Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA LITT OM LOVER OG TARIFFAVTALER MEST OM SAMARBEIDET MELLOM TILLITSVALGT OG ARBEIDSGIVER (LEDER, REKTOR, STYRER) OG BRUKEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA LITT OM LOVER OG TARIFFAVTALER MEST OM SAMARBEIDET MELLOM TILLITSVALGT OG ARBEIDSGIVER (LEDER, REKTOR, STYRER) OG BRUKEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA LITT OM LOVER OG TARIFFAVTALER MEST OM SAMARBEIDET MELLOM TILLITSVALGT OG ARBEIDSGIVER (LEDER, REKTOR, STYRER) OG BRUKEN AV HOVEDAVTALEN Utdanningsforbundet Halden v/lokallagsleder Modul 1 B, 3. september 2015

2 Innholdsoversikt – tall viser til bilde nr. Innholdsoversikt: 2-5 A: LOVER OG AVTALER: 6 Del 1 Lover: 7 Del 2 Arbeidsgiverorganisasjoner: 8-9 Del 3 Tariffavtaler: 10-17 Del 4 Særavtaler for KS-området: 18

3 Innholdsoversikt – tall viser til bilde nr. B: SAMARBEID MED ARBEIDSGIVER: 19 Diverse om hovedavtalene: 20 a) Arbeidsforhold for tillitsvalgte, tid og lønn: 21-22 b) Arbeidsforhold for tillitsvalgte, permisjon: 23-25 c) Hovedavtalen gir rett til medbestemmelse: 26 d) Parter: 27 e) Uorganiserte: 28 f) MBA og «PPP»: 29 g) Hvem deltar?: 30-31 h) Rett og plikt til medbestemmelse: 32 i) Drøftinger, innsynsrett, tid: 33

4 Innholdsoversikt, 3 j)Skille mellom informasjon og drøftinger: 34 k)Hva slags saker bør/må drøftes?: 35-38 l)Hva er skinndrøftinger?: 39 m)(U)enighet: 40 n)Arbeidsgivers styringsrett: 41-42 o)Forhandlinger: 43 p)Arbeidsgivers plikter – referat: 44-46 q)Rutiner for medbestemmelse: 47-50 r)Husk også vedr. medbestemmelse: 51-52 s)Medbestemmelse - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte?: 53

5 Innholdsoversikt, 4 t)Tilsettinger: 54-55 u)Tilsettinger - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte?: 56 v)Andre plikter – arbeidsgiver: 57 w)Andre forhold – tillitsvalgtes rett og plikt: 58 x)Andre forhold - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte?: 59-61

6 A: LOVER OG AVTALER Lover og avtaler kom ikke uten kamp og gjelder ikke til evig tid. Vi må fortsatt kjempe for å beholde avtalte rettigheter.

7 1: LOVER Viktig å kjenne til og ha tilgjengelig som oppslagsverk på arbeidsplassen: Arbeidsmiljøloven. Hefte utdelt, men det er vedtatt endringer etter dette. Ferieloven. Opplæringsloven / Barnehageloven. Du finner disse og mange andre også på www.lovdata.nowww.lovdata.no Lover er tema på Modul 2, derfor bare denne oversikten her.

8 2: ARBEIDSGIVERORGANISASJONER Vi kaller de største for “tariffområder”, de viktigste er: Staten: Vi har pt. medlemmer på 2 statlige arbeidsplasser; den største er Høgskolen i Østfold KS – Kommunenes Sentralforbund (ansatte i de fleste kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo). For oss: Halden kommune (hovedgruppen av våre medlemmer - grunnskolen, kom. barnehager, PPT mfl) og Østfold fylkeskommune (Halden vgs).

9 ARBEIDSGIVERORGANISASJONER - 2 PBL: Private barnehagers Landsforbund. Vi har pt. medlemmer i 19 slike barnehager. FUS (Trygge barnehager). Vi har pt. medlemmer i 2 slike barnehager; Bollerød og Hovsveien.

