Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014

2 SpareBank 1 Gudbrandsdal Misjon «Hvorfor er vi til?» Vi skal sikre og skape verdier for kundene og lokalsamfunnene i Gudbrandsdalen og Lillehammer Visjon «Hva skal vi være?» ”Oss ska vera fysst, å oss ska vera fremst” Verdier «Hva kjennetegner oss?» Nær Dyktig Fremtidsrettet Forretningside SpareBank 1 Gudbrandsdal skal være en lønnsom, selvstendig enhet og et lokalt alternativ til nasjonale finanskonsern.

3 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hovedkontor på Vinstra Avdelingskontorer på –Sør Fron –Ringebu –Otta –Lillehammer Kundesenter med rådgivnings- kompetanse 62 ansatte - 57 årsverk Høy kundetilfredshet –TRIM score på 79 på PM –TRIM score på 84 på BM

4 Markedsområdet Regional befolkningsutviklingKommentarer I markedsområdet er det nær 58.000 innbyggere I midtdalen (Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu) er befolkningen redusert med 0,5 % fra 2009 til 2013 I sørdalen (Lillehammer, Gausdal og Øyer) øker befolkningen med 2,2 % fra 2009 til 2013 Vi har en svært høy markedsandel i kjerneområdet (over 90 %), mens vi har gode vekstmuligheter i sørdalen

5 Utvikling boligpriser

6 Næringsutvikling –Reiseliv –Primærnæringene –Bygg og anlegg

7 Sysselsetting –Lav ledighet –Mobil arbeidskraft –Nye prosjekter

8 Viktigste styringsparametre Vår læresetning: ”Vi skal bygge kapitaldekning gjennom å levere EK-avkastning som over tid er høyere enn veksten”.

9 Sterk vekst og styrket underliggende bankdrift Resultat før skatt: 42,0 mill. kr. (31,4 mill. kr.) –Egenkapitalavkastning før skatt: 15,9 % (13,0 %) Rentenetto: 1,87 % (2,03 %) Kostnadsprosent: 45,8 % (50,9 %) 12 mnd. utlånsvekst inkl Boligkreditt: 15,1 % (15,1 %) 12 mnd. innskuddsvekst: 21,7 % (11,6 %) –Innskuddsdekning: 87,2 % (81,0 %) Forvaltningskapital: 5.726 mill. kr. (4.947 mill. kr.) –Inkl volum overført Boligkreditt 6.952 mill. kr. (5.944 mill. kr.) Tap på gjennomsnitt nivå for banken (0,21 %), men høyt nivå sammenlignet med andre God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning 30.06.: 14,82 % (12,58 %) (tall ekskl. perioderesultat)

10 Hovedtrekk pr. Q2-2014 Q2-20142013201220112010 Kapitaldekning konsolidert14,8 %13,5 %14,2 %13,8 %12,7 % Kapitaldekning morbank16,9 %16,6 %16,9 %16,4 %15,0 % Egenkapitalavkastning etter skatt12,7 %9,1 %8,1 %3,4 %10,0 % Vekst forvaltningskapital15,7 %23,0 %1,7 %7,2 %7,9 % Utlånsvekst inkl Boligkreditt15,1 %19,7 %8,4 %7,1 %12,6 % Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt6.9526.4265.1514.8764.411 Brutto utlån inkl. Boligkreditt5.7955.5084.6024.2463.962 Innskudd3.9833.6532.8482.6682.366 Innskuddsdekning eks. Boligkreditt87,2 %84.7 %78,4 %77,1 %69.8 % Cost Income45,8 %52.1 %59,0 %57,5 %50.6 % Årsverk57 555356

11 Resultat pr. Q2-2014 (beløp i 1.000)Q2-2014%Q2-2013%Q2-2012% Netto renteinntekter50.3651,8745.1302,0339.3801,88 Netto provisjons- og andre innt.35.3831,3128.0481,2622.5941,08 Netto resultat finansielle eiendeler1.1640,042060,049500,03 Sum inntekter86.9123,2273.3843,3062.9243,01 Personalkostnader19.3850,7217.8610,8017.2150,82 Andre driftskostnader19.8850,7417.8610,8717.2150,83 Sum driftskostnader39.2701,4637.2331,6734.4551,65 Driftsresultat før tap47.6421,7736.1511,6328.4691,36 Tap på utlån og garantier mv5.5950,214.7210,21(1.160)-0,06 Resultat før skatt42.0781,5631.4301,4129.6291,42 Skattekostnad8.4620,316.8840,316.2580,30 Resultat etter skatt33.5851,2424.5471,1023.3711,12

12 Balanse pr. Q2-2014 (beløp i 1.000)Q2-2014Q2-2013Q2-2012 Likvider591.607389.428306.238 Netto utlån4.519.2313.989.1683.599.741 Obligasjonsinvesteringer290.125188.298122.373 Aksjeinvesteringer180.004210.015198.127 Overtatte eiendeler51.59743.840 Øvrige aktiva93.178126.58489.275 Eiendeler5.725.7424.947.3334.359.594 Pengemarkedsfinansiering1.051.9611.082.271913.935 Innskudd fra kunder3.982.5193.273.0082.932.166 Øvrig gjeld139.80194.06553.401 Egenkapital551.460497.989460.092 Gjeld og egenkapital5.725.7424.947.3334.359.594 Utenfor balansen: Boligkreditt1.225.970996.885520.263

