Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2016 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2016 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2016 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf kontor rektor 67 20 59 50,Styrer i bhg 67 20 59 53, Barnehage 67 20 59 52, SFO 67 20 59 44, Lærerrom 67 20 59 54 Mob. bhg; 900 56 736 Mob. SFO: 404 37 165 Bhg: minbarnehage.no/setskog – skolen: ahk.no

2 Her er vi som jobber på Setskog Oppvekstsenter Rektor på skolen: Kari Høgenes Styrer i barnehagen/spes.ped: Vigdis Aaserud Inspektør på skolen 20%: Pia Ringstad Kontormedarbeider på onsdager: Lena M.Moen Kontaktlærer: Ida Melby 1.og 2.klasse Kontaktlærer: Pernille C B Hansen 3. og 4. klasse - leseveileder Kontaktlærer: Vibeke B Syversen 5. og 6.klasse Kontaktlærer: Kari Fagersand 7. klasse Allmennlærer: Kjetil Lindahl, Lindy Myklebost og Victor Manteiga Montesdeoca Assistent: Hilde F. Heggedal Assistent: Linda Arnesen, som også er assistent på Sfo Ped.leder: Monica Clausen Ped.leder: Sarah Sandnes Ped.leder: Karoline Haugen Barne og ungd.arb: Tone Eriksen Barne og ungd.arb: Laila D. Kolstad Barnepleier: Dagmar Killi Assistent bhg: Mona Engen Assistent bhg: Monica Veiby Assistent bhg: Monica Delingsby Ekstraressurs i bhg/ tospråklig fagopplæring i skolen: Urszula Sokol Fagansvarlig Sfo : Ann Iren Åsheim Assistent Sfo: Hanne Engen Vår hovedrenholder: Renate Øisjøfoss Vår driftsoperatør: Jan Moseby Noen av disse stillingene er foreløpig frem til juli 2016 Vårt arbeide skal gjennomsyres av RAUS: RESPEKT: – Alle har rett til å bli tatt på alvor ANSVAR: – Vi tar ansvar og er til å stole på UTVIKLING: – Vi ser muligheter og gjør noe med dem SERVICE: – Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

3 SETSKOG OPPVEKSTSENTER Barnehage, skole og SFO Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. Vi holder til i samme bygning, og har et tett og godt samarbeid, noe som gjør overgangen mellom barnehage og skole/sfo trygg. Setskog barnehage har 37 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ønsker å gi barna gode opplevelser som de skal ha med seg i ”ryggsekken” når de går videre i livet. Vi har stort fokus på kvalitet i barnehagen, de største satsningsområdene våre er lek og voksenrollen, samt sosial kompetanse SFO på Setskog gir elever i 1.-4.kl et godt fritidstilbud med trygge rammer og tydelige voksne. Vedtekter for barnehagen og SFO finnes på kommunes hjemmeside og barnehagens hjemmeside. Setskog skole er en fådelt skole med ca 60 elever. Satsningsområdene er matematikk, norsk og engelsk, samt et godt sosialt miljø. Vi har som mål at elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter og vi jobber mot å heve skolen og våre elevers resultater på nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver. Vi jobber aktivt med vurdering for læring. Oppvekstsenteret er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi jobber aktivt med å gi alle våre barn, elever og voksne gode holdninger til miljøet rundt oss, både naturen, det fysiske og psykiske miljøet som omgir barn og voksne.

4 Setskog Oppvekstsenter - visjon ” Læring og utvikling i trygge hender for bygdas framtid” Dette vil vi skal prege vårt miljø: S osial kompetanse E ngasjement T ilhørighet S amarbeid K unnskap O msorg G ode felles opplevelser RELASJONER Miljøet hos oss preges av trygghet og glede, og består av barn og voksne som trives sammen og gis mulighet til å danne gode relasjoner. Dette får vi til ved: Å være anerkjennende og vise hverandre respekt Å ha et samstemt personale med et felles ansvar for alle barn Å legge til rette for aktiviteter der samarbeid står sentralt Å legge til rette for gode felles opplevelser Å gi humoren en stor plass i hverdagen Å legge til rette for god kommunikasjon og et godt samarbeid med foresatte og lokalmiljø LÆRING OG UTVIKLING Barn og elever på Setskog oppvekstsenter skal møte glede, mestring og meningsfull læring i sin hverdag. De skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter slik at de kan bli gode deltagere i utdannings- og yrkesliv, samt i samfunnet for øvrig. Dette får vi til ved: Å ha positive og anerkjennende voksne som legger til rette for et gjensidig samarbeid med foresatte Å vise at hvert barn er unikt og settes i sentrum Å benytte varierte arbeidsmetoder/arbeidsverktøy Å gi barna og foresatte mulighet til medvirkning Å la barna møte kunnskapsrike og kompetente voksne, med sterkt fokus på tilpasset opplæring og sosial kompetanse Forventninger Setskog Oppvekstsenter ønsker å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. I dette samarbeidet stilles det forventninger og krav om at hver part følger opp tiltak som blir utarbeidet. Dette må til for at barna skal oppnå utvikling i sitt læringsløp. Sammen skal vi hjelpe hverandre til at barna er best mulig rustet til å møte hverdagen. Foreldrene har hovedansvar for sine barn, mens barnehagen og skolen/SFO skal bidra i barnas livslange læring.