10 3: TARIFFAVTALER Avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon / fagforening og en arbeidsgiver. Aldri enkeltansatte, bare forbund. Tariffavtalene inneholder alle bestemmelser om lønns- og arbeidsforhold som kommer i tillegg til lovene, altså bedre avtaler for arbeidstakerne enn det lovene fastsetter. F.eks. en uke avtalefestet lengre ferie. Gjelder på våre områder også for uorganiserte, selv om de ikke er part i noen avtale. Unntak: Hovedavtalene (mer om dem senere). Tariffavtaler er tema på Modul 2, men de neste 7 bildene gir deg en kort oversikt slik at du vet litt før det kurset.

11 TARIFFAVTALER - 2 Utdanningsforbundet / Unio har inngått tariffavtale både med arbeidsgiverorganisasjoner (felles for mange arbeidsgivere) og enkeltarbeidsgivere. Inneholder hovedavtale, hovedtariffavtale (lønns- og arbeidsforhold) og diverse særavtaler. Hovedtariffavtalen forkorter vi som HTA. Resultatet av forhandlinger i hovedoppgjør annethvert år, nåværende gjelder 1.5.14 - 30.4.16. Ny kommer etter hvert hovedtariffoppgjør. Oppgjøret i 2016 forberedes snart, medlemmene involveres i høringer mm. I mellomoppgjør (2015, 2017 osv.) forhandler man stort sett bare lønnstillegg, ikke ny tariffavtale.

12 TARIFFAVTALER - 3 Før neste tariffoppgjør kan du lese «Tariffguide for nybegynnere» og få forklaring på det meste av det som foregår under forhandlingene

13 TARIFFAVTALER - 4 Tariffavtalene er oppslagsverk, ikke noe man må kunne i detalj! Forrige ATV skal ha heftet, ny ATV må få overta dette! Vi bestiller de nye når de foreligger, og de kan også lastes ned fra nettet (www.udf.no under Lønns- og arbeidsvilkår).www.udf.no

14 TARIFFAVTALER - 5 Fortsatt har vi medlemmer på arbeidsplasser uten tariffavtale – både private skoler og private barnehager. Noen av dem har ganske ryddige lønns-, arbeids- og pensjonsforhold, andre ikke. De har ingen hovedavtale og dermed ingen rett til medbestemmelse. Å få tariffavtale på plass er et viktig satsingsområde – men vanskelig oppgave - for Utdanningsforbundet.

15 TARIFFAVTALER - 6 Dette finner du i HTA: KS-området: Kap 1: Fellesbestemmelsene, bl.a. tilsetting, overtid, ferie, permisjon. Kap 2: Pensjonsforhold. Kap 3: Generelle lønns- og stillingsbestemmelser. Om bl.a. lokale lønnsforhandlinger, og eget underkap. om lønn for ledere (også rektorer og styrer) som er i dette kapittelet Kap 4: Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser. Her finner du stillingskoderr for alle stillingstyper inndelt i: o Kap 4B: Bl.a. barnehagelærere, SFO-ledere og miljøterapeuter. o Kap. 4C: Undervisningspersonalet (lærere). Også ass.rektor / inspektør / fagleder tilhører dette kapittelet, men deres lønn ligger ikke i disse tabellene. (forts.)

16 TARIFFAVTALER - 7 Kap 5: Lokale lønns- og stillingsbestemmelser for spesialister. For oss: en del medlemmer på PPT og rådhuset. Diverse vedlegg, bl.a. vedlegg 6 – stillingskoder og lønnsfastsettelse for undervisningspersonalet i skolen Meklerens forslag, inneholder bl.a. lønnstabeller med lønn pr. 1. mai 2014 og lønnstillegg fra 1. mai 2015 og en rekke mindre forhold som ble avtalt under forhandlingene.

17 TARIFFAVTALER - 8 PBL: Kap 0: Hovedavtalen Kap 1: Fellesbestemmelsene, bl.a. om tilsetting, overtid, ferie, permisjoner. Kap 2: Pensjonsforhold og personalforsikring. Kap 3: Lønnssystem Kap 4: Forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser Kap 5: Lærlinger Kap 6: Varighet – regulering 2. avtaleår FUS: Ligner svært på PBL.

