Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MVA kurs for kommunane Fredag 18. september 2009 Alver hotell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MVA kurs for kommunane Fredag 18. september 2009 Alver hotell."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MVA kurs for kommunane Fredag 18. september 2009 Alver hotell

3 Wilberg & Akerhaugen DA

4 BEDRIFTSINTERN MERVERDIAVIGFTSKURS – NORDHORDALAND REVISJON IKS TID18. september 2009 09.00Merverdiavgift en oversikt 09.45Pause 10.00Avgiftspliktig omsetning og fradrag 11.00Lunsj 12.00Kompensasjonsordningen 12.45Pause 13.00Kompensasjonsordningen 13.45Pause 14.00Spesielle tema -Flerbrukshaller -Helse og sosialboliger -Foreldelse 15.00Avslutning

5 Wilberg & Akerhaugen DA 4 INNENFOR LOVEN a.Virksomhet b.Omsetning IKKE UNNTAK DEN AVGIFTSPLIKTIGE REGISTRERINGSPLIKTEN AVGIFTSPLIKT RETTIGHETER PLIKTER AKTØRENE

6 Wilberg & Akerhaugen DA 5 Omsetning innenfor loven All virksomhet innenfor loven  Varer  Tjenester Omsetning  Levering mot vederlag  Uttak

7 Wilberg & Akerhaugen DA 6 Unntak  Omsetning innenfor lovens hovedregel  Egen hjemmel som unntar  Virkning Rettigheter Plikter

8 Wilberg & Akerhaugen DA 7 Den avgiftspliktige Næringsdrivende, §10  Økonomisk hensikt  Egen regning og risiko  Viss varighet  Viss omfang Kommunen  Selskaper etc  Kommunal virksomhet Hovedhensikt er omsetning, §11, 1 ledd Hovedsakelig dekke eget behov, §11, 2 ledd

9 Wilberg & Akerhaugen DA 8 Registreringsplikten Avgiftsmanntallet Vilkår for registrering Meldeplikt Forhåndsregistrering Tilbakegående avgiftsoppgjør Frivillig registrering

10 Wilberg & Akerhaugen DA 9 Avgiftspliktig virksomhet - rettigheter og plikter Plikter  Registrering  Utgående avgift  Avgiftsoppgjør med staten Oppgave over omsetning etc. Innbetaling av avgiften Rettigheter  Registrering  Fradrag for inngående avgift  Fritak fra plikten til å kreve merverdiavgift

11 Wilberg & Akerhaugen DA 10 Omsetning Mval. § 13: ”Det skal betales avgift av omsetning av varer og tjenester omfattet av loven i henhold til bestemmelsene i kapittel 1.” Omsetning er vilkår for registrering Andre avgiftssituasjoner:  Uttak, jfr. § 10 og § 14  Import Tollkontoret Oppgi selv

12 Wilberg & Akerhaugen DA 11 Omsetning – Mval. § 3 Med omsetning forstås: 1.Levering av varer mot vederlag, herunder levering av varer fremstilt etter oppdrag eller levering av varer i forbindelse med ytelser av tjenester. 2.Ytelse av tjenester mot vederlag. 3.Levering av vare eller ytelse av tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatte varer eller tjenester.

13 Wilberg & Akerhaugen DA 12 Avgiftspliktig omsetning - hovedregel Mval. § 13 Generell avgiftsplikt Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning med mindre:  Kravet til omsetning ikke er oppfylt  Krav stillet til den som omsetter, § 10 og § 11 ikke er oppfylt  Finnes et unntak fra avgiftsplikten

14 Wilberg & Akerhaugen DA Unntak fra avgiftsplikt Mval. § 5 – unntak knyttet til omsetteren Mval. § 5a – unntak knyttet til fast eiendom  Hovedregel likevel ikke avgiftsplikt Noen uttak som gir avgiftsplikt ved omsetning av fast eiendom Mval. § 5b unntak knyttet til tjenesten som omsettes 13

15 Wilberg & Akerhaugen DA 14 Moms-posisjoner i en kommune - innledning §11, 1 ledd §11, 2 ledd §10 Ikke avgiftspliktig Overgang fra en type til en annen Når er det omsetning ved leveranser internt i en kommune? Påvirker konkurranse den interne situasjonen i kommunen?

