Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2 0 1 5 - 2 0 1 7 K V I T O D D E N B A R N E H A G E Husabøåkeren 2, 4085 Hundvåg – tlf.: 51 91 30 95 – Epost:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2 0 1 5 - 2 0 1 7 K V I T O D D E N B A R N E H A G E Husabøåkeren 2, 4085 Hundvåg – tlf.: 51 91 30 95 – Epost:"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2 0 1 5 - 2 0 1 7 K V I T O D D E N B A R N E H A G E Husabøåkeren 2, 4085 Hundvåg – tlf.: 51 91 30 95 – Epost: kvitodden.barnehage@stavanger.kommune.no Ingenting skaper så mye motivasjon, glede, inspirasjon, selvtillit, kjærlighet, tilfredshet som det å høre at man betyr noe, at man er verdt noe, at man kan noe, at man er flink, at man er snill og god.

2 Innhold 1. KVITODDEN BARNEHAGE.......................................................................................1 1.1 Daglig ledelse……………………………………………………………………………………………..………..2 1.2 Foreldresamarbeid....................................................................................................2 1.3 Internkontroll / helse, miljø, sikkerhet (HMS)……………………………………………………….3 2. DEN PEDAGOGISKE VIRKSOMHETEN………………………………………………………………………3 2.1 Barnehagens visjon…………………………………………………………………………….……….……….4 2.2 Språk er fokusområde……………………………………………………………………………………..……4 2.3 Omsorg, fysisk og psykisk…………………………………………………………………………….……5-6 2.4 Barns medvirkning…………………………………………………………..………………………………..…6 2.5 Fellesopplevelser………………………………………………………………………………………….........7 2.6 Lek…………………………………………………………………………………………………….....................7 2.7 Sosial kompetanse………………………………………………………………………………………………..8 2.8 Tiltak mot mobbing………………………………………………..................................................8 2.9 Fysisk aktivitet………………………………………………………………………………………................8 2.10 Miljøarbeid…………………………………………………………………………………………………….…..9 2.11 Sammenheng barnehage skole………………………………………………………………….……..10 2.12 Verdier………………………………………………………………………………………………………………10 2.13 Kulturelt og religiøst mangfold………………………………………………………………………….10 2.14 Dokumentasjon………………………………………………………………………………………………..11 2.15 Evaluering………………………………………………………………………………………………………...12 2.16 Personalutvikling……………………………………………………………………………………12-13-14 2.17 Planleggingsdager…………………………………………………………………………………………….14 3. ÅRSHJUL…………………………………………………………………………………………………….……15-16

3 Barnehagen har eksistert siden 1983 under navnet Metodistkirkens barnehage med Stavanger Metodistmenighet som eier. 1.mars 2008 ble barnehagen overtatt av Stavanger kommune og fikk navnet Kvitodden barnehage. Barnehagen har en 25-årig historie hvor Metodistkirken i Stavanger har stått som eier. Denne historien vil nok prege barnehagens arbeid og tenkning i noen grad framover. Vi vil fortsette å legge vekt på verdier som vår kristne kulturarv har gitt oss. Samtidig tar vi med oss Stavanger kommunes visjon ”Sammen for en levende by” og verdisett ”Er tilstede. Vil gå foran. Skaper fremtiden”. Kvitodden barnehage har fire avdelinger med tilsammen 54 barn. Det er ca. 20 ansatte i hele og delte stillinger. Blåbærtua og Tyttebærtua er småbarns avdelinger for barn i alderen 0-3 år. Hver avdeling har 9 heldagsplasser. Maurtua og Tusenbein er avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Hver avdeling har 18 heldagsplasser. Hvordan avdelingene og barnegruppene vil bli organisert i årene framover blir avhengig av alderen på barna som får plass hos oss, og hvordan barnehagen møter framtida med full barnehagedekning. Åpningstiden i barnehagen er kl. 7.15 – 16.30. Det kan bli endring av åpningstid i juli. Dette vil bli informert om i god tid på forhånd. Barnehagen ligger på Hundvåg og har flotte turområder i nærmiljøet som blir flittig brukt. 1. KVITODDEN BARNEHAGE 1