5 Foreldrene – de viktigste ressursene i et barns liv Hva sier loven I Barnehageloven § 1 står det at «barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem». Videre står det at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»( Utdrag fra Bhg loven § 1 Formål) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Bhg.loven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Opplæringsloven § 1-2 Opplæringen skal skje i samarbeid og forståing med heimen. Setskog oppvekstsenter har felles SU /SMU ( skolemiljøutvalg ) der foreldrene i barnehage og skole er representert, samt elevråd og ansatte. Skolen har eget FAU. Kunnskapsløftet Samarbeid mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev, og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetting for godt samarbeid er god kommunikasjon. Aurskog-Høland modellen – en felles og forpliktende arbeidsmetode i forhold til oppfølging av barn og unge. Modellen beskriver hvordan ansatte i kommunen skal møte barn/elever som kanskje trenger litt ekstra oppfølging, og legge til rette for et godt samarbeid med foresatte. Modellen bygger på en forståelse av at foreldre/foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre oftest ligger i hjemmet eller nærmiljøet. Det er viktig å ta tak i «saker» på et så tidlig tidspunkt som mulig Målene er følgende: Arbeidet skal bidra til å gi barna en trygg oppvekst Arbeidet skal bidra til at barn og foreldre/foresatte har en positiv opplevelse i møter med kommunen. Noen stikkord for det konkrete innholdet: Ansatte på helsestasjonen, i barnehagene og i skolene skal raskt ta initiativ i forhold til ”barn de lurer på”. Foreldre/foresatte informeres og trekkes inn umiddelbart Det gjøres avtaler med foreldrene/de foresatte om oppfølging Representanter fra Barnevern, PPT, helsetjenesten eller andre kan trekkes inn dersom barnet over tid, ikke får det bedre.

6 Pedagogisk plattform for Setskog Barnehage: «DU OG JEG PÅ SAMME LAG – MAGISKE SAMSPILL SKAPES HVER DAG» VOKSENROLLEN I SAMSPILL - Vi er bevisste rollemodeller i samspill med barna. - Vi bryr oss om, og spiller på lag med barna og foreldrene. - Vi viser respekt, gode holdninger og kommuniserer på en positiv måte. - Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid. - Vi bidrar til at barna blir den beste utgaven av seg selv. OMSORG OG TILKNYTNING - Vi er trygge og stabile voksne med kompetanse og erfaring i arbeid med barn. - Vi lytter til barnas behov, og gir nærhet og trygghet. - Vi har et fang og en armkrok til de som trenger. - Vi er der barna er, både fysisk og psykisk. - Vi øver sammen med barna på sosiale ferdigheter for lære seg selv å kjenne og å være en del av en gruppe LEK OG LÆRING - Vi har kompetanse om barns lek. - Vi lærer når vi leker – lek og læring går hånd i hånd. - Vi tilpasser aktiviteter og innhold til barnas alder og utvikling - Vi legger til rette for et variert pedagogisk innhold i barnas hverdag - Vi samler på samspillserfaringer gjennom lek og aktivitet. MESTRING OG UTVIKLING - Vi skaper et aktivt og utviklende læringsmiljø for barna. - Vi hjelper barna, men har også noe å strekke oss mot. - Vi gir veiledning og tilbakemeldinger i hverdagen, og hjelper barna å finne løsninger - Vi tar barna med i planleggingen av hva vi skal gjøre i barnehagen, sett i lys av deres alder og utvikling. - Vi spiller på lag med foreldrene for å samarbeide om utvikling.

7 Rammeplanen for barnehagen Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen sammen med barna Barnehagen skal implementerer Rammeplanens sju fagområder i sitt daglige pedagogiske arbeid. Det vil være et stort læringsfelt innenfor hvert fagområde, men et fagområde vil sjelden fungere alene. Områdene vil være representert i de ulike temaene, hverdagsaktivitetene, leken og det sosiale samspillet i barnehagen.. DE YNGSTE BARNA DE MELLOMSTE BARNA DE ELDSTE BARNA DE VOKSNES ROLLE Kommuni kasjon, språk og tekst Pekebøker Enkle rim og regler Eventyr Sette ord på det som gjøres Lytte og uttrykke seg Lese bøker Språkgrupper Rim og regler Bokstaver/tall Samtale – dialog Tall og bokstaver Lekeskriving Fortellerkompetans e Rim og regler, vitser og gåter Lese bøker Språkleker IKT Oppmuntrende Tilstedeværende Bevissthet om språkmiljø Fokus på sosial kompetanse og språk Kropp, bevegelse og helse Mestre bevegelser Ute/inneaktiviteter Gymsal/turer Videreutvikle kroppslige bevegelser Fokus på sunn mat Gymsal/turer Gymsal Selvstendighetstren ing Fokus på sunn mat Ski/skøyter/sykkel Gode rollemodeller Aktive og lekne voksne Fokus på sunn mat Kunst, kultur og kreativitet Sang og musikk Formingsaktiviteter Dans og drama Begynnende rollelek, barnekultur Kulturopplevelser Fantasi og skaperglede Formingsaktiviteter Musikk, dans og drama Den kulturelle matpakka Utforske ulike metoder for formingsaktiviteter Musikk,dans og drama Kreative voksne Oppmuntrende Oppmerksomme på barna behov Natur, miljø og teknikk Tur i skogen Klosser og duplo Turer i nærmiljø/skogen Miljøfyrtårn Elgjakt Videreutviklende konstruksjonslek Miljøfyrtårn Elgjakt Nysgjerrighet for det som skjer rundt oss Nysgjerrige,undrende voksne Bevisste på gode holdninger til miljøarbeid