16 Wilberg & Akerhaugen DA 15 Avgiftsoppgjøret Registrert næringsdrivende skal ha oppgjør med staten  Utgående avgift  Inngående avgift  Korreksjoner Oppgaveplikt Oppgjør

17 Wilberg & Akerhaugen DA 16 Utgående avgift - Mval. § 4 Avgiften man krever opp ved omsetning Grunnlaget ved vanlig omsetning Grunnlaget ved uttak Grunnlaget ved bytte Grunnlaget ved gave Avgiftssatsene

18 Wilberg & Akerhaugen DA 17 Inngående avgift - Mval §4 Definisjon Mval. §4 2 ledd  Mva påløpt ved Kjøp Innførsel Bytte? Fradragsrett i avgiftsoppgjøret  Mval §11 2 ledd-virksomheter  Mval §11, 1 ledd-virksomheter

19 Wilberg & Akerhaugen DA 18 Inngående avgift – fradrag – 1 Hovedregel §21 1 ledd Registrert næringsdrivende Bruk i virksomheten  Relevant for virksomheten  Ikke krav til fornuftig innkjøp  Ikke krav til at innkjøpet er nødvendig i den avgiftspliktige virksomhet Settefisk og kraftverk Tidspunkt for fradragsføringen

20 Wilberg & Akerhaugen DA Begrensning i fradragsretten Mval. § 22 Mval. § 14, 4 og 5 ledd  Kost og naturalavlønning  Fast eiendom som dekker bolig og fritidsbehov  Representasjon  Gave  Personkjøretøy 19

21 Wilberg & Akerhaugen DA Begrensning i fradragsretten - justering Justeringsreglene, Mval. § 26b-§26d Kapitalvarer  Fasteiendom mva>100 000  Inventar og driftsløsøre – Mva>50 000 Justeringsperiode  10 år fast eiendom  5 år inventar og driftsløsøre 20

22 Wilberg & Akerhaugen DA Begrensning i fradragsretten – justering 2 Endret bruk og avhendelse  Fradragsført inngående avgift skal justeres Gjenstand for justering  1/ 10 per år for fast eiendom  1/5 per år for inventar og driftsløsøre Endret bruk  Juster gjenstand i forhold til bruk i anskaffelsesåret Avhendelse  Resterende andel av avgift justeres 21

23 Wilberg & Akerhaugen DA 22 Mval§23 - forholdsmessig fradrag Fellesanskaffelser  Brukes både innefor og utenfor avgiftsområdet Eks. Hotell Forholdsmessig fradrag Varer som videreselges  Ikke fordeling  Fullt fradrag  Mva ved uttak

24 Wilberg & Akerhaugen DA 23 Forholdsmessig fradrag – fordelingen - 1 Riktig fordeling  Faktisk bruk  Erfaringstall Skjønnsmessig fordeling Fordelingsnøkkel  Etter bruk av gulvareal  Etter omsetningstall  Siste driftsår

25 Wilberg & Akerhaugen DA 24 Forholdsmessig fradrag - fordelingen - 2 Avskåret fradrag  5% grense Fullt fradrag uten fordeling  5% grense Spesialanskaffelser  Fullt fradrag

26 Wilberg & Akerhaugen DA 25 Inngående avgift krav til dokumentasjon - 1 Krav på fradrag skal legitimeres Mval §25  Salgsdokumenter Salgsdokumenter skal utstedes  §44 selger skal utstede salgsdokumenter  Også kommuner Salgsdokumenters innhold  Nummer, dato  Navn og adresse Selger og kjøper

27 Wilberg & Akerhaugen DA 26 Inngående avgift krav til dokumentasjon - 2 Salgsdokumenters innhold  Det solgte Hva og mengde  Vederlaget  Leveringssted  Avgiftsbeløpet Dokumentet må oppfylle kravene Fakturautsteder må være registrert Uriktig oppkrevd avgift – innbetales

28 Wilberg & Akerhaugen DA Kompensasjonsloven - oversikt Hvem er omfattet av reglene? Hva kompenseres Begrensninger i kompensasjonsadgangen 27

