som ikke responderer på dette, kan settes med dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato.  Se regler i registreringshåndboken http://regbok.udir.no/35004/3344/35042-1014311.html http://regbok.udir.no/35004/3344/35042-1014311.html

12  Ved feilregistrering av elever som starter og/eller avbryter i løpet av skoleåret kan det føre til at eleven bli stående i Vigo som aktiv elev.  En aktiv elev forbruker et år av fristen (har fem år til å ta ut retten) selv om avbruddsdato er før 1/11.  Elever som avbryter etter 1/11 forbruker et år av retten. Rettsdato kan variere mellom fylkene.  Feilføring kan få innvirkning på rettsberegningen. Konsekvenser

13 § 3-1 i Opplæringsloven Rett til tre års videregående opplæring. Retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, og innen utgangen av det året eleven fyller 24 år. 2014:Ferdig med grunnskolen 2014-15:Startet på vgo – avbryter 14.09Brukt 1 år av frist 2015-16:Fullfører Vg1Brukt 1 år av frist/rett 2016-17:Fullfører Vg2Brukt 1 år av frist/rett 2017-18:FriårBrukt 1 år av frist 2018-19:Fullfører Vg3Brukt 1 år av frist/rett Konsekvenser, forts

14 2014:Ferdig med grunnskolen 2014-15:Starter på Vg1 – avbryter 14.09Brukt 1 år av frist 2015-16:Starter på Vg1 – avbryter 10.12Brukt 1 år av frist/rett 2016-17:Fullfører Vg1Brukt 1 år av frist/rett 2017-18:Fullfører Vg2Brukt 1 år av frist/rett Ungdomsretten er brukt opp 2018-19:Fullfører Vg3Ikke rett Konsekvenser, forts

15  Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) skal registreres med fagstatus A  Fagstatus A skal settes straks enkeltvedtaket er fattet.  Viktig for å få ut god offentlig statistikk på alle elever som får spesialundervisning Info om fagstatus i Registreringshåndboken.fagstatus Elever med enkeltvedtak om spesial- undervisning og Individuell OpplæringsPlan

16 Føringsskrivet - Pkt 11.2 Elever med individuell opplæringsplan kan ikke få fritak fra vurdering med karakter. Når eleven får karakter i faget skal det ikke føres at eleven har hatt IOP. Tallkarakter uten FAM-kode Skal registreres med fagstatus Spes.underv (A) Individuell opplæringsplan

17 Føringsskrivet - Pkt 11.3 Dersom opplæringen avviker fra læreplanen og det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter IV + FAM05Fagstatus = Spes.underv. (A) Ved opplæring med store avvik fra ordinær læreplan kan det føres opplæring med egne fagkoder (eks IOP1000) IV + Ingen FAM-kode Fagstatus = Spes.underv. (A) Individuell opplæringsplan, forts.

18 Føringsskrivet - Pkt 5.4 Stort fravær eller andre særlige grunner IV + FAM21 Føringsskrivet - Pkt 6.5 Bortvising fra eksamen IV på eksamensraden + FAM29 Føringsskrivet - Pkt 6.6 Annullering av eksamen pga fusk IV på eksamensraden + FAM04 Standpunktkarakteren skal slettes. (OBS! Dersom forskjellig fagkode settes FAM04 på begge ) Karakter IV og riktig FAM-kode

19 Føringsskrivet - Pkt 6.3 Ikke dokumentert fravær IM + FAM29 Dokumentert fravær IM + FAM 39 Karakter IM og riktig FAM-kode

20 Føringsskrivet - Pkt 7.1 Godkjenning av fag fra Norge GK + FAM47 Godkjenning av fag fra utlandet GK + FAM15 Godkjenning av fag

21 Føringsskrivet - Pkt 7.2 Fritak for opplæring i skriftlig sidemål F + FAM01Fagstatus = Fritatt Føringsskrivet - Pkt 7.3 Fritak for opplæring i kroppsøving F + FAM01Fagstatus = Fritatt Føringsskrivet - Pkt 7.4 Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål D + FAM02Fagstatus = Elev (alt Spes.u) Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving F + FAM02Fagstatus = Elev(alt Spes.u) Fritak

22  Opplæringslova § 3-1 (avsnitt 11)  Tilsvarende gjelder for §4A-3 (avsnitt 7)  Skal føres med programområdekode PBPBY4YK-- Rett til påbygg til gen studiekomp etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

23  Eleven skal registreres inn på GSGSK0VG--  Skal kun registreres med aktuell fagkode  Fagstatus skal være E=elev  Skal ha ført fravær Fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

