Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROGNAN BARNEHAGE Årsplan for 2015-2016. Forord Dette er Rognan barnehages plan for drifta av barnehagen. Den inneholder informasjon om hvordan barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROGNAN BARNEHAGE Årsplan for 2015-2016. Forord Dette er Rognan barnehages plan for drifta av barnehagen. Den inneholder informasjon om hvordan barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROGNAN BARNEHAGE Årsplan for 2015-2016

2 Forord Dette er Rognan barnehages plan for drifta av barnehagen. Den inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Planen er laget som en kalender for et helt år, hvor vi prøver å sette inn det vi vet på forhånd når planen lages. 7 av månedene har et tema ut fra fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. Vi beskriver også innimellom månedsoversiktene hvordan vi jobber med forskjellige temaer som vi er pålagt å jobbe med. I tillegg til denne planen gir vi hvert år ut en informasjons- og velkomstbrosjyre til foreldrene på høsten med opplysninger om praktiske ting ang. drifta av barnehagen. Den inneholder oversikt over personalet, telefonnummer, innhold og organisering, aktiviteter, verdisyn og noen praktiske tips til hverdagen.

3 Rognan barnehage Rognan barnehage ble bygd i 1976, og har 4 avdelinger. Barnehagen er bygd for å ta imot 18 barn under 3 år, og 36 barn over 3 år. Vi har et stabilt, erfarent og dyktig personale med 15 faste ansatte, fordelt på 3 assistenter, 6 fagarbeidere og 5 barnehagelærere. I 2015-2016 har vi i tillegg 3 assistenter/fagarbeidere og 1 barnehagelærer på barn med spesielle behov. Vi har også lærling på avd Grønn, og 3-4 faste stabile vikarer. Barnehagen ligger i sentrum av Rognan, nær nær nær barneskole, idrettshall, helsesenter. Vi er en flerkulturell barnehage, og i år har vi barn med kulturbakgrunn fra 13 ulike land.

4 Satsningsområder 2015-2016 Fysisk miljø – mål Orden og oversikt for oss og barna Bytte leker etter interesse og behov Lyse vegger og flere farger Oppgradering av lekemateriellet Barnehagen har satsningsområder for drifta hvert år. Dette er områder som vi gjennom evalueringer har registrert at vi trenger å utvikle. I år ønsker vi å fokusere ekstra på lek – ute og inne, og det fysiske miljøets betydning for leken. Dette er et satsningsområde vi aldri kan bli gode nok på, og som er aktuelt i år. Vi skal også i 2015-2016 fortsette å delta i satsningen på uteliv og «Robuste Saltenonga» gjennom Salten friluftsråd sammen med andre barnehager i distriktet. Lek ute og inne - mål Mer rollelek Holde fokus i leken over tid Dempe støy og uro Aktive voksne i leken

5 3 4 5 6 7 10 11 12 13 PLANDAG STENGT Foreldremøte- nye foreldre 14 PLANDAG STENGT 18 Tilvenninga 19 av nye 20 barn 21 begynner 22 og varer 25 stort sett 26 hele 27 denne 28 uka 29 også AUGUST 2015 Uke 32-35 Hva gjør vi: Overfører unger fra småsida til storsida når ungene kommer tilbake fra ferie Hjemmebesøk før oppstart for nye barn hvor vi skaffer oss informasjon om barnet Minimum 3 dager tilvenning med foreldre disponible etter ungen sine behov Hvert barn og familie har en primærkontakt blant personalet på avdelinga Vi bruker tolk eller skriftlig informasjon oversatt til foreldrenes språk til flerspråklige familier Vi vurderer behovet for foreldremøte for nye foreldre før oppstart hvor vi presenterer barnehagens personale og lokaler. TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP 31

