Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Kompetanse for mangfold Mandal,12. januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Kompetanse for mangfold Mandal,12. januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Kompetanse for mangfold Mandal,12. januar 2016

2 Hva kan vi gjøre for at våre minoritetsspråklige elever ikke skal føle det slik?

3 Program TidspunktTemaAnsvar 09.00-09.10Velkommen Reidar Kyllesdal 09.10-09.40 Innspill fra Kristiansand og Mandal kommune: Når begynner opplæringen i kommunen? Hvordan blir opplæringen organisert? Hva legger vi i begrepet gjennomført grunnskole? Kongsgård skolesenter Tina Kværne Kvalifiseringsenheten Mandal Inga Øybekk 09.40-10.05Utfordringer og muligheter i regionen Eva Bergh Utdanningsavdelingen VAF 10.05-10.20 Presentasjon av det tilpassede tilbudet ved Eilert Sundt vgs Espen Berglund 10.20-10.40Pause med kaffe 10.40-11.30 Presentasjon av de tilpassede tilbudene ved Mandal vgs, Kvadraturen Skolesenter og KKG Mandal vgs Oddvar Haaland Kvadraturen Skolesenter Morten Torkelsen KKG Gunnvor Birkeland 11.30-11.45Tilbud til voksne ved Karriere KristiansandGro Bråten 11.45-12.00InnsøkningReidar Kyllesdal 12.00-13.00Lunsj 13.00-14.45 Kulturkoder i møte med minoritetsspråklige elever og deres foresatte Helen Kolb Minoritetsrådgiver IMDi 14.45-15.00Oppsummering og avslutningReidar Kyllesdal

4 Kongsgård skolesenter Rådgiversamling Mandal 12.1. 2016 Tina Kværne

5 Kongsgård skolesenter 127 ansatte 6 avdelinger –Norsk (2) Spor 1/Forberedende grunnskole Spor 2/3/Kveldsundervisning –Grunnskole –NIA – norsk i arbeid –Spesialavdeling –Hørselsavdeling Over 900 deltakere/elever Kveldsundervisning 4 kvelder per uke

6 Kongsgård skolesenter Rektor SpesialavdelingNorsk i arbeid Norskavdeling Spor 1/2/3 / Kveld GrunnskoleavdelingHørselsavdeling Rådgiver IT-ansvarlig Merkantil Inntaket Renhold Vedlikehold Kantine Tekstilverksted/hotell Barnehage Tilvalgsfag Kjørenorsk Språkpraksis Arbeidspraksis Helsesøster

7 Kongsgård skolesenter Spor 1: 169 Spor 2: 343 Spor 3: 64 Basen: 11 Kveldskurs:101 Grunnskole: 121 Nasjonaliteter: Eritrea 151 Somalia127 Syria 76 Afghanistan 48 Polen 32 Persontype: Rett og Plikt:579 Plikt: 20 Rett: 11 Asylsøkere: 8 Betalingselev: 179 Oversikt over deltakere. Totalt antall deltakere 813 Introduksjonsprogrammet 354

8 Kongsgård skolesenter Integreringsprosessen Intervju, kartlegging og testing Plassering på Spor og klasse Forberedende grunnskolekl. 1-3 år Norsk opp- læring/intern praksis el. tilvalgsfag 1-5 år Konsen- trert grunn- skole 1-2 år Arbeidsprak- sisklasse Norskopp- læring med ekstern praksis vgs Tiltak nav Sosialstønad - nav jobb Høyere utdanning Grunnsk. Eksamen Norsk og samf.kunn -prøve Grunnleg -gende kvalifisert

9 Kongsgård skolesenter Inntakssamtale Intervjuet og kartlegging Personalia Skolebakgrunn Fremmedspråk Retning – jobb eller utdanning Kartlegging –Skrivetest for analfabeter –Norsktest for deltakere som kan noe norsk