18 4: SÆRAVTALER FOR KS-OMRÅDET SGS = Sentral GENERELL særavtale (for alle ansatte / forbund) SFS = Sentral FORBUNDSVIS særavtale (for noen ansatte / forbund) De viktigste er: SGS1010: Lønn til lærere og alle andre som reiser på turer/ekskursjoner med elever/barn/klienter. SFS2213: For undervisningspersonalet i skolen. Bl.a. den sentrale arbeidstidsavtalen, med bestemmelser om LAT – lokale arbeidstidsavtaler. SFS 2201: Regulerer blant annet arbeidstid og ledelsesressurs i kommunale barnehager. Mer om disse på Modul 2.

19 B: SAMARBEIDET MED ARBEIDSGIVER Eksemplene på dette kurset er bare fra KS og PBL. FUS er tilnærmet lik PBL. Det som står i kursiv, er sitat eller tilnærmet sitat.

20 Hovedavtalene Hovedavtalen forkorter vi til HA. Den er en del av tariffavtalen på hvert enkelt tariffområde, kalles der kapittel 0. Gjelder bare for organiserte arbeidstakere, ikke uorganiserte (til forskjell fra HTA). Regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt og er et svært viktig verktøy for tillitsvalgte. Omtaler rett til medbestemmelse, tilrettelegging slik at ATV kan utføre sitt verv, permisjon med lønn for nødvendig opplæring/kurs med mer. Den kan ha annen varighet enn resten av HTA, nåværende for KS utløper 31.12.2015.

21 A: Arbeidsforhold for tillitsvalgte – tid og lønn Hovedavtalen regulerer rettigheter for tillitsvalgte:  Skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtalen (KS § 1.2 og PBL § 1.1).  Skal ha tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Gjelder både under utøvelsen av virksomhet som tillitsvalgt og under drøftinger med arbeidsgiver. (KS § 3.4)  Tillitsvalgt har rett til fri med lønn fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver iht. denne avtale (PBL § 3.4.)

22 Arbeidsforhold for tillitsvalgte – tid og lønn, 2  Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn (PBL § 3.5.)  For tillitsvalgt som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor vedkommendes arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering (KS § 3.4)  Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeidstid som faller utenfor ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid (PBL § 3.4). Medbestemmelsesmøter kan godt legges utenom ATV sin arbeidstid av praktiske grunner, med altså mot kompensasjon.

23 B: Arbeidsforhold for tillitsvalgte - permisjon KS § 3.5-6:  Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn Gjelder også ATV som får oppgaver fra lokallagskontoret / HTV.  Rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt.  Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring.

24 Arbeidsforhold for tillitsvalgte - permisjon, 2 PBL § 5.2.b:  Permisjon innvilges for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene.  Den tillitsvalgte innvilges slik permisjon med lønn.  Med kurs forstås opplæring som skal gjøre den tillitsvalgte bedre skikket til å utøve sin funksjon.  Rett til permisjon etter denne bestemmelse kan avslås dersom søknad legges frem for arbeidsgiver senere enn 10 dager før kursstart.  Permisjon til deltakelse på andre arrangementer/møter i regi av arbeidstakerorganisasjonene med hel eller delvis lønn kan innvilges etter søknad.

25 Arbeidsforhold for tillitsvalgte - permisjon, 3 KS: Svært tydelig ordlyd! Hensynet som teller, er fagforeningens og tillitsvalgtes behov, ikke kommunens / barnehageeiers økonomi. Det SKAL legges til rette – f.eks. ved å sette inn vikar. PBL: Merk ordlyden «innvilges» – ikke noe «hvis» eller «kan». Når Udf. innkaller til kurs, er formålet alltid å gjøre ATV bedre skikket til å utøve sitt verv!