4 1.1 Daglig ledelse Styrer representerer eier (Stavanger Kommune) og har ansvaret for den daglige driften av barnehagen. Dette skjer i nært samarbeid med de pedagogiske lederne. Barnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrearbeidsutvalget (FAU) og samarbeidsutvalget (SU). 1.2 Foreldresamarbeid Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldrearbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU). Har dere forslag eller noe dere ønsker å endre, gjøres dette gjennom disse organene. FAU består av representanter for foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. I Kvitodden barnehage ønsker vi at det er to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Blant foreldrerepresentantene velges det en leder for FAU og en vararepresentant. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeids-utvalget består av representant for eier, foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er representert. Hvert år deltar foreldre / foresatte i en brukerundersøkelse for alle barnehagene i Stavanger kommune. Her har foresatte mulighet til å si sin mening om tilbudet som blir gitt. Resultatet av undersøkelsen tas opp i alle barnehagens formelle fora. Det daglige samarbeidet med personalet på den enkelte avdeling er viktig. Her kan dere ta opp saker som dreier seg om barnet direkte med personalet. Dere får tilbud om foreldresamtaler 1-2 ganger i året. Vårt mål er et godt samarbeid med foreldre/foresatte 2

5 1.3 Internkontroll / helse, miljø, sikkerhet (HMS) Barnehagens verneombud og virksomhetsleder er ansvarlig for å opprettholde og oppdatere kontroll og sikkerhetssystem. Jevnlige brannøvelser, sikkerhetssjekker, opplæring og repetisjon av førstehjelp og ergonomi inngår i dette. 2. DEN PEDAGOGISKE VIRKSOMHETEN Barnehagens virksomhet er regulert av Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene. 1. august 2006 kom det en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet har utgitt en serie temahefter for å gi inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med de ulike temaene i rammeplanen. Vi har et bevisst forhold til fagområdene i rammeplanen og jobber med disse gjennom hele året. Vi tar utgangspunkt i barnas interesse og modning og implementerer fagområdene. Vi bruker til enhver tid flere fagområder, men har valgt å ha ekstra fokus på et fagområde i perioder. Vi har valgt å fordele fagområdene over en toårs periode. I års hjulet vårt kan dere se hvilket fagområde vi har ekstra fokus på til hvilken tid. Informasjon om innholdet i de ulike fagområdene finner dere på hjemmesiden vår. Fagområdene i rammeplanen er: * Kommunikasjon, språk og tekst * Kropp, bevegelse og helse * Kunst, kultur og kreativitet * Natur, miljø og teknikk * Etikk, religion og filosofi * Nærmiljø og samfunn * Antall, rom og form I tillegg ligger også Stavanger kommunes kvalitetsplan ”Stadig bedre”, ”Plan for fysisk aktivitet”, ”Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole” og St.meld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen i grunn for vårt arbeid. Alle planene finner du på hjemmesiden vår under «planer» eller «lenker». 3

