Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grashoppa Barnehage Årsplan 2015/2016 Sammen i lek, mestring og gode opplevelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grashoppa Barnehage Årsplan 2015/2016 Sammen i lek, mestring og gode opplevelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grashoppa Barnehage Årsplan 2015/2016 Sammen i lek, mestring og gode opplevelser

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Grashoppa Barnehage3 Kontaktinformasjon5 Personalet6 Dagsrytme7 Visjon8 Verdigrunnlag9 Være Sammen12 Barnehagens mål14 Lek 15 Danning gjennom omsorg, lek og læring18 Barns medvirkning 19 Pedagogisk dokumentasjon20 Progresjonsplan for de syv fagområdene21 Overgang barnehage - skole29 Foreldresamarbeid 30 Kompetanseheving for personalet 32 Helse og kosthold33 Tradisjoner i Grashoppa Barnehage34 Vurdering36 Litteraturliste37 2Grashoppa Barnehage 2015/2016

3 VELKOMMEN TIL GRASHOPPA BARNEHAGE Grashoppa Barnehage er en privat barnehage som har vært i drift siden august 2005. Vi har 12 ansatte og 50 plasser fordelt på tre avdelinger. Løvetann 0-3 års avdeling, 14 plasser og 4 voksne Prestekragen 3-4 års avdeling, 18 plasser og 3 voksne Blåklokka 4-6 års avdeling, 18 plasser og 3 voksne Løvetann 0-3 års avdeling, 14 plasser og 4 voksne Prestekragen 3-4 års avdeling, 18 plasser og 3 voksne Blåklokka 4-6 års avdeling, 18 plasser og 3 voksne Barnehagen har et variert uteområde på om lag 5 mål. Vi har ulike lekeapparater, et skogsområde med gapahuk og et asfaltert område som brukes til blant annet sykling. Vi disponerer en fotballbane og to gymsaler. Barnehagen grenser til flotte tur- og skogsområder og nærmeste nabo er Sundbykåsa gård. 3Grashoppa Barnehage 2015/2016

4 Grashoppa Barnehage er åpen mandag til fredag, fra 07.00 til 16.45. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften og stenger klokka 12.00 onsdag før påske. I romjulen og 1-3 uker i juli kan barnehagen stenge dersom det er mindre enn 8 barn som via tilbakemeldingsrutiner har gitt beskjed om at de kommer. Det er 5 planleggingsdager i året. I løpet av barnehageåret 1. august - 30. juli skal alle barn ha fire ukers ferie. Tre uker skal tas sammenhengende i skolens ferie. For barn som skal begynne på skolen, må ferien være tatt ut før endt barnehageår. I Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, står det at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanen skal fungere som et planverktøy for barnehagens personell, gi informasjon til foreldre, kommunen og ulike samarbeidsinstanser. 4Grashoppa Barnehage 2015/2016

5 KONTAKTINFORMASJON Adresse: Sundbyveien 233, 3960 Stathelle Telefon: 35966536 Styrers telefon: 93230707 Mailadresse: post@grashoppa.nopost@grashoppa.no Hjemmeside: www.grashoppa.barnehageside.nowww.grashoppa.barnehageside.no Løvetann Tlf: 95201476 Prestekragen Tlf: 95155941 Blåklokka Tlf: 95155421 5Grashoppa Barnehage 2015/2016

6 Janne Skonnord Pedagogisk leder 100% Mona Næss Barne- og ungdomsarbeider 80% May Turid Wingereid Assistent 20% Solveig Nilsen Esprum Assistent 100% Inger S. Kristoffersen Pedagogisk leder 100% Anne Katrine Strand Assistent 100% Elise Riis Nilsen Assistent 100% Karete Skreosen Assistent 40% PERSONALET Cathrine Pedersen Pedagogisk leder 100% Gro Anette Huse Pedagogisk leder 100% Linda Eikrem Barnepleier 100% Isabell Amundsen Assistent 80% 6Grashoppa Barnehage 2015/2016 Bjørg Ditlefsen Styrer 100% Linda Jørandrud Støttepedagog 50%