26 C: Hovedavtalen gir rett til medbestemmelse Dette er din viktigste rolle som ATV – å ha innflytelse på forhold som angår dine medlemmers arbeidsforhold. Rettigheten forutsetter at arbeidsplassen har inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet. Hovedavtalen – som er en del av tariffavtalen for hvert tariffområde (KS, PBL, FUS mfl.) – gir slike rettigheter. Dette er én av flere grunner til at Utdanningsforbundet krever tariffavtale for alle medlemmer.

27 D: Parter De tillitsvalgte (Udf, Fagforbundet mfl.) og arbeidsgiver (leder, rektor, styrer) kalles der for «parter». Bare 2 parter.  Evt. problemer skal søkes løst gjennom ordningen med tillitsvalgte (KS § 1.1-2.). Medbestemmelse utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte (KS § 1.3).  Den erfaring og innsikt som de ansatte har, skal gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver komme til nytte for både virksomheten og den enkelte arbeidstaker (PBL § 1.1). (forts.)

28 E: Uorganiserte  Medbestemmelse etter denne avtale utøves i samarbeidsutvalget og gjennom tillitsvalgtordningen (PBL § 1.2) Tillitsvalgte skal ha informasjon på et tidligst mulig tidspunkt, og det er bare de som har rett til medbestemmelse / innflytelse på vegne av de ansatte. Uorganiserte har mao. ingen innflytelse, ingen rett til medbestemmelse! Men når en beslutning er fattet, gjelder den også for dem.

29 F: MBA og «PPP» Det er viktig at saker knyttet til lønns- og arbeidsforhold først tas opp til drøfting på medbestemmelsesmøte, ofte kalt MBA-møter. Etterpå kan det informeres på personalmøte, pedledermøte, plangruppe (disse 3 møtetypene er her kalt «PPP»). «PPP» er ikke organer som kan fatte vedtak, det gjøres bare på medbestemmelsesmøter. ATV må være vaktbikkje og påse at dette ikke skjer. «PPP» tar opp andre typer saker, især av pedagogisk art, saker rettet mot barna / elevene, samt oppfølging og iverksetting av vedtak fra medbestemmelsesmøtene.

30 G: Hvem deltar? Medbestemmelsesmøter er formelle møter, ikke samtaler Partene her er leder / rektor / styrer og arbeidsplasstillitsvalgte for div. fagforeninger. Leder representerer øverste arbeidsgiver (kommunen, barnehageeier). ATV representerer sine medlemmer. Verneombud kan delta hvis man blir enig om det, men bare i saker som angår det vervet (arbeidsmiljøsaker), og da ikke som formell part. Tillitsvalgte skal være med å bestemme, ikke bare få informasjon! De skal ha innflytelse før sakene er avgjort. Dette er en viktig del av et demokratisk arbeidsliv.

31 Hvem deltar? - 2 På arbeidsplassnivå deltar leder og ATV. På kommunenivå deltar rådmann / kommunalsjef og hovedtillitsvalgte (HTV). Tilsvarende i fylkeskommunen. Det de behandler, gjelder for hele (fylkes)-kommunen eller mange like arbeidsplasser.

32 H: Rett og plikt til drøftinger  Tillitsvalgte har rett og plikt til å drøfte spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale (KS § 3.2).  Før virksomheten treffer sine beslutninger i saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte gis muligheter for å fremme sine synspunkter. I de tilfeller virksomhetens ledelse ikke finner å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den grunngi sitt syn. (PBL § 3.2.3).

33 I: Drøftinger, innsynsrett, tid «Drøfte» betyr en forpliktende informasjon, argumentasjon og meningsutveksling på et område der arbeidsgiver har rett til å fatte den endelige beslutningen (mer om styringsrett senere). Det er ingen ankerett. Drøftinger skal skje så på tidligst mulig tidspunkt. ATV har rett til innsyn i all nødvendig dokumentasjon, også konfidensielt materiale, men med taushetsplikt. ATV må få tid til å forberede seg, lese dokumenter mm.