10 Kongsgård skolesenter Inntak og opplæring Opplæring og inndeling Opplæring skal starte seinest 3 mnd. etter bosetting Sorteres etter spor Oppstart norskklasser 4-5 ganger i året Konsentrert grunnskole en gang per år Ungdom prioriteres i forhold til oppstart Kontinuerlig opptak for deltakere som kan norsk

11 Kongsgård skolesenter PLANVERK Opplæringsloven –Regulerer grunnskoleopplæringa –Læreplan for grunnskolen - Kunnskapsløftet Introduksjonsloven –Regulerer norskopplæringa –Introduksjonsprogrammet –Læreplan i norsk og samfunnskunnskap Utfordring at elever i grunnskoleklassene kommer inn under begge lovverk og til dels begge planene

12 Kongsgård skolesenter Rett og plikt til opplæring Plikt til å gjennomføre norskopplæring betyr at man må ta 600 timer (550+50) for å få bosettingstillatelse. Fritak fra timekravet ved oppnådd A2-nivå på norskprøven Rett til opplæring betyr at opplæringen er gratis og må fullføres innen tre år innenfor en 5 årsperiode Kommunen skal vurdere om deltakeren har behov for mer enn 600 timer opplæring. Kan gi inntil 3000 timer Opplæringen må fullføres innen fem år fra første dato for oppholds- tillatelse.

13 Kongsgård skolesenter Norskopplæring Deltakerne inndeles i Spor Spor 1 er tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning, gjerne på høyskole og universitetsnivå

14 Kongsgård skolesenter Tilvalgsfag for deltakere i introduksjonsprogrammet Tilvalgsfag –Kjørenorsk – A2 nivå –Studieverksted – Spor 2 og 3 –Les/IKT – Spor 1 Arbeidsstasjoner: –Kantine, –Tekstilverksted –Verkstedgruppe –Renholdsgruppe Arbeidspraksis –Arbeidspraksis 2 hele dager ute

15 Kongsgård skolesenter Norskopplæring - FG Forberedende grunnskoleklasser For hvem 5 klasser – ett til tre år 40-50 deltakere i aldersgruppa 16 - 18 år Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning Innskoling og sosialisering Studieteknikk Grunnleggende IKT 2 læreplaner

16 Kongsgård skolesenter Grunnskoleavdelinga 1 avdelingsleder 11 lærere 6 klasser, går mellom ett og tre år, med 2 år som det vanligste 121 deltakere 30 uketimer Grunnskoleeksamen i følgende fag –Norsk –Matematikk –Engelsk –Samfunnsfag –Naturfag –Kroppsøving og IT

17 Kongsgård skolesenter Grunnskoleopplæring Rekruttering hovedsakelig fra egen skole og mottaksskolen 1,2 eller 3 årig Sterke rettigheter til grunnskoleopplæring Stor gjennomføringsgrad Økt behov for ekstra tilrettelegging og spesialundervisning De fleste deltakerne søker seg til videregående utdanning – stor vekt på individuell rådgiving

18 Kongsgård skolesenter Grunnskoleopplæring Inntak til grunnskoleopplæring Søknad Enkeltvedtak Inntakstest –Norsk –Engelsk A2-nivå i norsk

19 Kongsgård skolesenter Grunnskoleopplæring Deltakere –Fra tidligere analfabeter til deltakere med delvis fullført vgs fra hjemlandet –Mange EM –Mye i bagasjen som går utover konsentrasjonen –Mange har dårlig tid og forpliktelser i hjemlandet Følger læreplan for Kunnskapsløftet Komprimert løp 7.-10. kl på to år Bruker ordinære grunnskolebøker

20 Kongsgård skolesenter Grunnskoleopplæring Går opp til ordinær grunnskoleeksamen Faglige utfordringer –Norsk – faget norsk som andrespråk tatt vekk –Engelsk – mange er nybegynnere når de begynner i KG Resultater og kompetansenivå ved avsluttet opplæring –Lavere karakterer enn ordinære 10.klassinger –Kan aldri ta igjen et 10-årig grunnskoleløp med norsk som morsmål –Mange er likevel på vei oppover

21 Kvalifiseringsenheten Inga Øybekk Hva gjøres før innsøking til videregående?

22 Hva er Kvalifiseringsenheten? Mottaksskole for barn. Vedtak om opplæring etter §2.8 i opplæringsloven. Grunnskole for voksne. Vedtak om opplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven. Spesialundervisning for voksne. Vedtak om opplæring etter §4A-2 i opplæringsloven. Norsk og samfunnskunnskap for voksne. Vedtak om opplæring etter §4 i introloven.