7 Grashoppa Barnehage 2015/20167 DAGSRYTME Klokkeslett: 07.00 Barnehagen åpner Lek 07.30-08.30Frokost for de som ønsker 09.30 Samling Lek/grupper/aktiviteter/tur 10.30 Måltid 12.00-14.00 Lek ute 14.00 Måltid Lek og aktiviteter i barnehagen 16.45 Barnehagen stenger Tidspunktene, med unntak av åpning og stenging vil variere noe fra dag til dag og fra avdeling til avdeling. Fint om barna kommer til barnehagen innen 09.30. Da begynner vi med samling og aktiviteter. Barna er jevnlig på tur, og har ofte måltidet med ut. De fleste aktiviteter og turer utenfor barnehagen er avsluttet innen 14.30, vi gir beskjed dersom barna ikke er tilbake innen det. Barna blir delt i grupper flere dager i uka. Følg med for den enkelte avdeling på mykid.

8 Sammen i lek, mestring og gode opplevelser VISJON 8Grashoppa Barnehage 2015/2016 Sammen «Dagen min blir et eventyr med deg om bord» (Tommelise) Lek «Leken er lekens egentlige mål» (Torben Hangård Rasmussen) Mestring «Det har jeg aldri gjort før…. Så det kan jeg helt sikkert» (Pippi Langstrømpe) Gode opplevelser «Du och jag Alfred» (Emil i Lønneberget)

9 VERDIGRUNNLAG GOFA Glede Omsorg Fellesskap Anerkjennelse Glede, omsorg, fellesskap og anerkjennelse er våre felles verdier, og skal prege våre handlinger og væremåter i barnehagen. «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap» (Rammeplanen, 2011). 9Grashoppa Barnehage 2015/2016

10 Glede Glede er en følelse som setter noen i en til­stand av lykke (Wikipedia 2014).lykke Rom for god lek, humor og felles gode opplevelser er kilder til glede i barnehagen. Barn bør også erfare relasjoner som gir glede og begeistring (Melaas, 2013). Omsorg I Rammeplanen står det at barn har rett til omsorg. Omsorg handler om gjensidighet i samspill. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Det å se og forstå det unike i hvert enkelt barn og gi barna den tryggheten de trenger for å bli gode samspillspartnere ovenfor andre er viktig i utviklingen av sosial kompetanse og ikke minst for å styrke sin egen selvfølelse (Aasgaard, 2013). Fellesskap Barna skaper forståelse av hvem det er gjennom de daglige samspillene, slik at opplevelsen av å ha tilhørighet og betydning i et felleskap har stor innvirkning for barnets opplevelse av seg selv. Det er barnets opplevelse av å være inkludert som er avgjørende for betydningen av et godt fellesskap for barnet. Anerkjennelse Anerkjennelse er en grunnleggende holdning som kjennetegnes av likeverd og respekt. Den innebærer at jeg gir den andre rett til sine opplevelser, sine meninger og væremåter, akkurat som jeg har rett til mine (Barsøe, 2012). 10Grashoppa Barnehage 2015/2016

11 Gofa kommer til syne i hverdagen vår ved at: Barnet er i fokus Vi ser hvert enkelt barn Det gis rom for at barnets stemme blir hørt Voksne er tilstedeværende Det er humor og latter i hverdagen Alle blir møtt med et smil når de kommer Vi deler positive opplevelser og erfaringer Vi er sammen i lek og aktiviteter Det gis rom for nærhet og fysisk kontakt 11Grashoppa Barnehage 2015/2016

12 12 VÆRE SAMMEN Være Sammen er et kompetansehevingsprogram som Grashoppa Barnehage, sammen med de fleste andre barnehagene i Bamble, jobber med. Gjennom felles refleksjoner, veiledning og læring av teori i personalgruppen utvikles vi innenfor 5 kjerneelementer i Være Sammen: Autoritative voksne Relasjonsbygging og kommunikasjon Tidlig innsats Håndtering av utfordrende adferd Implementering og organisasjonsutvikling Den autoritative voksenrollen Aksene i modellen viser grad av kontroll og relasjon. Med autoritativ voksenstil menes varme og grensesettende voksne. Det går ut på at de voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en aksepterende holdning. Samtidig har de voksne klare forventninger og følger opp barnet på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer.