6 Sosial kompetanse Mål for arbeidet Lære seg å omgås andre mennesker Utvikle et godt selvbilde Utvikle evnen til å forstå andre – empati Kunne stå frem og hevde sin mening Mestre å delta i lek med andre barn Opparbeide en grunnleggende tillit til andre mennesker, og trygghet på å være seg selv Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagen er også en viktig arena for forebygging av mobbing. Hva gjør Rognan barnehage Ansatte er barneveiledere Bruker PMTO og LØFT: gode beskjeder, ros og oppmuntring, og positivitet «Dagens barn» på storsida GJØRE unnskyldning når man har gjort noe galt Lage små grupper for barn med fokus på vennskap

7 SEPTEMBER 2015 TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP Uke 36-40 Hva gjør vi: Lekegrupper Hyttetur for 5-åringene - stjerneklubben Turer i aldersgrupper Samlingsstunder med tema vennskap Bevisstgjøring av hva det er å være venner «Dagens barn» på storsida Innhøsting – epler, potet, bær Brannvernuke 38 med besøk av brannbil, øvelser 14.-18. september 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 Hyttetur for 5- åringene - stjerneklubben 16 Hyttetur for 5- åringene - stjerneklubben 17 18 21 22 23 Foreldremøte 18.30-20.00 «Sikring av barn i bil» 24 25 28 29 30

8 Foreldresamarbeid Mål for arbeidet Gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet Samarbeid bygd på trygghet, gjensidig åpenhet og tillit Sette barnets behov i fokus Se enkeltbarnet som en del av gruppa Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Hva gjør Rognan barnehage Gjennomfører enkeltsamtaler og foreldremøter, min. 2 hvert år Informerer og dokumenterer gjennom planer og rapporter Inviterer foreldre til å delta i det som skjer i barnehagen Tilbyr hjelp og veiledning til de foreldrene som ønsker det Har fokus på ærlighet overfor foreldre, barnets beste og lysglimt

9 OKTOBER 2015 TEMA: SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON Uke 41-44 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Høstaktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Språk,tekst og kommunikasjon: Samtaler Begrepsforståelse og ordforråd Lytte til lyd og rytme Utforsking av skriftspråk Introduseres for tall og bokstaver Jobbe med tekst Eventyr, sanger, bøker, rim Foreldresamtaler 19-31. oktober 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 Foreldre kaffe 19 20 21 Markerer Englands kultur Gul 22 Markerer Serbias kultur Blå 23 FN-dagen Lørdag 24. 27 28 29 30 31

10 Språklig kompetanse Mål for arbeidet Utvikle gode evner til å kommunisere og å uttrykke seg Ha et godt ordforråd Kunne forstå innholdet i begreper Evne å bygge opp setninger Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Hva gjør Rognan barnehage Språksamlinger hver uke Bruker språkrom og bibliotek Samlingsstunder hver dag Konkretisering med bilder og konkreter Språkkofferter Bevisstgjøring i hverdagsaktiviteter Leser bøker Bruker sanger, rim og regler Tegn- Til- Tale i språkarbeid Kartlegger barna etter behov

11 NOVEMBER 2015 TEMA: ANTALL, ROM OG FORM Uke 45-48 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Høstaktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Antall, rom og form: Utforske og leke med tall og former Sortere etter farge, form og størrelser Måle og veie Enkle matematiske begreper som pluss og minus Løse praktiske problemer Foreldresamtaler 2.-20. november 2 3 4 5 6 Kulturdag Thailandsk (Grønn) 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 PLANDAG - KURS 23 24 25 26 27 30

12 Mangfold Mål for arbeidet Bli trygg på egen kultur og identitet Opparbeide en positiv nysgjerrighet for likheter og ulikheter Få kunnskap om og innlevelse i andres kultur vil bidra til likeverd, toleranse og medmenneskelighet Fremme vennskap Forebygge diskriminering og mobbing Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Det at befolkningen og samfunnet er mangfoldig innebærer at personalet i barnehagene forholder seg til mangfold og kompleksitet som en del av barnehagens hverdag. I barnehagen møtes ulike voksne og barn med forskjellige ønsker, behov og forutsetninger. Hva gjør Rognan barnehage Kulturkalender med markering av forskjellige tradisjoner, musikk, mat, eventyr Markerer kulturdager i løpet av året - kulturkalender Egen ressurs til oppfølging av språket til flerspråklige barn Tilpasser foreldresamarbeidet med tolk, veiledning Tar imot voksne fra mange land i språkpraksis Fokuserer på inkludering og vennskap blant barna

