Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon regnskap pr. Q SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014

2 SpareBank 1 Gudbrandsdal Misjon «Hvorfor er vi til?» Vi skal sikre og skape verdier for kundene og lokalsamfunnene i Gudbrandsdalen og Lillehammer Visjon «Hva skal vi være?» ”Oss ska vera fysst, å oss ska vera fremst” Verdier «Hva kjennetegner oss?» Nær Dyktig Fremtidsrettet Forretningside SpareBank 1 Gudbrandsdal skal være en lønnsom, selvstendig enhet og et lokalt alternativ til nasjonale finanskonsern.

3 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hovedkontor på Vinstra Avdelingskontorer på –Sør Fron –Ringebu –Otta –Lillehammer Kundesenter med rådgivnings- kompetanse 62 ansatte - 57 årsverk Høy kundetilfredshet –TRIM score på 79 på PM –TRIM score på 84 på BM

4 Markedsområdet Regional befolkningsutviklingKommentarer I markedsområdet er det nær innbyggere I midtdalen (Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu) er befolkningen redusert med 0,5 % fra 2009 til 2013 I sørdalen (Lillehammer, Gausdal og Øyer) øker befolkningen med 2,2 % fra 2009 til 2013 Vi har en svært høy markedsandel i kjerneområdet (over 90 %), mens vi har gode vekstmuligheter i sørdalen

5 Utvikling boligpriser

6 Næringsutvikling –Reiseliv –Primærnæringene –Bygg og anlegg

7 Sysselsetting –Lav ledighet –Mobil arbeidskraft –Nye prosjekter

8 Viktigste styringsparametre Vår læresetning: ”Vi skal bygge kapitaldekning gjennom å levere EK-avkastning som over tid er høyere enn veksten”.

9 Sterk vekst og styrket underliggende bankdrift Resultat før skatt: 42,0 mill. kr. (31,4 mill. kr.) –Egenkapitalavkastning før skatt: 15,9 % (13,0 %) Rentenetto: 1,87 % (2,03 %) Kostnadsprosent: 45,8 % (50,9 %) 12 mnd. utlånsvekst inkl Boligkreditt: 15,1 % (15,1 %) 12 mnd. innskuddsvekst: 21,7 % (11,6 %) –Innskuddsdekning: 87,2 % (81,0 %) Forvaltningskapital: mill. kr. (4.947 mill. kr.) –Inkl volum overført Boligkreditt mill. kr. (5.944 mill. kr.) Tap på gjennomsnitt nivå for banken (0,21 %), men høyt nivå sammenlignet med andre God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning : 14,82 % (12,58 %) (tall ekskl. perioderesultat)

10 Hovedtrekk pr. Q Q Kapitaldekning konsolidert14,8 %13,5 %14,2 %13,8 %12,7 % Kapitaldekning morbank16,9 %16,6 %16,9 %16,4 %15,0 % Egenkapitalavkastning etter skatt12,7 %9,1 %8,1 %3,4 %10,0 % Vekst forvaltningskapital15,7 %23,0 %1,7 %7,2 %7,9 % Utlånsvekst inkl Boligkreditt15,1 %19,7 %8,4 %7,1 %12,6 % Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt Brutto utlån inkl. Boligkreditt Innskudd Innskuddsdekning eks. Boligkreditt87,2 %84.7 %78,4 %77,1 %69.8 % Cost Income45,8 %52.1 %59,0 %57,5 %50.6 % Årsverk

11 Resultat pr. Q (beløp i 1.000)Q2-2014%Q2-2013%Q2-2012% Netto renteinntekter , , ,88 Netto provisjons- og andre innt , , ,08 Netto resultat finansielle eiendeler1.1640,042060,049500,03 Sum inntekter , , ,01 Personalkostnader , , ,82 Andre driftskostnader , , ,83 Sum driftskostnader , , ,65 Driftsresultat før tap , , ,36 Tap på utlån og garantier mv5.5950, ,21(1.160)-0,06 Resultat før skatt , , ,42 Skattekostnad8.4620, , ,30 Resultat etter skatt , , ,12

12 Balanse pr. Q (beløp i 1.000)Q2-2014Q2-2013Q Likvider Netto utlån Obligasjonsinvesteringer Aksjeinvesteringer Overtatte eiendeler Øvrige aktiva Eiendeler Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Egenkapital Gjeld og egenkapital Utenfor balansen: Boligkreditt