13 Grashoppa Barnehage 2015/2016 13 AUTORITATIV VOKSEN Med fokus på autoritativ voksen i Grashoppa, ønsker vi å være: Varme og omsorgsfulle voksne som viser interesse og aksept for enkeltbarnet ved å: Være tilstede og gi trygghet i alle situasjoner Gi rom for medvirkning Ha respekt og bry seg om enkeltbarnet Vise engasjement Voksne som arbeider bevisst og langsiktig med å utvikle gode relasjoner ved å: Sette av tid og sted til relasjonsbygging Bygge relasjoner gjennom lek Ha humor i hverdagen Benytte situasjoner til samtaler Voksne som har klare forventinger til barnet og utøver en tydelig voksenstil når det gjelder grenser og normer ved å: Være tydelige Være gode rollemodeller Ta perspektiver Gi forståelse for hvorfor Voksne som gir barna forutsigbarhet og gode rutiner i hverdagen ved å: Samarbeide og ha noen faste rutiner Utøve yrket med felles verdigrunnlag Samtale med barna om hva vi skal

14 MÅL Alle barn skal oppleve glede ved deltakelse i lek 14 «Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse» (Rammeplanen, 2011). Grashoppa Barnehage 2015/2016

15 LEK Lek er satsningsområdet i Grashoppa Barnehage. Vi vil ta frem tre årsaker til at det er viktig at barn får være med på samhandling gjennom lek: Deltakelse i lek og det å ha venner er viktig for barnets trivsel «her og nå». Gjennom deltakelse i sosial rollelek får barnet sosial, emosjonell og språklig stimulering og læring. Samhandling i lek kan forebygge senere psykososiale vansker og samhandlingsvansker, for eksempel i skolen og arbeidslivet (Ruud, 2010). Lek er frivillig, og barn leker fordi de har lyst. Motivet for å leke ligger i selve prosessen for å leke, ikke i resultatet av leken. Hvis leken blir produktrettet er det ikke lenger snakk om lek. Gjennom leken uttrykker barn seg kreativt og får varierte erfaringer. Leken 15Grashoppa Barnehage 2015/2016

16 Den voksnes væremåter, det fysiske miljøet inne og ute samt hva og hvordan vi bruker tiden fra åpning til stenging, er av avgjørende betydning for hvilke muligheter barn har til å starte, verne og videreutvikle lek (Melaas, 2013). For å bli profesjonelle lekere, trenger vi begreper som kan gi mening når vi skal starte, verne og videreutvikle barns lek. Lekerabling, adgangsstrategier, fattige og rike leketemaer, lekerutiner, vernestrategier og regissering er noen viktige begreper. Hvordan starter barn lek? Melaas skriver om at barn starter med små hint, noe han kaller lekerabling. Det handler om å se de aller minste hint om barns forsøk på å starte lek. Det er viktig å kunne se barns lekerabling, og vite hvordan man kan støtte barna i å starte rablingen i overgang til lek. Barns hinting og det de oppnår ved hinting, vil påvirkes av hvilket blikk de voksne «ser», «forstår» og «handler» ut i fra. Når lek allerede er etablert, trenger barn som ikke deltar, et sett med strategier for å komme inn i leken. Adgangsstrategier har mange fellestrekk med lekerabling. Aktive og kvalifiserte voksne kan på forskjellige strategiske måter hjelpe barna, ved å undersøke hva barna oppnår med å bruke adgangsstrategiene. Oppnår barnet lekedeltagelse, eller forblir de på utsiden? Leketema er kjernen i leken eller lekens «manus». Et manus som skrives mens det gjøres. Temaene bidrar til å føre rollefigurene videre i spennende historier. Vi kan si at leken blir holdt i gang i balanse mellom det «målretta kjente» og det «uforutsigbare ukjente». Lekerutiner består av gjentakelse, gjenkjennelse og nyskapning, som er sentrale stikkord for å danne vennskap og skape et felles fokus til en «vi-kultur». Vernestrategier forteller «ikke forstyrr lekerutinen vår». Det er viktig å hindre avbrudd i leken. Regissering er demokratiske prosesser som handler om å planlegge lek. Det å ta andres perspektiv er viktig for å kunne planlegge lek sammen. Regissering kan ligne lek, uten å være det (Melaas, 2013). 16 Grashoppa Barnehage 2015/2016