8 Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen Det er de voksnes ansvar, hver dag, å gi barna en hverdag som er preget av omsorg, danning, lek og læring i trygge omgivelser. DE YNGSTE BARNA DE MELLOMSTE BARNA DE ELDSTE BARNADE VOKSNES ROLLE Etikk, religion og filosofi Samtale og undring følelser Respekt og følelser Sosial kompetanse Tradisjoner Utvidende samtaler og undring konfliktløsning Sette ord på følelser Vennskap og empati Tradisjoner Høytider Gode rollemodeller Være gode omsorgspersoner Nærmiljø og samfunn Benytte nærmiljø Familien min Benytte nærmiljø Hvor bor vi? Kart Tur til Landhandel- museet Besøk av politi, brann Ta med barna i nærmiljøet Antall, rom og formBegreper stor/liten Leker med former: klosser, puter Enkle puslespill Tall og telling Former og størrelser Mønster Konstruksjonslek Utvide begrepene Matte på tvers Delta i matlaging Sortering, mønster, Utvide begreper IKT Kreative voksne Sette ord på alt som gjøres

9 KORT OM BARNEHAGENS ORGANISERING Barnehagen har en gruppe for 1 og 2 åringene, og en gruppe for 3-6 åringene, som har navnene Ekorn og Bjørner. Det er viktig at nærhet og tilknytning foreligger fra første stund, slik at barna opplever trygghet og tilhørighet i barnehagen. I løpet av dagen deler vi barnegruppa i mindre grupper, der vi legger til rette for aktiviteter tilpasset barnas alder og utvikling. I disse gruppene har de voksne mer tid til hvert enkelt barn, og det oppleves mer harmonisk. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle barn, og streber etter å ha et godt foreldresamarbeid. I Setskog barnehage har vi flere barn med annet morsmål. Vi arrangerer dager med tema om deres kultur, slik at de kan vise om sin kulturelle bakgrunn. Daglig er det fokus på språkstimulering, slik at de skal være best mulig rustet til å ta fatt på veien videre. Spesialpedagog i barnehagen følger opp de barna som trenger ekstra oppfølging i sin utvikling, i nært samarbeid med foreldrene og personalet. I løpet av året skal vi innom ulike temaer som skal motivere barna og de voksne til undring og utvikling. Fagområdene fra Rammeplanen tas med inn i disse temaene. Dere kan lese mer om dette på hver måned. I tillegg kommer det ut månedsbrev/ månedsplan fra avdelingene, med mer detaljert informasjon om hva de skal gjøre. DOKUMENTASJON OG VURDERING Dokumentasjon og vurdering er en del av arbeidsmåten vår. Gjennom dette ønsker vi å utvikle virksomheten vår. Dette gjelder så vel barnehage som skole. Vi har foreldresamtaler, utviklingssamtaler, barnesamtaler, elevsamtaler, foreldremøter, SMU-møter og FAU-møter. Dette gir alle foreldre/barn en mulighet til å uttale seg i viktige spørsmål som berører barna eller deres miljø. I tillegg til dette gjennomføres barnesamtaler om trivsel og venner i barnehagen og elevundersøkelsen på skolen, ståstedsanalysen for personalet både i barnehagen og skolen, samt brukerundersøkelser. Rammeplan for barnehager sier: Informasjon og dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner i personalgruppen og med barn og foreldre. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives og analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og eventuelle lokale planer og retningslinjer. Forskrift i opplæringsloven (§§ 3-3,4-4) sier: Formålet med underveis vurdering er å fremme læring og utvikling å gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå målene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. ”

10 TILTAKSPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO under samme tak. Vi har et godt samarbeid oss i mellom, og dersom anledningen byr seg har vi felles aktiviteter. Vi har felles årsplan/virksomhetsplan og flere av årets temaer er felles for oppvekstsenteret. Felles aktiviteter er: kantine, karneval, adventsstund, påskelunsj og felles uteareal. Dette gjør at barnehagebarna blir trygge på barn og personal på skolen. Alle kjenner alle. Vi ønsker at overgangen fra barnehagen til skolen skal være så god som mulig, og jobber systematisk for at vi skal ha trygge barn som har en god hverdag. ”Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole, er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp» MÅNEDAKTIVITETANSVAR SeptemberPed.leder hilser på 1.klassingene og hører hvordan det er å starte på skolenPed.leder Oktober / November/ Desember Møte for foresatte til de som skal starte i 1.kl neste høst om samarbeidet barnehage/skole siste året Matte på tvers – organisering. 3.klasse besøker barnehagen og har matte-aktiviteter 6 årsklubben besøker 1.klasse for å hilse på Elever leser for barnehagebarna Ped.leder Ped.leder og klassestyrer 3.kl Virksomhetsleder Januar6 årsklubben starter 1 gang pr.uke 6 årsklubben er med 1 og 2.klasse på uteskole etter lunsj annenhver mandag Ped.leder FebruarMatematikkens dag på skolen– 6 årsklubben deltarPed,leder og klassestyrer 1.kl Mars3.klasse inviterer 6 årsklubben og har matte-aktiviteter (Matte på tvers)Ped.leder og klassestyrer 3.kl April/Mai2 besøksdager på skolen for de ”nye” første klassingene. Vi følger timeplanen på skolen Besøke SFO en av dagene, også for de som ikke ønsker plass ved skolestart Foreldremøte for foresatte med barn som skal begynne på skolen gjennomføres på første besøksdag. Klassestyrer, skolen og SFO Fadderordning blir organisert Mai/JuniTur i skogen for 6 årsklubben og 1.klassePed.leder og klassestyrer

11 KUNNSKAPSLØFTET 2006 Kunnskapsløftet - KL 06 I kunnskapsløftets generelle del kan vi lese at «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til å stå andre bi.» Kunnskapsløftet gir føringer for at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være rom for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Læreplanen skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever. De grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Prinsipper for opplæringen – LÆRINGSPLAKATEN Skolen skal: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene i deres personlige utvikling, identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