23 Mottaksskolen Elever 1.-10. klasse. Undervisning etter læreplanen for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Ved oppnådd nivå 2 overføres til nærskole. Elever født i år 2000, som ikke overføres nærskole, søkes inn til videregående 1. feb. etter forskrift §6-8b.

24 Grunnskole for voksne Elever over opplæringspliktig alder (16 år). Undervises i fem fag etter kunnskapsløftet: Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Skriftlig og muntlig eksamen, standpunktskarakter og vitnemål. Søkes inn til videregående 1. feb. etter forskrift 6-8c.

25 Norsk og samfunnskunnskap Elever over 16 år. Rett og plikt til norsk (550/ 175 timer) og samfunnskunnskap(50). Undervises etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. A1, A2, B1, B2 nivå. Ferdig ved gjennomført norskprøve. Søkes inn til videregående 1. feb. etter forskrift § 6-8 c.

26 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Rådgiverkonferanse 12.01.2016 Opplæring for minoritetsspråklige elever m kort botid Eva Bergh Folkestyre – kompetanse - samarbeid

27 Utfordringer og muligheter i regionen Hvem handler det om?  Kort botid = inntil 3 år ( -6 år)  Alle innvandrere 16 år og oppover som har fullført grunnskole her eller i hjemlandet og mangler videregående opplæring  Arbeidsinnvandrere  Bosatte flyktninger/familiegjenforeninger  Asylsøkere og flyktninger, enslige mindreårige (EM)

28 Hvem og hvor mange skal vi tilrettelegge for?  Kristiansandsregionen: 15% av innbyggerne har innvandrerbakgrunn, og kommer fra mer enn 150 ulike land.  69% av innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika etc. (ved inngangen til 2013)  38% har mindre enn 6 års botid  31% av bosatte på Slettheia har bakgrunn fra Afrika, Asia etc  Lindesnesregionen?  Listerregionen?

29 Etablerte asylmottak pr 01.01.2016  Kristiansand statlige mottak I og II, Kristiansand mottak, Songdalen EM mottak, Åros Feriesenter, Budget hotel, Hamresanden resort  Mandal statlige mottak, Lindesnes statlige EMmottak  Kvinesdal statlige mottak, Lista statlige EM mottak I og II, Lyng statlige mottak, Lyng statlige EM mottak, Husebyparken statlige mottak, Flekkefjord statlige mottak, Åpta camping

30 Største grupper innvandrere i Vest-Agder Arbeidsinnvandring (Vest-Agder):  Polen, Tyskland, Litauen Tidligere flyktninger (Vest-Agder):  Vietnam, Irak, Chile Asylsøkere hele landet uke 49-50-51 :  Afghanistan (314), Syria (274), Iran (89), Eritrea(42), Andre land (131)

31 Utfordringer for videregående skole  Uforutsigbarhet. Oversikt og rask endring  Kjennskap til andre etater- og nivåers arbeid. Samarbeidsmodeller  Kompetanse til å møte elever med så ulik bakgrunn faglig, kulturelt og sosialt ressursfordeling, organisering, metodebruk

32 Muligheter i Vest-Agder  Oversiktlige regioner Lister: To videregående skoler Lindesnes: To videregående skoler Kristiansand: 6 videregående skoler (og SMI)  Ønske om samarbeid på tvers (IMDI, Skoleeiere, ledere, lærere – andre etater)  Frivillighetsarbeid  Politisk vilje  De videregående skolene. Aktivt arbeid rettet mot elever i ordinære klasser. Egne tilbud «innføringsklasser» for elever med kort botid i alle tre regioner fra 01.08.2016. Eget opplegg for realkompetansevurdering og utdanning for minoritetsspråklige voksne.