17 17 Med fokus på lek skal personalet i Grashoppa Barnehage: Gi barna tid og rom til å leke Dele barna i mindre grupper Benytte mulighetene vi har i store rom, gymsal og variert utemiljø Gi barna mulighet for varierte lekeerfaringer Tilby åpent lekemateriell Ta i bruk og tilby gjenbruksmateriell Ha kunnskap om hvordan man starter, verner og videreutvikler lek Grashoppa Barnehage 2015/2016

18 Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Dette skjer i samspill med omgivelsene og andre mennesker (Rammeplanen, 2011). Omsorg og lek fremmer læring og danning i barnehagen. Omsorg er en av grunnverdiene i Grashoppa barnehage. For oss handler omsorg om å se og forstå det unike i hvert enkelt barn. Omsorg er å gi barna den tryggheten de trenger for å bli gode samspillspartnere med andre. Å gi barna grunnleggende trygghet er viktig i utviklingen av sosial kompetanse og ikke minst for å styrke sin egen selvfølelse (Aasgaard, 2013). Barnas undring og interesse vil danne grunnlag for deres læringsprosesser i barnehagen. Samhandlingsprosesser og sosialisering gjennom lek er viktig i denne sammenheng. Prosjekter i Grashoppa skal preges av lek, og startes og utvikles utifra barnas interesse. Rammeplanens syv fagområder og øvrige innhold skal prege prosjektene og være grunnlag i refleksjoner og evaluering. Vårt sentrale verktøy i dette arbeidet er pedagogisk dokumentasjon. 18 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven, 2012). DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Grashoppa Barnehage 2015/2016

19 En måte å oppfatte barns medvirkning, er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Barns mulighet for medvirkning er avhengig av våre holdninger og handlinger. Å se barn som medmennesker, betyr at vi har en grunnleggende holdning til barn som innebærer at vi tar barns uttrykk på alvor. Vi må lytte til det barna forteller oss, både verbalt og nonverbalt. Det betyr ikke at vi lar barn bestemme, men at vi er villige til å lytte til hva barn har å si (Temahefte om barns medvirkning, 2006). For å ivareta barns medvirkning ønsker vi å: Ta alle barn på alvor Se ting i barneperspektiv Være tilstedeværende voksne Være genuint interessert i barn Være nysgjerrig på hva barn er interessert i Stille gode spørsmål Akseptere barns tanker Ta utgangspunkt i barns interesser Lytte til barna Etterstrebe best mulig kommunikasjon Ha tid og rom for å se barna og tilrettelegge for deres behov Vi har fokus på barns medvirkning når vi planlegger og vurderer arbeidet vårt. Dette skjer i samtaler med barna, arbeid i personalgruppen og i samtaler med foreldrene. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt (Rammeplanen, 2011). BARNS MEDVIRKNING 19Grashoppa Barnehage 2015/2016

20 Å dokumentere handler om å gjøre noe synlig og tilgjengelig for oss selv og andre ved hjelp av bilder, observasjoner, intervjuer eller annet. Dokumentasjon som får oss til å tenke og som vi reflekterer rundt, blir pedagogisk dokumentasjon. Ved at vi gjennom faglige refleksjoner får nye tanker og ideer, vil det føre til justerte eller endrede handlinger hos oss voksne. Hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy vi bruker for å vurdere innholdet i barnehagen. Fagområdene skal ligge til grunn og belyses gjennom pedagogisk dokumentasjon, både før, under og etter gjennomføring av prosjekter. I Grashoppa dokumenterer vi blant annet ved å bruke bilder, observasjoner og praksisfortellinger. Dokumentasjonen brukes til refleksjon både i barne- og personalgruppen og er med på å utvikle og videreføre prosjekter vi jobber med. Noen bilder gjøres også tilgjengelig for foreldre i mykid, slik at de sammen med barna kan følge med på prosessene. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling (Rammeplanen, 2011). PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Verktøy for evaluering, vurdering og justering 20Grashoppa Barnehage 2015/2016