24  Faget (eks FSP-fag/PSP-fag eller spesielle programfag) skal rapporteres til Vigo fra den skolene eleven tar faget på.  Fag som evt er registrert inn på skolen pga utskriving av KB eller VM skal derfor ikke overføring til Vigo. Følg registreringsreglene for det aktuelle SAS på hvordan faget skal unndras for rapportering (Nei til Vigo). Elever som tar enkeltfag på en annen skole

25  Eleven må selv kontakte Inntakskontoret i sitt hjemfylke for å melde fra om et år i utlandet som utvekslingselev.  Viktig i forhold til riktig innsøkingsgrunnlag ved neste års søking på Vigo-web.  Inntakskontoret registrere eleven på skolenr 24499 og den programområdekoden eleven vil få godkjent fra året i utlandet.  Dersom skolen har eleven registrert i sitt datasystem (det året vedk. er i utlandet) skal eleven ikke overføres til Vigo. Følg registreringsreglene for det aktuelle SAS. (Nei til Vigo) Utvekslingselever

26 Elever som får endret karakter etter juni- filen er levert til WIS Feilføring Det registreres karakterstatus E (endring pga feilføring) Klage på karakter ( når karakteren blir endret ) Det registreres karakterstatus K (klage på karakteren) HUSK! Fullførtkoden må muligens også oppdateres. Siste levering til Vigo for forrige skoleår er primo oktober. Korrigeringer her foregår via excelarket. OBS! Endringene må også registreres inn i SAS. Endringer på karakterer etter siste levering vil ikke bli oppdatert i Vigo.

27 Elever med ny, utsatt og særskilt eksamen  Faget registreres på opprinnelig programområdekode.  Må registreres på nytt skoleår.  Skal ha fagstatus Elev (E).  Skal registreres som deltidselev.  Legg inn karakterstatus (N=ny, U=utsatt, S=særskilt).  Registrer inn karakter.  Oppdater fullførtkoden dersom NUS-eksamen fører til ny fullførtkode. NB! Disse data skal ikke sendes til WIS før etter at eksamen er avlagt.

28 Elever med ny, utsatt og særskilt eksamen, forts. 2014-2015STREA2---- Har standpunktkarakter 1 i et avsluttende fag 2015-2016STREA2---- Legges kun inn med faget det skal tas nye eksamen i Legg inn aktuell karakterstatus S (alt N ved kar 1 til eksamen eller U ved fravær til eksamen) STREA3---- Legges inn med fagene eleven skal ta dette året.

29 Privatister  Privatisteksamen gjennomføres via fylkets privatist-/ eksamenskontor.  Eksamensresultatene blir sendt inn fra privatist-/ eksamenskontoret.  Disse resultatene skal derfor ikke overføres til Vigo fra friskolen(Nei til Vigo). Følg registreringsreglene for det aktuelle SAS på hvordan faget skal unndras for rapportering (Nei til Vigo).

30 Lånekassen  Etter siste levering av data til WIS (medio oktober) må evt. endringer av karakter, som får følge for lån/stipend, meldes direkte til Lånekassen. Lånekassen har godkjent denne ordningen.  Vigo har frist for overføring av data vedr vår-eksamen 15. september. Fylkene sender i tillegg oppdatert fil til Lånekassen etter siste levering til SSB/Udir (dvs medio oktober).  Frist for høst-eksamen er 1. mars. Fra friskolene må data sendes inn sammen med 1. februar-rapporteringen.

31 Forespørsel om elevens rett Ved kontakt med Inntakskontoret i forbindelse med inntak av elever. Få oppgitt hvilken rett eleven vil ha neste skoleår.

32 Nasjonalt Skoleregister (NSR) Skolen må selv oppdater info i NSR, Gjelder adresse, telefon, rektor etc. Viktig for de som har innsøking gjennom vigo.no Innlogging via UBAS

33 Brukerhåndbøkene Extens iSkole SATS  Vil være oppdatert i begynnelsen av mai.  Blir lagt ut på  WIS sin innsamlingsportal og  vigoiks.no http://www.vigoiks.no/systeminformasjon/inform asjon-sas/brukerdokumentasjon http://www.vigoiks.no/systeminformasjon/inform asjon-sas/brukerdokumentasjon

34 Registreringshåndboken  Lite endringer fra 2015 til 2016  Vil være oppdatert i april/mai.  Link:http://regbok.udir.no/http://regbok.udir.no/

35 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN.


Laste ned ppt "Friskolesamling 30. mars 2016 Trude Riple, Vigo IKS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google