33 www.vaf.no

34 Kompetanse for mangfold 12.01.16 Eilert Sundt vgs. Espen Berglund

35 Innhold i presentasjonen Mål for innføringstilbudet ved Eilert Sundt Våre omgivelser Organisering Hvordan integrere elevene? Utfordringer

36 Utgangspunkt Tilbudsstrukturen legger opp til at det legges en gruppe forberedende Vg1 ved Eilert Sundt videregående skole I tillegg arbeider vi for at det samlokaliseres to grupper grunnskoleopplæring finansiert og organisert av Farsund kommune

37 Mål for innføringstilbudet ved Eilert Sundt vgs. Eleven skal tilegne seg god nok kompetanse til å få et tilfredsstillende læringsutbytte av det ordinære tilbudet i videregående opplæring. Dette gjøres ved at: – elevene får styrket sine norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig – elevene får nok kunnskap til å ta informerte valg om egen fremtid – elevene integreres med elevene i de ordinære klassene

38 Våre omgivelser 3 mottak for enslige mindreårige i nærområdet: – Farsund: Lista statlige EM mottak (142 plasser) – Lyngdal: Lyng mottak for enslige mindreårige (60 plasser) Nytt mottak enslige mindreårige på Hausvik (35 plasser, oppstart 20. januar)

39 Organisering Vi har tatt utgangspunkt i Kvadraturen sitt tilbud i vår organisering: FagAntall timer per uke Norsk med samfunnsfag12 PTF9 Engelsk5 Matematikk4 Naturfag3 Kroppsøving2 Sum35

40 Organisering 20 elever per klasse To kontaktlærere per klasse Lokalt og fleksibelt inntak Alle elevene intervjues før oppstart Læreplanen i fagene tar utgangspunkt i læreplan fra Hordaland

41 Mål for innføringstilbudet ved Eilert Sundt vgs. Eleven skal tilegne seg god nok kompetanse til å få et godt læringsutbytte av det ordinære tilbudet i videregående opplæring. Dette gjøres ved at: – elevene får styrket sine norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig – elevene får nok til kunnskap til å ta informerte valg om egen fremtid – elevene integreres med elevene i de ordinære klassene

42 Hvordan integrere elevene på skolen? Eilert Sundt vgs. vil sannsynligvis videreføre «mangfoldig» som verdi ved skolen. Vi skal være stolt av og aktivt fremheve at vi har en innføringsklasse og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom ved vår skole. Inkluderende tiltak: – Involvere og utfordre elevrådet på å finne tiltak som kan integrere elevene fra innføringsgruppen – Bruke Vg3-elever som faddere for elevene i innføringsgruppen – Legge klasserom nær de ordinære elevene – Bruke PFT-faget. Mål: alle elevene skal hospitere i alle programområdene ved skolen? HO: Livsglede for eldre BA: Byggeplass vg2 DH: ulike prosjekter på design og håndverk – Gradvis integrasjon til ordinært tilbud hvis eleven har valgt Vg1-kurs – Integrering i enkeltfag – f.eks. kroppsøving – Kontakt med organisasjoner, fritidsorganisasjoner, idrettsforeninger m.m. i nærområdet – Utplassering i bedrift – «Pushe» elevene i innføringsgruppene til å være en del av skolemiljøet – Lærere fra ordinære vg1-kurs får det som en del av sin stilling å undervise i PFT-faget i innføringsgruppen. Tanken er at det skaper en relasjon mellom elev-lærer som gjør det lettere for eleven å hospitere i ordinære klasser – Delta i skolens miljø på lik linje med andre klasser gjennom sosiale og faglige fellesarrangementer, operasjon Dagsverk og elevrådsarbeid.

