Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Gruppeforsikring Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Gruppeforsikring Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Gruppeforsikring Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006

2 2 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringen består av –Gruppelivsforsikring, som utbetales: Ved medlemmets død Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør –Kollektiv familieulykkesforsikring, som utbetales: Hvis medlemmet blir livsvarig medisinsk invalid Hvis ektefelle/samboer blir livsvarig medisinsk invalid Hvis medlemmets barn blir livsvarig medisinsk invalid

3 3 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikringen – Utbetaling ved død: –Forsikringssum 4xG (kr 242 796* for 2006) ! reguleres 1.1. hvert år Utbetales ved medlemmets død ved sykdom eller ulykke Gjelder hele døgnet Gjelder i hele verden Kommer i tillegg til alle andre livsforsikringer Forsikringen opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 65 år *Basert på G = kr 60 699 ved oppstart 1.8.2006

4 4 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikringen – Utbetaling ved uførhet: –Forsikringssum 3,2xG (kr 194 237 for 2006) Utbetales ved minst 50% varig arbeidsuførhet Utbetales tidligst 2 år etter første sykemeldingsdag Forsikringssummen reduseres med 0,08xG (kr 4 856) for hvert år fra fylte 26 år Uføredekningen opphører ved fylte 60 år –Betalingsfritak for gruppelivsforsikringen fram til 65 år

5 5 Fagforbundets Gruppeforsikring Tidsbegrenset uførestønad –Ca. 1/3 av de som fikk tilkjent uføreytelse fra Folketrygden i 2005 fikk tidsbegrenset uførestønad, mens de øvrige 2/3 fikk varig uførepensjon –Ved tidsbegrenset uførestønad vil sakene bli gjenstand for individuell vurdering i samråd med selskapets rådgivende lege/evt. advokat m.h.t. varighetskravet i forsikringen og om utbetaling skal foretas Momenter i denne vurderingen kan være: –Alder, lidelse, uførhetens varighet, gjennomførte tiltak (attføring/rehabilitering), bosted, utdannelse etc. –Hvis medlemmet etter dette ikke ansees varig arbeidsufør, vil saken bli vurdert på nytt etter senest 1-2 år. Det kan da være behov for å innhente nye medisinske opplysninger

6 6 Fagforbundets Gruppeforsikring Kollektiv familieulykkesforsikring – Erstatning ved 15 - 100% livsvarig medisinsk invaliditet ! For barn gis erstatning ned til 1% medisinsk invaliditet – Dekker behandlingsutgifter med 5% av forsikringssum – Dekningene gjelder hele døgnet (både arbeidstid og fritid) – Opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 65 år

7 7 Fagforbundets Gruppeforsikring Hvem kan være med på forsikringen? –Yrkesaktive medlemmer Delvis arbeidsuføre (inntil 50% uføretrygdet) er også med på ordningen, og kan få erstatning dersom uføregraden økes med minst 50%, men kun dersom utvidelsen skyldes annen sykdom/lidelse enn den som var årsak til den opprinnelige arbeidsuførheten Delvis arbeidsuføre over 50% er kun med på dødsrisiko- og ulykkesforsikringen –Medlemmer som har permisjon (svangerskap, omsorg, utdanning, militærtjeneste etc.) –Permitterte medlemmer –Arbeidsledige medlemmer

8 8 Fagforbundets Gruppeforsikring Reservasjonsrett –Tidligere NHS-medlemmer som hadde forsikring i Vesta er forsikret i SpareBank 1 fra 1.1.2006 –Alle andre yrkesaktive medlemmer under 65 år får forsikringen fra 1.8.2006 dersom de ikke reserverer seg ! Fristen for å reservere seg er 21.4.2006 –Nye medlemmer i Fagforbundet etter dette får rett til å reservere seg innen 14 dager etter innmelding –Medlemmer som har valgt ikke å reservere seg, kan på et senere tidspunkt, og etter søknad til forbundet, innvilges reservasjon etter fastsatte, objektive kriterier