34 J: Skille mellom informasjon og drøfting Informasjonssak er stort sett noe som «kommer ovenfra» - fra kommunen, fra Udf. (sentralt eller lokalt). Drøftingssak er alt som arbeidsgiver må ta stilling til i hverdagen på arbeidsplassen og som berører de ansatte og deres arbeidsforhold. En sak begynner ofte som en informasjonssak. På første møte bør saken presenteres som informasjon, drøftingen starter på neste møte. Behov for tydelig skille i saksliste og referat. Ettersom arbeidsgiver må ta stilling til drøftingssaken etter å ha prøvd å komme til enighet med de tillitsvalgte, må det endelige vedtaket (både ved enighet og uenighet) framkomme tydelig i referatet.

35 K: Hva slags saker må/bør drøftes? Eksempler – ikke uttømmende liste: hvordan vedtatt budsjett skal disponeres (innkjøp, ekskursjoner mm) valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler stillingsplan, dvs. behov for pedagogisk personale skolen: utlysing og tilsetting i funksjoner (skolen) og tidsressurs til disse iht. lokalt vedtatt funksjonsstruktur skolen: forhold vedr. lokal arbeidstidsavtale (LAT): arbeidsårets lengde, arbeidstid på skolen, bruk av tidsressurspotten mm. barnehagen: vaktplan og ferieavvikling, pausetider

36 Hva slags saker må/bør drøftes? - 2 velferdstiltak IA-tiltak (inkluderende arbeidsliv) byggesaker planlegging av aktiviteter som angår medlemmenes arbeidstid planer for reiser og ekskursjoner for barn / elever innhold i kurs- og planleggingsdager Hvem skal få delta på hvilke eksterne kurs avspaseringsordninger andre saker som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon.

37 Hva slags saker bør/må drøftes? - 3 Spesifisert i PBL § 3.2.1 – 3.2.4, bl.a.: Virksomhetens økonomiske utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift De alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og Innskrenkninger Virksomhetens regnskaper Tillitsvalgte skal videre gis innsyn i forhold som vedrører virksomhetens økonomiske situasjon i den grad tillitsvalgte har bruk for slik informasjon for å ivareta medlemmenes interesser.

38 Hva slags saker bør/må drøftes? - 4 IKKE drøftingssak: Pedagogiske spørsmål og rent barn-/elevrettede spørsmål som ikke påvirker medlemmenes arbeidsvilkår. Personalsaker (saker / konflikter som omhandler enkeltmedlemmer) skal ikke tas opp på slike møter (eget møte, eget referat). Men: Spør ikke hva som må drøftes, spør heller hva som ikke må drøftes….

39 L: Hva er «skinndrøftinger»? Dette er et kjent fenomen som er i strid med selve «ånden» i Hovedavtalen. Arbeidsgiver tar opp en drøftingssak etter å ha tenkt lenge på saken, diskutert med andre. Så legges saken fram for tillitsvalgt på et stadium der prosessen har kommet så langt at lederen i realiteten har bestemt seg og ikke lenger er påvirkelig for andres argumentasjon. Det legges ofte også en viss prestisje i å overbevise tillitsvalgte om sitt syn. Det er vanskelig å «ta» leder for dette, bevise at det var en skinndrøfting. Men når det er tydelig nok, MÅ det påtales. Medbestemmelse er ikke skuespilleri!

40 M: (U)enighet Begge parter skal tilstrebe å komme fram til enighet. Forutsetter åpenhet og vilje til å finne løsninger! Men man må ikke se på uenighet som noe nederlag! Når partene ikke blir enige, er det uproblematisk, naturlig og en del av et godt samarbeid, uten at dette skaper «vondt blod»! Det er lov å være uenig – det kan se ut som vi trenger å skape en kultur for dette! Det må framkomme tydelig i referatene om partene er enige eller ikke, i siste tilfelle må tillitsvalgtes syn komme tydelig fram. ATV kan/bør be om å få formulere denne teksten selv, så slipper man å be om endring i (utkast til) referat.