43 Utfordringer Å motivere elever som har behov for det, til å ta innføringstilbudet fremfor ordinært tilbud Finne gode kartleggingsverktøy som kan brukes både i oppstarten og underveis i opplæringen Holde på elevene underveis og gjøre undervisningen interessant, selv med mye norskundervisning Sikre at rådgivningstjenesten er tett på Klare å tilpasse undervisningen Samarbeid med foreldre/foresatte Skille mellom læringsproblemer og språkvansker Sikre et godt samarbeid med eksterne aktører som asylmottak, kommune, helsetjeneste og barnevern Finne balansen mellom språk- og fagopplæringen Kompetanse hos lærere; migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk, spesialpedagogikk Tospråklig fagopplæring?

44 Mandal vgs Oddvar Haaland

45 Kvadraturen Skolesenter Morten Torkildsen

46 Studiespesialiserende utdanningsprogram --- Tilrettelagt tilbud for minoritetsspråklige elever Gunvor Birkeland 46

47 Vg1 47 Med unntak av matematikk, har klassen alle sine timer i egen gruppe (maks 25 elever) Elevene får ikke undervisning i 2. fremmedspråk: –Må ha et morsmål de kan ta eksamen i (oversikt under privatisteksamener på www.udir.no) –Får hjelp til å finne riktig språknivå, og utgifter til eksamen dekket I de «frigitte» timene (4 t/u) får elevene: –2 t/u med støtte i norsk (NOR 3001) –1 t/u med støtte i engelsk (ENG 3001) –1t/u med støtte i naturfag

48 Vg2 48 Følger egen gruppe i norsk, historie og kroppsøving Elevene velger matematikkvariant og tre programfag, og følger disse fagene sammen med skolens øvrige elever I de «frigitte» timene (4 t/u – 2. fr.spr.) får elevene: –2 t/u med støtte i norsk (NOR 3002) –2 t/u til skrive- og begrepstrening særlig knyttet til historie og programfag

49 Vg3 49 Elevene integreres i andre basisgrupper, og velger programfag slik at de får minst to fordypningsfag Tilrettelegging –Egen gruppe i norsk –2 t/u til skrive- og begrepstrening særlig knyttet til historie og programfag

50 Målgruppe 50 Passer for elever som: –Har bestemt seg for studiespesialiserende utdanningsprogram, og som er i stand til å mestre fagene der –Kan ta privatisteksamen i morsmålet sitt – Har kort botid i landet og behov for særskilt språkopplæring Kort botid –I forhold til standpunkt og eksamen i norsk, regnes kort botid som maks 6 år på eksamenstidspunktet

51 Karriere Kristiansand Vår region: Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand Gro Bråten Gro Bråten 12.01.16

52 Karriereveiledning og kompetansekartlegging for voksne Målet: (Gode råd) Kombinere norskopplæring med relevant praksis Utnytte tiden på ulike stønadsordninger best mulig Bygge videre på utdanning/praksis fra hjemlandet Gi god informasjon om ulike utdanninger og arbeidslivet Lage fast tilbud - gruppebasert Gro Bråten 12.01.16

53 Nytt karriereprosjekt utenom andre aktiviteter på årshjulet: November: – Karrieredag: besøk av karrieresenteret Januar: Informasjonskvelder KKG/KVA/Tangen Kurs 10 kvelder: Formål: Individuell vurdering av faglærer basert på motivasjon, ferdigheter/praksis etc – som danner grunnlag for en individuell handlingsplan på opplæringsløp. Deltakerne kan realkompetansevurderes og avkorte opplæringsløpet eller det kan anbefales full opplæring. Februar/Mars: -Gruppeveiledning Mars: – Innsøkning til kurs Våren: Bestille opplæring fra de videregående skolene Utfordring: Lage forutsigbare opplegg som treffer så mange som mulig Gro Bråten 12.01.16

54


Laste ned ppt "Velkommen til Kompetanse for mangfold Mandal,12. januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google