21 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Hvert fagområde i Rammeplanen inneholder et vidt læringsfelt. Rammeplanens fagområder med prosessmål er grunnlag for vårt arbeid i barnehagen og for det vi definerer i vår progresjonsplan. For å synliggjøre vår progresjon har vi valgt å nevne noen fokusområder for hver aldersinndelte avdeling i Grashoppa. Det betyr ikke at vi slutter med områdene etter hvert som barna blir eldre, men vi tilføyer og utvider fokuset. Læring og utvikling skjer i prosessene, derfor har vi fokus på erfaringene og opplevelsene fremfor resultat. Vi ønsker å ta tak i det barna er interessert i, og bygge videre på deres lyst til å utforske og finne ut av. Ved våre prosjekter skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang, og utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene. Hvordan vi jobber med prosjekt: I små og store grupper Barnas undringer og interesser styrer valg av prosjekter og videreføring av prosessene Voksne legger til rette for at barna kan undre seg og være deltakende i prosesser Lager ukeplaner Tema på avdelingsmøter Vurderer og justerer ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon Fagområdene kommer til syne i prosjektene 21 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven §2, 2012). Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen… Gjennomføring av planer må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning (Rammeplanen, 2011). Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven §2, 2012). Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen… Gjennomføring av planer må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning (Rammeplanen, 2011). Grashoppa Barnehage 2015/2016

22 22 LøvetannPrestekragenBlåklokka Bruke enkle bildebøker og eventyr Visualisere ved bruk av bilder Et språkstimulerende miljø, verbalt og nonverbalt Handlinger og konkreter språklegges Fortellinger og eventyr Bruke bilder til fortelling og gjenfortelling Rom til daglige samtaler med barn, utvikle begrepsforståelse Bli kjent med eget navnbilde Ta i bruk langlesingsbøker Fantasere og lage egne fortellinger Delta i samtaler om et tema, turtaking i dialog Leke med rim Bruke gåter og vitser Lekeskrive med tall og bokstaver «Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt språkmiljø» (Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Kommunikasjon, språk og tekst

23 Grashoppa Barnehage 2015/201623 LøvetannPrestekragenBlåklokka Oppleve glede og mestring ved å bruke kroppen aktivt Bruke skogsområdet med variert terreng i utetid Erfare med bruk av sanser og bli kjent med egen kropp, øve på å kle på selv Oppleve glede ved deltakelse i felles måltid Mestring ved å drikke og spise selv Erfaringer med varierte og allsidige bevegelser i lek og aktiviteter Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp Utvikle selvstendighet ved håndvask, bordsituasjon og påkledning Oppleve sunt kosthold Mestring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet i lek og spill På turer i variert og krevende terreng Utvikle kunnskap om menneskekroppen Selvstendighet ved toalettbesøk Begynnende forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold «Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse» (Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Kropp, bevegelse og helse

24 Grashoppa Barnehage 2015/201624 LøvetannPrestekragenBlåklokka Utvikle følsomhet til å lytte, iaktta og nyte estetiske uttrykksformer Erfare å kunne utrykke seg estetisk med dans, utkledning, musikk og sang Varierte erfaringer med formingsmateriell Erfare bruk av farger Erfare kunst og kultur, gjennom teater, dramatisering, dans og lek med musikk og rytme Bruk av kreativ tenkning og skaperglede for estetiske uttrykk som blant annet forming med to- og tredimensjonalt materiale Kjennskap til bruk av blyant, pensel og navn på fargene Rom for skapende virksomhet med varierte estetiske utrykk som dans, drama, design og musikk og visuelt språk Erfare å opptre Konstruere og forme med bruk av variert materiale Kan samarbeide med flere om kunstprosjekter Kjennskap til kjente norske kunstnere «Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing og opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon»(Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Kunst, kultur og kreativitet

25 Grashoppa Barnehage 2015/201625 LøvetannPrestekragenBlåklokka Oppleve glede ved å være ute Oppdage og utforske naturen, småkryp og vekster Leke med naturens materialer som sand, vann, jord, kongler, pinner, steiner, blomster og blader Erfare enkel teknikk Gode opplevelser og respekt for naturen, et referansested Undre seg over naturens mangfoldighet Erfare dyr og vekster og deres betydning for matproduksjon Erfare og undre seg over ulike værtyper Ta i bruk tekniske hjelpemidler Flere referansesteder og glede ved å ferdes i natur Utforske naturen, artsbestemme og følge med på årstidsforandringer Forståelse for klær etter vær Begynnende forståelse for bærekraftig utvikling - kjærlighet til naturen og forståelse av samspill mellom mennesker og naturen Erfare teknikk som kan brukes i lek «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk (Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Natur, miljø og teknikk