6 2.1 Barnehagens visjon Barnehagens visjon er LIVSGLEDE. Kvitodden barnehage skal være en god plass å være, leke og lære. Barn og voksne skal sammen skape store og små gleder i hverdagen. Sammen skal vi være nysgjerrige på livet, undre oss sammen og ta vare på hverandre. Hver og en av oss er unik og skal oppleve å bli verdsatt. 2.2 Språk er fokusområde Språket er det viktigste redskapet til kommunikasjon med andre. Forskning viser at barn i dag mangler begreper i språket og utviklingen går stadig nedover. Dette gjelder både minoritetsspråklige og etnisk norske barn. Det betyr mye for barn å gjøre seg forstått og forstå andre. Språket henger sammen med identitetsutvikling og utvikling av selvbildet. Ved manglende språk kan barn ha lett for å ty til fysisk kommunikasjon (for eksempel slå, bite, dytte). Videre ser man også at det er klart sammen heng mellom tidlig språkutvikling og leseferdigheter- har barnet et godt ordforråd som 5-åring, har det et tilsvarende godt språk som 30-åring. Med dette i tankene ønsker vi å gi barna i Kvitodden barnehage et best mulig språklig grunnlag. Kvitodden barnehage er en av 13 barnehager i Stavanger kommune som i barnehageåret 2010/2011 har deltatt i prosjektet Språktiltaket. Dette innebærer at vi har jobbet systematisk med språklig bevissthet gjennom lytteleker, regler og rim, setninger og ord, stavelser, framlyd og fonemer. Metoden er utarbeidet av Jørgen Frost. Hensikten er å stimulere barnas nysgjerrighet for språk og gjør dem oppmerksomme på språkets mangfold. Barns utvikling av fonembevissthet kan være med på å forebygge lese- og skrivevansker. I tillegg til Jørgen Frosts bok ”Språkleker” bruker vi materiell som Snakkepakken og Språksprell. I tråd med Stavanger kommune sin satsing på språk i stavangerbarnehagen vi vil jobbe videre med språktiltaket og Jørgen Frosts sine metode. Vi tar utgangspunkt i barnets språklige utviklingsnivå og velger nøkkelbegreper ut fra dette. Vi har egne samlingsregler og noen av kravene er at vi alltid er forberedt, at vi visualiserer og at barna er deltakende. Vi vil selvfølgelig også ha ekstra fokus på språket gjennom hele dagen og være bevisst på å benevne og bruke språket riktig. 4

7 2.3 Omsorg, fysisk og psykisk Barn har rett til omsorg. Det er en yrkesetisk forpliktelse hos personalet å gi barna omsorg. Barnehagen ønsker et inkluderende fellesskap for alle. I Kvitodden legger vi spesielt vekt på det relasjonelle aspektet ved omsorg mellom barn-barn og barn-voksen. Hos oss kommer omsorg til uttrykk gjennom at * Barna gis mulighet til å gi og motta omsorg fra hverandre * Barna har primærkontakt under tilvenningsperioden * Vi jobber for å fremme vennskap * Barna får utfordringer etter alder og modning * Utfordringer drøftes med foresatte for å komme fram til gode løsninger * Barna blir hørt og sett i løpet av dagen * Hvert barn blir sett i bringe- og hentesituasjoner * Barna får hjelp, trøst, anerkjennelse og oppmerksomhet 5 Vi er opptatt av et godt samspill mellom barn og voksne. Dette innebærer at vi har fokus på de 8 temaene for godt samspill: Tema 1: Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale Tema 4: Gi ros for det barnet klarer å gjøre og vis anerkjennelse Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet Tema 8: Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte ICDP- International Child Development Programmet

8 Rett hjelp tidlig Som en del av Stavanger kommune sin plan for kompetanseheving i Stavangerbarnehagen, blir et program av Øyvin Kvello som heter «Rett hjelp tidlig» innført i alle barnehagene i Stavanger kommune. Stavanger kommune har som mål at barnehagene skal gi gode, tilpassede tilbud til alle barn. For å sikre at det enkelte barn i barnehagen får rett tilbud til rett tid, har kommunen valgt å innføre tverrfaglig observasjon i barnehagen. Barn som har behov for eller rett til tjenester utover det som barnehagen skal dekke, gis tilbud om det. Dette innebære at deler av det kommunale hjelpe apparatet besøker barnehagen. Barn og ansatte i barnehagen observeres for senere drøftinger. Barna er anonyme for det kommunale hjelpeapparatet som observerer barna. Dette er i tråd med taushetspliktreguleringen. Målet er å legge til rette for at ulike fagpersoner kan bidra til et best mulig barnehagetilbud for det enkelte barn, og at barn som har behov for hjelp og støtte utover barnehagetilbudet får dette til rett tid. Fagpersoner gir også styrer og pedagogiske ledere tilbakemelding på system for å bidra til videre utvikling av barnehagen som organisasjon. Fra det kommunale hjelpeapparatet deltar ansatte ved helsestasjon, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten og fysio-/ergoterapi-tjenesten. Dersom styrer og pedagogisk leder vil anbefale eksterne hjelpetiltak for det enkelte barn vil dette bli drøftet i foreldresamtaler på vanlig måte. Styrer vil informere både samarbeidsutvalget og foreldrene tidlig høst. Modellen er utviklet av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU. Han har veiledet kommunen i en prosjektperiode forut for innføring av modellen som en fast ordning. Øyvind Kvello vil fortsatt undervise ansatte om modellen. Kommunen deltar også i et fagnettverk knyttet til tidlig innsats. 2.4 Barns medvirkning ” FNs barnekonvensjon vektlegger at barna har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt,” (Rammeplanen s.13). På hvilke områder det skal skje er avhengig av barnas alder og modning. Det handler mye om personalets bevisste holdninger i forhold til å være oppmerksomme på hva barna formidler via språk/kroppsspråk. Barns medvirkning i barnehagen viser seg gjennom at personalet  Har respekt for det enkelte barn og dets meninger  Gir barna muligheter til å velge mellom gitte aktiviteter  Tar barna med på evaluering av opplegg  Er bevisste på hvordan de yngste barna uttrykker sine behov gjennom kroppsspråk, mimikk, lyder og etter hvert talespråk  Samarbeider med foreldrene 6