12 For at våre elever skal få et så godt læringsutbytte som mulig, forventes det at foresatte følger disse punktene Vi har hovedansvaret for ungene jfr.lekser og motivasjon. Foresatte viser interesse for barnas skolearbeid. Vi må sørge for ekstra klær, etter vær og føre. Dersom det skjer noe, så har vi ansvar for å si i fra. Følge opp beskjeder. Ta vare på materiell, som bl.a bokbind på alle bøker. Holde tider og tidsfrister. Sørge for riktig kosthold jfr. sunn matpakke. Vi tar kontakt med skolen ved behov. Sørge for at ungene er uthvilte og opplagte når de kommer på skolen. Foresatte må være gode forebilder, lære barna å vise respekt. Bidra til samarbeid og samhold mellom hjem og skole. Delta på foreldremøter. Ta imot viktig informasjon. Følge med på ukeplaner og infoskriv. Være lærerens forlengede arm. Vi setter krav til skolen. Vi kommer med positive og negative tilbakemeldinger. Negative ting tas direkte opp med skolen og ikke med naboen – (jfr. unngå negativt syn på skolen i bygda) Vi stiller på dugnader og møter på arrangementer. God kommunikasjon. Aktivt FAU. Foresatte og barn må være forberedt til utviklingssamtalen. Prate positivt om skolen når barna er i nærheten. I skolens lovverk står det at skolen og hjemmet har et gjensidig ansvar for barna. Skolen skal legge til rette for god kontakt med de foresatte.

13 SFO - skolefritidsordningen Formål Skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune er et frivillig tilsyns-og omsorgstilbud før og/eller etter skoletid med trygge rammer og god omsorg. Tjenestens innhold SFO skal gi barn fra 1.-4. årstrinn et tilbud om skolefritidsordning. Barn med særskilte behov gis rett til plass etter behov til og med 7. årstrinn. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og funksjonsnivå. SFO kan være en arena for lag og foreninger. SFO kan være et sted hvor det arbeides med lekser. Vilkår Alle i ovennevnte aldersgruppe har rett til SFO-plass. Man kan melde seg på hele året, og plassen opprettholdes inntil oppsigelse. Dette kan du forvente av SFO: Synlige og tydelige voksne Trygge rammer og omgivelser Foresatte blir kontaktet ved spesielle hendelser Allsidig lek og aktiviteter Et måltid etter skoletid SFO/hjem-samarbeid tas opp som tema i skolens foreldresamtaler og foreldremøter. For at vi skal kunne følge opp dette, må de foresatte: Ringe og gi beskjed dersom barnet ikke kommer, og melde ifra når barnet hentes av andre Gi nødvendig informasjon om det du og ditt barn er opptatt av Sørge for at barnet har med seg egnede klær etter værforhold og aktiviteter. Saksgang 1.-4. klasse: Påmeldingsskjema ligger på kommunens hjemmeside Påmeldingsskjema fylles ut og sendes den aktuelle SFO Det foretas et hovedopptak hvert år med påmeldingsfrist 1. mai, ellers er det fortløpende påmelding gjennom hele året Plassen varer til den endres eller sies opp, jfr vedtekter. 5.-7. klasse (gjelder barn med særskilte behov): Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside Avslag på søknad om plass kan påklages. Vedtekter for SFO finner du på kommunens hjemmeside. Sfo har utarbeidet egen årsplan. Denne finnes på vår hjemmeside. Lovgrunnlag Opplæringsloven § 13-7: ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

14 Setskog oppvekstsenter

15 JANUAR Barnehagen: Tema: VERDENSROMMET Første tema ut håper vi blir spennende; vi skal undre oss, leke og lære om verdensrommet. Barna skal bli kjent med stjerner, himmel, planeter, skape egne univers gjennom ulike formingsaktiviteter, og vi skal motivere til nysgjerrighet om hva som skjer rundt oss. Avdelingene vil underveis bære preg av litt «astronomiske» utsmykkinger. Aktivitetene tilpasses barnas alder og utvikling For oss er det viktig med lekende læring i trygge omgivelser hver dag Skole Etter ulike kartlegginger av elevene og resultater fra nasjonale prøver, er våre satsningsområder fortsatt å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving. Dette gjør vi blant annet gjennom å øke lærertettheten, gjennomføre intensive matte- og lesekurs for de som trenger det, og vi skal gi ekstra matematikk- og lese-utfordringer for de elevene som har behov for det. Opplæringa i matematikk veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter. 1.-4.kl har fast uteskole hver uke der praktisk matematikk inngår som en naturlig del. Praktisk og teoretisk matematikk, målinger, sortering og ferdighetstrening Når det gjelder leseinnlæringen /lesing/norsk og andre fag er det viktig å lære elevene ulike læringsstrategier. Vi jobber aktivt med vurdering for læring – økt utbytte og læring for elevene er målet. Aktivitetsdag – ski/skøyter avhengig av is/snø/værforhold SFO: Tema: motorikk og kondisjon  Ski,skøyter og aking  Is-skulpturer (avhengig av vær)

16 JANUAR Godt nyttår og velkommen til 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 53 123 14 Plandag for hele Oppvekstsenteret 567 8910 211 Elevrådsmøte Vinteraktivitetsdag på skolen – vær- avhengig 12 Utstilling fra Pilotgalleriet 13 Utstilling fra Pilotgalleriet 14 151617 318192021 22 Kantine 2324 425 Elevrådsmøte 2627 Vinter- aktivitetsdag i bhg 28293031