9 9 Fagforbundets Gruppeforsikring Helseerklæring - karens (gruppelivsforsikringen) –Ikke helseerklæring ved etablering av ordningen 1.8.2006 –Ikke helseerklæring ved innmelding i forbundet –men….. 2 års karens for sykdommer/lidelser som det antas at medlemmet kjente til på innmeldingstidspunktet (gjelder uføredekningen) –Medlemmer som skriftlig er blitt erklært frisk av behandlende lege på medisinsk grunnlag har ikke karens for den aktuelle sykdom/lidelse –Er man erklært ”symptomfri” er man ikke frisk, men vil bli gjenstand for individuell vurdering hvis man blir syk innenfor karenstiden Tidligere NHS-medlemmer som er med på den lukkede ordningen før 1/8-06 har ingen karens ! Ved tilbaketrekking av reservasjon kreves ordinær helseerklæring

10 10 Fagforbundets Gruppeforsikring Premiebetalingen –Premien for forsikringen blir IKKE trukket sammen med kontingenten, men må betales direkte av det enkelte medlem –Medlemmene kan velge mellom å bruke avtalegiro eller å få tilsendt en giroblankett hver måned For å få flest mulig til å velge avtalegiro vil prisen være lavere for dem som velger denne betalingsformen

11 11 Fagforbundets Gruppeforsikring Hva koster forsikringen? –Fra 1.8.2006 koster forsikringen totalt kr 240 pr. måned De som får innvilget betalingsfritak for gruppelivsforsikringen betaler kr 53 pr. mnd ! Dette gjelder også for tidligere NHS-medlemmer som har en fripolise i Vesta Betaling med avtalegiro gir en rabatt på kr 3 pr. mnd –Altså blir prisen h.h.v kr 237 og kr 50 pr. mnd Prisen er basert på G=kr 60 699

12 12 Fagforbundets Gruppeforsikring Hva ville forsikringen ha kostet individuelt? ! Tabellen viser gjennomsnittlig pris pr. mnd fra innmeldings- tidspunktet og ut det kalenderåret medlemmet fyller 65 år ! Prisene gjelder for 2006 basert på G=kr 60 699

13 13 Fagforbundets Gruppeforsikring Hvor mye sparer du i forhold til individuell forsikring?

14 14 Fagforbundets Gruppeforsikring Forholdet til Fagforbundets stønadskasse –Stønadskassen er en ”økonomisk førstehjelp” ved dødsfall, noe som fikk forsterket aktualitet da Folketrygdens gravferdsstøtte på kr 4 000 ble fjernet –Gravferdshjelp fra det offentlige er i dag behovsprøvet, og blir krone mot krone avkortet mot aktiva i dødsboet. Maks. gravferdshjelp er kr 15 000 –82% av alle utbetalinger fra Stønadskassen skyldes dødsfall som skjer etter fylte 65 år. –Da gruppelivsforsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret medlemmet fyller 65 år ”konkurrerer” derfor ikke disse forsikringene med hverandre

15 15 Fagforbundets Gruppeforsikring Forholdet til tariffavtalens forsikringer –De fleste medlemmer i Fagforbundet har i sine overenskomster bestemmelser som omfatter forsikringsordninger for de ansatte (personalforsikring) Sjekk den aktuelle overenskomsten for oversikt over slike forsikringsordninger

16 16 Fagforbundets Gruppeforsikring SpareBank 1 som totalleverandør SpareBank 1 har totalt ca. 350 kontorer* i hele Norge –Alt i bankprodukter –Skadeforsikringer LOfavør-forsikringer Hytte, båt etc. –Livsforsikringer Dødsrisiko, uførekapital Spare- og plasseringsprodukter Pensjon –ODIN-fondsprodukter Aksjefond Rentefond *Antallet omfatter også kontorene til Sparebanken Vest


Laste ned ppt "Ny Gruppeforsikring Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google