13 DESEMBER 2015 TEMA: JULETRADISJONER Uke 49-53 Hva gjør vi: Nissefest i gapahuken Julefrokost for foreldre, foresatte, søsken og besteforeldre Kirkebesøk Alternativt opplegg for de som ikke går i kirka Lucia 13. desember Adventsstund hver dag Juleverksted 1 2 3 4 7 8 Julefrokost 3-6 9 Julefrokost 0-3 10 11 14 15 16 17 18 Nissefest 21 22 23 24 JULAFTEN - åpent til 12.00 25 1. JULEDAG STENGT 28 29 30 31 NYTTÅRS- AFTEN - Åpent til 12.00

14 Forebyggende arbeid Mål for arbeidet Helhetlig og tverrfaglig tenking rundt ungene Å ha ungenes behov i fokus Utvikle god fagkompetanse på barns behov Godt samarbeid med ungenes foresatte Et inkluderende fellesskap med rom for alle Å komme inn med tidlig hjelp og veiledning i forhold til barns utvikling er med på å spare samfunnet for menneskelige og økonomiske utgifter. Hva gjør Rognan barnehage Faste team-møter med helsestasjonen, PPT og barnevern Utdanna 2 foreldrerådgivere innen PMTO Generell kompetanseheving gjennom fagkurs Observerer og kartlegger barn etter behov Tett samarbeid med foreldre minimum 2 ganger pr år hvor vi undrer i lag over bekymringer Tiltak som språktrening og tett oppfølging i hverdagen

15 JANUAR 2016 TEMA: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Uke 1-4 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Vinteraktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Kunst, kultur og kreativitet: Utforske kunstneriske uttrykksformer som: Maling, musikk, drama, dans Bruke fantasi og skaperglede Ute og inne 1 NYTTÅRSDAG STENGT 4 5 6 7 8 11 12 13 14 Kulturdager Aserbajdsjansk (Rød) Bosnisk (Grønn) Finsk/russisk (Grønn) 15 Kulturdager Aserbajdsjansk (Rød) Bosnisk (Grønn) Finsk/russisk (Grønn) 18 19 20 21 22 Solfest 25 26 27 28 29

16 Barns medvirkning Mål for arbeidet Ungene skal delta og få mulighet til å mestre Ungene skal få trene seg i å ta avgjørelser Ungene skal få lov til å påvirke hverdagen gjennom sin måte å uttrykke seg, avhengig av alder Personalet må legge til rette for at det gis plass for barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Denne retten skal tilpasses barnas alder og forutsetninger. De voksne har ansvar for å vurdere barns ønsker opp mot barns behov. Hva gjør Rognan barnehage Personalet oppmuntrer og legger til rette for selvstendighet i hverdagen SER ungene og hva deres interesser er, også ved hjelp av foreldrene «Dagens barn» Legger til rette for valg av aktiviteter i løpet av dagen Å behandle barn forskjellig er rettferdig Inkluderer alle ungene i fellesskapet

17 FEBRUAR 2016 TEMA: NÆRMILJØ OG SAMFUNN Uke 5-8 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Blåfrostfestival Karneval Foreldremøte med tema «Sikring av barn i bil» Nærmiljø og samfunn: Lære om samisk kultur, og delta i felles markering av Samefolkets dag Gi barna kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet gjennom å delta i Blåfrost Lokale tradisjoner og kultur Reflektere over likestilling Markerer Samefolkets dag 1 2 3 4 SAMISK KULTUR 5 Markere SAME- FOLKETS DAG 8 9 10 11 12 Blåfrost-tog og konsert 15 16 17 18 19 Karneval 22 23 24 25 26 29