9 7 2.5 Fellesopplevelser Tradisjoner er viktige for oss i Kvitodden barnehage. Vi har en god tradisjon med å samle alle barna til fellesopplevelser og er opptatt av å skape fellesskapsfølelse/ samhold i barnehagen vår. I løpet av hver måned har vi ulike fellesopplevelser, som for eksempel:  FN-dagen  Samenes nasjonaldag  Adventssamlinger  Lucia-frokost  Nissefest / grøt fest  Karneval  Verdensdagen for kulturelt mangfold  Verdens bokdag  Barnehagedagen  Påskesamling  Påskefrokost  17.maifest  Syng med Astri  Uke på tvers  Eventyrlig ettermiddag  Hopp og sprett dag Se månedsbrevene for mere informasjon om det enkelte arrangement og hvilke aktiviteter vi knytter opp mot disse. 2.6 Lek Leken er et mål i seg selv. Den er viktig for å fremme læring i barnehagen. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Den kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. I leken overføres også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at barn får gode erfaringer og opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Gjennom leken lærer barnet seg selv og andre å kjenne. Vårt mål er: * Å gi leken en god plass i barnehagens hverdag, fordi leken har en egenverdi, den er et mål i seg selv. * Å legge vekt på at alle barna skal lære å leke fordi barna lærer de viktigste sosiale reglene via lek. Å kunne sosial regler er grunnlag for å få venner i barnehage, fritid og skole.

10 * Å være tilstede i barnas lek for å berike og utvide barnas indre bilder, for at disse igjen skal utvide barnas lek. * Å ta leken på alvor gjennom barnas medvirkning. 8 2.7 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om kunsten å omgås hverandre som mennesker. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal bli trygge på seg selv, de voksne og andre barn i barnehagen. De skal få tro på seg selv, få mulighet til å utvikle seg og sine evner. Samtidig er de i barnehagen en del av et fellesskap og vi ønsker at barna skal utvikle sosiale ferdigheter. Det er viktig å kunne de sosiale spillereglene for å kunne delta i lek og samspill med andre barn. Dette er noe vi vektlegger daglig i ulike hverdagssituasjoner. De voksne har en viktig rolle som forbilder for barna. Vårt mål er bevisste voksne som er til stede for barna, fysisk og psykisk. Dette innebærer at vi skal se hver enkelt og delta sammen med dem i lek og samtaler. I rammeplanen er dette sterkt understreket. 2.8 Tiltak mot mobbing Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Barnehagens miljø skal være slik at ulike individer og ulike kulturelle ytringer kan møtes med respekt for hverandre. I Kvitodden barnehage har vi null toleranse i forhold til mobbing. Dette betyr at:  Det gjøres klart for barn og voksne hva som er akseptert adferd gjennom samtaler og handlinger  Det snakkes om ulikheter som noe positivt  Barnas følelser blir respektert  Personalet må være der barna er slik at de kan gripe inn dersom et barn blir utsatt for mobbing  Det settes ord på adferd som kan være vanskelig å forstå, for eksempel hos barn med funksjonshemning 2.9 Fysisk aktivitet NATUR OG FRILUFTSLIV Kvitodden barnehage vil i perioden 2015-2017 ha NATUR OG FRILUFTSLIV som fokus område, der vi legger vekt på fysisk aktivitet i naturen. Dette synes vi er et viktig satsningsområde, både fordi det viktig at barn lærer å verdsette naturen, og fordi tur i skog og mark fremmer god grovmotorikk.