26 Grashoppa Barnehage 2015/201626 LøvetannPrestekragenBlåklokka Oppleve og tilegne seg grunnleggende holdninger og verdier Støtte til positiv konfliktløsing Tid og rom for å uttrykke følelser og undring Markere høytider Erfare og forstå egne og andres behov i et inkluderende miljø Øve på turtaking og lytte til andre - konfliktløsing Anledning og ro for undrende samtaler Oppleve enkle tradisjonelle markeringer fra ulike religioner som er representert i barnegruppen Fokus på empati som verdi, trøste og rose hverandre Øve på å løse konflikter og refleksjon over menneskerettigheter, normer og verdier Stille spørsmål, samtale og filosofere Kjennskap til bakgrunn for tradisjoner «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som er forankret i menneskerettighetene» (Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Etikk, religion og filosofi

27 Grashoppa Barnehage 2015/201627 LøvetannPrestekrageBlåklokka Erfare å bli sett, hørt og anerkjent for den man er og de behov man har Oppleve medvirkning Gjennom felles opplevelser bli kjent med barn og voksne som hører til i barnehagen Bli kjent med seg selv i samspill med andre Erfare inne- og utemiljøet i hele barnehagen Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Erfare gruppetilhørighet og felleskap på avdeling og i barnehagen Oppleve vennskap Erfare at egen væremåte påvirker de andre Bli kjent med nærmiljøet rundt barnehagen og møte samfunnet rundt Oppleve aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Erfare at egne synspunkter blir hørt Dra på lengre turer og oppleve nærmiljøet Erfare hvordan vi ferdes i trafikken og erfare kollektivtrafikk «Barns medvirkning i barnehagen kan være første skritt i erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet, og styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet… Gutter og jenter får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet» (Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Nærmiljø og samfunn

28 Grashoppa Barnehage 2015/201628 LøvetannPrestekrageBlåklokka Leke med telleregler og sangregler, fokus på tall 1-5 og mengde 1-3 Erfare plassering og orientering Sortere, måle og sammenligne i lek og hverdagssituasjoner Eksperimentere og leke med farger og geometriske former Leke med enkle puslespill, rollespill og gjemsel Gjennom hverdagslige aktiviteter og lek, utforske og bruke tallrekken og mengde frem til 10 Leke med plassering som for eksempel foran/bak og over/under Utforske, sammenligne og leke med størrelser og vekt Erfare og leke med mønstre Leke med puslespill og brettspill Tallrekken frem til 20, fokus på mengdebegrepet i hverdagsaktiviteter Leke med lokalisering, ta i bruk kart til tursted Måle og sammenligne størrelser, areal, volum og tid, deriblant ukedager Utforske symmetri Leke med terning- og logikkspill «Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse» (Rammeplanen, 2011). Progresjonsplan fagområdet; Antall, rom og form

29 OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE «Stjerner» blir brukt som betegnelse på de eldste barna i Grashoppa, i år har vi 9 Stjerner. Det siste året i barnehagen skal by på mange ekstra opplevelser, vi drar på lengre turer og fysisk aktivitet er sentralt. Sigurd Aukland sier: Det 5-åringen trenger, er ikke å sitte stille rundt et bord. De trenger å få tøyse, synge, rope, kose, klatre, hoppe, danse, løpe, brøle og prøve. De trenger å få tro på seg selv, tro på at de betyr noe. Og de trenger å få utfordringer som møter deres nysgjerrighet og trang til utforsking. For Stjernene har vi fokus på Mestringsfølelse Gode opplevelser Selvstendighet Å ta imot kollektive beskjeder Konsentrasjon Å vente på tur «Tap og vinn, med samme sinn» Blyantgrep Gjenkjenne eget navn og kunne skrive det mot slutten av året Faste begivenheter Tur til Brunstad Lucia Juleballade Tur til NAF sin minibane Toppturer Skolebesøk til skolen det enkelte barnet skal begynne på Overnatting Sjerneavslutning med foreldre Grashoppa Barnehage har barn fra ulike områder og samarbeider derfor med flere skoler om overgangen. Vi følger Bamble Kommunes overgangsrutiner mellom barnehage og skole. Grashoppa Barnehage 2015/2016 29

