Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saker om skikkethet Dokumentasjon ved oversendelse av klage Marianne Klausen og Knut Andreas Bostad Felles klagenemnd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saker om skikkethet Dokumentasjon ved oversendelse av klage Marianne Klausen og Knut Andreas Bostad Felles klagenemnd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saker om skikkethet Dokumentasjon ved oversendelse av klage Marianne Klausen og Knut Andreas Bostad Felles klagenemnd

2 Sammensetning Uavhengige jurister (2) Fra UH-sektoren (3) Studentrepresentanter (2) Partssammensatt Oppnevning 2 år studenter 4 år øvrige Mulighet for forlengelse Mandat Avgjøre klager i enkeltsaker hvor vedtak er fattet med hjemmel i uhl. §§ 4-7 til 4-10 Avgjøre klager på avgjørelser etter offentleglova

3 Felles klagenemnd Forskrift om felles klagenemnd § 1. Virkeområde: Forskriften gjelder opprettelse av felles klagenemnd etter lov om universiteter og høyskoler § 5-1 nr. 7. Klagenemndas oppgave er å behandle klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler -§ 4-7 om annullering av eksamen eller prøve -§ 4-8 om utestenging og bortvisning -§ 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest -§ 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering. Nemnda skal i tillegg behandle klage på avgjørelser etter offentleglova.

4 Endring av regelverket De viktigste endringsforslagene som ble presentert i høringen om skikkethet er: Forslag om å føre videreutdanninger, og følgende nye utdanninger inn under ordningen med skikkethetsordning: preste-, paramedic-, logoped-, trafikklærer- og tolkeutdanningene Det foreslås å utvide lengste utestengningsperiode fra tre til fem år. Felles klagenemnd har i sin høringsuttalelse støttet disse forslagene.

5 Litt statistikk Lite saker om skikkethet 10 saker siden 2006 Mest fuskesaker 344 saker siden 2006

6 Skikkethet 2006-2015 Sykepleieutdanning: 4 saker Lærerutdanning: 4 saker Bioingeniørutdanning: 1 sak Profesjonsstudiet i psykologi: 1 sak

7 Vurdering Uhl. § 4-10, forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften) Nemnda vurderer om studenten utgjør «en mulig fare» for de nevnte gruppene, og det tas utgangspunkt i de konkrete kriteriene som er angitt i skikkethetsforskriften § 3 og 4 Det blir også vektlagt om studenten har fått tilbud om utvidet oppfølging og veiledning, eller om det foreligger åpenbare og sterke holdepunkter for at oppfølging/veiledning ikke vil gjøre studenten skikket til yrket Rundskriv F-14-06 av Kunnskapsdepartementet

8 Generelt om dokumentasjon Dokumentasjonen må gi oss et riktig inntrykk av det som er gjort det som er tenkt det som er vurdert det som er besluttet

9 Fra årsrapporten 2014 I skikkethetssaker er det viktig at underinstansen nedtegner alt som blir sagt og observert — på alle trinn i saksbehandlingen, for eksempel at vurderings- og oppfølgingssamtaler dokumenteres med referat. De sakene som oppstår er ofte krevende, og det er derfor særlig viktig å sikre både kvaliteten og effektiviteten i saksbehandlingen.

10 Spørsmålene Hva er det vi legger vekt på i dokumentasjonen? Hvordan bli bedre? Største forbedringspotensialet

11 Klagebehandling Er resultatet i saken riktig? Klagenemndas kompetanse Fvl. § 34 Rettssikkerhet Saksbehandling Kontradiksjon Veiledning Reell mulighet til å endre kurs/ væremåte

12 Regler om dokumentasjon og saksgang Skikkethetsforskriften: Tvilsmelding § 8 Varsel til studenten § 9 Vurderingssamtale § 9 Tilbud om utvidet oppfølging og veiledning § 9 Behandling i lokal skikkethetsnemnd § 10 Skikkethetsnemnda lager en innstilling til institusjonens styre eller klagenemnd § 10 Institusjonens styre eller klagenemnd fatter vedtak om uskikkethet § 11

13 Regler om dokumentasjon i fvl. Forvaltningsloven gjelder § 11 d annet ledd telefoner, ad hoc møter og e post – hvis nytt (relevant) §23 Vedtaket skal være skriftlig §24, § 25 Vedtaket skal begrunnes

14 Særlig viktig Tvilsmelding Starten Første fase Varsel Referat fra vurderingssamtale Studentens egen oppfatning Kontradiksjon

15 Innsyn i dokumentene Bør tenke over hva og hvorfor Unntatt offentlighet etter offl. § 13, jf. fvl. 13 Taushetsbelagte opplysninger Partene Unntak saksforberedende

16 Oppsummering Tvilsmelding Varsel til studenten Referat fra vurderingssamtale Evt. veiledningsopplegg Veiledning Innstilling til lokal klagenemnd Vedtaket Oversendelse til Felles klagenemnd Alle relevante dokumenter for avgjørelsen Klagen

17 Manglende dokumentasjon Vi vil be om å få det ettersendt Vi må da vurdere om det skal forelegges studenten/advokaten for uttalelse Kan bli opphevet Hvis saksbehandlingen har vært mangelfull og det kan ha virket inn på vedtakets innhold

18 FAQ i Felles klagenemnd Hva er det lagt vekt på Hvilke kriterier i skikkethetsforskriften vises det til ? (§ 3, § 4) Hvordan har man veiledet og fulgt opp studenten? En skikkethetsvurdering er belastende for studenten Forbeholdt helt spesielle tilfeller Andre virkemidler bør/kan vurderes først, f.eks stryk på eksamen eller ikke-bestått praksis Grove tilfeller kan også rammes av uhl. § 4-8 annet ledd

19 Forbedringspotensiale? Konkret Eks hva er gjort feil? Tidsnær Raskere på? Spesielt i saker som tar tid

20 Spørsmål?


Laste ned ppt "Saker om skikkethet Dokumentasjon ved oversendelse av klage Marianne Klausen og Knut Andreas Bostad Felles klagenemnd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google