17 FEBRUAR Barnehagen Tema VERDENSROMMET Aktiviteter og nysgjerrighet rundt verdensrommet fortsetter Det blir karneval sammen med skolen før vinterferien Vi ønsker å videreføre prosessen der vi henter egg og klekker ut kyllinger. Dette er et spennende prosjekt, der barna følger hele prosessen fra egg til kylling. Barnesamtaler om trivsel og vennskap – på Bjørner Skole og SFO Det er viktig at alle foresatte følger med på ukeplan for skolen og månedsplan for SFO. Der står hva det jobbes med på skolen og hvilke aktiviteter det er på SFO. Det gis også viktig informasjon på ukeplan til elevene, så følg godt med Når det gjelder SFO, settes det opp viktig info på døren eller det sendes beskjed med hjem. I februar har vi matematikkens dag på skolen. Karneval for hele oppvekstsenteret 19.feb TEMA SFO: Kroppen vår Gymsal med aktiviteter Likeverd, respekt og samspill Skole, barnehage og SFO inngår i Sektor – oppvekst og utdanning. I denne årsplan /virksomhetsplan presenterer vi satsningsområdene som sektor for oppvekst og utdanning har i perioden 2014-2018. Vi presenterer hovedmålene for sektoren samt noen av Setskog oppvekstsenters tiltak i egen virksomhet på ulike steder i denne årsplanen. Langsiktig hovedmål for sektor oppvekst og utdanning: HOVEDOMRÅDER -Den kompetente eleven -Det engasjerte hjemmet -Den profesjonelle læreren -Den pedagogiske skolelederen 1. Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø. 2. Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal vise en signifikant forbedring gjennom resultatene på nasjonale prøver høsten 2015 sammenliknet med høsten 2012. 3. Rammeplanen for skolefritidsordningen er implementert.

18 FEBRUAR Uke 8 vinterferie for skolen. - SFO og Bhg har åpent Utviklingssamtaler på skolen gjennomføres innen 15.feb UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 512 DKS –Konservator besøk på skolen – «Hva er et museum»for 5.-6.kl 34567 689 Matematikkens dag 1011121314 715 Elevrådsmøte 16 UKM – elevenes produkter velges ut 17 UKM – elevenes produkter velges ut 1819 Karneval for alle på oppvekst- senteret 2021 822 VINTERFERIE for skolen hele uka Bhg henter egg 232425262728 929

19 MARS Barnehagen: FANTASI Fantasi og kreativitet er tema vi ønsker å vie vår oppmerksomhet til nå. I hverdagen skal kreativiteten få fritt spillerom, det blir formingsaktiviteter, dramatisering, sanger, rim, regler m.m. Spennende…. Ekorn – blir kjent med «Larven aldri mett» Våren og påske er også begreper som barna skal bli kjent med Barnesamtaler om trivsel og vennskap – på Bjørner Vi jobber jevnlig med å vise hva vi gjør for å vise at vi bryr oss om hverandre, hvordan vi snakker med hverandre og hvordan vi er mot hverandre hvis vi ikke er helt enig om ting Skole: Vi har etter kartlegginger og nasjonale prøver sett hvilke tiltak vi trenger å sette inn i form av både støtte og ekstra utfordringer til elever. Vi samarbeider tett med elev/ foresatte i forhold til de ev. tiltak som settes inn, Foreldremøte på Bjørkelangen skole for 7.kl.foreldre 7.kl besøker u-skolen SFO: Musikk og dans Rytmer og instrumenter, ulike musikkarter Samtaler med elevene Påskeaktiviteter Mål i økonomiplan AHK: Aurskog-Høland Kommune skal ha kontinuerlige tiltak som sikrer en kvalitetsutvikling av lærernes undervisningstilbud til elevene Setskog: Rektor/inspektør deltar i lederforum/kurs i regi av skoleeier, og videreformidler og starter utviklingsprosesser på egen skole Lærerne deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen og eksterne aktører Veiledning og kunnskapsdeling i hverdagen, både for nye og «gamle» ansatte – kollegaveiledning, nettverk for nyutdannede Fokus på kvaliteten i skolen – refleksjon over egen praksis. Ta med seg nyere forskning i sin praksis Delta i nasjonal satsing i vurdering for læring Motta veiledning fra PPT og eksterne aktører der det er nødvendig/naturlig Kartlegging av kompetanse – og behov for videreutdanning

20 MARS Kartleggingsprøve – UDIR -obligatorisk for 2.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartleggingsprøve – UDIR – frivillig for 1. og 3.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartlegging SL 60 for 4.klasse Utviklingssamtaler gjennomføres i barnehagen og på skolen Foreldremøte – mer info kommer UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 9 123456 10 78 Foreldremøte på skolen 91011 Kantine 1213 11 14 Vi håper at eggene i bhg klekker snart 15 Teater-Brune for 5.-7.kl 1617181920 12 21 Påskeferie for skolen 22 Påskeferie for skolen 23 Påskeferie for skolen 24 Skjærtorsdag 25 Langfredag 26 Påskeaften 27 1.påskedag 13 28 2.påskedag 293031