41 N: Arbeidsgivers styringsrett Det er arbeidsgiver som har det siste ordet i drøftingssaker. Styringsretten betyr at leder kan fatte det endelige vedtaket på følgende betingelser: Lovverket (Opplæringsloven, Barnehageloven, Arbeidsmiljøloven osv.) og tariffavtaler og særavtaler (eks. arbeidstidsavtalen for skolen, avtalen om reiser med barn/elever/klienter) gir leder rett til å fatte vedtak i saken Domsavsigelser i forhold til lov- og avtaleverket, f.eks. dommer i Arbeidsretten med relevans for arbeidsplassen. Saken er tatt opp til reelle drøftinger med de berørte tillitsvalgte, der partene forsøkte å komme til enighet

42 Arbeidsgivers styringsrett, 2 ATV og medlemmene må ha respekt for vedtak som er fattet selv om man selv ikke var enig i saken. En sak som er endelig avgjort, tar man ikke omkamp på. I en sak som naturlig kan tas opp igjen senere, f.eks. årlig, skal ATV være et «gnagsår», ta opp saken om igjen og om igjen. F.eks. bruk av seniortid i skolen for medlemmer under 60 år.

43 O: Forhandlinger Forhandlinger tilhører stort sett kommune-/HTV-nivå, samt sentrale parter. F. eks. lokale og sentrale lønnsforhandlinger. Men forhandlingene om skolens arbeidstidsavtale er fra 1.8.2015 lagt til arbeidsplassnivå. Forhandlinger føres mellom likeverdige parter, og uenighet medfører at saken kan ankes, løftes til neste nivå eller avgjøres i en nemnd. Noen forhandlinger krever partsenighet, dvs. at partene har «vetorett» og kan stoppe forslag om endringer. Det er svært få slike saker, det mest nærliggende er deler av skolenes arbeidstidsavtale: tidsressurspotten - bruk av denne til økt personaltetthet (delingstimer o.l.), samt arbeidstid på skolen (i ny avtale fra 1.8.2015).

44 P: Arbeidsgivers plikter - referat  Fra drøftinger eller forhandlinger skal det skrives drøftingsreferat som undertegnes av partene. (PBL § 3.2.3)  I de tilfeller det føres drøftinger mellom partene skal det skrives drøftingsreferat (KS § 3.1.i)

45 Arbeidsgivers plikter – referat, 2 Svært tydelig krav, og utvilsomt et arbeidsgiveransvar – men kan delegeres. De fleste synes nok det er praktisk å ha med noen ord om infosaker også, i det minste som dokumentasjon på at informasjon faktisk er gitt. Hovedavtalen sier ikke noe om form og innhold. Man må i stedet henvise til innarbeidet rutine på formelle møter, især i offentlig sektor. Hvis partene ikke kommer fram til enighet i en drøftingssak, har ATV rett til å få sitt / Udf.s syn med i referatet.

46 Arbeidsgivers plikter – referat, 3 «Et møte uten referat har aldri funnet sted – det er bare en samtale!» Husk at begge parter eier referatet. ATV bruker det fritt overfor så vel medlemmene som lokallagsnivå. Se eget vedlegg: Referatmal / eksempler på enkelt referat fra medbestemmelsesmøte fra en skole og en barnehage.

47 Q: Rutiner for medbestemmelse ATV og leder bør tidligst mulig (helst på første møte i august) gå gjennom viktige punkter i Hovedavtalen, især §1-1 «Formål» og §1-2 «Samarbeid» (KS) og § 1.1 Innledning (PBL), med tanke på felles forståelse og for å avtale rutiner. Bestem hvor ofte dere vil ha medbestemmelsesmøter, og omtrent hvor lenge de bør vare. Lag (halv)årlige møteplaner, evt. et årshjul for saker. Avtal rutiner med gjensidig frist for å melde saker, og frist for leder til å sende ut innkalling med saksliste et antall dager (2-5?) før møtene. Avtal evaluering minst en gang i året