13 Rentenetto

14 Kostnadsutvikling

15 Resultatutvikling

16 Egenkapitalavkastning

17 Vekst utlån

18 Vekst innskudd

19 Fordeling innskudd og utlån

20 Innskuddsdekning

21 Nøkkeltall likviditet

22 Soliditet

23 Kapitaldekning

24 Ambisjoner for kapitaldekningen Tradisjonelt har banken kun benyttet seg av ren kjernekapital Sterk vekst siste 15 mnd. har medført press på kapitaldekningen Banken hentet inn 60 mill kr i ansvarlig lån i Q2-14 for å styrke kapitalsituasjonen Strategidokumentets minimumsmål er innfridd pr. Q Bankens resultatfremskrivninger og budsjetter for strategiperioden indikerer at målsettingene er realistiske

25 Forfallsstruktur ekstern finansiering  Banken har løpende oppfølging av fundingsituasjonen med fokus på å sikre lang finansiering  Ved utgangen av Q2 er den eksterne fundingen redusert med 30 mill kr siste 12 mnd.  Banken kan fortsatt benytte seg av økte overføringer til SpareBank 1 Boligkreditt  Banken har solid innskudds- dekning som bidrar til å redusere ekstern gjeld  Første forfall er obligasjonslån på 300 mill kr i sept. 2015

26 Fremtidsutsikter Positivt makrobilde –Lav rente –Forventning om noe lavere vekst Nye myndighetskrav –Lave kostnader blir et konkurransefortrinn –Kjernekapital som konkurransefortrinn Konkurransesituasjon –De store nasjonale og internasjonale aktørene nedprioriterer distriktene –Skjerpet konkurranse spesielt på boliglån gir fallende rentenetto Ny kundeadferd –Kontaktfrekvensen avtar i kontorkanalen –Tilstedeværelse på digitale flater Lokale investeringer –Store infrastrukturprosjekter på vei og bane –Flere kraftutbygginger

27 Vedlegg

28 Regnskap pr. Q RESULTATREGNSKAP (i 1.000)Q2-2014Q Kroner% % Renteinntekter og lignende inntekter , ,30 Rentekostnader og lignende kostnader , ,27 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,03 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variable avkastning , ,42 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,88 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester2.1530, ,08 Netto gevinst / tap av valuta og verdipapirer1.1640,042060,01 Andre driftsinntekter1.1650,049580,04 Lønn og generelle administrasjonskostnader , ,25 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. Eiend , ,08 Andre driftskostnader9.4220, ,35 Resultat før tap , ,63 Tap på utlån, garantier mv , ,21 Nedskrivninger/reversering av nedskr. og gev./tap0000 Resultat av ordinær drift før skatt , ,41 Skatt på ordinært resultat8.4620, ,31 Resultat av ordinær drift etter skatt , ,10

29 Balanse pr. Q EIENDELER (i 1.000)Q2-2014Q Kontanter og fordringer på sentralbank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetaling og opptjente inntekter SUM EIENDELER

30 Balanse pr. Q GJELD OG EGENKAPITAL (i 1.000)Q2-2014Q Gjeld til kredittinstitusjoner00 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Udekket tap / udisponert overskudd SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

31 Nøkkeltall pr. Q Q2-2014Q Vekst utlån (eks Boligkreditt)13,1 %9,8 % Vekst utlån (inkl Boligkreditt)15,1 % Volum overført Boligkreditt1.226,0 mill996,9 mill Andel av utlån overført til Boligkreditt21,2 %19,8 % Fordeling utlån person / næring72 / 2870 / 30 Vekst innskudd21,7 %11,6 % Innskuddsdekning87,2 %81,0 % Rentenetto i %1,87 %2,03 % Kundemargin i %2,41 %2,58 % Egenkapitalprosent9,63 %10,07 % Egenkapitalavkastning før skatt15,89 %13,02 % Egenkapitalavkastning etter skatt12,69 %10,16 % Kostnader i prosent av inntekter (Cost Income)45,8 %50,9 % Tap i prosent av brutto utlån0,12 % LCR108,4 %57,9 % LBI182,3 %82,2 % Kapitaldekning morbank16,86 %15,12 % Kapitaldekning konsolidert14,82 %12,58 %


Laste ned ppt "Presentasjon regnskap pr. Q2-2014 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalmarkedsdag, Oslo 19. august 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google