21 APRIL Barnehage: FANTASI Fantasi og kreativitet fortsetter… Våren – hva skjer ute i naturen – vi undrer oss og fantaserer om det vi ser rundt oss Polsk/Litauisk uke – våre barn fra disse landene hjelper oss med å bli kjent med deres land og deres kultur. Skole Svømming på skolen i uke 15 og 16 TEMA SFO: årstider  Hva skjer i naturen? Hvilke måneder tilhører hvilken årstid?  SKOLEN: Mål i økonomiplan AHK: Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal vise en signifikant forbedring på nasjonale prøver høsten 2015 sammenliknet med høsten 2012. Setskog: Vi har sterkt fokus på god klasseledelse og vurdering for læring. Å gi elevene gode framovermeldinger om hva de skal jobbe med for å bli øke sin kompetanse er et område vi ønsker å bli bedre på. Rektor/inspektør prioriterer å jobbe med pedagogisk ledelse. De observerer jevnlig lærerne i undervisningssituasjoner, og deltar sammen med dem i evaluering/refleksjon for å legge til rette for utvikling hos eleven. Plan for grunnleggende lese og skriveopplæring er i drift – leseveileder på skolen har ansvar for gjennomføringen av dette. Styrket pedagogtetthet i 1. og 2.kl. Alle lærere er leselærere. Lesestrategier i alle fag Følge opp plan for alle overganger, fra barnehage til ungdomsskole. Vi følger opp Nasjonale prøver grundig. Bruker udirs materiell. Vi har tett samarbeid med de foresatte «Ny giv» – kurs/plandag – metodikken deles i personalet og brukes aktivt overfor elever. Interkommunalt samarbeid (3+3) for å legge til rette for at flest mulig fullfører hele skoleløpet (ut vgs) Tilpasset opplæring – følge opp også faglig sterke elever

22 APRIL Obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet 1- 3trinn Utviklingssamtaler i barnehagen Påskeferie for skolen, uke 14 SFO har åpent mandag og tirsdag stengt onsdag. uke 14 Bhg har åpent mandag-tirsdag samt onsdag 07.00-12.00 uke 14 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 13 1 Kantine 23 14 4 DKS- kulturskoleopplegg 56 Bamsefest i bhg 78910 15 11 DKS- kulturskoleopplegg 12 Forfatterbesøk i 7.kl 13 Svømming for skolen 14 Svømming for skolen 15 Svømming for skolen 1617 16 18 DKS - kulturskoleopplegg Polsk/Litauisk uke i bhg 19 Svømming for skolen 20 Svømming for skolen 2122 DKS – «Bård og Bach» konsert for hele skolen 2324 17 25 DKS- kulturskoleopplegg 26 Engelsk dag på skolen 272829 Innskrivnings- dag for ny 1.kl 301.MAI Offentlig høytidsdag

23 MAI Barnehagen: VENNSKAP OG OMTANKE Vi bryr oss om hverandre og andre – skape gode holdninger 17.mai tradisjoner Uteuke på Bjørner Sosial kompetanse er et viktig område i hverdagen - en grunnmur. Alle barn, uansett bakgrunn, må ha likeverdige muligheter til å delta i fellesskapet. For å vite hvordan man fungerer best mulig sammen med andre, er det ferdigheter vi snakker om og øver på i barnehagen hele tiden. Fra august 2016 skal vi jobbe med en utviklingsmodell for sosial kompetanse av Kari Lamer – «du og jeg og vi to». Skole og SFO: Det vil bli tre sykkeldager for 5-7. trinn. Der elevene lærer seg trafikkregler og hvordan ferdes i trafikken. Vi forbereder oss til 17. mai, rydder søppel ute, raker med mer. Uke 21 drar 6. og 7. klasse på leirskole til Kruge på Hvasser I løpet av mai måned blir det en felles dugnad for alle foresatte på oppvekstsentret. Dugnaden resulterer i et ryddig og pent uteområde til 17. mai. TEMA SFO: Miljøfyrtårn og Frigjøringsdagen Lære litt om krigen Natur og miljø SKOLEN: Mål i økonomiplan AHK: Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø Setskog: Gjennomføre elevundersøkelsen i 5.-7.kl og gjennpmgå resultatene i personalgruppa, med elevrådet, FAU og SMU elevsamtaler om elevenes trivsel og tanker om skolehverdagen. 2 fast oppsatte elevsamtaler i året der fag og sosial trivsel er i fokus Klassemøter hver uke med det sosiale miljøet som tema Zippy`s venner i 1. og 2.klasse Elevene skriver loggbok (5.kl-7.kl) Følge vår sosiale handlingsplan og jobbe kontinuerlig med forebygging av mobbing. Fatte enkeltvedtak og iverksette tiltak hvis vi får kjennskap til at noen blir utsatt for krenkende ord eller handlinger Vi tilbyr foresatte fra 3.-7.kl å ta foreldreundersøkelsen Vi samarbeider med skolehelsetjenesten Samarbeid med interne og eksterne aktører (f.eks PPT, barnevern og BUP) for å legge til rette for et godt læringsutbytte for elever som trenger ekstra oppfølging. Vi bruker AHK modellen der det er elever som trenger ekstra oppfølging, tidlig inn med samarbeid med hjemmet Vi ønsker et godt foreldresamarbeid

24 MAI UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 18 2 Besøksøksdag For ny 1.klasse 34 Besøke biblioteket på Bjørkelangen 5.og6.kl 5 Kristi Himmelfart 6 Plandag for hele oppvektsenteret 78 19 9 Uteuke for Bjørner - bhg 10 Uteuke for Bjørner - bhg 11 Uteuke for Bjørner - bhg 12 Uteuke for Bjørner - bhg 13 Kantine Uteuke for Bjørner - bhg Foreldrekafe i bhg 14 Pinseaften 15 1.pinsedag 20 16 2.pinsedag 17 17.Mai - grunnlovsdagen 1819202122 21 23 6. og 7.klasse på leirskole 24 6. og 7.klasse på leirskole 25 6. og 7.klasse på leirskole 26 6. og 7.klasse på leirskole 27 6. og 7.klasse på leirskole 2829 22 3031