13 Rentenetto

14 Kostnadsutvikling

15 Resultatutvikling

16 Egenkapitalavkastning

17 Vekst utlån

18 Vekst innskudd

19 Fordeling innskudd og utlån

20 Innskuddsdekning

21 Nøkkeltall likviditet

22 Soliditet

23 Kapitaldekning

24 Ambisjoner for kapitaldekningen Tradisjonelt har banken kun benyttet seg av ren kjernekapital Sterk vekst siste 15 mnd. har medført press på kapitaldekningen Banken hentet inn 60 mill kr i ansvarlig lån i Q2-14 for å styrke kapitalsituasjonen Strategidokumentets minimumsmål er innfridd pr. Q2-2014 Bankens resultatfremskrivninger og budsjetter for strategiperioden indikerer at målsettingene er realistiske

25 Forfallsstruktur ekstern finansiering  Banken har løpende oppfølging av fundingsituasjonen med fokus på å sikre lang finansiering  Ved utgangen av Q2 er den eksterne fundingen redusert med 30 mill kr siste 12 mnd.  Banken kan fortsatt benytte seg av økte overføringer til SpareBank 1 Boligkreditt  Banken har solid innskudds- dekning som bidrar til å redusere ekstern gjeld  Første forfall er obligasjonslån på 300 mill kr i sept. 2015

26 Fremtidsutsikter Positivt makrobilde –Lav rente –Forventning om noe lavere vekst Nye myndighetskrav –Lave kostnader blir et konkurransefortrinn –Kjernekapital som konkurransefortrinn Konkurransesituasjon –De store nasjonale og internasjonale aktørene nedprioriterer distriktene –Skjerpet konkurranse spesielt på boliglån gir fallende rentenetto Ny kundeadferd –Kontaktfrekvensen avtar i kontorkanalen –Tilstedeværelse på digitale flater Lokale investeringer –Store infrastrukturprosjekter på vei og bane –Flere kraftutbygginger

27 Vedlegg

28 Regnskap pr. Q2-2014 RESULTATREGNSKAP (i 1.000)Q2-2014Q2-2013 Kroner% % Renteinntekter og lignende inntekter109.2674,0595.6064,30 Rentekostnader og lignende kostnader58.9022,1850.4762,27 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter50.3651,8745.1302,03 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variable avkastning 13.3490,499.3940,42 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester23.0220,8519.4890,88 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester2.1530,081.7930,08 Netto gevinst / tap av valuta og verdipapirer1.1640,042060,01 Andre driftsinntekter1.1650,049580,04 Lønn og generelle administrasjonskostnader28.4151,0527.6931,25 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. Eiend.1.4330,051.6970,08 Andre driftskostnader9.4220,357.8430,35 Resultat før tap47.6421,7736.1511,63 Tap på utlån, garantier mv.5.5940,214.7210,21 Nedskrivninger/reversering av nedskr. og gev./tap0000 Resultat av ordinær drift før skatt42.0471,5631.4301,41 Skatt på ordinært resultat8.4620,316.8830,31 Resultat av ordinær drift etter skatt33.5851,2424.5471,10

29 Balanse pr. Q2-2014 EIENDELER (i 1.000)Q2-2014Q2-2013 Kontanter og fordringer på sentralbank117.285117.284 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner474.321272.144 Utlån til og fordringer på kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger4.568.9634.039.662 - Individuelle nedskrivninger-28.731-25.494 - Gruppevise nedskrivninger-21.000-25.000 Sum netto utlån og fordringer på kunder4.519.2323.989.168 Overtatte eiendeler51.59743.840 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer290.125188.298 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning171.445190.290 Eierinteresser i tilknyttede selskaper8.55919.725 Immaterielle eiendeler1.3612.601 Varige driftsmidler49.14051.482 Andre eiendeler3.63036.812 Forskuddsbetaling og opptjente inntekter39.04735.689 SUM EIENDELER5.725.7424.947.333

30 Balanse pr. Q2-2014 GJELD OG EGENKAPITAL (i 1.000)Q2-2014Q2-2013 Gjeld til kredittinstitusjoner00 Innskudd fra og gjeld til kunder3.982.5193.273.009 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer1.051.9611.082.271 Annen gjeld29.89152.270 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter49.09940.484 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser8071.310 Ansvarlig lånekapital60.0000 SUM GJELD5.174.2774.449.344 Sparebankens fond517.874473.442 Udekket tap / udisponert overskudd33.58524.547 SUM EGENKAPITAL551.459497.989 SUM GJELD OG EGENKAPITAL5.725.7424.947.333

31 Nøkkeltall pr. Q2-2014 Q2-2014Q2-2013 Vekst utlån (eks Boligkreditt)13,1 %9,8 % Vekst utlån (inkl Boligkreditt)15,1 % Volum overført Boligkreditt1.226,0 mill996,9 mill Andel av utlån overført til Boligkreditt21,2 %19,8 % Fordeling utlån person / næring72 / 2870 / 30 Vekst innskudd21,7 %11,6 % Innskuddsdekning87,2 %81,0 % Rentenetto i %1,87 %2,03 % Kundemargin i %2,41 %2,58 % Egenkapitalprosent9,63 %10,07 % Egenkapitalavkastning før skatt15,89 %13,02 % Egenkapitalavkastning etter skatt12,69 %10,16 % Kostnader i prosent av inntekter (Cost Income)45,8 %50,9 % Tap i prosent av brutto utlån0,12 % LCR108,4 %57,9 % LBI182,3 %82,2 % Kapitaldekning morbank16,86 %15,12 % Kapitaldekning konsolidert14,82 %12,58 %


Laste ned ppt "Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google