30 Sammen med foreldre/foresatte har barnehagen ansvar for barns trivsel og utvikling. Vi tenker at et godt samarbeid er en forutsetning for å lykkes med å utvikle kvaliteten i barnehagen. Hvordan vi jobber med foreldresamarbeid Daglig kommunikasjon ved hente- og bringesituasjon Kommunikasjon via mykid To foreldremøter i året Foreldresamtaler (vi tilbyr to i året) Hjelper/veileder foreldre Felles arrangementer hvor foreldre deltar Brukerundersøkelse Foreldreråd Samarbeidsutvalg FORELDRESAMARBEID Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse og danning. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet (Rammeplanen, 2011). Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse og danning. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet (Rammeplanen, 2011). 30Grashoppa Barnehage 2015/2016

31 Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i Grashoppa Barnehage. Foreldrerådet har møte i starten av foreldremøter. Foreldrerådet skal: Fremme foreldrenes felles­interesser Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage Være med å sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage Forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen Samarbeidsutvalget (SU) består av 6 medlemmer hvorav 3 velges av foreldrerådet, en representant fra hver avdeling og 3 av de ansatte. Samarbeidsutvalget har møte 2-4 ganger i året. Foreldrerepresentantene og representantene fra de ansatte velges for 2 år av gangen. Samarbeidsutvalget er først og fremst et rådgivende og kontaktskapende organ. Samarbeidsutvalget skal: Bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, blant annet driftsendringer og utnyttelse av ute- og innearealer Fastsette årsplan for barnehagen Gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister) Påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett Foreldrerepresentantene i SU 2015/2016 Løvetann – Charlotte Andresen charlotteandresen2@gmail.com Prestekragen – Ellinor Andresen ellinorkrist@hotmail.com Blåklokka – Kristin Helgesen kristinhelgesen@gmail.com Vara: Synøve Amundsen 31 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Barnehageloven §4, 2012). Grashoppa Barnehage 2015/2016

32 KOMPETANSEHEVING FOR PERSONALET Kunnskapsdepartementet har kommet med et strategidokument som heter: Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen 2014-2020. Målet er: Rekruttere og beholde flere barnehagelærer og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som arbeider i barnehagen Øke status for arbeid i barnehagen Kompetanseutvikling i barnehagen handler om å heve kompetansen hos alle ansatte, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Vi blir aldri ferdig med å utvikle kvaliteten i barnehagen, det er en kontinuerlig prosess. Satsingsområdene for 2015/2016: Lek Voksenrollen I år har vi to pedagogisk ledere som tar videreutdanning i Pedagogisk ledelse på Høgskolen i Telemark. 32Grashoppa Barnehage 2015/2016

33 33 HELSE OG KOSTHOLD Vi følger retningslinjer for mat og måltider i barnehagen gitt ut av helsedirektoratet. For mer informasjon se: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og- maltider-i-barnehagen/Sider/default.aspx http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og- maltider-i-barnehagen/Sider/default.aspx Fiskesprell-barnehage Vi har alltid tilbud om fisk som pålegg til smøremat, og hovedvekten av våre middagsmåltider er fiskemiddager. For mer informasjon se: fiskesprell.nofiskesprell.no 5-om dagen-barnehage Vi tilbyr oppkuttede grønnsaker og frukt hver dag og en stor del av bursdagsmenyene våre er frukt og grønnsaker. For mer informasjon se: frukt.nofrukt.no Grashoppa Barnehage 2015/2016