29 Wilberg & Akerhaugen DA 28 Kompensasjonsberettiget – Kompl. §2 Kommuner Interkommunale sammenslutninger Private som omsetter lovpålagte( for kommunen)  Helsetjenester  Sosialtjenester  Undervisningstjenester Barnehager

30 Wilberg & Akerhaugen DA 29 Kompensasjonsberettiget – 2 Kirkelig fellesråd  Herunder menighetsrådene Ikke omfattet:  Aksjeselskap  Stiftelser  Private

31 Wilberg & Akerhaugen DA 30 Hva kompenseres §3 hovedregel:  Avgift på kjøp av varer og tjenester kompenseres  All avgift – 100% Sjablonene er avskaffet Kjøp fra registrert næringsdrivende  Registrering er vilkår  Undersøkelsesplikt  Også andre kommuner – ikke bare næringsdrivende

32 Wilberg & Akerhaugen DA 31 Begrensninger – ikke kompensasjon Til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet, jfr. § 4, 1 ledd  Må bruke det innkjøpte selv Ikke adgang å kjøpe for andre  Eks. Bygging av idrettsanlegg for idrettslag  Kombinert virksomhet, både kompensasjonsberettiget og ikke Kun kompensasjon dersom innkjøpte brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet  Fordeling av inngående avgift ved felles anskaffelse

33 Wilberg & Akerhaugen DA 32 Kommunens egen virksomhet? Ikke definert i lov/ forskrift hva det ligger i begrepet Avgjøres om vilkåret ”egen bruk” er oppfylt etter konkret vurdering Vurderingen må gå i forhold til hva den konkrete kommunale enhetens virksomhet består i  Bibliotek  Parker

34 Wilberg & Akerhaugen DA 33 Kommunens egen virksomhet? Gymsaler eller andre bygninger/anlegg  Egen bruk – egne folk/elever  Utlån  Utleie Ballbinger Skøytebaner Skolens fotballbane eller håndballbane brukes av hvem som helst om kvelden

35 Wilberg & Akerhaugen DA 34 Kommunens egen virksomhet? Sosiale tjenester  Innenfor kompensasjonsordningen – krav på kompensasjon hvis vilkårene for øvrig er oppfylt Driftsutgifter som kontormateriell/maskiner ok  Bistanden til klienter er den omfattet? Godkjent som en del av kommunens virksomhet, jfr. Fortolkningsuttalelse fra departementet  Forutsetning: sosialvedtak på sosialt grunnlag  Faktura må lyde på kommunen  Kommunen kan kjøpe selv  Bruk av rekvisisjon  Utdeling av penger går ikke

36 Wilberg & Akerhaugen DA 35 Kommunens egen virksomhet? Sosiale tjenester  Betaling av regninger – kommunen må være debitor  Dersom kommunen betaler en regning hvor sosialhjelpsmottager er debitor, kan den ikke kreve kompensasjon  Hva vil de praktiske virkningene være av dette?

37 Wilberg & Akerhaugen DA 36 Begrensninger – ikke kompensasjon 2 Fradrag for inngående avgift  Jfr. § 4, 2 ledd nr. 1  § 11, 1 ledd virksomheter faller utenfor  § 11, 2 ledd virksomheter Kompensasjon dersom fradrag ikke er mulig  Fradragsretten nøytraliserer merverdiavgiften Hvis kompensasjon – avgiften dobbelt tilbake

38 Wilberg & Akerhaugen DA 37 Begrensninger – ikke kompensasjon - 3 Anskaffelser nevnt i mval. § 22  Begrensningen gjelder varer/tjenester hvor det ikke gis fradrag for inngående avgift Likebehandling – hvis det ikke er fradragsrett er det heller ikke grunn til kompensasjon  § 22 nr. 1: servering og leie av selskapslokaler  § 22 nr. 2: kunst og antikviteter

39 Wilberg & Akerhaugen DA 38 Begrensninger – ikke kompensasjon -4 Anskaffelser nevnt i mval. § 22  Varer/tjenester anskaffet utelukkende til bruk som nevnt i mval. §14, 4 og 5 ledd  Til kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister.