11 9 VI ØNSKER AT BARNA SKAL OPPNÅ:  Glede og inspirasjon ved å leke ute i naturen og opparbeide seg interesse for å verne denne.  Gode erfaringer med frilufts- og uteliv, og oppleve uterommet som en god arena for lek, aktivitet og samvær  Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser og med å bruke hele kroppen  Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet  Få kunnskap om ulike prosesser i naturen  Få erfare og lære om de syv fagområdene i rammeplanen med uteområdet som pedagogisk arena I Kvitodden barnehage ønsker vi at barna skal oppleve glede, trivsel, mestring og vennskap når de er fysisk aktive. Vi har et eget gym rom som brukes flittig. Vi bruker også Mini-Røris som er et opplegg fra Friskis & Svettis. Hver avdeling går tur minst to ganger i uka i nærmiljøet (skogen, stranden, lekeplass osv.). Personalet er aktive i uteleken og oppmuntrer barna til å være fysisk aktive. En dag i måneden, på vår halv året, har vi” Hopp og Sprett” - dag i barnehagen. Da har vi et opplegg med fysisk aktivitet med hele barnegruppa. Måltidet er en viktig del av barnas tilbud i barnehagen. Vi ønsker at våre måltidene i vår barnehage skal ha sunn og næringsrikt innhold som fremmer vekst og utvikling hos barnet. Vi har nedsatt en «mat gruppe» som består av en ansatt fra hver avdeling. Disse 4 ansatte vil jobbe med kostholdets innhold i barnehagen. De har faste møter, deltar på kurs, oppdaterer resterende personal og veileder personalet i forhold til kostinnhold. 2.10 Miljøarbeid Vi er opptatt av miljø i vår barnehage og vi vil lære om hvordan vi kan ta vare på naturen vår. Et av våre mål er å redusere papirinformasjonen til foreldrene. Vi vil derfor legge ut det meste av informasjonen på hjemmesiden vår. Ta kontakt med avdelingen dersom dere ønsker informasjon i papirutgave. Vi fortsetter med å sortere alt avfall på avdelingene. Vi bevisstgjør hverandre på hvor de ulike søppeltypene skal hen, samt hvorfor vi skal sortere. Vi fokuserer på hva som skjer med de ulike avfallstypene. Barna er med og kaster avfall i de nedgravde avfallscontainerne utenfor barnehagen og ser på når Stavanger Renovasjon tømmer disse. Vi har en egen kjøkkenhage der vi planter frø, o.l. og høster/plukker ting vi kan bruke i matretter vi lager eller bare plukke, spise og nyte.