48 Rutiner for medbestemmelse, 2 Avtal rutiner for referatene. Be om (les krev) å få utkast til referat raskt og som vedlegg på mail. Sakene må skrives tydelig med saksoverskrift, helst også saksnr, og vedtak i drøftingssaker må komme tydelig fram. Avtal rutine for godkjenning av referatene. Leders første utkast må betraktes som et referat som du greit kan få endret før det skrives endelig referat. Det endelige referatet bør skrives under av begge parter

49 Rutiner for medbestemmelse, 3 Både leder og ATV har rett til / ansvar for å melde inn saker, begge skal påse at ingen saker utelates fra drøfting. Men det er leder som har plikt til å ta opp bestemte saker til drøfting for å oppfylle tillitsvalgtes rettigheter. ATV plikter å delta i drøftingene. Skill tydelig mellom informasjonssak og drøftingssak både i møtet og i referatet. Saker skal normalt ikke presenteres til drøfting «over bordet». Får du en sak slik, tar du den til informasjon og ber om at den settes opp til drøfting neste gang slik at du kan få forberedt deg.

50 Rutiner for medbestemmelse, 4 ATV må gjøre referatene kjent for klubben. Heng dem opp på klubbtavla, send dem videre på mail, ta opp viktige/store saker på klubbmøte. Leder må gjøre referatene/vedtakene kjent for personalet som helhet, ved oppslag og/eller på et personalmøte el.l. Lokallaget ber om at ATV sender referatene fortløpende til lokallagskontorets epostadresse. Bare til orientering og evt. hjelp hvis vi ser at ATV blir overkjørt el.l.

51 R: Husk også vedr. medbestemmelse Det skal være godt møteklima også under vanskelige saker. Begge parter må ha respekt for den andres rolle. Hvis du opplever at leders avgjørelse ikke er «lovlig», er i strid med avtaleverket, få med en kommentar om det i referatet («Tillitsvalgt for Udf. stilte spørsmål vedr. lovligheten av vedtaket» el.l.), og send det straks til lokallagskontoret.

52 Husk også vedr. medbestemmelse, 2 En god leder betrakter ATV som en viktig samarbeidspartner og ressursperson i hverdagen. Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Ikke vær redd for å bruke Hovedavtalen for å kreve tid til vervet! Saker skal alltid søkes løst på lavest mulig nivå. Men ikke vær redd for å løfte saken når det trengs! Husk at du alltid kan få hjelp fra lokallagskontoret (skolering, egne samtaler, bistand på møter, annet)!

53 S: Medbestemmelse: Hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte? De benytter medbestemmelsesretten aktivt og melder saker til drøfting, venter ikke bare på at lederen skal gjøre det. De bruker klubbstyret til diskusjon om mindre saker De tar opp store saker på klubbmøte og fatter forpliktende vedtak som tas med til medbestemmelsesmøte (så sant det ikke strider mot Utdanningsforbundets politikk eller mot avtaleverket). De fremmer Utdanningsforbundets politikk overfor arbeidsgiver (er ikke «privatpraktiserende») De bidrar til struktur og gode rutiner: frist for å melde saker, skriftlig innkalling med saksliste, referat sendes innen avtalt frist som vedlegg pr. e-post, godkjenning av referatet er fast sak på neste møte, godkjent referat underskrives av begge parter. De påser at evt. uenighet og Udf. sitt syn framkommer i referatene og sender dem fortløpende til lokallagskontoret og alle medlemmene.

54 T: Tilsettinger Tillitsvalgtes rettigheter:  Uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk/forfremmelse (KS § 3.2). Arbeidsgivers plikter  På et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd ved om ledige og nyopprettede stillinger og prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. Fast ordning: Sende søkerliste til tillitsvalgte. Snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser (KS § 3.1)  Virksomheten skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser. Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stillinger innenfor sitt område (PBL § 3.2.5 og 3.3.f)

55 Tilsettinger, 2 ATV skal ha søkerliste. For å kunne vurdere søkernes kvalifikasjoner og uttale seg, må ATV gis tilstrekkelig tid til å sette deg inn i den. ATV skal delta på drøfting og tas med på råd. ATV bør få delta på intervju, og det må skrives referat fra tilsettingsmøter. Send referatene til lokallagskontoret eller informer på mail om alle nytilsatte (navn + fødselsdato, gjerne også forrige arbeidsplass).