40 Wilberg & Akerhaugen DA 39 Begrensninger – ikke kompensasjon - 5 Til representasjon Til gave og til utdeling i reklameøyemed Personkjøretøy  Herunder varebiler klasse 1  Se forskrift 49

41 Wilberg & Akerhaugen DA 40 Fast eiendom - 2 Hovedregel: kompensasjon Unntak fra hovedregelen – ikke kompensasjon  Fast eiendom som dekker boligbehov, fritids-, ferie-, eller andre velferdsbehov, Også løsøre og utstyr til slik eiendom  Likevel omfattet: boliger med helse- og/eller sosialformål  Fast eiendom som leies ut eller selges Idrettsanlegg/kulturhus Anlegg overdras Utleie av anlegg Utlån av anlegg

42 Wilberg & Akerhaugen DA 41 Justering av kompensert avgift – § 16 Justering vil si tilbakebetaling av kompensert mva  Bygg  Anlegg  Anne fast eiendom Vilkår  Bruksendring etter anskaffelsen Frist: 10 år fra utløpet av anskaffelsesåret

43 Wilberg & Akerhaugen DA Begrensning – økonomisk aktivitet § 4, nr. 4 Kommunen driver økonomisk virksomhet som kan være i konkurranse med andre  Økonomisk virksomhet Tilby varer og tjenester i et marked’ Kommunens kjerneområde antas å falle utenfor Brukerne betaler kun begrenset del av kostnadne faller utenfor Skjønn må utøves  Kan være i konkurranse Tilstrekkelig med muligheten 42

44 Wilberg & Akerhaugen DA Kompensasjonsloven – andre regler Finansiering  Trekk i rammetilskuddet Oppgaver – frist som for merverdiavgift Revisor attest  Den norske Revisorforenings revisjonsstandard RS 800 43

45 Wilberg & Akerhaugen DA Foreldelse Hovedregel:  Foreldelsesloven Hvis annet ikke er bestemt Frist 3 år Utgangspunkt for fristen:  Avtalt oppgjørsdato: ved mislighold  Ikke avtalt oppgjørsdato : 1 måned etter påkrav Merverdiavgift  Annet er ikke bestemt 44

46 Wilberg & Akerhaugen DA Foreldelse – 2 Kompensasjonslovens § 10  Annet er bestemt: Utgangspunkt: Oppgavefristen for sjette periode påfølgende år. Kommuner – egen regel foreldelsesfristen er sammenfallende med fristen for oppgave for neste periode. Foreldelsesfristen etter første og annet ledd begynner å løpe den datoen kompensasjonsbeløpet er eller skulle ha vært registrert i regnskapssystemet. 45

47 Wilberg & Akerhaugen DA Flerbrukshall Idrettshaller driver ikke avgiftspliktig virksomhet Rett til kompensasjon  Egen bruk grei, jfr. Kompl. §3  Andres bruk: Utlån rett til kompensasjon Utleie ikke rett til komp. Jfr. Kompl. § 4, nr. 3 Frivillig registrering, forskrift117  Vilkår  Virkning 46

48 Wilberg & Akerhaugen DA Omsorgsboliger Ikke avgiftspliktig Kompensasjonsloven får anvendelse  Unntak fra hovedregelen – ikke kompensasjon, § 4, nr. 2, jfr. Mval. § 22 og § 14 Fast eiendom som dekker boligbehov, fritids-, ferie-, eller andre velferdsbehov,  Også løsøre og utstyr til slik eiendom Likevel omfattet: boliger med helse- og/eller sosialformål, jfr. Kompl. § 4, 3 ledd 47

49 Wilberg & Akerhaugen DA Helse- og omsorgsboliger Særskilt tilrettelagt for helse- eller sosialformål  Omsorgsboliger  Sykehjem  Boliger med heldøgns omsorg etter khl. § 1-3  Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste etter sotjl. § 4-2 bokstav d  Trygdeboliger og serviceboliger  Avgjørende Faktisk tilrettelegging Helse og sosial Faktisk brukes slik 48


Laste ned ppt "MVA kurs for kommunane Fredag 18. september 2009 Alver hotell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google