12 2.11 Sammenheng barnehage skole Hundvåg bydel har jobbet fram en plan for samarbeid mellom barnehage og skole. Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Målet er at alle barnehagebarn skal sikres et likt utgangspunkt hvor det settes fokus på trygghet og forutsigbarhet. Vi samarbeider med skolene i overgangen fra barnehage til skole og følger årshjulet til Stavanger kommune Førskolebarna samles en gang i uken (september-mai) i Tigerklubben og har fokus på sosial, matematisk, motorisk og språklig mestring. Vi har også et samarbeid med Skeie skole der vi får låne et klasserom av dem 1 gang i uken I Barnehageloven § 1 står det at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene». «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, kapittel 1, § 1.Formål) Vi vil ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. 10 2.13 Kulturelt og religiøst mangfold INTERKULTURELL KOMPETANSE Kvitodden barnehage skal i barnehage året 2016-2017 jobbe med Interkulturell kompetanse i vår barnehage som en del av satsningsområdene for Stavangerbarnehagen. Økt globalisering medfører et større behov for språk og kulturell kompetanse. Interkulturell kompetanse skal fremme kunnskap om hverandre og på denne måten være sosialt utjevnende. Vi ønsker at barna skal lære å leve sammen i en multikulturell verden. Vi mener at det i fremtiden vil bli et fremtredende behov for Interkulturell kompetanse. Det er berikende for barnehagen å ha barn av annen språklig, religiøs og kulturell bakgrunn i barnegruppene. Det åpner for vennskap på tvers av ulik bakgrunn. Barnehagen ønsker å få kjennskap til disse barnas kultur og religiøse bakgrunn og på den måten åpne opp for mer nysgjerrighet, kunnskap og forståelse hos barna. Vi håper på å kunne fått markere merkedager fra de ulike kulturene som er representert gjennom barnegruppen vår. 2.12 Verdier

13 11 2.14 Dokumentasjon og refleksjon Prosjekt «hva tenker du på» - Hundvåg bydel 2015-2018 Bakgrunnen for prosjektet er at alle barnehagene i Hundvåg bydel ønsker å få mer systematisk refleksjonsarbeid. Herunder tenker vi en bevisst bruk av dokumentasjon, og et ønske om refleksjon satt i system for å sikre barnehagens utvikling og kvalitet. Dokumentasjon blir grunnlag for refleksjonen. Målet er at hele personalgruppen skal være kjent med refleksjon som metode. Det skal være bevisst bruk av dokumentasjon. Styrernettverket i Hundvåg bydel jobber med prosjektet på hvert nettverksmøte. De pedagogiske lederne i barnehagene blir veiledere for det øvrige personal. Alle ansatte skal delta på felles foredrag og møter i den enkelte barnehage. Prosjektet skal vare i en treårsperiode. Hver barnehage har dette som tema på planleggingsdager og personalmøter. På avdelingsmøter, eller teammøter, skal det innarbeides refleksjonstid. Vi bruker eksterne foredragsholdere på felles personalmøter eller felles ped. Ledermøter og en felles planleggingsdag i året. Hundvåg bydel har en tradisjon for å arrangere et foreldremøte for alle foreldre i bydelen. Barnehagedagen er travel og gir lite rom og tid for ettertanke, til vurdering av arbeidet og til tolkning av det som skjer. Det er stadig nye oppgaver som venter på å bli løst. Målet er å skape en kultur for refleksjon som pedagogisk verktøy. Reflektere for å sikre barnehagens kvalitet og utvikling. Ettertanke gir mulighet til å vurdere kvaliteten og utviklingen i arbeidet. Var arbeidet bra nok? Hva kan bli bedre? Hva hadde skjedd om vi hadde handlet annerledes? Ønsket effekt av dette prosjektet er at hver enkelt ansatt skal få en økt kapasitet og mestringsfølelse. Det handler ikke om å finne sannhetene, men ulike måter å løse oppgavene. Personalets felles refleksjoner fører til læring hos de ansatte, kollektiv innsikt og engasjement, som igjen fører til utvikling og læring hos barn. Dette gir en kultur som gjør at organisasjonen hele tiden er i bevegelse, stiller spørsmål og vurderer kritisk både eksisterende atferd og løsninger. Navn på ekstern veileder i prosjektet er Per Bernemyr. Vi dokumenterer arbeidet vårt gjennom - Jevnlige nyhetsbrev - Artikler og bilder på avdelingene - Bruk av digital ramme på avdelingene - Oppdatert hjemmeside - Daglig info på avdelingens White Board-tavle - Dialog med foreldre