25 JUNI Barnehagen: KROPPEN Gjennom ulike aktiviteter med tema kropp, bevegelse og helse, skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning til seg selv, gjennom kroppslig mestring, både fysisk og psykisk Fokus på sunt kosthold, gjennom hele året Sommeraktivitetsdag Utforsker nærmiljøet Skole og SFO Felles aktivitetsdag med Bjørkelangen og Rømskog skole for 5-7 trinn. Vi er på Setskog i år 7.klasse besøker ungdomskolen Skoleavslutning med underholdning Siste skoledag er 22.juni Tradisjon på SFO –vannkrig SFO har sommerstengt i juli TEMA SFO: Kultur Besøke nærmiljøet i bygda vår Setskog før og nå SFO Alle barn på SFO i AHK skal oppleve et trygt og godt miljø hvor de blir møtt av voksne med en løsningsfokusert tilnærming til hverdagen i SFO Kvalitetsplanen for SFO i AHK er implementert og følges opp Setskog: Fagansvarlig for SFO deltar i nettverksmøter med fokus på kvalitet og innhold. Rektor møter ved behov. Ledelsen for SFO, bhg og skole har møte en gang per mnd og samarbeider tett for bedre koordinering og kvalitetsutvikling Vi ønsker å innarbeide en rutine for møter mellom lærerne på småskolen SFO AHK modellen brukes for barn som trenger ekstra oppfølging SFO-ansatte deltar i kommunal kompetanseheving Vi har tett samarbeid med de foresatte

26 JUNI UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 22 12 Felles aktivitetsdag for 5.-7.kl på Bjørkelangen 345 23 67 Sommerfest i bhg på kvelden for barn, foreldre og besteforeldre 89 Aktivitetsdag i bhg 10 Besøke Urskog Fort – 3.og 4.kl Utekantine 1112 24 1314151617 DKS – 1.og2.kl besøker Margaretha kilden 1819 25 2021 Sommer- avslutning for skolen 22 Siste skoledag før sommeren 23242526 27 282930

27 GOD SOMMERFERIE TIL ALLE !

28 JULI SFO har stengt 04.07.16-31.07.16 Barnehagen har åpent i egne lokaler i Setskog barnehage – ikke samarbeid med bhg på Bjørkelangen i år, informasjon kommer VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMERFERIE !! UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 26 123 27 45678910 28 11121314151617 29 18192021222324 30 25262728293031

29 AUGUST Skole, Sfo og Barnehage TEMA: PÅ SAMME LAG/OMSORG, LEK OG LÆRING Vi vil at alle barn skal ha venner, med dette mener vi at alle barn på Setskog oppvekstsenter skal ha noen å leke med, være venn med og være sammen med. Vi ønsker at alle barn skal glede seg til å komme i barnehagen, på skolen og på SFO, til sine venner. Vi vil sette fokus på vennskap for å gjøre hverdagen lettere for nye og ”gamle” barn og elever etter sommeren. Nye vennskapsbånd vil dannes, og gamle vil oppdages på nytt. Vi voksne skal være tilstede og anerkjenne barnas initiativ og ønsker. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for trivsel, utvikling av sosial kompetanse og vennskap, samt at det er viktig for læring. Det er viktig i tilvenningsfasen, for flere av barna som er nye i barnehage/SFO/skolen, at de får tid til å bli trygge og finne seg godt til rette i sine omgivelser. I slutten av måneden har skolen en felles ute-aktivitetsdag, der vi deler oss i grupper på tvers av klassene Barnehagen har fokus på tilknytning og trygghet for alle barn– COS.

30 AUGUST Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til Setskog oppvekstsenter. Hjertelig velkommen til nye familier. UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 31 1 Velkommen til nytt barnehageår og Sfo- år 234567 32 891011121314 33 151617 Plandag for oppvekst- senteret 18 Plandag for skolen 19 Plandag for skolen 2021 34 22 Første skoledag På samme lag 232425262728 35 293031

31 SEPTEMBER Barnehagen: HER ER JEG – sosial kompetanse Vi setter i gang med utviklingsmodellen «du og jeg og vi to» – med fokus på ferdigheter om: empati og rolletaking, prososiale handlinger, selvhevdelse, selvkontroll og lek, glede og humor Følg med på månedsplan/brev om mer eksakt pedagogisk innhold Skolen og SFO For å utvikle barnas sosiale kompetanse skal barnehagen/skole/SFO legge til rette for at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem og konfliktløsning. Vi lærer bl..a. om å: Be om hjelp Dele med hverandre Bli enige Få bli med Lytte til, si hyggelige ting til hverandre Vise respekt Vise empati Vi lar barna reflektere rundt problemløsninger Sosiale mål på klassenes ukeplaner TEMA SFO: mat og helse Markens grøde Sunt kosthold Barnehagen Mål i økonomiplan AHK: Barnehagens endringsarbeid skal synliggjøres i barnehagens årsplan: Setskog: Fokus på voksenrollen, lek og sosial kompetanse, ved å ta i bruk utviklingsmodellen «Du og jeg og vi to» av Kari Lamer Lage system for dokumentasjon og tilbakemelding om barnehagens pedagogiske innhold, og endringsarbeid. Ta barna med i planlegging og evaluering utfra deres alder og utvikling Arbeide etter vår pedagogiske plattform Benytte ulike verktøy for å bedre kvaliteten på barnehagens tilbud Personalet skal gi positive tilbakemeldinger om hvordan barna har hatt det i løpet av hverdagen, og legge til rette for et godt foreldresamarbeid.