18 Helsefremmende barnehage Mål for arbeidet Godt kosthold, og balanse mellom aktivitet og hvile, er viktig for å utvikle en god helse Ha en balanse mellom sikkerheten og utfordringene for ungene Være aktive, også ute, hele året Ungene har kunnskap om sin egen kropp, følelser og behov Glad og fornøyde barn Gode vaner legges tidlig, og barnehagen er derfor grunnmuren i alt helsefremmende arbeid Hva gjør Rognan barnehage Full kost i samråd med helsesøster Hviletid i løpet av dagen «Meg selv» som tema på høsten Faste turdager og fast utetid Lysglimtjakt, og ros og oppmuntring Samarbeid med hjemmet- PMTO (foreldreveiledning) hvis det er aktuelt Inkludering og vennskap Alle skal ha noen å leke med

19 MARS 2016 TEMA: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Uke 9-13 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Vinteraktivitetsdag Påskefrokost Etikk, religion og filosofi: Bli kjent med høytider og tradisjoner representert i barnegruppa Undring og filosofering i samtaler Bli kjent med verdier og normer som preger samfunnet vi lever i: Respekt for menneskeverd og natur, likeverd, nestekjærlighet, solidaritet og tilgivelse 1 2 3 4 7 8 9 10 Barnehage- dagen 11 14 15 16 Påskefrokost 3-6 17 Påskefrokost 0-3 18 21 22 23 Åpent til 12.00 24 SKJÆR- TORSDAG STENGT 25 LANGFREDAG STENGT 28 2.PÅSKEDAG STENGT 29 30 31

20 Lek Mål for arbeidet Ivareta leken som egenart Godt lekemiljø Gi barn ferdigheter i å leke Leken er nødvendig i menneskets liv. Barnets læringsform er leken. Hva gjør Rognan barnehage Setter av godt med tid til frilek i løpet av hverdagen Varierer med lek inne, ute og i nærmiljøet Variert lekemiljø og materiell ute og inne Tar vare på barnas interesser for tilrettelegging av lek Ansatte som observerer, deltar, støtter og inspirerer barn i lek

21 APRIL 2016 TEMA: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Uke 14-17 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Våraktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Kropp, bevegelse og helse : Bruke uteplassen aktivt og bevisst Gå på tur i skog og mark Lære om kroppen Lære å ta vare på naturen Øve både grovmotorikk og finmotorikk Foreldresamtaler 3-6 Hele måneden 1 4 5 6 7 Kulturdager Sudansk (Gul) Liberisk (Grønn og Blå) Somalisk ( Rød,Blå og Grønn) Eritreisk (Grønn, Blå og Rød) 8 Kulturdager Sudansk (Gul) Liberisk (Grønn og Blå) Somalisk ( Rød,Blå og Grønn) Eritreisk (Grønn, Blå og Rød) 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

22 Overgang barnehage - skole Mål for arbeidet Trygghet for ungene i overgangen Trygghet for foreldrene i overgangen Sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole Å oppleve sammenheng mellom barnehagen og skolen, og være trygg i overgangsfasen, gir et godt grunnlag for det videre læringsløpet Hva gjør Rognan barnehage Stjerneklubb med skoleforberedende aktiviteter «Skrivedans» Hyttetur på høsten – egne turer/prosjekter på våren Lucia til jul Deltar i førskoleuke i juni Faglig samarbeid mellom 1. klasselærere og barnehagens ansatte i løpet av året

23 MAI 2016 TEMA: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Uke 18-21 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Våraktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Skramletog 13. mai Sauefjøstur Foreldresamtaler 0-3 Natur, miljø og teknikk: Gå på oppdagelsesferd i naturen med bøtte, spade og forstørrelsesglass Lære, om dyr, planter og fjæra Gjøre små eksperimenter Jobbe med teknikk; f.eks data 2 3 4 5 KRISTI HIMMELFART STENGT 6 PLANDAG STENGT 9 10 11 12 13 16 2. PINSEDAG STENGT 17 Norges nasjonaldag Stengt 18 14 15 23 24 25 26 27 30 31