14 Vi er opptatt av det etiske aspektet ved dokumentasjonen og er bevisst på hva vi henger på veggen og legger på hjemmesiden. Vårt mål er at barn og voksne skal bli spurt om det er greit at vi tar bilder før vi tar bilder av dem. Vi ønsker at barna i Kvitodden barnehage skal få et bevisst forhold til det å ta bilder av andre og det å bli tatt bilder av. Vi har valgt å passord beskytte nettsider der det er bilder av barna. Vi velger bilder til ingress (forside) som er passende som forside. På denne måten kan dere foreldre velg selv hvem som skal få tilgang til de sidene det er bilder av barna på. Ta kontakt med barnehagen for å få oppgitt passord til nettsiden. 12 2.15 Evaluering Personalets evaluering: - Avdelingene evaluerer fortløpende eget arbeid på ukentlige avdelingsmøter. - Fortløpende evaluering av spesielle arrangement av komiteene som har planlagt og gjennomført disse. - Arbeidet generelt i barnehagen, blant annet det som kommer til uttrykk i årsplanen, evalueres på felles personal- og planleggingsdager. - Resultatene av brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen drøftes i personalgruppa. Foreldrenes evaluering: - Brukerundersøkelsen som gjennomføres i Stavanger kommune årlig. - Foreldresamtaler - Tilbakemeldinger til avdelingene i det daglige. - Resultater av undersøkelser tas opp i foreldrearbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU). 2.16 Personalutvikling Stavanger kommune har i nært samarbeid med barnehagene utviklet en plan for kompetanse heving i barnehagene i Stavanger kommune. Begrepet stavangerbarnehagen skal være en fellesnevner for alle barnehagene i Stavanger kommune og bygger på 4 kvalitet søyler. Relasjonskompetansen, interkulturellkompetanse, språkkompetanse og tidlig innsatskompetanse. Under de ulike kvalitet/ kompetanse søylene ligger kompetanse trappen, som vier fremgangsmåten mot de ulike nivåene.

15 13 Disse områdene skal implementeres i alle barnehagene i Stavanger i løpet av en 5 års periode. Ideen bak Stavangerbarnehagen er at alle barnehager i kommunen skal ha en felles kvalitetsstandard og en tydelig profil. Det er et mål at barn skal kunne møte like god kompetanse hos personalet i alle Stavangerbarnehagen.  2015-2016 skal vi jobbe med kvalitets søylen tidlig innsats kompetanse.  2016-2017 skal vi jobbe med kvalitet søylen Inter kulturell kompetanse.  2011-2012 jobbet vi med kvalitet søylen Språk kompetanse, vi jobber kontinuerlig videre med språk i barnehagen. Vi kommer inn på innholdet i de forskjellige søylene under kap. 2.3 omsorg tilknytning og relasjoner, kap.2.13 kulturelt og religiøst mangfold og kap.2.2 språk er fokusområde. «Hva tenker du på» Prosjektarbeid 2015-2018 «Hva tenker du på» er et felles prosjekt for alle barnehagene i Hundvåg bydel for 2015- 2018. Les mer om dette under kap. 2.14 dokumentasjon og refleksjon. Vi bruker Stavanger kommunes kursbase aktivt. Vi fortsetter å satse på lederutvikling. De fleste av våre pedagogiske ledere har deltatt eller deltar på lederutviklingsprogrammet” Ledelse i bevegelse”.

16 14 En av våre pedagogiske ledere skal ta ICDP veilederutdanning førstkommende år. Flere av våre assistenter og fagarbeidere har hatt egne grupper med ICDP-programmet. Dette programmet har fokus på samspillet mellom omsorgsgiver og barn. Målet er at alle våre assistenter og fagarbeiderne skal ha deltatt på ICDP-programmet. Personalet får faglig støtte og veiledning på konkrete språktiltak i barnehagen gjennom egen språkveileder fra Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. 2.17 Planleggingsdager Barnehageåret 2015/2016 og 2016/2017 er det planleggingsdager på følgende dager: Barnehageåret 2015/2016:  Fredag 21.august 2015  Fredag 13.november 2015  Mandag 4.januar 2016  Tirsdag 29.mars 2016  Onsdag 30.mars 2016 Barnehagen er stengt på planleggingsdager. Barnehageåret 2016/2017:  Mandag 15. august 2016  Fredag 18. november 2016  Mandag 2. januar 2017  Tirsdag 18.april 2017 Den femte planleggingsdagen fastsettes av barnehagen i samarbeid med SU. Dato for denne dagen kommer på et senere tidspunkt. Barnehagen er stengt på planleggingsdager.