32 SEPTEMBER Kartleggingsprøve – Ringeriksmaterialet 1.klasse Kartlegging av leseferdighet 7.klasse Nivå prøver i matematikk fra matematikksentret 2-7. klasse (Alle teller) Nasjonale prøver for 5.kl i september og oktober Foreldremøter i skole/SFO,og barnehage Utviklingssamtaler på skolen UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 35 1234 36 5678 Foreldremøte i bhg 91011 37 12131415161718 38 19202122232425 39 2627282930

33 OKTOBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke Vi ønsker å gi barna gode holdninger til å vise solidaritet for andre mennesker som trenger en hjelpende hånd. Vi viderefører 2015-prosjektet (høsten) om «å gi og vise omtanke». Tradisjonen tro tar vi en tur på elgjakt, da mange av barna har et forhold til dette gjennom generasjoner. Sosial kompetanse-tema fortsetter Skole og SFO Våre sosiale mål på ukeplan fortsetter, følg med på ukeplan og diskuter gjerne også om samme tema hjemme med barna. Høsten og mørket/refleks TEMA SFO: Høst Dyr og fugler i skogen Refleks-bruk Mål i økonomiplan AHK: Utarbeide kjennetegn på tydelig ledelse – styrer og pedagogisk leder. Setskog: Pedagogene følger opp kriterier for tydelig ledelse «Fra ord til handling» – endring skal synes i hverdagen. Vi skal jobbe for å bli enda bedre i jobben vår Veilede og følge opp personalet i hverdagen Mål i økonomiplan AHK: Utarbeide kjennetegn på god praksis – fra «ord til handling», der veiledning/refleksjon skal føre til endring av praksis Setskog: Praksisfortellinger for personalet brukes for å reflektere over egen praksis – bevissthet rundt egen rolle. Observere hverandre i hverdagen, med tilbakemeldinger. Fast punkt på møter Fast veiledning til alle i personalgruppa. Personalet deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen o.a, og bruker «nye» oppdagelser i hverdagen. Vi støtter, oppmuntrer og motiverer hverandre til å øke vår kompetanse

34 OKTOBER Elevsamtaler i oktober og november på skolen Utviklingssamtaler i bhg UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 40 3 Høstferie på skolen. Barnehage og SFO er åpent 456789 41 10111213141516 42 17181920 Elgfest i bhg 212223 43 24252627 Plandag barnehage 28 Plandag hele oppvekst- senteret 2930 44 31

35 NOVEMBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke Vi fortsetter med sosial kompetanse og solidaritetstemaet vi jobbet med i oktober. Vi lærer om hvordan barn i andre land lever, og vi fortsetter med omvendt julekalender i desember, der barna i barnehagen gir noe de ikke trenger lenger, i form av klær eller leker. Skole og SFO Lesekampanje Elevsamtaler på skolen Vi planlegger til juleavslutningen TEMA SFO: Quiz og data Bli kjent med data Lager quiz - Setskog Barnehage har fokus på voksenrollen og sosial kompetanse. Voksenrollen: Kvaliteten avslører seg i møtet mellom mennesker. Vi skal være gode på tilknytning og trygghet for at barna skal kunne ha en god hverdag og utvikle seg. Hvordan vi møter hverandre som mennesker er vesentlig for hvordan tilbudet barnehagen gir, oppleves. Personalet må hele tiden være bevisst sin rolle og reflektere over sin egen praksis. SOSIAL KOMPETANSE: Fra august 2016 skal barnehagen jobbe med en utviklingsmodell av Kari Lamer, som heter «du og jeg og vi to». Dette er en systematisk pedagogisk modell som har til hensikt å tilegne barna ferdigheter i forhold til empati og rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, og lek, glede og humor. Barn lærer hele tiden, og spesielt når de er sammen med andre. Vi øver på disse ferdighetene for å hjelpe barna i deres utvikling til å bli gode mennesker, som skal være en del av et større fellesskap. Vi har et helhetlig læringssyn, og med det mener vi at barn lærer med hele seg, og i alle situasjoner. I denne læringen er det sentralt at det er gode rollemodeller rundt dem, som kan hjelp og veilede barna til å bli en god og robust utgave av seg selv. Dette skjer i nært samarbeid med foreldrene

36 NOVEMBER Leseprøve i 6.trinn – Carlsten Utviklingssamtaler i bhg UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 44 123456 45 78910111213 46 14151617181920 47 2122232425 Adventsamling 2627 1.advent 48 282930

37 DESEMBER Skole, SFO og Barnehagen TEMA : JULEHØYTIDEN OG TRADISJONER Vi lar barna oppleve gleden og tradisjonene ved julehøytiden. Julen er for alle barn en forventningsfull tid. Vi legger vekt på adventstiden med adventsstund for hele oppvekstsentret Vi vil bruke god tid til å være forventningsfulle, fryde og glede oss. Aktiviteter: Adventsstund Leser julefortellinger/ høytlesing Juleverksted Lager gaver/julepynt Baker Synger og leker Nissefest Luciafeiring Eldrefest Juleavslutning

38 DESEMBER Vi ønsker alle en riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR Plandag for oppvekstsenteret 02.01.2017 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 48 12 Adventsamling Nissefest for oppvekstsente ret 34 2.advent 49 56789 Adventsamling 1011 3.advent 50 1213 Julemiddag i barnehagen for barna 14 Synge på Joker 1516 Adventsamling 1718 4.advent 51 19 Eldrefest på skolen 2021222324 Julaften 25 1.juledag 52 262728293031 Nyttårsaften

39

40


Laste ned ppt "Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2016 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google