56 U: Tilsettinger - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte? De krever tilstrekkelig tid til å kunne sette seg inn i søkerlista slik at de kan uttale seg på bakgrunn av dette De forholder seg til lovverkets krav om kompetanse for stillingen, f.eks. opplæringslovas krav om pedagogisk kompetanse og ulik faglig kompetanse for de ulike trinn. Kommunalt tilsatte: De påser at referat fra tilsettingsmøter sendes til lokallagskontoret slik at vi vet at innstillingen er tatt opp med ATV før det sendes til kommunenivå. Andre sender referat eller informerer pr. mail om nyansatte som er / kan være medlemmer. Oppgi navn og fødselsdato. Nytilsatte i pedagogiske stillinger tas imot med hilsen fra Utdanningsforbundet: spørsmål om hvorvidt de er medlem og informasjons-/vervemateriell hvis de ikke er det, samt informasjon om klubbstyret, oppslagstavle o.l.

57 V: Andre plikter - arbeidsgiver  Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale (KS § 3.1.a) ) / lov, regler og tariffavtale (PBL § 3). NB: ATV har samme plikt, se neste. Arbeidsgiver kan f.eks. ikke: o sende barn/elever og lærere på skoletur uten å følge bestemmelsene i SGS1010 om godtgjøring. o holde kveldsmøter uten å utbetale kveldstillegg og delt dagsverk eller overtid (HTA). o be en ansatt i barnehagen om å bytte vakt uten å gi ekstralønn for forskjøvet arbeidstid.  Meddele tillitsvalgte hvilke arbeidsgiverrepresentanter de skal rette sine henvendelser til (KS § 3.1.f, PBL § 3.3.a: «skriftlig»).  Gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt (KS § 3.1.g og PBL § 3.2.5)

58 W: Andre forhold – tillitsvalgtes rett og plikt  Påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende tariffavtaler (KS § 3.2.b) / lov, regler og tariffavtale (PBL § 3).  Informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for arbeidsplassen (KS § 3.2.e og PBL § 3.3.e).  Melde valg skriftlig til arbeidsgiver. Rettigheter og plikter inntrer når melding er mottatt av arbeidsgiver (KS § 3.3g). Slik meddelelse skal gis snarest og senest 8 dager etter valget. (PBL § 3.1).  De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne (medlemmene) i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det. Det er en forutsetning at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken fram for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. (KS § 3.2.c)

59 X: Andre forhold - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte? ATV forventer at medlemmene forholder seg til inngåtte avtaler, både bestemmelser i hovedtariffavtalen og i særavtaler. Men de plasserer ansvaret hos arbeidsgiver. ATV passer på at arbeidsgiver ikke bryter disse forpliktelsene, og de inngår bare avtaler som er i samsvar med avtaleverket. Hvis de oppdager brudd på dette, tar de det først opp med arbeidsgiver, hvis nødvendig heves det til lokallagsnivå for hjelp der. ATV informerer arbeidsgiver om relevante saker i Udf. og i klubben. ATV gir arbeidsgiver kopi av protokoll fra valg i klubben.

60 Hvordan skal du kunne oppfylle alt dette? Bruk dette manuset og heftene med avtaler som oppslagsverk Ha struktur og orden i form av ringperm med skilleark osv. Søk samarbeid (med vara, klubbstyret, medlemmer, arbeidsgiver) Ikke nøl med å be oss på lokallagskontoret om hjelp Senk skuldrene Stol på deg selv

61 Legg lista lavt, og hev den etter hvert


Laste ned ppt "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA LITT OM LOVER OG TARIFFAVTALER MEST OM SAMARBEIDET MELLOM TILLITSVALGT OG ARBEIDSGIVER (LEDER, REKTOR, STYRER) OG BRUKEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google