24 Planlegging og evaluering God planlegging bidrar til god bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. Planlegging er basert på kunnskap om barns utvikling, refleksjon i personalet og med barn og foreldre. Barnehagen skal evaluere egen virksomhet for derigjennom å utvikle seg. Mål for arbeidet Informere om og dokumentere til foreldre og andre som har med barnehagen å gjøre Bidra til medvirkning fra barn og foreldre til det som skjer i barnehagen Evaluere innholdet i barnehagen som grunnlag for å utvikle tilbudet til barn og foreldre Hva gjør Rognan barnehage Lager årsplaner hvert år Lager månedsplaner, med en evaluering fra forrige måned Lager rapport fra året til SU og foreldre Evaluerer internt kontinuerlig Evaluerer årsplanen 2 ganger i året Gjennomfører interne undersøkelser blant foreldre etter behov Gjennomfører foreldreundersøkelse for drifta av barnehagen hvert 3-4 år

25 JUNI 2016 TEMA: TURER OG AVSLUTNINGER Uke 22-26 Hva gjør vi: Garnfiske Båttur på fjorden Førskoleuke Avslutning både på 0-3 og 3-6 Knektdagen Åpen dag Barnehagefotografering Fotografen Holst 1 2 3 6 Før 7 skole 8 uke 9 hele 10 uka 13 14 15 16 17 ÅPEN DAG 20 21 22 23 St.Hans- aften 23 27 28 29 30

26

27 JULI 2016 TEMA: SOMMER OG FERIE Uke 27-30 Hva gjør vi: Leker ute Vann Turer til fjorden 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

28 Vårt Grunnsyn « Å være vennlig er å reagere med følsomhet og menneskelig varme på andres håp og behov. Selv det minste anstrøk av vennlighet kan lette et tungt hjerte. Vennlighet kan endre folks liv» Ahn Sung Suu Kyi - fredsprisvinner Vi mener at hvert barn har en positiv kraft; godt, ressurssterkt og kreativt Vi opplever at hvert barn er unikt, og må behandles ut fra den tanken Når vi er i tvil, velger vi til enhver tid den løsningen som er til barnets beste Vi har et syn på læring som bygger på at barn må få delta og medvirke for å lære Vi skal ha en hverdag hvor lek, læring, samspill og mangfold er i fokus, og der alle er like verdifulle og viktige medspillere Vi ønsker å være med å skape glade barn som har følelsen av å lykkes og å mestre gjennom å gi barna gode tilbakemeldinger og ros og oppmuntring

29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 PLANDAG STENGT Foreldremøte- nye foreldre 16 PLANDAG STENGT 17 TILVENNING 18 AV NYE 19 BARN 22 TILVENNING 23 AV NYE 24 BARN 25 HELE 26 UKA 29 TILVENNING 30 AV NYE 31 BARN AUGUST 2016 Uke 31-34 Hva gjør vi: Overfører unger fra småsida til storsida når ungene kommer tilbake fra ferie Hjemmebesøk før oppstart for nye barn hvor vi skaffer oss informasjon om barnet Minimum 3 dager tilvenning med foreldre disponible etter ungen sine behov Hvert barn og familie har en primærkontakt blant personalet på avdelinga Vi bruker tolk eller skriftlig informasjon oversatt til foreldrenes språk til flerspråklige familier Vi vurderer behovet for foreldremøte for nye foreldre før oppstart hvor vi presenterer barnehagens personale og lokaler. TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP

30 Hovedsatsning 2012 – 2016 Saltdal kommunes barnehager HELSEFREMMENDE BARNEHAGE – fysisk og psykisk Det er barnets interesser som skal stå i fokus i personalets arbeid i barnehagen Det er bra for barn å få medvirke ved å få lov til å delta, mestre, få si sin mening, bli lytta til og få påvirke sin egen hverdag For barn er læring gjennom lek og aktivitet det beste. Barnehagen må ha fokus på trivsel, vennskap og fellesskap for at alle skal ha en god hverdag Å utfolde seg ute stimulerer barns utvikling. Uteaktiviteter kan ikke erstattes med aktiviteter inne. RoBUSTE BARN VOKSER PÅ TRÆR


Laste ned ppt "ROGNAN BARNEHAGE Årsplan for 2015-2016. Forord Dette er Rognan barnehages plan for drifta av barnehagen. Den inneholder informasjon om hvordan barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google