34 TRADISJONER I GRASHOPPA BARNEHAGE Bursdagsfeiring I forkant av egen bursdag, er barnet med på å lage og pynte krone. Hver avdeling har en bursdagsmeny, som barna kan velge ut i fra. Barnet får være med å lage maten den aktuelle dagen. Det henges ut flagg og bilde av bursdagsbarnet på morgenen. I samling er barnet midtpunktet med kappe og krone, og noe av det som foregår er tenning av lys og oppskytning av «raketter». Barnet er ekstra i fokus denne dagen. Advent og jul I desember har vi flere faste tradisjoner: Felles adventsamlinger for alle avdelingene, mandag morgen etter adventshelgene Julemiddag, alle barn og voksne spiser felles tradisjonsmiddag i salen Stjernene går Lucia ved eldresenteret og i barnehagen Juleballade for de eldste barna ved Stathelle barneskole Julegrøt Felles juleavslutning hvor vi inviterer foreldre og søsken 34Grashoppa Barnehage 2015/2016

35 Grønnsakssuppe En dag hver høst lager barna grønnsakssuppe som foreldre og søsken inviteres til å komme og smake på. Foreldresamlingen skjer på slutten av dagen. Karneval I januar og februar jobber vi mot karneval. Barna lager pinjata og egne kostymer opp mot et valgt tema på gruppen eller avdelingen. På dagen er det fest med blant annet felles karnevalsamling, show og dans. Påskefrokost Fredag før palmehelgen inviteres foreldre til påskefrokost i barnehagen. 17. mai feiring Vi feirer nasjonaldagen i barnehagen siste barnehagedag før 17. mai. Vi går i tog sammen med Solstua og Tirilltoppen. Foreldre/foresatte og øvrig familie er velkommen til å se på toget som går fra parkeringen ved Solstua. Toget følges av korpsmusikk, og går en runde i byggefeltet. Etter toget går barna tilbake til barnehagen og fortsetter dagen med tradisjonelle 17. mai-leker, pølser og is. Sommeravslutning Som avslutning på barnehageåret arrangerer SU i samarbeid med oss i barnehagen felles tur til Risøya for barn og foreldre. 35 Ved karneval og 17. mai feiring kan barn som ikke har dag komme i barnehagen i tidsrommet 09.30-13.00. Grashoppa Barnehage 2015/2016

36 VURDERING Årsplanen blir evaluert og justert hvert år i mai, juni og august. Midtveis i året vurderes det hvor vi står i forhold til egen årsplan og målene som er satt. På avdelingsmøter, pedagogisk ledermøter og personalmøter vil vi vurdere virksomheten opp mot følgende punkter: Hvordan jobber vi med GOFA? Hvor er vi i forhold til arbeid med lek og målet for det? Hvor er vi i forhold til varme og grensesettende voksne? Hvilke prosjekter har pågått og hvilke erfaringer sitter vi igjen med? Når og hvordan har vi brukt pedagogisk dokumentasjon underveis? Hva har vi fått ut av dokumentasjonen? Hvordan er bruk av fagområder dokumentert? Hvilke tilbakemeldinger har vi fått fra barn/foreldre? Hva har vi lykkes med? Hva har vært utfordrende? Hva kunne vi eventuelt gjort annerledes, eller hva gjør vi videre i forhold til satsinger i årsplan? Hvilke erfaringer tar vi med oss videre? Annet 36Grashoppa Barnehage 2015/2016

37 37 LITTERATURLISTE Ausgaard, A (2013). Se meg, pedagogisk arbeid i barnehagen: Elektronisk Undervisningsforlag AS Bae, B. Winger, N., Eide, B,J., & Kristoffersen, A,E. (2006).Temahefte om barns medvirkning : Kunnskapsdepartementet Barnehageloven (2012). Lov om barnehager: Cappelen Damm AS Barsøe, L (2012). Ville og stille barn i barnehagen: Kommuneforlaget AS Melaas, T (2013). Blikk for lek i barnehagen: Kommuneforlaget AS Melaas, T (2014). Kampen om leken: Kommuneforlaget AS Ruud, E,B,. (2010). Jeg vil også være med! Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen: Cappelen Damm AS Rammeplanen (2011). Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver: Kunnskapsdepartementet Strategi (2014-2020). Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen: Kunnskapsdepartementet Wikipedia. Hentet 17. 12. 2014, fra http://no.wikipedia.org/wiki/Gledehttp://no.wikipedia.org/wiki/Glede Grashoppa Barnehage 2015/2016


Laste ned ppt "Grashoppa Barnehage Årsplan 2015/2016 Sammen i lek, mestring og gode opplevelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google