17 15 201 ÅRSHJULET 2015 -2016

18 16 201 ÅRSHJULET 2016 -2017

19 J U L E F E R I E 2 0 1 5 I forbindelse med juleferie ønsker vi en oversikt over hvor mange barn som kommer. Dette for å sette opp vakter og ferie for personalet. Vi ber dere derfor fylle ut slippen nedenfor, og levere innen fredag 27. november. Husk: planleggingsdag mandag 04. januar 2016. Da er barnehagen stengt! Barnets navn:…………………………………………………………………………………………… Torsdag 24.12 (stenger kl.12.00) Mandag 28.12 Tirsdag 29.12 Onsdag 30.12 Torsdag 31.12 (stenger kl.12.00) Kommer Kommer ikke Andre dager barnet skal ha fri i forbindelse med jul og nytt år: ………………………………………………………………………………………………………………. Underskrift……………………………………………………………………………………………..

20 Av praktiske årsaker ønsker vi å få vite hvilke barn som skal ha fri i dagene før påske. Dette fordi personalets overtid i stor grad må tas ut i avspasering. For at avspaseringen ramme barnegruppen minst mulig, prøver vi å legge denne til tider med få barn. Vi ber dere krysse av på slippen nedenfor, slik at vi kan planlegge bemanningen disse dagene Leveres innen fredag 04. mars 2016 Husk: planleggingsdag tirsdag 29.03 og onsdag 30.03. Da er barnehagen stengt! P Å S K E F E R I E 2 0 1 6 Mandag 21.03 Tirsdag 22.03 Onsdag 23.03 (stenger kl.12.00) Kommer Kommer ikke Husk: - Onsdag 01.04 stenger barnehagen kl. 12.00 - planleggingsdag tirsdag 29.03. Da er barnehagen stengt! Barnets navn…………………………………………………………………………………………………………….

21 Uke 27 04.07- 08.07 Det nærmer seg sommer og ferietid med raske skritt. I forbindelse trenger vi en oversikt over når barna skal ha ferie. Dette for at personalets ferier kan planlegges og vaktlister kan utarbeides. Vi gjør oppmerksom på at det er gjort endring i vedtektene angående ferie gjeldene fra 01.02.2012 I vedtektene for Stavanger kommunes barnehage står det: Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år: Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i Skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 1. mai om når barnet skal ha ferie. Endringer etter denne tid må avtales med barnehagen. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes barnehagen. Vi ber dere fylle ut skjemaet og returnere det til barnehagen så snart som mulig og senest Innen 01.05.2016 Kryss av ferieukene for barnet:……………………………………………………………………………………………… Uke 25 20.06- 24.06 Uke 26 27.06- 30.06 Uke 28 11.07- 15.07 Uke 29 18.07- 22.07 Uke 30 25.07- 29.07 Uke 31 01.08- 05.08 Uke 32 08.08- 12.08 Uke 33 15.08- 19.08 Andre feriedager/ uker: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. For dere som skal begynne på skolen ønsker vi å vite når deres siste dag i barnehagen er: Siste dag i barnehagen:……………………………………………………………………………. (Det er ikke nødvendig med oppsigelse av barnehageplassen ved overgang til skolen. Den blir automatisk oppsagt fra 15. august) Underskrift:………………………………………………………………………………………………………………………… S M M E R F E R I E N 2 0 1 6


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2 0 1 5 - 2 0 1 7 K V I T O D D E N B A R N E H A G E Husabøåkeren 2, 4085 Hundvåg – tlf.: 51 91 30 95 – Epost:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google